Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 61. zasedání rady města, konané dne 31.3.2005

Typ: ostatní
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Třtice o výkonu přenesené působnosti, kterou bude město Nové Strašecí vykonávat místo této obce podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
Usnesení z 61. zasedání rady města, konané dne 31.3.2005
 
 
 
 
K bodu 2. Veřejnoprávní smlouvy – projednávání přestupků
 
U s n e s e n í   č. 619
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Třtice o výkonu přenesené působnosti, kterou bude město Nové Strašecí vykonávat místo této obce podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
 
 
II. u k l á d á
 
a) starostovi města podepsat smlouvu
b) tajemníkovi MěÚ po podpisu smlouvy do 5 pracovních dnů zaslat smlouvu ke schválení
   krajskému úřadu.
 
 
K bodu 3. Organizační řád městského úřadu
 
U s n e s e n í   č. 620
 
I. s c h v a l u j e
 
organizační řád městského úřadu.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění organizačního řádu do 15 dnů od jeho schválení.
 
 
K bodu 4. Změna nájemní smlouvy
 
U s n e s e n   č. 621
 
I. s o u h l a s í
 
se změnou jednoho z uživatelů pozemků dle nájemní smlouvy č. 166/97-201 z 5. 3. 1997 na P. Fencla, Nové Strašecí.
 
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b) ve spolupráci s odborem investic, ÚP a MH připravit příslušný dodatek k nájemní 
    smlouvě
2) starostovi města dodatek k nájemní smlouvě podepsat
 
 
5. Různé
 
a) Přidělení uvolněného bytu v DPS
 
U s n e s e n í   č. 622
 
I. p ř i d ě l u j e
 
uvolněný nájemní byt č. 1 v DPS čp. 1166 v Novém Strašecí V. Haisové, bytem Milý
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ zažádat o souhlas odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Rakovník a po jeho případném souhlasném stanovisku informovat žadatele o přidělení bytu do 
5 pracovních dnů
b)      starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
 
 
b) Přidělení uvolněného bytu v DPS
 
U s n e s e ní   č. 623
 
I. p ř i d ě l u j e
 
uvolněný nájemní byt č. 5 v DPS čp. 1166 v Novém Strašecí A. Schusterové, bytem Hracholusky
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ zažádat o souhlas odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Rakovník 
a po jeho případném souhlasném stanovisku informovat žadatele o přidělení bytu do 5 pracovních dnů
starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
c) Žádost o vyjádření souhlasu s přidělením terminálu Sazka a.s.
 
U s n e s e n í   č. 624
 
I. s o u h l a s í
 
s umístěním antény na střeše stavby, reklamy a světelného označení na stavbě a uvnitř domu s umístěním sběrny Sazka a.s. v čp. 191 na Komenského náměstí v Novém Strašecí.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušná potvrzení.
 
 
d) Systemizace zaměstnanců města v městském úřadě a v organizačních složkách
 
U s n e s e n í   č. 625
 
s c h v a l u j e
 
ve smyslu ust. § 102 odts. 2 písm j) zákona o obcích celkový plánovaný počet systemizovaných pracovních míst zaměstnanců města v městském úřadě a v organizačních složkách města, a to 28 úředníků, 11 ostatních a 5 dělníků.
 
 
e) Žádost o pronájem garáže v Rakovnické ulici
 
U s n e s e n í   č. 626
 
I. s c h v a l u j e
 
pronájem garáže na st.parc.č. 2410 v Rakovnické ulici v Novém Strašecí společnosti TUBEKO SPORT spol. s r.o., Rynholec 364, 271 01 Nové Strašecí, za nájemné ve výši
700,- Kč měsíčně.
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů
b)      starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
 
f) Pronájem reklamní plochy
U s n e s e n í   č. 627
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem reklamní plochy o rozměrech 1,6 x 1,0 m na jednom plotovém poli oplocení polikliniky v ulici ČSA v Novém Strašecí M. Rounové, bytem Nové Strašecí, za nájemné ve výši 600,- Kč za rok.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů
b) starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu, příp. dodatek k nájemní smlouvě
 
 
 
g) Žádost o finanční příspěvek
U s n e s e n í č. 628
 
I. n e v y h o v u j e
 
žádosti o finanční příspěvek, kterou zaslal dne 30. 3. 2005 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko „MUŠKETÝŘI“ Nové Strašecí, neboť prostředky z rozpočtu města určené pro granty na rok 2005 jsou již rozděleny, žádost přišla opožděně a též nelze uznat omluvu, že žadatel počítal s II. kolem grantů, protože se jeví účelově vykonstruovaná. Bylo-li v minulých letech tzv. II. kolo, bylo uzavíráno v měsíci září, takže případné prostředky na stan, by už nešlo realizovat pro letní tábor.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
h) Kanalizace a ČOV Kladensko
U s n e s e n í   č. 629
 
I. s c h v a l u j e
 
a) začlenění podprojektu „Kanalizace a ČOV Nové Strašecí, Ruda, Mšecké Žehrovice“ do záměru a žádosti Statutárního města Kladna o podporu z Fondu soudržnosti EU dle směrnice MŽP č. 6/2004 ohledně projektu Kanalizace ČOV Kladensko.
 
b) to, že Statutární město Kladno bude nositelem projektu Kanalizace a ČOV Kladensko a bude jako žadatel podávat žádost o podporu z Fondu soudržnosti EU dle směrnice MŽP
č. 6/2004 ohledně projektu Kanalizace ČOV Kladensko.
 
c) dále, že podprojekt „Kanalizace a ČOV Nové Strašecí, Ruda, Mšecké Žehrovice“ budou financovány z prostředků města Nové Strašecí a z části prostředků obdržených jako podpora z Fondu soudržnosti EU v rámci projektu Kanalizace a ČOV Kladensko, která připadne na podprojekt „Kanalizace a ČOV Nové Strašecí, Ruda, Mšecké Žehrovice“ případně z dalších podpor, které budou v rámci projektu Kanalizace a ČOV Kladensko získány.
 
II. p r o h l a š u j e
 
že podrobná úprava vztahů vyplývající ze začlenění podprojektu „Kanalizace a ČOV Nové Strašecí, Ruda, Mšecké Žehrovice“ do projektu Kanalizace ČOV Kladensko bude podléhat příslušné právní úpravě platné na území České republiky, zejména pak bude podřízena příslušným vyhláškám a směrnicím vydaným Ministerstvem životního prostředí pro čerpání podpory z Fondu soudržnosti EU.
 
 
III. u k l á d á
 
starostovi města podepsat Prohlášení Města Nové Strašecí o souhlasu se začleněním do projektu „Kanalizace a ČOV Kladensko“, které je přílohou tohoto unesení.
 
 
       PhDr. Jaroslav Hlína CSc. v.r.                                                     Jakub Kleindienst v.r.
          místostarosta města                                                                         starosta města                                                                                          
 


Vyvěšeno dne: 5.4. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:26
Autor: