Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 82. zasedání rady města ze 6.4.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 82. zasedání rady města, konaného dne 6.4.2006
 
 
 
 
3. Výkup pozemků pro výstavbu rybníka v rámci revitalizace Strašeckého potoka
 
U s n e s e n í   č. 842 
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
koupi pozemků v k.ú. Nové Strašecí pro výstavbu rybníka v rámci stavby “ Revitalizace Strašeckého potoka„ do vlastnictví města Nové Strašecí takto:
 
1)      pozemky (PK) 776 a 777 o celkové výměře 11.268 m2 za cenu celkem 112.680,- Kč (cena 10,- Kč/m2) od V. Šnelerové, bytem Praha 9
2)      pozemky (PK) 814 a 815/1 o celkové výměře 6.125 m2 od spoluvlastníků pozemků po 1/3 – Ing. V. Brejcha, bytem Praha 6 – Břevnov,
– MUDr. M. Brejchová, bytem Týn nad Vltvou 
– M. Šantorová, Dobřichovice
     za cenu celkem 68.595,- Kč
3)      pozemek (PK) 812 o výměře 3791 m2 od V. Strabergerové, bytem Jindřichův Hradec, 
za cenu 37.910,- Kč
 
II. n e s o u h l a s í
 
s požadavkem prodávající V. Šnelerové na zvýšení kupní ceny pozemků (PK) 776 
a 777 na 12,- Kč/m2, neboť tato cena neodpovídá hodnotě pozemků podle platné cenové vyhlášky (dle BPEJ) a ceně pozemků v této lokalitě obvyklé. V kupní smlouvě dohodnutá cena byla již oproti ceně pozemků dle znaleckého posudku navýšena o 48 %, a to na úroveň průměrné ceny okolních pozemků.
III. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné kupní smlouvy.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
 
4. Žádost o prodej pozemku
U s n e s e n í   č. 843
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í
 
s prodejem pozemku v k.ú. Nové Strašecí pro výstavbu další řadové garáže pro osobní automobil – pokračování stávající řady garáží za st.p. 2392 u vjezdu do areálu tělocvičny BIOS.
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
5. Pronájem zahrádky
U s n e s e n í   č. 844
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem části pozemku parc.č. 1753/1 – zahrádky č. 5 o výměře 474 m2 L. Koulovi za cenu a podmínek běžných při pronájmu pozemků obdobného charakteru (nájemné dle usnesení RM č. 338/1998 činí 2,50 Kč/m2/rok). 
 
II. d o p o r u č u j e
 
využít k zahrádkářským účelům pozemek parc.č. 1743/2 v k.ú. Nové Strašecí (ležící podle ÚP v lokalitě k výstavbě rodinných domů, který je možno rozdělit na 3 části po cca 300 m2)
a nabídnout jeho část k užívání zájemci o pozemek M. Höllovi.
 
 
 
 
III. u k l á d á
1)      tajemníkovi MěÚ:
a)      písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města 5 pracovních dnů
b)      ve spolupráci s odborem investic zajistit přípravu nájemní smlouvy a nabídku na využití pozemku p.č. 1743/2
2)   starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
 
6. Dodatek organizačního řádu – rozšíření pravomocí odborů MěÚ
 
U s n e s e n í   č. 845
 
I. s c h v a l u j e
 
dodatek č. 1 k organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Strašecí ze dne 31. 3. 2005 v tomto znění:
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Městského úřadu
 
Dodatek č. 1
 
Čl. 1
Doplnění organizačního řádu
 
Tímto dodatkem se doplňuje organizační řád městského úřadu ze dne 31. 3. 2005 takto:
 
1. v Čl. 8 odst. 1 oddíl. A/ Finanční odbor se doplňuje písmeno
 
m) plní funkci exekučního orgánu ve smyslu ust. § 106 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
      správní řád ve věcech vymáhání daňových nedoplatků (poplatky a pokuty) ve smyslu ust.  
     § 73 a násl. zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
 
2. v Čl. 8 odst. 1 oddíl. B/ Odbor výstavby a životního prostředí se doplňuje písmeno
 
l) rozhoduje ve věcech deliktů podle ust. § 58 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
   pozdějších předpisů
 
 
 
3. v Čl. 8 odst. 1 oddíl C/ Odbor investic se doplňuje písmeno
 
l) rozhoduje ve věcech deliktů podle ust. § 66 a násl. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve
   znění pozdějších předpisů
Čl. 2
Účinnost dodatku
 
Tento dodatek organizačního řádu nabývá účinnosti dnem jeho schválení radou města. Rada města schválila tento dodatek organizačního řádu na svém jednání dne 6. 4. 2006 usnesením č. 845.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění organizačního řádu ve znění dodatku č. 1 do 5 dnů od jeho schválení.
 
 
7. Veřejné studny
U s n e s e n í   č. 846
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
předloženou zprávu o městských studnách.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města předložit uvedenou zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
 
 
8. Změna ceníku parkovného v centru města
 
U s n e s e n í   č. 847
 
I. r u š í
 
usnesení č. 816 ze dne 23. 2. 2006 a usnesení č. 827 ze dne 23. 3. 2006.
 
II. s c h v a l u j e
 
ceny stání silničních motorových vozidel v určených úsecích místních komunikací vybírané parkovacími automaty dle Nařízení města č. 3/2006 a pravidla pro poskytování předplatných karet s platností od 7. 4. 2006.
 
Doba provozu parkovišť:
 
       Pondělí – neděle          8.00–05.00 hod.
 
Stanovení cen:
 
a) základní ceny – parkovací automaty  
 
5,- Kč/hod. a 10,- Kč za každou další hod.
                      pondělí – pátek 08.00–18.00 hod.
                      sobota               08.00–12.00 hod.
10,- Kč          pondělí – pátek 18.00–05.00 hod.
                      sobota                12.00–05.00 hod.
                      neděle a svátky 08.00–05.00 hod.
 
b) ceny při předplatném:
 
         pro právnické osoby a podnikatele roční předplatné časově omezené pondělí až pátek
         od 08.00 do18.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod. maximálně 2 hodiny
         = 3.000,- Kč 
 
       c) cena vyhrazeného parkoviště
 
                  cena za 1 vyhrazené parkoviště ročně = 12.000,- Kč          
                  (v ceně není zahrnuto označení místa svislou dopravní značkou)
 
       d) ceny ročních parkovacích karet
 
               abonentní:                                        
               karta = 3.000,- Kč
              
               zaměstnanecká a studentská:
               karta = 1.200,- Kč
   Platí po dobu trvání pracovní doby a vyučování. Jindy pouze na zvláštní potvrzení 
   zaměstnavatele a školy.
 
               rezidentní:
               karta = 600,- Kč
 
              občanská:
              karta = 3.000,- Kč
 
     e) cena na odstavných parkovištích
 
          20,- Kč/den
         
Od zaplacení ceny jsou osvobozena:
   – vozidla státního dozoru nad pozemními komunikacemi
   – vozidla vyjmenovaná v § 41 odst. 2, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  
 komunikacích
  – vozidla při výkonu činnosti zvláštních povinností
   – pohotovostní vozidla při provádění zásahu
   – označená služební vozidla Městského úřadu v Novém Strašecí a Technických služeb
   – vozidla rezidentů, abonentů, zaměstnanců a studentů se zdravotním postižením
   odůvodňující poskytování mimořádných výhod II. a III. stupně (příloha č. 2 k vyhl.
 č. 182/1991 Sb.) 
  
Ostatní údaje:
 
Abonent – fyzická a právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti města, pokud zde má provozovnu, nebo místo podnikání, nebo místo výkonu činnosti a je držitelem silničního vozidla. 
Zaměstnanec a student – zaměstnanec abonenta a student gymnázia.   
 
Rezident – osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města, která je držitelem silničního vozidla.
 
Občan – fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Novém Strašecí.
 
Invalidní řidiči (vozíčkáři) parkují zdarma, pokud doba parkování nepřesáhne 2 hodiny.
 
Parkováním se nerozumí zastavení vozidla pro nezbytnou dobu za účelem vyložení
a naložení zboží a osob (např. přivezení dítěte do školy a jeho odvoz, odvezení již zaplaceného zboží a pod.).
 
Předplatné a karty pro parkování lze zakoupit v Technických službách města Nového Strašecí na adrese Lipová 1172 (po–pá 08.00–15.00 hod.) po předložení občanského průkazu a osvědčení o technickém průkazu (malý techničák), příp. potvrzení školy a zaměstnavatele. Abonentní karty lze vydat též na jméno firmy (přenosné karty – s údajem všech ostatních RZ užívaných vozidel) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
a dokladu o držení vozidla.
Karty vydané dle písm. b) ceníku, karty vydané zaměstnancům a studentům a občanům lze vydat též jako přenosné s údajem všech RZ držených vozidel.
Ceny předplatného lze zakoupit i na kratší období, minimálně však na měsíc. Při změně poznávací značky v průběhu předplaceného období bude zbytek předplatného převeden.
 
Doba parkování odpovídá alikvotně částce uhrazené vhozením mincí do automatu, přičemž minimální částka činí 2,- Kč. 
III. u k l á d á
 
a) řediteli Technických služeb města Nové Strašecí zabezpečit realizaci ceníku parkovného
b) tajemníkovi MěÚ zajistit informovanost veřejnosti o ceníku
 
 
8. Žádost o snížení parkovacího poplatku pro rezidenty placených zón
 
U s n e s e n í   č. 848
 
I.   b e r e n a v ě d o m í
 
žádost ing. J. Bureše o snížené parkovného a odkazuje žadatele na své usnesení č. 847, z kterého sleva vyplývá.
 
 
9. Městské granty 2006 
                                                           U s n e s e n í   č. 849
 
I. s c h v a l u j e
 
1)      granty 2006 pro oblasti kultury, sportu, sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2006 
jednotlivým občanským sdružením, humanitárním organizacím a fyzickým nebo právnickým osobám v celkové výši 262.000 Kč, dle předložené tabulky str. 1, 2, 3 (je součástí tohoto usnesení).
2)      čerpání grantového příspěvku na rok 2006 v plné výši od 1. 6. 2006. Do uvedeného termínu je možné čerpat grantový příspěvek maximálně do úrovně 50 %.
 
II. u k l á d á
 
starostovi a místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ:
1)      předložit zastupitelstvu města ke schválení grantovou dotaci převyšující 50.000,- Kč jednomu žadateli – TJ Sokol Nové Strašecí (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., § 85,
odst. c), viz přiložená tabulka str. 4
2)      předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření pro paragraf 6409 (navýšení o 200.000,- Kč)
3)      písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města
4)      připravit smlouvy na čerpání dotací s příslušnými právními subjekty a ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ zajistit proplacení finančních prostředků z grantů 2006 a kontrolu jejich správného čerpání
 
10. Různé
 
a) Použití městského znaku
U s n e s e n í   č. 850
 
I. s o u h l a s í
 
s použitím znaku města Nové Strašecí na turistické pohlednice s motivy Nového Strašecí vydané firmou Vladimír Fukal FUGAS se sídlem Liberec, Hodkovická 405, IČ: 14804352 v podobě a barvách dle ust. OZV č. 1/2004 O městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou, přičemž souhlas bude zrušen, pokud uživatel nebude plnit podmínky v tomto uděleném souhlasu. Uživatel je též povinen předložit MěÚ minimálně po jednom výtisku od každého pohledu.
 
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů a zajistit předání podkladů k užití znaku města.
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r           Jakub Kleindienst v.r.
      místostarosta města                       starosta města  

Vytvořeno: 13. 4. 2006
Poslední aktualizace: 13. 4. 2006 00:00
Autor: