Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 81. zasedání rady města dne 23.3.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 81. zasedání rady města, konaného dne 23.3.2006
 
 
2. Ceny stání motorového vozidla ve vymezených oblastech města
 
U s n e s e n í č. 827
 
I. r o z š i ř u j e
 
své usnesení č. 816 ze dne 23. 2. 2206 o upřesnění cen a podmínek zpoplatněného parkování silničních vozidel ve vymezených místech města stanovených Nařízením města č. 3/2006 takto:
 
ZPOPLATNĚNÍ PARKOVÁNÍ VYBÍRANÉ PARKOVACÍMI AUTOMATY
 
 (ceny jsou včetně DPH)
 
Vymezené oblasti města se zpoplatněným parkováním:
 
Komenského náměstí
Poděbradova ul.
ul. Čsl. armády od Komenského náměstí ke Smetanovu náměstí
ul. 28. října
ul. U Školy
ul.Vítězslava Hálka
 
Doba provozu parkovišť:
 
       Pondělí – neděle          8.00–05.00 hod.
 
Stanovení cen:
 
a) základní ceny – parkovací automaty  
 
20,- Kč/hod. pondělí – pátek 08.00–18.00 hod.
                      sobota                08.00–12.00 hod.
 
 20,- Kč         pondělí – pátek 18.00–05.00 hod.
                      sobota                12.00–05.00 hod.
                      neděle a svátky 08.00–05.00 hod.
 
b) ceny při předplatném:
 
          měsíční předplatné            1.000,- Kč
          čtvrtletní předplatné          2.500,- Kč
          roční předplatné                       9.000,- Kč
          roční předplatné časově omezené pondělí až pátek od 08.00 do10.00 hod = 3.000,- Kč 
 
c) cena vyhrazeného parkoviště
 
                  cena za 1 vyhrazené parkoviště ročně = 12.000,- Kč          
                  (v ceně není zahrnuto označení místa svislou dopravní značkou)
 
d) ceny ročních parkovacích karet
 
               abonentní:                                        
               první karta = 3.000,- Kč
               každá další vydaná karta = 5.000,- Kč
 
               rezidentní:
               první karta = 3.000,- Kč
               každá další vydaná karta = 5.000,- Kč
               časově omezená karta od 08.00 do 20.00 hod. = 1.500,- Kč
 
Od zaplacení ceny jsou osvobozena:
 
   – vozidla státního dozoru nad pozemními komunikacemi
   – vozidla vyjmenovaná v § 41 odst. 2, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  
      komunikacích
   – vozidla při výkonu činnosti zvláštních povinností
   – pohotovostní vozidla při provádění zásahu
   – označená služební vozidla Městského úřadu v Novém Strašecí a provozovatele
       parkovišť
– vozidla rezidentů se zdravotním postižením odůvodňující poskytování mimořádných
    výhod II. a III. stupně (příloha č. 2 k vyhl.č. 182/1991 Sb.) 
Ostatní údaje:
 
Abonent – fyzická a právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti města, pokud zde má provozovnu nebo místo podnikání nebo místo výkonu činnosti a je držitelem silničního vozidla. Za abonenta se též považují zaměstnanci těchto právnických nebo fyzických osob
a studenti gymnázia. 
 
Rezident – osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města, která je držitelem silničního vozidla.
 
Invalidní řidiči (vozíčkáři) parkují zdarma, pokud doba parkování nepřesáhne 2 hodiny.
 
Parkováním se nerozumí zastavení vozidla pro nezbytnou dobu za účelem vyložení a naložení zboží a osob (např. přivezení dítěte do školy a jeho odvoz, odvezení již zaplaceného zboží a pod.)
 
Předplatné a karty pro parkování lze zakoupit v Technických službách města Nového Strašecí na adrese Lipová 1172 (po–pá 08.00–15.00 hod) po předložení občanského průkazu a osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz), příp. potvrzení školy. Abonentní časově omezené karty lze vydat též na jméno firmy po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o vlastnictví vozidla.
Ceny předplatného lze zakoupit i na kratší období, minimálně však na měsíc.
Při změně poznávací značky v průběhu předplaceného období, bude zbytek předplatného převeden.
 
Doba parkování odpovídá alikvotně částce uhrazené vhozením mincí do automatu, přičemž minimální částka činí 2,- Kč. 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat podrobně veřejnost o tomto usnesení rady města (úřední deska, www stránky, Novostrašecký měsíčník, plakátovací plochy).
 
 
3. Technické služby – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 a příděl do fondů
 
U s n e s e n í   č. 828
 
I. s o u h l a s í
 
s přidělením zisku do rezervního fondu Technických služeb města Nové Strašecí na posílení fondu reprodukce majetku dle předloženého návrhu.
 
 
4. Petice občanů – zpoplatnění parkování v centru města
 
U s n e s e n í   č. 829
 
I. n e s o u h l a s í
 
s prominutím placení parkovného ve vyhrazených částech města občanům a podnikatelům, kteří v těchto místech bydlí nebo podnikají. Současně odkazuje žadatele na své usnesení č. 827, ze kterého vyplývají některé změny původního ceníku schváleného usnesením rady města č. 816 ze dne 23. 2. 2006, které některými formami a možnostmi zlevněného parkování včetně předplatného, jdou nad rámec předmětné petice (zaměstnanci podnikatelských subjektů, školy a studenti).
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět petiční výbor o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
5. Prodej bytu č. 970/11 v čp. 970 Křivoklátská ul.
 
U s n e s e n í   č. 830
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a)      prodej bytové jednotky, a to bytu č. 970/11 (2 + 1) v domě čp. 968, 969, 970 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st.parc.č. 1583 Mgr. Bc. M. Benešovi, trvale bytem Osoblaha, za kupní cenu 650.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru.
b)      zástavu nemovitosti, a to bytu č. 970/11 s podílem na společných částech domu čp. 968, 
969, 970 a pozemku st.parc.č. 1583 v k.ú. Nové Strašecí k zajištění pohledávky zástavního věřitele, kterým je Česká spořitelna, a.s. za dlužníkem, kterým je kupující Mgr. Bc. M. Beneš ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 630.000,- Kč s tím, že povinnosti ze zástavní smlouvy přecházejí na kupujícího okamžikem nabytí jeho vlastnického práva
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu, případně smlouvu o budoucí kupní smlouvě
a zástavní smlouvu.
 
Rada města dále
II. s o u h l a s í
 
a)      s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s Andreou Burešovou – NOVA REALITY, IČO: 68140525 na bytové jednotky č. 970/11 v domě čp. 968, 969 a 970 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, za kupní cenu 650.000,- Kč s 3 % provizí
b)      s tím, že v době od uhrazení kupní ceny do nabytí vlastnictví k prodávanému bytu smí kupující byt užívat a provést zde případné stavební úpravy podléhající ohlášení podle
§ 55 stavebního zákona
III. u k l á d á
 
1)      tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět kupujícího o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b) připravit veškeré písemnosti k realizaci tohoto prodeje
2)      starostovi města podepsat zprostředkovatelskou smlouvu
 
 
6. Prodej bytu č. 932/4 v čp. 932 Křivoklátská ul.
 
U s n e s e n í   č. 831
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
 
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej bytové jednotky, a to bytu č. 932/4 (2 + 1 + L) v domě čp. 932 a 933 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st.parc.č. 1481 manželům Samcovým, trvale bytem Nové Strašecí, za kupní cenu 700.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu, případně smlouvu o budoucí kupní smlouvě
a zástavní smlouvu.
 
Rada města dále
II. s o u h l a s í
 
a)      s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s Andreou Burešovou – NOVA REALITY, IČO: 68140525 na bytové jednotky č. 932/4 v domě čp. 932 a 933 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, za kupní cenu 700.000,- Kč s 3 % provizí
b)      s tím, že v době od uhrazení kupní ceny do nabytí vlastnictví k prodávanému bytu smí kupující byt užívat a provést zde případné stavební úpravy podléhající ohlášení podle
§ 55 stavebního zákona
III. u k l á d á
 
1)      tajemníkovi MěÚ:
a)      písemně vyrozumět kupující o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b)      připravit veškeré písemnosti k realizaci tohoto prodeje
2)      starostovi města podepsat zprostředkovatelskou smlouvu
 
 
7. Úprava nájemného – inflace
U s n e s e n í   č. 832
 
I. s c h v a l u j e
 
úpravu nájemného u všech nájemních smluv o pronájmu nebytových prostor na rok 2006 
o index roční míry inflace, který představuje 1,9 %.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s finančním odborem MěÚ a firmou BALDEX zajistit úpravu nájemného u všech nájemních smluv o pronájmu nebytových prostor. 
 
8. Žádost o udělení výjimky z placení parkovného
 
U s n e s e n í   č. 833
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost K. Buška, bytem Nové Strašecí, a odkazuje žadatele na své usnesení č. 827, ze kterého vyplývá, že je tzv. rezidentem na kterého se zpoplatnění parkování nevztahuje.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
9. Udělení plné moci
U s n e s e n í   č. 834
 
I. s o u h l a s í
 
s udělením plné moci společnosti STORMEN, spol. s r. o., Pod Turnovskou tratí 182, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 250 733 71, aby mohla činit veškeré právní úkony nezbytné k zajištění přípravy a organizaci veřejné soutěže „Provozování a údržba veřejného osvětlení
a světelné signalizace města Nové Strašecí“.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou plnou moc.
 
 
10. Udělení plné moci
U s n e s e n í   č. 835
 
I. s o u h l a s í
 
s udělením plné moci společnosti Tercier, spol. s r. o. Radlická 61, 150 00 Praha 5 – Radlice, IČ: 61063207, aby mohla činit veškeré právní úkony nezbytné k zajištění přípravy a organizaci veřejné soutěže „Svoz a likvidace komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou plnou moc.
 
 
11. Prodej pozemku z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 836
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s ta   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej části pozemku parc.č. 2934/10 o výměře cca 75 m2 (výměra bude upřesněna GP) manželům Sládkovým, bytem Nové Strašecí, k  rozšíření zahrady
u rodinného domu čp. 1082 za těchto podmínek prodeje:
– kupní cena 250,- Kč/m2                         
– kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví (geodetické práce, 
   vyhotovení smlouvy, vklad do KN)
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou kupní smlouvu podepsat.
 
 
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rada města do 5 pracovních dnů.
 
 
12. Prodej pozemku z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 837
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
1)      prodej části pozemku parc.č. 1348/16 o výměře cca 130 m2 (výměra bude upřesněna GP)  
manželům Fujeríkovým, bytem Nové Strašecí, k rozšíření zahrady u rodinného domu za těchto podmínek prodeje:
– kupní cena 250,- Kč/m2                       
– kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví (geodetické práce,
         vyhotovení smlouvy, vklad do KN) 
 
2)      změnu svého usnesení č. 186 ze dne 26. 5. 2005 tak, že předmětem koupě do vlastnictví města bude pouze část pozemku parc.č. 1347/2 oddělená v souvislosti s bodem 1.
 
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušné kupní smlouvy podepsat.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rada města do 5 pracovních dnů.
 
13. Různé
 
a) Žádost o slevu nájemného – Český svaz žen
 
U s n e s e n í   č. 838
 
I. s o u h l a s í
 
se slevou za pronájem bývalé restaurace v Novostrašeckém kulturním centru ve dnech
10. 4.–15. 4. 2006 Českému svazu žen za účelem pořádání bazaru za cenu 1.000,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 
b) Dar ZOO Praha – podpora chovu kaloňů egyptských
 
U s n e s e n í   č. 839
 
I. s o u h l a s í
 
s poskytnutím peněžitého daru ve výši 4.000,- Kč pro ZOO Praha na podporu chovu dvou kaloňů egyptských.
II. u k l á d á
 
1) starostovi města podepsat darovací smlouvu
 
2) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s pracovníky MěÚ zajistit náležitou propagaci podpory
    chovu těchto zvířat jako jednoho z maskotů města
 
 
c) Žádost o prominutí parkovného
 
U s n e s e n í   č. 840
 
I. n e s o u h l a s í
 
s prominutím parkovného pro zaměstnance Gymnázia J. A .Komenského v Novém Strašecí ve vymezených místech města a odkazuje žadatele na stanovení cen a dalších podmínek přijatých  usnesením RM č. 827.
II. d o p o r u č u j e
 
vedení gymnázia ve spolupráci s ostatními školami zřízení vhodné plochy uvnitř areálu škol, kde by bylo umožněno bezplatné parkování zaměstnanců na povolení vjezdu vydaného příslušným ředitelem školy.
III. u k l á d á
1)      tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města
b) zajistit ve spolupráci s odborem investic MěÚ součinnost při vytvoření odstavné 
    plochy v areálu škol
2)      starostovi města zajistit ve spolupráci s TS města Nové Strašecí součinnost při vytvoření 
      odstavné plochy v areálu škol
 
 
d) Manové křivoklátští 2006
U s n e s e n í   č. 841
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
pořádání akce „Manové křivoklátští“ v květnu 2006 s tím, že město Nové Strašecí přispěje na tuto akci jako sponzor formou přidělení příslušného grantu.
 
 
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět pořadatele akce o stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.      
      místostarosta města                          starosta města                                                               

Vytvořeno: 29. 3. 2006
Poslední aktualizace: 29. 3. 2006 00:00
Autor: