Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 83. zasedání rady města z 20.4.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 83. zasedání rady města, konaného dne 20.4.2006
 
2. Námitka proti zápisu z 82. zasedání rady města
 
U s n e s e n í   č. 851
 
I. n e s o u h l a s í
 
s námitkou Mgr. Jiřiny Kinkalové proti zápisu z 82. zasedání rady města dne 6. 4. 2006.
 
II. k o n s t a t u j e
 
že nabídka poskytnutí náhradních prostor pro ZUŠ byla projednávána vždy při řešení této problematiky a to při usneseních rady i kontrole usnesení.
 
 
3. Nájem bytu č. 100/3
U s n e s e n í   č. 852
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem bytu č. 3 (0 + 1) v domě čp. 100 v Havlíčkově ulici v Novém Strašecí J. Kalendovi, bytem Nové Strašecí, za měsíční nájemné ve výši 1.052,- Kč na dobu určitou do 31. 12. 2006.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu.
 
 
4. Předkupní právo čp. 180
 
U s n e s e n í   č. 853
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o neplatném smluvním ujednání o předkupním právu na dům čp. 180 v ulici Čsl. armády v Novém Strašecí pro J. Klůcovou.
 
II. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. n e s o u h l a s í
 
se zřízením předkupního práva na prodej domu čp. 180 v ulici Čsl. armády v Novém Strašecí pro nájemce nebytových prostor v tomto domě.
 
Rada města dále
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět J. Klůcovou a JUDr. J. Kaina, právního zástupce ing. M. Šímové, o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
5. Výpověď nájmu bytu
U s n e s e n í   č. 854
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu č. 885/14 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí nájemci M. Kašparovi ve smyslu ust. § 711 ods. 2 písm. b) občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu.
 
 
6. Koupě nebytových jednotek v Okresním domě
 
U s n e s e n í   č. 855
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
koupi nemovitostí, a to nebytových jednotek č. 550/13 a 550/14 v 1. nadz. podlaží v domě čp. 550 v Novém Strašecí spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na ostatních nebytových prostorách domu za kupní cenu 960.000,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ připravit kupní smlouvu a ostatní náležitosti koupě.
 
7. Výměna bytů
 
U s n e s e n í   č. 856
 
I. s o u h l a s í
 
s převzetím dluhu M. Langhammerové na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve výši 16.784,- Kč R. Suchou za podmínky uhrazení dluhu do 15 dnů od podpisu dohody o převzetí dluhu.
II. s c h v a l u j e
 
vzájemnou výměnu bytů ve vlastnictví města č. 835/20 (1+1) a č. 885/9 (1+3), oba v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí, nájemců R. Suché a M. Langhammerové.
 
III. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o převzetí dluhu a dohodu o výměně bytů.
 
 
8. Pronájmy polikliniky
U s n e s e n í   č. 857
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytových prostor v budově polikliniky v Novém Strašecí, ulice Čsl. armády 414, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle přílohy.
 
Smlouvy o podnájmu nebytových prostor
poliklinika Čsl. armády čp. 414
jméno
poschodí/        číslo dveří
výměra v m2
MUDr. Zdeňka Čechová
příz/123,128
25,4
MUDr. Eva Bočková
příz/132
24
MUDr. Stanislava Kozlíková
I./221,217
36,5
MUDr. Pavel Foitl
I./224
31
MUDr. Jana Rychnová
I./242,243
36
MUDr. Hana Boušková
příz/130,131
45
MUDr. Jan Paska
I./240, 241
17
MUDr. Jana Alberovská
I./209,210
64
MUDr. Markéta Voborská
příz/133
21
MUDr. Emilie Šupíková
příz/128
25,4
MUDr. Jan Stránský
garáž
19
MUDr. Pavla Blechová
I./201
51
Mgr. Milena Černíková
II.
194
ZP METAL - ALIANCE
příz/101
24
Luboš Šaroch
garáž I, garáž II
18+18
Světluše Stehlíková
I./204,205
36
Renata Maurerová
garáž
19
 
NsP Rakovník - Oblastní nemocnice Příbram
přízemí
č. dveří
 
102,103,104,108,109,110
114,118,120
 
I. patro
 
203, 225,226,227,228,230
233,238,239
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné nájemní smlouvy.
 
 
9. Věc: Veřejná zakázka „Provozování a údržba veřejného osvětlení, slavnostního
a vánočního osvětlení a světelné signalizace města Nové Strašecí“
 
U s n e s e n í   č. 858
 
I. s o u h l a s í
 
a)      s uveřejněním oznámení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na služby na 
„Provozování a údržbu veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení
a světelné signalizace města Nové Strašecí“
b)      se zněním zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a požadavky na kvalifikaci uchazečů
II. s t a n o v u j e
 
hodnocení veřejné zakázky na služby na „Provozování a údržbu veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení a světelné signalizace města Nové Strašecí“ dle kriteria ekonomické výhodnosti s dílčími kritérii o váze
1) výše celkové nabídkové ceny            60%
2) výše hodinové zúčtovací sazby            25%
3) splatnost faktury ve dnech               15%
 
III. j m e n u j e
 
hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek včetně náhradníků ve složení
členové:
1) Štefan Podhorec
2) Ing. Petr Dubravský
3) Václav Pavlík
4) Petr Dolejšek
5) Ing. Jiří Pilský
náhradníci:
1) Zdeněk Faltýn
2) Jiří Drvota
3) Vladimír Šebek
4) Zdeňka Kratinová
5) Marcela Walterová
 
 
 
10. Rozpočtová opatření k 31. 12. 2005 
 
U s n e s e n í   č. 859
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
rozpočtová opatření provedená k 31. 12. 2005.
 
II. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby předložený návrh rozpočtových opatření realizovaných
k 31. 12. 2005 na svém nejbližším zasedání schválilo.
 
 
11. Zpráva o závěrečném účtu za rok 2005
 
U s n e s e n í   č. 860
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o závěrečném účtu za rok 2005 s tím, že tato zpráva bude doplněna o zprávu auditora a následně zaslána členům zastupitelstva města – dle ujednání na pracovním zasedání zastupitelstva města dne 13. 4. 2006.
 
II. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města závěrečný účet za rok 2005 schválit.
 
 
12.Rozpočtová opatření I.– III. 2006
 
U s n e s e n í   č. 861
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
návrh rozpočtových opatření za období I.–III. 2006.
II. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby předložený návrh rozpočtových opatření za období I.–III. 2006
na svém nejbližším zasedání schválilo.
 
 
13. Různé
 
a) Pověření
U s n e s e n í   č. 862
 
p o v ě ř u j e
 
radního Jiřího Drvotu, aby jednal s TJ Sokol o podmínkách převodu nemovitého majetku do vlastnictví města.
Termín: podání zprávy na příštím zasedání rady města.
 
 
b) „Den Země“ – uzavření diagonály na Komenského náměstí
 
U s n e s e n í   č. 863
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření diagonály na Komenského náměstí dne 21. 4. 2006 od 8.00 do 13.00 hod.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města prostřednictvím MěP uzavření diagonály zajistit.
 
 
c) Nájem bytu č. 14 v Křivoklátské ulici čp. 696
 
U s n e s e n í   č. 864
 
d o p l ň u j e
 
své usnesení č. 745 ze dne 24. 11. 2005 takto: Ze všech registrovaných žádostí o přidělení bytu rada města vyhověla žádosti T. Bechera, neboť přidělení bytu jmenovanému se jeví pro město jako potřebné.
 
 
d) Žádost o snížení pronájmu NKC Nové Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 865
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem sálu NKC dne 17. 5. 2006 spolku pro kulturní činnost NoStraDivadlo za účelem konání premiéry divadelní hry Bratři Lví srdce za cenu 65,- Kč/hod.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 
e) Použití městského znaku třetí osobou
 
U s n e s e n í   č. 866
 
I. s o u h l a s í
 
s použitím městského znaku města Nové Strašecí ve znaku Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí v kombinaci se znakem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska i použití na vlajku sdružení. Podoba znaku města bude dodána MěÚ. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou, a to pouze k popsanému účelu. Pokud dojde k použití znaku města k jiným účelům, může být tento souhlas zrušen.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů a zajistit dodání podoby znaku.
 
 
 PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.       Jakub Kleindienst v.r.      
      místostarosta města                   starosta města                                                               

Vytvořeno: 25. 4. 2006
Poslední aktualizace: 25. 4. 2006 00:00
Autor: