Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 65.zasedání rady města, konaného dne 26.5.2005

Typ: ostatní
s realizací městského informačního a orientačního systému firmou INFORM v.o.s.
Usnesení z 65. zasedání rady města, konaného dne 26.5.2005
 
K bodu 2. Poptávkové řízení – Orientační a informační systém značení města
 
U s n e s e n í   č. 663
 
I. s o u h l a s í
 
s realizací městského informačního a orientačního systému firmou INFORM v.o.s.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic sestavit smlouvu o dílo s firmou
      INFORM v.o.s.
b)      starostovi města smlouvu o realizaci městského informačního a orientačního systému
      s firmou INFORM v.o.s. podepsat
c)   místostarostovi města ve spolupráci s odborem investic zajistit realizaci smlouvy
 
 
K bodu 3. Zpráva o závěrečném účtu za rok 2004
 
U s n e s e n í   č. 664
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o závěrečném účtu za rok 2004 doloženou zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.
II. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o závěrečném účtu za rok 2004 doloženou zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.
 
 
K bodu 4. Zápis o provedení řádné inventarizace hospodářských prostředků města
 
U s n e s e n í   č. 665
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
zápis o provedené řádné inventarizaci hospodářských prostředků města.
 
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ:
a) ve spolupráci s vedoucími odborů výstavby, investic a finančního zabezpečit ocenění 
    dlouhodobého hmotného majetku a pozemků a případně doložit jejich evidovanou účetní 
    hodnotu
b) ve spolupráci s vedoucím finančního odboru nadále věnovat pozornost vymáhání   
    pohledávek a jejich případných odpisů podle platné vnitřní směrnice
 
 
 
 
K bodu 5. Různé
 
a) Žádost o pronájem víceúčelového sportovního areálu Kocourek v Novém Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 666
 
I. s c h v a l u j e
 
pronájem víceúčelového sportovního hřiště Na Kocourku v termínu 27. 8. a 28. 8. 2005                   za účelem uspořádání Oblastního turnaje jednotlivců a družstev v minigolfu za celkovou cenu 1.000,- Kč, kterou zaplatí Marek Špidra u správce areálu.
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních
    dnů
b) místostarostovi města ve spolupráci s ředitelem MSZ zajistit prezentaci města při tomto  
    turnaji
 
 
b) Problematika placení poplatků ze psů
 
U s n e s e n í   č. 667
 
u k l á d á
 
1)      starostovi města a radnímu Václavu Pavlíkovi projednat možnost čipování psů, připravit komplexní systém evidence psů a jeho návaznost na veterinární systém.
2)      tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem výstavby a ŽP prověřit možnost zřízení psího útulku na území města, případně se pokusit najít levnější řešení včetně výměny provozovatele
 
 
c) Činnost finančního výboru ZM v roce 2004
 
U s n e s e n í   č. 668
 
d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
u k l á d á
 
kontrolními výboru, aby provedl kontrolu plnění plánu práce finančním výborem zastupitelstva města v roce 2004.
 
 
d) Zapůjčení sportovního areálu Na Kocourku
 
U s n e s e n í   č. 669
 
I. s o u h l a s í
 
se zapůjčením sportovního areálu Na Kocourku v Novém Strašecí pro ZŠ Nové Strašecí dne 1. 6. 2005 v době od 8.30 do 12.00 hod. za podmínky, že ukázku kynologického výcviku není možné realizovat dne 10. 6. 2005 v rámci Dne s majákem.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s ředitelem MSZ projednat možnost ukázky kynologického výcviku v rámci Dne s majákem. V případě, že tyto akce nelze spojit, zajistit zapůjčení sportovního areálu Na Kocourku.
 
 
e) Návrh na obsazení bytu 1+ k.k. v čp. 752 („sociální byt“)
 
U s n e s e n í   č. 670
 
I. s o u h l a s í
 
s přidělením sociálního bytu 1+k.k. J. Rozsypalové na dobu určitou do 31. 12. 2005.
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
    a) písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
    b) připravit nájemní smlouvu
2) starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
f)Pronájem části náměstí
 
U s n e s e n í   č. 671
 
I.  s o u h l a s í
 
s pronájmem části Komenského náměstí v Novém Strašecí dle nákresu (tzn. horní a dolní pěší zóna) F. Flachsovi, bytem Plzeň a B. Flachsovi, bytem Plzeň, za účelem pořádání stánkových trhů za cenu 200,- Kč za každý stánek a 100,- Kč za každý prodejní stolek na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
a za dalších podmínek dle přiložené smlouvy.
 
II. u k l á d á
1)      tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b) písemně informovat S. Hrdého, že prostor před domem čp. 200 není součástí 
    pronájmu
2)      starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
 
g) Pronájem bytu č. 5 v domě čp. 645 ul. Jiřího Šotky
 
U s n e s e n í   č. 672
 
s o u h l a s í
 
s pronájmem bytu č. 5 v domě čp. 645 v ul. Jiřího Šotky v Novém Strašecí o velikosti 1+1 J. Procházkové, tč. bytem Stvolny .
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů
b) starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
 
h) Krátkodobé pronájmy nebytových prostor
 
U s n e s e n í   č. 673
 
p o v ě ř u j e
 
ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení tajemníka MěÚ JUDr. Jiřího Tláskala uzavírat jménem města Nové Strašecí nájemní smlouvy
o krátkodobých nájmech nebytových prostor v majetku města v řádu hodin až 3 dnů.
 
 
ch) Výpověď z nájmu bytu – stanovisko k vyjádření žalovaného
 
U s n e s e n í   č. 674
 
I. t r v á
 
na výpovědi z nájmu bytu J. Gobanovi, Nové Strašecí, neboť dosavadní chování nájemců, kteří na neplacení nájemného reagují až po podání žaloby a přitom nereagovali na upomínku z ledna 2005, neskýtá naději, že by se podobná situace nemohla opakovat. 
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ vypracovat písemné stanovisko k vyjádření žalovaného a zaslat ho Okresnímu soudu v Rakovníku do 2 pracovních dnů.
 
 
 
 
 
       PhDr. Jaroslav Hlína CSc. v.r. Jakub Kleindienst v.r.
          místostarosta města                   starosta města                                                                                          


Vyvěšeno dne: 31.5. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:23
Autor: