Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 59. zasedání rady města, konané dne 3.3.2005

Typ: ostatní
pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 414 v ul. ČSA v Novém Strašecí o ploše 37,2m2 V. Průšové, bytem Nové Strašecí, pro provozování poradenské činnosti za nájemné 650,- Kč/m 2/rok.

Usnesení z 59. zasedání rady města, konané dne 3.3.2005

 

K bodu 2. Nájem nebytových prostor v čp. 414

 

 

 

U s n e s e n í   č.  604

 

 

 

I.  s c h v a l u j e

 

 

pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 414 v ul. ČSA v Novém Strašecí o ploše 37,2m2 V. Průšové, bytem Nové Strašecí, pro provozování poradenské činnosti za nájemné 650,- Kč/m 2/rok.

 

II.  u k l á d á

 

 

a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rada města do 

 

5 pracovních dnů

 

b) starostovi města podepsat nájemní smlouvu.

 

 

 

 

 

K bodu 3. Prodej bytu č. 1 v čp. 932 Křivoklátská ul.

 

 

 

U s n e s e n í   č.  605

 

 

 

I.  d o p o r u č u j e

 

 

 

předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:

 

 

 

U s n e s e n í   č.

 

Zastupitelstvo města

 

 

 

I.  r u š í

 

 

 

usnesení č. 152 ze dne 22. 12. 2004. 

 

 

 

II.  s c h v a l u j e

 

 

 

prodej bytové jednotky, a to bytu č. 1 (2+1) v domě čp. 632, Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, se spoluvlastnickým podílem na společných částech a pozemku L. Jíchovi bytem Mšecké Žehrovice , za kupní cenu 550.000,- Kč.

 

 

 

III.  u k l á d á

 

 

 

starostovi města podepsat kupní smlouvu.

 

 

 

Rada města dále

 

II.  s o u h l a s í

 

 

 

s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s Andreou Burešovou – NOVA REALITY, IČO: 68140525 na bytovou jednotku č. 1 v domě čp. 932 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, za kupní cenu 550.000,- Kč s 3% provizí.

 

III.  u k l á d á

 

 

 

a)   starostovi města podepsat zprostředkovatelskou smlouvu

 

b)      tajemníkovi MěÚ připravit veškeré písemnosti k realizaci tohoto prodeje a vyrozumět 

 

kupujícího do 5 pracovních dnů o stanovisku rady města

 

 

 

 

 

K bodu 4. Návrh ceny pro hernu stolního tenisu v hale Bios

 

 

U s n e s e n í   č.  606

 

 

I.  s c h v a l u j e

 

 

navrhovanou cenu 50,- Kč/1hod pro hernu stolního tenisu v hale Bios.

 

 

II.  u k l á d á

 

 

Mgr. Jiřímu Boučkovi informovat veřejnost o možnosti pronájmu herny stolního tenisu v hale Bios za poplatek 50,- Kč/1hod. s účinností od 7. 3. 2005.

 

 

 

 

K bodu 5. Městské granty 2005

                                                           U s n e s e n í   č.  607

 

 

 

I.  s c h v a l u j e

 

 

dotaci GRANTU 2005 pro oblasti kultury, sportu, sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2005 jednotlivým občanským sdružením, humanitárním organizacím a fyzickým nebo právnickým osobám dle předložené tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení (228.000,- Kč).

 

 

 

II.  d o p o r u č u j e

 

 

 

předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh usnesení:

 

 

 

U s n e s e n í   č.

 

Zastupitelstvo města

 

 

I.  s c h v a l u j e

 

 

grantový příspěvek na rok 2005 TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 365.000,- Kč. Příspěvek je účelově přidělený sportovním oddílům: kopaná – 160.000,- Kč, lední hokej – 59.000,- Kč, hokejbal – 91.000,- Kč, lyžování – 5.000,- Kč, volejbal (starší žákyně + kadeti) – 15.000,- Kč, volejbal (ženy) – 10.000,- Kč, stolní tenis – 20.000,- Kč, tenis – 5.000,- Kč.

 

 

 

II.  b e r e   n a  v ě d o m í

 

 

rozdělení grantového příspěvku radou města na rok 2005 ve výši 228.000,- Kč pro jednotlivé žadatele dle přiložené tabulky.

 

 

 

Rada města dále
III.  u k l á d á

 

 

místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ:

 

1)      předložit zastupitelstvu města ke schválení dotaci převyšující 50.000,- Kč jednomu žadateli (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., § 85, odst. c)

 

2)      písemně vyrozumět žadatele o rozhodnutí zastupitelstva a rady města

 

3)      připravit smlouvy na čerpání dotací s příslušnými právními subjekty a ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ zajistit proplacení finančních prostředků z GRANTU 2005 a kontrolu jejich správného čerpání

 

 

 

 

 

6. Různé

 

 

 

 

 

a) Vzdání se mandátu zastupitele města

 

 

U s n e s e n í   č.  608

 

 

 

b e r e   n a   v ě d o m í ,

 

 

 

že se Mgr. Jiří Bouček vzdal mandátu zastupitele města Nové Strašecí.

 

 

 

 

 b) Jmenování do funkce

U s n e s e n í   č.  609

 

 

 

 j m e n u j e

 

 

Mgr. Jiřího Boučka,  ředitelem organizační složky Městská sportovní zařízení Nové Strašecí dnem 4. 3. 2005.

 

 

 

 

c) Výpověď z nájmu obecních bytů

 

 

U s n e s e n í   č.  610

 

 

 

I.  s o u h l a s í

 

 

 

s výpovědí z nájmu nájemcům J. Kalendovi, J. Gobanovi, J. Soukupovi, J. Klímové

 a M. Krajové ve smyslu ust. § 711 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku, neboť neplatí nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve vlastnictví města Nové Strašecí déle jak tři měsíce.

II.  p o v ě ř u j e

 

 

 

JUDr. Jiřího Tláskala, aby město zastupoval a jednal jeho jménem před všemi soudy v řízení o přivolení soudu s výpovědí z nájmu bytu.

 

 

 

III.  u k l á d á

 

 

 

a)      tajemníkovi MěÚ, aby zajistil veškeré potřebné doklady a náležitosti předmětných 

soudních řízení

a)      starostovi města, aby podepsal příslušné žaloby

 

 

 

 

 

d) Nájem služebního bytu v domě čp. 1178 (Kocourek)

 

 

U s n e s e n í   č.  611

 

 

 

 s c h v a l u j e

 

 

pronájem služebního bytu v čp. 1178 v Novém Strašecí M. Budinskému s účinností od 7. 3. 2005.

 

 

 

 

e) Zahradní ulice – úprava odtoku dešťové vody

 

 

U s n e s e n í   č.  612

 

 

 

r o z š i ř u j e

 

 

 

usnesení č. 422 tak, že rada města souhlasí s výší nákladů na úpravu odtoku dešťové vody v Zahradní ulici v celkové výši 36.682,- Kč.

 

 

 

       PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                       Jakub Kleindienst v.r.

          místostarosta města                                          starosta města                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno dne: 9.3. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:30
Autor: