Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 60. zasedání rady města, konaného dne 17.3.2005

Typ: ostatní
K bodu 3. Možnost získání pozemků do vlastnictví města z PF ČR
Usnesení z 60. zasedání rady města, konané dne 17.3.2005
 
 
K bodu 3. Možnost získání pozemků do vlastnictví města z PF ČR
 
U s n e s e n í   č. 613
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a)      úplatný převod části pozemků kat. 1140/3 a kat. 1147/2 v k.ú. Nové Strašecí, které jsou 
dle ÚP města součástí průmyslové zóny SV – dle § 5 odst. 1 písm. b) zák.č. 95/1999 Sb. v platném znění z PF ČR do vlastnictví města
 
b)      získání pozemku kat. 1993 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města od PF ČR v obchodní veřejné soutěži – dle § 8 zák.č. 95/1999 Sb. v platném znění za podmínek pro město co nejvýhodnějších
 
c)      bezúplatný převod pozemků parc.č. 1739/2 a 1739/4 v k.ú. Nové Strašecí, které jsou součástí lokality pro výstavbu rodinných domů do vlastnictví města podle § 5, odst. 1 
písm. b) zák.č. 95/1999 Sb. v platném znění z PF ČR do vlastnictví města
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné smlouvy o převodu shora uvedených pozemků.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic, ÚP a MH podat příslušné žádosti o převod pozemků PF ČR.
 
 
K bodu 4. Prodej bytu č. 12 v čp. 1139 Křivoklátská ul.
 
U s n e s e n í   č. 614
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   n á v r h   tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej bytové jednotky, a to bytu č. 12 (3+1) v domě čp. 1139, Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st.parc.č. 1949 P. Brejníkovi, trvale bytem Kladno za kupní cenu 700.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu, případně smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
 
Rada města dále
II. s o u h l a s í
 
a)      s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s Andreou Burešovou – NOVA REALITY, IČO: 68140525 na bytovou jednotku č. 12 v domě čp. 1139 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, za kupní cenu 700.000,- Kč s 3% provizí
b)      s tím, že v době od uhrazení kupní ceny do nabytí vlastnictví k prodávanému bytu smí kupující byt užívat a provést zde stavební úpravy podléhající ohlášení podle § 55 stavebního zákona
III. u k l á d á
 
a) starostovi města podepsat zprostředkovatelskou smlouvu
b) tajemníkovi MěÚ připravit veškeré písemnosti k realizaci tohoto prodeje a vyrozumět 
     kupujícího do 5 pracovních dnů o stanovisku rady města
 
K bodu 5. Žádost o vyjádření stanoviska k technickému řešení stavby
 
U s n e s e n í   č. 615
 
I. n e s o u h l a s í
 
s uložením kabelové trasy do pozemku města č. parcelní 303/3, 306/6.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o nesouhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 
K bodu 6. Realizace záměru Regenerace hřbitovní zeleně, I. etapa
 
U s n e s e n í   č. 616
 
I. s o u h l a s í
 
se záměrem realizace „Regenerace hřbitovní zeleně, I. etapa“, což je podmíněno získáním dotace na realizaci ze SFŽP ČR.
II. u k l á d á
    
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic, ÚP a MH:
a)      vypsat poptávkové řízení pro určení nákladů na realizaci I. etapy v místě plnění a určení dodavatele záměru
b)      podat žádost o dotaci na realizaci I. etapy k SFŽP ČR
c)      zajistit rekonstrukci vývěsky na hřbitově, tisk a instalaci informačního materiálu
zajistit článek o regeneraci hřbitovní zeleně do nejbližšího čísla Novostrašeckého měsíčníku
 
 
7. Různé
 
a) Úprava nájemného s ohledem na inflaci
 
U s n e s e n í č. 617
 
I. s o u h l a s í
 
s úpravou nájemného u nájemních vztahů uzavřených mezi městem a nájemci nebytových prostor v roce 2005 navýšením o míru inflace za rok 2004 ve výši 2,8 %.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ informovat nájemce o změně nájemného a připravit příslušné dodatky 
k nájemním smlouvám do konce měsíce března
b) starostovi města podepsat dodatky k nájemním smlouvám
 
 
b) Zastupování města v trestním řízení
 
U s n e s e n í   č. 618
 
I. p o v ě ř u j e
 
tajemníka MěÚ JUDr. Jiřího Tláskala, bytem Nové Strašecí, Mšecká 871, aby město Nové Strašecí zastupoval a jednal jeho jménem před všemi soudy ve věci uplatnění náhrady škody, která vznikla městu při vloupání do budovy MěÚ dne 1. 3. 2004, a to jak v řízení trestním, tak i v řízení občanskoprávním.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat písemné vyhotovení pověření.
 
       PhDr. Jaroslav Hlína CSc. v.r.                                                      Jakub Kleindienst v.r.
          místostarosta města                                                                         starosta města                                                                                          
 


Vyvěšeno dne: 22.3. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:27
Autor: