Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 64. zasedání rady města, konaného 12.5.2005

Typ: ostatní
návrh rozpočtových opatření za období I. – III. 2005.
Usnesení z 64. zasedání rady města, konaného dne 12.5.2005
 
 
K bodu 3. Rozpočtová opatření I. – III. 2005
 
U s n e s e n í   č. 653
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
návrh rozpočtových opatření za období I. – III. 2005.
 
II. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
předložený návrh rozpočtových opatření za období I. – III. 2005.
 
 
  
K bodu 4. Jednací řád Zastupitelstva města Nové Strašecí (stylistické a formální úpravy textu)
U s n e s e n í   č. 654
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
stylistické a formální úpravy textu v jednacím řádu Zastupitelstva města Nové Strašecí
v čl. 4, 7, 14 a 16.
II. u k l á d á
 
starostovi města zajistit rozeslání textu jednacího řádu zastupitelstva města v posledním znění všem členům zastupitelstva.
 
 
5. Různé
 
K bodu a) Komise pro otevírání obálek pro výběrová řízení
 
U s n e s e n í   č. 655
 
I. o d v o l á v á
 
z Komise pro otevírání obálek pro výběrová řízení Václava Hájka a Jitku Lukášovou.
 
II. j m e n u j e
 
nové členy Komise pro otevírání obálek pro výběrová řízení, a to Bc. Jana Vitnera a Pavlínu Dvořákovou.
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit písemné vyhotovení odvolání a jmenování nových členů komise.
 
 
K bodu b) Žádost o prominutí výpovědi z nájmu bytu
 
U s n e s e n í   č. 656
 
I. t r v á
 
na výpovědi z nájmu bytu č. 3 v domě čp. 100 v Havlíčkově ulici v Novém Strašecí dané J. Kalendovi, ke které soud již svým rozhodnutím přivolil.
 
II. s o u h l a s í
 
s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2005 na byt č. 3 v čp. 100 v Havlíčkově ulici v Novém Strašecí s J. Kalendou, po uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že dlužné nájemné bude v plné výši uhrazeno do 15. 6. 2005.
 
III. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních 
dnů
b) starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
 
K bodu c) Žádost o souhlas s uzavřením komunikace
 
U s n e s e n í   č. 657
 
I. n e s o u h l a s í
 
s uzavřením Komenského náměstí a prostoru před MěÚ dne 21. 5. 2005 v době od 10.00 do 11.00 hod., neboť to technicky ani prakticky není možné. Náměstí by se muselo uzavřít již od ranních hodin. Jako náhradní řešení bude v požadované době doprava na náměstí řízena MěP, aby nedošlo k rušení akce „Peřiny 2005“.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních 
      dnů
b)      starostovi města zajistit, aby dne 21. 5. 2005 v době od 10.00 do 11.00 hod. řídila MěP dopravu na náměstí tak, aby nedošlo k narušení akce „Peřiny 2005“
 
 
K bodu d) Výpověď nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 658
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
výpověď nájemní smlouvy uzavřené s J. Lopourem na nebytové prostory v suterénu domu čp. 1155 v Novém Strašecí. Vzhledem k tříměsíční výpovědní lhůtě skončí nájemní vztah posledním dnem měsíce srpna 2005.
 
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ:
a)      písemně vyrozumět Jana Lopoura o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b)      ve spolupráci s odborem investic a ÚP zajistit zveřejnění záměru nového pronájmu těchto prostor
 
 
K bodu e) Technické služby – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 a příděl do fondů
 
U s n e s e n í   č. 659
 
I. s o u h l a s í
 
s přidělením hospodářského výsledku za rok 2004 v částce 395.479,83 Kč do rezervního fondu Technických služeb města Nové Strašecí na reprodukci a nákup techniky ve smyslu ust. § 30 odst. 2 zákona 250/2000 Sb.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovní dnů.
 
K bodu f) Žádost o změnu provozní doby
 
U s n e s e n í   č. 660
 
I. s o u h l a s í
 
se změnou provozní doby bistra Kocourek s podmínkou, že příležitostně bude tato doba upravena dle požadavku ředitele MSZ, který bude ohlášen nájemci nejpozději 24 hodin předem.
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 
pracovních dnů
b)      starostovi města podepsat dodatek k nájemní smlouvě
 
 
K bodu g) Petice proti návrhu vybudování nových parkovacích míst a rozšíření stávajícího parkoviště o stání vozidel v areálu Technických služeb v Lipové ulici v Novém Strašecí
U s n e s e n í   č. 661
 
I. o d m í t á
 
tuto petici jako neodůvodněnou. Neexistuje žádný návrh na vybudování parkovacích míst ani na rozšíření stávajícího parkoviště v areálu Technických služeb města Nové Strašecí. Jedná se o úpravu manipulační plochy v areálu TS tak, aby mohla lépe sloužit k dočasnému odstavení některých linkových autobusů, které dosud musely parkovat v různých ulicích města poté, co bývalý areál ČSAD ve Mšecké ulici přešel na nového majitele. V ostatních případech je tato manipulační plocha využívána k parkování i manipulaci techniky
a vozového parku TS tak jako dosud.
II. u k l á d á
 
starostovi města písemně vyrozumět petiční výbor o stanovisku rady města nejpozději do 
5. 6. 2005.
 
 
K bodu h) 21. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 662
 
s c h v a l u j e
 
navržený program 21. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26. 5. 2005.
 
 
 
       PhDr. Jaroslav Hlína CSc. v.r. Jakub Kleindienst v.r.
          místostarosta města     starosta města                                                                                          


Vyvěšeno dne: 23.5. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:24
Autor: