Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 63. zasedání rady města, konaného 28.4.2005

Typ: ostatní
vedoucí MKZ a tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic a ÚP připravit návrh poptávkového řízení na zpracovatele celkového projektu budovy NKC a to po jednotlivých stavebně technických etapách.
Usnesení z 63. zasedání rady města, konaného dne 28.4.2005
 
K bodu 2. Kontrola vybraných usnesení
 
Usnesení č. 441 – trvá
Koncepce využití budovy kulturního domu (KD)
 
U s n e s e n í   č. 638
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
předložený návrh koncepce využití kulturního centra.
 
II. u k l á d á
 
vedoucí MKZ a tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic a ÚP připravit návrh poptávkového řízení na zpracovatele celkového projektu budovy NKC a to po jednotlivých stavebně technických etapách.
 
K bodu 3. Financování stavebních úprav – čp. 57
 
U s n e s e n í   č. 639
 
I. s o u h l a s í
 
se zápočtem nákladů na plynofikaci domu čp. 57 v Palackého ulici v Novém Strašecí ve výši 46.075,- Kč s nájmem v průběhu tří let na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 7. 4. 2003.
 
II. u k l á d á
 
a) starostovi města podepsat příslušnou dohodu
b) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět nájemkyně o souhlasném stanovisku rady města do 
    5 pracovních dnů
 
 
K bodu 4. Poukázky RelaxPASS
 
U s n e s e n í   č. 640
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o spolupráci při úhradě služeb poukázkami se společností Sodexho Pass Česká republika a.s. se sídlem v Praze 10, Na Královce 31, IČ: 61860476, která je v příloze tohoto zápisu.
II. u k l á d á
 
a) starostovi města podepsat smlouvu
b) řediteli MSZ a tajemníkovi MěÚ zabezpečit realizaci smlouvy
 
 
 
K bodu 5. OZV č. 4/2005 o městské policii
 
U s n e s e n í   č. 641
 
d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o městské policii.
 
 
K bodu 6. Zrušení OZV č. 1/1993
 
U s n e s e n í   č. 642
 
d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/1993 o stavebních předpisech historické části města Nové Strašecí.
 
 
K bodu 7. Různé
 
a) Sportoviště Na Kocourku – individuální vstupné
 
U s n e s e n í   č. 643
 
I. s c h v a l u j e
 
ceny vstupného na sportovní hřiště Na Kocourku takto:
– hokejbalové hřiště – 20,- Kč jednotlivý vstup
– hřiště tartan            – 20,- Kč jednotlivý vstup
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět ředitele MSZ o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
b) Komenského nám. – placený vjezd
U s n e s e n í   č. 644
 
I. t r v á
 
na zavedení placeného vjezdu na Komenského náměstí.
 
II. u k l á d á
 
a)   starostovi a místostarostovi města jednat s předkladateli výše uvedeného dopisu
a)      starostovi města před vlastní realizací zpoplatněného vjezdu na Komenského náměstí
předložit radě města konečný návrh řešení
 
 
c) Jabloňová ul. – šikmé parkovací stání
 
U s n e s e n í   č. 645
 
I. t r v á
 
na předloženém projektu rekonstrukce Jabloňové ul., který obsahuje 16 šikmých parkovacích stání.
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic a ÚP co nejdříve dokončit poptávkové řízení a zahájit práce
b)      starostovi města písemně vyrozumět obyvatele Rakovnické ulice o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
 
d) 1. ročník přespolního běhu – Krajem Novostrašecka
 
U s n e s e n í   č. 646
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
konání přespolního běhu Krajem Novostrašecka.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města zajistit prostřednictvím MěP uzavření ulice U Stadionu dne 29. 4. 2005 od 13.00 do 15.30 hod.
 
 
e) Žádost o povolení k uspořádání koncertu
 
U s n e s e n í   č. 647
 
I. s o u h l a s í
 
s pořádáním rockového koncertu v areálu fotbalového stadionu v Novém Strašecí (pořádající J. Novák, Nové Strašecí) dne 4. 6. 2005 s tím, že veškeré veřejné produkce na území města musí probíhat v souladu s OZV č. 6/2003.
 
 
f) Žádost o povolení využití atletického stadionu v areálu Na Kocourku
 
U s n e s e n í   č. 648
 
I. s c h v a l u j e
 
pronájem atletického hřiště Na Kocourku ZŠ Ch. G. Masarykové Lány dne 6. 6. 2005 v době od 8.00 do 12.30 hod. za celkovou cenu 200,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
 5 pracovních dnů
b)      řediteli MST připravit nájemní smlouvu
c)      starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
 
g) Souhlas se stavebními úpravami
 
U s n e s e n í   č. 649
 
I. s o u h l a s í
 
ve smyslu s ust. Čl. III odst. 2 smlouvy ze dne 1. 12. 1999 s provedením stavebních úprav v budově čp. 209 spočívající v uzavření chodby v 1. poschodí.
 
II. n e s o u h l a s í
 
se zakoupením hodin (školních) do budovy čp. 209 z prostředků města, neboť totozařízení není předmětem nájmu.
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanoviscích rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
h) Ukončení užívání pozemku
 
U s n e s e n í   č. 650
 
I. n e s o u h l a s í
 
s odkoupením staveb a úprav na pozemcích parc.č. 272/1 a 269/1 v k.ú. Nové Strašecí od nájemce Z. Huliciuse v souvislosti s ukončením nájmu. Ve smyslu ujednání čl. VIII smlouvy ze dne 12. 9. 1997 a čl. IX smlouvy ze dne 7. 5. 2001 je nutné, aby byly pozemky vráceny pronajímateli v původním stavu, tj. bez trvalých porostů, zatravněny, bez oplocení, úprav, apod.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět nájemce o nesouhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 
ch) Použití městského znaku třetí osobou
 
U s n e s e n í   č. 651
 
I. s o u h l a s í
 
s použitím městského znaku města Nové Strašecí na plakát pro akci „Peřiny“ a „Plnění manských povinností“ v roce 2005 s podmínkou, že na tomto plakátu bude město Nové Strašecí uvedeno jako sponzor akce a nikoliv jako spolupořadatel a dále na pozvánky za předpokladu, že na pozvánce budou uvedeni i ostatní sponzoři. Podoba znaku města pro tisk bude dodána MěÚ. Souhlas se uděluje na dobu určitou, a to pouze k popsanému účelu. Pokud dojde k použití znaku města k jiným účelům, může být tento souhlas zrušen.
.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů a zajistit dodání podoby znaku pro tisk plakátu.
 
 
i) Vyjádření k provozu restaurace v hale Bios
 
U s n e s e n í   č. 652
 
I. s c h v a l u j e
 
snížení ceny nájmu na 1.000,- Kč/měsíc v době od 1. 5. do 31. 12. 2005.
 
II.   u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města
b)      starostovi města podepsat dodatek k nájemní smlouvě
 
 
 
       PhDr. Jaroslav Hlína CSc. v.r. Jakub Kleindienst v.r.
          místostarosta města     starosta města                                                                                          
 


Vyvěšeno dne: 4.5. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:25
Autor: