Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 56. zasedání rady města, konaného dne 20. ledna 2005

Typ: ostatní
a) témata pro poskytování grantových příspěvků v oblastech kultury, sportu, sociálních věcí

a zdravotnictví pro rok 2005

b) zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2005

c) složení komise
Usnesení z 56. zasedání rady města, konaného dne 20. ledna 2005
 
 
K bodu 3. – Městské granty 2005 – 1. kolo
 
U s n e s e n í   č. 573
 
I. s c h v a l u j e
 
a) témata pro poskytování grantových příspěvků v oblastech kultury, sportu, sociálních věcí       
      a zdravotnictví pro rok 2005
b)      zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2005
c)      složení komise pro přípravu podkladů ke schválení grantových příspěvků v radě města ve složení: PhDr. J. Hlína, CSc., H. Papežová 
d)      termín odevzdání přihlášek na grant 2005 do 18. 2. 2005
e)      termín schvalování grantových příspěvků v radě města – 3. 3. 2005
f)        výběrovou komisi ve složení: Jakub Kleindienst, PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., Jiří Drvota,
Zdeněk Faltýn, Mgr. Jiřina Kinkalová, Václav Pavlík, Petr Dolejšek
 
II. u k l á d á
 
a) místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ vyhlásit granty pro rok 2005
– vyvěšením na úřední desce MěÚ
– zveřejněním v Novostrašeckém měsíčníku – únor 2005
b) místostarostovi města předložit podklady zpracované přípravnou komisí na jednání 
rady města dne 3. 3. 2005                          
 
 
K bodu 4. – Návrh na zřízení pracovní komise ZM pro pojmenování ulic
 
U s n e s e n í   č. 574
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
předloženou zprávu o pojmenování ulic ve městě.
 
II. d o p o r u č u j e
 
z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   schválit návrh tohoto usnesení:
 
                                                    U s n e s e n í   č.
                                                 Zastupitelstvo města
 
                                                        I. s c h v a l u j e
 
zřízení pracovní komise ZM pro pojmenování ulic ve složení: Jiří Drvota – předseda,        Mgr. Jiří Franc, Miloslav Pelc, Ing. Jan Bechyně, Mgr. Richard Spiegel, Mgr. Karel Filip,     Ing.Věra Matějovičová – členové.
 
II. u k l á d á
a)      pracovní komisi předložit ZM návrh na pojmenování ulic v lokalitách:
1)      Na Spravedlnosti, 2) Čelechovská stráň, 3) Mšecká, 4) Křivoklátská - (po etapách)
b)      starostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ poskytnout pracovní komisi ZM podklady pro její práci
 
Rada města dále
III. u k l á d á
 
starostovi města předložit návrh rady města nejbližšímu zasedání zastupitelstvu města k projednání.
 
 
K bodu 5. – Návrh na prodej řadových garáží v Rakovnické ul.
 
U s n e s e n í   č. 575
 
I. m ě n í   a   d o p l ň u j e
 
své usnesení č. 496 ze dne 12. 8. 2004, kterým doporučila prodej všech 7 garáží takto:
garáž č. 5 na st.p. 2410 bude ponechána ve vlastnictví města a do doby jejího využití pro potřeby města bude nabídnuta k užívání na základě nájemní smlouvy za cenu 700,- Kč/měsíc (bez nákladů na el. energii). 
II. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej jednotlivých staveb garáží včetně zastavěných pozemků z vlastnictví města takto:
garáž č. 1 (st.p. 2406 - 24 m2) – manželé Matějkovi, N. Strašecí
garáž č. 2 (st.p. 2407 - 23 m2) – manželé Smolkovi, N. Strašecí
garáž č. 3 (st.p. 2408 - 23 m2) – manželé Samcovi, N. Strašecí
garáž č. 4 (st.p. 2409 - 23 m2) – manželé Janouškovi,Lány
garáž č. 6 (st.p. 2411 - 23 m2) – M. Svoboda, Louny 
garáž č. 7 (st.p. 2412 - 23 m2) – manželé Náprstkovi, N. Strašecí
za těchto podmínek:
– kupní cena stavby garáže včetně pozemku 145.000,- Kč
– kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví a vkladem do KN
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné smlouvy.
 
 
 
 
III. b e r e   n a   v ě d o m í,
 
že garáž č. 5 na st.p. 2410 zůstane v majetku města a do doby jejího využití pro potřeby města bude nabídnuta k pronájmu.
 
Dále rada města
II. u k l á d á
tajemníkovi města:
– písemně vyrozumět kupující o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
– ve spolupráci s odborem investic, ÚP a MH zveřejnit podle § 39 zák.č. 128/2000 Sb. 
    záměr pronájmu garáže poř. č. 5 za shora uvedených podmínek
 
 
K bodu 6. – Žádost o povolení podnájmu nebytového prostoru
 
U s n e s e n í   č. 576
 
I. s o u h l a s í
 
s rozšířením uzavřené nájemní smlouvy č. 16/2004/OI o možnost podnájmu nebytového prostoru dodatkem k nájemní smlouvě.
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ:
    – písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
    – připravit příslušný dodatek (č. 2) k nájemní smlouvě
b) starostovi města dodatek k nájemní smlouvě podepsat
 
 
K bodu 7. – Zavedení funkce odpovědného pracovníka prevence kriminality
 
U s n e s e n í   č. 577
 
I. j m e n u j e
 
strážníka MěP Nové Strašecí Martina Nováka do funkce odpovědného pracovníka prevence kriminality (kriminální preventista).
II. u k l á d á
 
starostovi města předat jmenovanému písemné oznámení o jmenování do uvedené funkce.
 
 
 
K bodu 8. – Podání žádosti o státní účelovou dotaci Programu Partnerství 2005 na MKDS Nové Strašecí
U s n e s e n í   č. 578
 
I. s o u h l a s í
 
s podáním žádosti na Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality, o státní účelovou dotaci Programu Partnerství 2005 na MKDS Nové Strašecí.
II. u k l á d á
 
starostovi města ve spolupráci s odborem investic, ÚP a MH připravit a podat žádost o státní účelovou dotaci Programu Partnerství 2005 na MKDS Nové Strašecí.
 
 
K bodu 9. –Žádost o odprodej hal v areálu býv. „Hamiro“
 
U s n e s e n í   č. 579
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í
 
s prodejem žádných nemovitostí nacházejících se v areálu býv. Hamira z majetku města Nové Strašecí.
Dále rada města
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
K bodu 10. – Různé
 
a) Rozpočtová opatření – XII. 2004 
 
U s n e s e n í   č. 580
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
návrh rozpočtových opatření za období XII. 2004.
 
II. d o p o r u č u j e
 
z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   předložený návrh rozpočtových opatření za období
XII. 2004 schválit na svém zasedání dne 27. 1. 2005. 
 
 
b) Navýšení ceny za pronájem haly Bios v zimním období
 
U s n e s e n í   č. 581
 
I. s c h v a l u j e
 
navýšení ceny za pronájem haly Bios v zimním období o 20,- Kč/1 hod. s účinností od 
1. 2. 2005 na částku 420,- Kč/1 hod.
II. u k l á d á
 
Mgr. Jiřímu Boučkovi informovat veřejnost o změně ceny pronájmu haly BIOS v zimním období.
 
 
c) 18. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 582
 
I. s c h v a l u j e
 
navržený program 18. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 27. 1. 2005.
 
 
d) Nutná údržba v areálu býv. „Hamiro“ – společnost Hafen
 
U s n e s e n í   č. 583
 
I. s c h v a l u je
 
následující opravy v areálu býv. „Hamiro“:
1.     opravu stavby průmyslového objektu postaveného na pozemku st. 1178, kde 
pravděpodobně vlivem hniloby došlo k částečnému zborcení celodřevěné východní     štítové stěny a k vyklonění celé této stěny o 10–12 cm. Cena opravy je odhadována na cca 20.000,- Kč.
1.        opravu stavby průmyslového objektu postaveného na pozemku st. 1847, kde došlo  
k vyboulení horní části východního štítu o cca 20 cm. Cena opravy je odhadována na cca 15.000–20.0000,- Kč.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěU písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 
e) Městská knihovna – rozbor činnosti za rok 2004
 
U s n e s e n í   č. 584
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
předloženou zprávu o rozboru činnosti Městské knihovny Nové Strašecí za rok 2004.
 
 
f) Novostrašecké kulturní centrum – provozování baru
 
U s n e s e n í   č. 585
 
u k l á d á
 
vedoucí MKZ PaedDr. Drahoslavě Pittnerové řešit vzniklou situaci tak, aby došlo ke zkvalitnění úrovně poskytovaných služeb v baru NKC.             
 


Vyvěšeno dne: 27.1. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:34
Autor: