Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z. 58. zasedání rady města, konané dne 17.2.2005

Typ: ostatní
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 6/670 v Rakovnické ul. s Josefem Krzákem na dobu určitou v délce trvání 6 měsíců za stejných podmínek jako s předchozím nájemcem.
Usnesení z 58. zasedání rady města, konané dne 17.2.2005
 
2. Kontrola usnesení z 56. – 57. zasedání rady města
 
Usnesení č. 336 – trvá
Přechod užívacího práva k bytu č. 6/670 v Rakovnické ul.
 
U s n e s e n í   č. 591
 
 I. s o u h l a s í
 
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 6/670 v Rakovnické ul. s Josefem Krzákem na dobu určitou v délce trvání 6 měsíců za stejných podmínek jako s předchozím nájemcem.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města.
b) starostovi města podepsat nájemní smlouvu.
 
 
 
 
 
3. Žádost o odprodej pozemku
U s n e s e n í   č. 592
 
I. n e s o u h l a s í
 
s uzavřením uličky za domy čp. 272 a 288.
 
II. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
 
 
 
U s n e s e n í.   č.
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í
 
s odprodejem části pozemku par.č. 2092/1za domy č. 272 a 288 v k.ú. Nové Strašecí M. Zímovi.
 Dále rada města
III. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
a)      písemně vyrozumět žadatele o nesouhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních 
            dnů
b)      ve spolupráci s odborem investic, ÚP a MH prostřednictvím TS města zajistit provádění pravidelného úklidu uvedené lokality  
 2) starostovi města prostřednictvím MěP zajistit zvýšenou kontrolu uvedené lokality
 
IV. d o p o r u č u j e
 
komisi zastupitelstva města pro pojmenování ulic tuto historickou ulici města pojmenovat.
 
4. Prodloužení platnosti nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 593
 
I. s o u h l a s í
 
s prodloužením platnosti nájemní smlouvy č. 1150/2002-201 do 31. 12. 2005.
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b) ve spolupráci s odborem investic, ÚP a MH připravit příslušný dodatek k nájemní   
    smlouvě
2) starostovi města dodatek k nájemní smlouvě podepsat
 
5. Žádost o odprodej části pozemku
 
U s n e s e n í   č. 594
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. n e s o u h l a s í
 
s odprodejem části pozemku par.č. 29/1 v k.ú. Nové Strašecí o velikosti 3 x 6 m manželům Šafářovým, bytem Nové Strašecí , z důvodu zachování volného přístupu do sportovního areálu Na Kocourku z této horní části.
 
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ:
a)      písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b)      ve spolupráci s odborem investic, ÚP a MH připravit návrh nového oplocení předmětné části pozemku s možností zřízení vrat.
 
 
6. Žádost o zřízení věcného břemene
 
U s n e s e n í   č. 595
 
I. n e s o u h l a s í
 
se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemcích č. 1327/2, 1327/5 a 1327/6 ve prospěch pozemku č. 1325 v k.ú. Nové Strašecí.
 
II. r u š í
 
cestu přes pozemek č. 1327/2 v k.ú. Nové Strašecí (u haly Bios), která slouží jako přístup k sousedním pozemkům.
III. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ:
a)       písemně vyrozumět žadatele o nesouhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b)       ve spolupráci s odborem investic, ÚP a MH zajistit vytyčení pozemků č. 1327/5 a 1327/6 a požadovat jejich vyklizení
 ve spolupráci s ředitelem MSZ oznámit majitelům sousedních pozemků zrušení cesty přes pozemek 1327/2 
 
 
7. Pronájem plakátovacích ploch
 
U s n e s e n í   č. 596
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem plakátovacích ploch ve městě společnosti RENGL, s.r.o. za nájemné 100,- Kč/plocha/rok a současně souhlasí s umístěním plakátovacích ploch dle návrhu nájemce.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je v příloze zápisu.
 
a) ZŠ Nové Strašecí – Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004
 
U s n e s e n í   č. 597
 
I. s c h v a l u j e
 
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ J.A. Komenského v Novém Strašecí za rok 2004 podle předloženého návrhu.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
.
 
 
b) Žádost o schválení velitele SDH
U s n e s e n í   č. 598
 
 j m e n u j e
 
Tomáše Nováka, bytem Nové Strašecí, velitelem SDH (zásahové jednotky) Nové Strašecí dnem 18. 2. 2005.
 
 
c) Nájem služebního bytu a nebytových prostor v budově čp. 1178 (Kocourek)
 
U s n e s e n í   č. 599
 
I. s c h v a l u j e
 
pronájem nebytových prostor v budově čp. 1178 J.Janákové, Nové Strašecí, za stejných podmínek jako u předchozího nájemného vztahu.
II. u k l á d á
starostovi města:
a)      podepsat příslušnou nájemní smlouvu
b)      ve spolupráci s MSZ stanovit podmínky výkonu funkce správce sportovního areálu Na Kocourku.
 
 
 
d) Návrh na omezení rychlosti na silnici č. II/237 před výjezdem od prodejny PLUS
 
                                                        U s n e s e n í   č. 600
 
I. s o u h l a s í
 
s omezením rychlosti na silnici č. II/237 na 60–70 km/hod. ve směru na Rakovník v úseku od křižovatky se silnicí č. II/606 až k odbočující polní cestě na Mackovu horu (parc.č. 2168/3) a ve směru od Rakovníka od vyústění ulice Dukelská ke křižovatce se silnicí č. II/606.
 
II. u k l á d á
       
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic, ÚP a MH:
a)      podat žádost na MěÚ Rakovník, odbor dopravy na stanovenou úpravu dopravního značení dle výše uvedeného návrhu
b)      informovat Dopravní inspektorát policie ČR o předloženém návrhu úpravy dopravního
značení na silnici č. II/237.
 
 
e) Změna termínu jednání zastupitelstva města (ZM)
 
U s n e s e n í   č. 601
 
d o p o r u č u j e
 
posunutí termínu 19. zasedání zastupitelstva města z 24. 2. 2005 na 3. 3. 2005. 
 
II. s o u h l a s í
 
s tímto navrženým programem 19. zasedání zastupitelstva města:
1.      Zahájení
2.      Jednací řád ZM
3.      Plán činnosti finančního výboru ZM na 1. pololetí r. 2005
4.      Plán činnosti kontrolního výboru ZM na 1. pololetí r. 2005
5.      Informace o přidělení grantových příspěvků na rok 2005 
6.      Žádost o odprodej části pozemku
7.      Žádost o odprodej pozemku
8.      Různé
9.      Diskuse
Závěr
 
 
f) Nájem nebytových prostor v domě čp. 1155
 
U s n e s e n í   č. 602
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytových prostor v domě čp. 1155 v Havlíčkově ulici v Novém Strašecí, a to místností č. 102, 103, 104, 105 v celkové výměře 49 m2 za cenu 650,- Kč/m2 ing. K. Červenkovi, bytem Zlonice, jako kanceláře pro podnikání v oboru zprostředkovací obchodní služby s účinností od 1. 3. 2005.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu.
 
 
g) Žádost o slevu nájemného – Český svaz žen Nové Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 603 
 
I. s o u h l a s í
 
se slevou za pronájem bývalé restaurace v Novostrašeckém kulturním centru ve dnech
11. 4.–16. 4. 2005 Českému svazu žen Nové Strašecí za účelem pořádání bazaru za cenu 1.000,- Kč.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 


Vyvěšeno dne: 21.2. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:31
Autor: