Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 66. zasedání rady města, konaného dne 9.6.2005

Typ: ostatní
nákup pozemků parc. č. 2468 a 2952 a dále nebytových jednotek č. 550/23, 550/24, 550/25, 550/26, 550/27, 550/32, 550/33, 550/34, 550/35, 550/36, 550/37, 550/38, 550/41, 550/42, 550/43, 550/44, 550/45, 550/46, 550/47, 550/48, 550/51 v domě čp. 550
Usnesení z 66. zasedání rady města, konaného dne 9.6.2005
 
 
 
K bodu 3. Koupě pozemků a jednotek bytových domů čp. 549 a 550 v Novém Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 675
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
nákup pozemků parc. č. 2468 a 2952 a dále nebytových jednotek č. 550/23, 550/24, 550/25, 550/26, 550/27, 550/32, 550/33, 550/34, 550/35, 550/36, 550/37, 550/38, 550/41, 550/42, 550/43, 550/44, 550/45, 550/46, 550/47, 550/48, 550/51 v domě čp. 550 spolu s příslušným podílem na společných částech domu čp. 550 a pozemku parc.č. 642/1, nebytové jednotky
č. 549/4 spolu s příslušným podílem na společných částech domu čp. 549 a pozemku parc.č. 641, vše v k.ú. Nové Strašecí od manželů Volfových, bytem, Nové Strašecí, za celkovou kupní cenu 4.125.000,- Kč splatnou ve čtyřech ročních splátkách.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu.
 
 
 
K bodu 4. Prodej domu čp. 533 v Jungmannově ul. v Novém Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 676
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej domu čp. 533 na st.parc.č. 661 a st.parc.č. 661 v k.ú. Nové Strašecí J. Janouškovi, bytem Lány, za kupní cenu 1.200.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a dále s tím, že kupující se zaváže převzít od města projekt přestavby tohoto domu na 5 rodinných řadových domů včetně registrovaných zájemců o tyto domy, tento projekt zrealizovat nejdéle do 2 let od nabytí vlastnictví pod sankcí smluvní pokuty ve výši 1.200.000,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu.
 
 
 
5. Inovace Novostrašeckého měsíčníku
 
U s n e s e n í   č. 677
 
I. s c h v a l u j e
 
1)      vydávání Novostrašeckého měsíčníku s inovovaným obsahem, strukturou a finančním
zajištěním
2)      složení redakční rady Novostrašeckého měsíčníku a kompetence členů rady
3)      změnu ceny za reklamu zveřejňovanou v Novostrašeckém měsíčníku:
a) fyzické osoby                2,50 Kč/cm2
b) právnické osoby            5,00 Kč/cm2
 
II. u k l á d á
 
1)      starostovi města podepsat dohody k zajištění vydávání Novostrašeckého měsíčníku
2)      místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ zajistit podmínky pro vydávání
Novostrašeckého měsíčníku
3)      místostarostovi města ve spolupráci s vedoucí MKZ vypracovat koncepci obsahu Novostrašeckého měsíčníku pro jednotlivé měsíce do konce roku 2005
 
 
 
K bodu 6. Různé
 
a) 22. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 678
 
s c h v a l u j e
 
navržený program 22. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26. 5. 2005.
 
 
 
b) Žádost o povolení k uspořádání kulturní akce
 
U s n e s e n í   č. 679
 
I. s o u h l a s í
 
s pořádáním koncertního vystoupení hudební skupiny Brutus a pozvaného hosta v areálu fotbalového stadionu v Novém Strašecí dne 5. 7. 2005 s tím, že veškeré veřejné produkce na území města musí probíhat v souladu s OZV č. 6/2003.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 
       PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.       Jakub Kleindienst v.r.
          místostarosta města     starosta města                                                                                          


Vyvěšeno dne: 27.6. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:20
Autor: