Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 57. zasedání rady města, konaného 3. února 2005

Typ: ostatní
Jednací řád rady města Nové Strašecí s platností od 3. 2. 2005.
Usnesení z 57. zasedání rady města, konaného dne 3. února 2005
 
K bodu 2. - Návrh jednacího řádu rady města v Novém Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 586
 
I. s c h v a l u je
 
Jednací řád rady města Nové Strašecí s platností od 3. 2. 2005.
 
II. r u š í  p l a t n o s t
 
dosavadního jednacího řádu rady města platného od 29. 7. 2004.
 
 
K bodu 3. -Uzavírání smluv o pronájmu v NKC
 
U s n e s e n í   č. 587
 
p o v ě ř u j e
 
ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích vedoucí MKZ PaedDr. Drahoslavu Pittnerovou uzavírat smlouvy o pronájmech sálu a prostor v NKC.
 
 
 
Novostrašecké kulturní centrum – provozování baru, kontrola plnění usnesení č. 585
 
Po projednání rada města usnesení č. 585   r o z š í ř i l a   a   přijala
 
U s n e s e n í   č. 588
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu vedoucí MKZ o opatřeních vedoucích ke zkvalitnění úrovně poskytovaných služeb v baru NKC s tím, že rada města bude nadále sledovat kvalitu těchto služeb.
 
 
Podnět zastupitelstvu města ve věci významného krajinného prvku „Šibeniční vrch“
 
U s n e s e n í   č. 589
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
a)      podnět zastupitelstvu města ve věci významného krajinotvorného prvku „Šibeniční vrch“
b)      odpověď na podnět Mgr. Petra Kotyka, kterou považuje za dostačující
 
 
 
 
II. u k l á d á
 
místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ zaslat obě sdělení členům zastupitelstva města.
 
 
 
Pohledávka – pronájem Kocourek
 
U s n e s e n í   č. 590
 
I. s o u h l a s í
 
a)      s uzavřením dohody o zápočtu vzájemných pohledávek s M. Špidrovou, bytem 
Rakovník, kterou má vůči městu ve výši 84.310,- Kč
s protipohledávkou, kterou má město vůči M. Špidrové ve výši 17.490,- Kč do výše této protipohledávky
b)      s uzavřením dohody o splátkách na úhradu pohledávky, kterou má dlužník M.
Špidrová vůči městu ve výši 66.820,- Kč tak, že dluh bude uhrazen v měsíčních splátkách ve lhůtě 18 měsíců s možností uplatnění celé pohledávky v případě neuhrazení kterékoliv měsíční splátky. Součástí dohody je uznání dluhu, co do druhu a výše.
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o zápočtu a dohodu o splátkách.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Vyvěšeno dne: 7.2. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:32
Autor: