Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 67. rady městat, konaného dne 23.6.2005

Typ: ostatní
veřejnoprávní smlouvu s obcí Lány, jejímž předmětem je závazek, že Městská policie Nové Strašecí bude místně příslušným orgánem pro výkon pravomoci vyplývající ze zákona o obecní policii i na území obce Lány a že bude zabe
Usnesení z 67. zasedání rady města, konaného dne 23.6.2005
 
 
K bodu 2. Veřejnoprávní smlouva s obcí Lány o rozšíření působnosti Městské policie Nové Strašecí v územním obvodu obce Lány
 
U s n e s e n í   č. 680
 
d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Lány, jejímž předmětem je závazek, že Městská policie Nové Strašecí bude místně příslušným orgánem pro výkon pravomoci vyplývající ze zákona o obecní policii i na území obce Lány a že bude zabezpečovat v územním obvodu obce Lány místní záležitosti veřejného pořádku, za což obec Lány poskytne městu Nové Strašecí roční příspěvek ve výši 300.000,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
 
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města:
a)      podepsat příslušnou veřejnoprávní smlouvu
b)      zajistit její zveřejnění na úřední desce
c)      zajistit její schválení Krajským úřadem Středočeského kraje
 
 
 
K bodu 3. Dar nemovitostí městu parc.č. 1148, 1238 a 1239 v k.ú. Nové Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 681
 
d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru C. Bradáče, bytem, Nové Strašecí, a to pozemků parc.č. 1148, 1238 a 1239 v k.ú. Nové Strašecí.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu.
 
 
 
K bodu 4. Nájem nebytových prostor v domě čp. 1155
 
U s n e s e n í   č. 682
 
I. s o u h l a s í
 
a)      s ukončením nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru č. S1 v suterénu domu čp. 1155 v Havlíčkově ul. v Novém Strašecí, dohodou s J. Lopourem, bytem, Nové Strašecí, dnem 30. 6. 2005
b)      s ukončením nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru č. S4 v suterénu domu čp. 1155 v Havlíčkově ul. v Novém Strašecí, dohodou se společností DUKÁT s.r.o. Nové Strašecí, IČ: 45144028, dnem 30. 6. 2005
c)      s pronájmem nebytového prostoru č. S1 v suterénu domu čp. 1155 v Havlíčkově ulici v Novém Strašecí společnosti DUKÁT s.r.o. Nové Strašecí, IČ: 45144028, s účinností od 1. 7. 2005 za nájemné ve výši 592,- Kč/m2
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele a nájemce o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b)      starostovi města podepsat příslušné dohody a nájemní smlouvu
 
 
 
K bodu 5. Různé
 
 
a) Nájem bytu č. 6, Rakovnická 670
 
U s n e s e n í   č. 683
 
I. s o u h l a s í
 
s prodloužením nájemního vztahu J. Krzákovi k bytu č. 6, Rakovnická 670, Nové Strašecí, do 31. 12. 2005.
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů
b)   starostovi města podepsat dodatek k nájemní smlouvě
 
 
b) Prodej bytu č. 16 v čp. 696 Rakovnická ul.
 
U s n e s e n í   č. 684
 
d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej bytu č. 16/696 (2+1) v domě čp. 696 v Rakovnické ulici v Novém Strašecí se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st.parc.č. 994 L. Polívkové, bytem, Nové Strašecí, za kupní cenu 600.000,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
a)      starostovi města zajistit veškeré potřebné podklady k realizaci tohoto prodeje včetně zveřejnění na úřední desce a následně pro jednání zastupitelstva města
b)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
 
 
       PhDr. Jaroslav Hlína CSc. v.r. Jakub Kleindienst v.r.
          místostarosta města     starosta města                                                                                          


Vyvěšeno dne: 27.6. 2005
Vytvořeno: 8. 12. 2005
Poslední aktualizace: 8. 12. 2005 21:22
Autor: