Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 84. zasedání rady města z 4.5.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 84. zasedání rady města, konaného dne 4.5.2006
 
 
K bodu 3. Vymáhání pohledávek města
 
U s n e s e n í   č. 867
 
I. s c h v a l u j e
 
a)      uzavření rámcové smlouvy o provádění exekuce s exekutorským úřadem JUDr. Jitky   Studené, se sídlem Čechova 2889, Přerov, IČ: 709 31 747
b)      uzavření mandátní smlouvy na vymáhání pohledávek se společností MONEYBACK spol. s r.o., se sídlem Tyršova 2070, Benešov, IČ: 273 83 687
 
II. z p l n o m o c ň u j e
 
společnost MONEYBACK spol. s r.o., IČ: 273 83 687 ke všem mimosoudním zákonným krokům vedoucím k uspokojení pohledávek města, které budou této společnosti předány k vymáhání.
I.                    u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné smlouvy a zplnomocnění.
 
K bodu 4. Pronájem pozemku
 
U s n e s e n í   č. 868
 
I.                    s o u h l a s í
 
s pronájmem části pozemku PK 269/1 o výměře 176 m2 k zahrádkářskému využití O. Kubíkovi za cenu a podmínek běžných při pronájmu pozemků obdobného charakteru (nájemné dle usn. RM č. 338/1998 činí 2,50 Kč/m2/rok). 
 
II. u k l á d á
 
1)      tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
      b) ve spolupráci s odborem investic zajistit přípravu nájemní smlouvy
2)      starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
 
K bodu 5. Pronájem pozemku
 
U s n e s e n í   č. 869
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem pozemku parc.č. 269/49 o výměře 403 m2 a na tento pozemek navazující části pozemku PK 269/1 o výměře 160 m2 k zahrádkářskému využití J. Koulové, bytem Nové Strašecí, za cenu a podmínek běžných při pronájmu pozemků obdobného charakteru (nájemné dle usn. RM č. 338/1998 činí 2,50 Kč/m2/rok) na dobu určitou do 31. 12. 2010 s možností následného odkoupení pronajatého pozemku po upřesnění jeho hranic GP.   
II. u k l á d á
 
1)      tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
      b) ve spolupráci s odborem investic zajistit přípravu nájemní smlouvy
2)      starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
 
K bodu 6. Žádost o prodej garáže
 
U s n e s e n í   č. 870
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
 n e s o u h l a s í
 
s prodejem garáže se st.p. 2410 z majetku města, neboť nemovitost tvoří rezervu pro potřeby    města.
 
Dále rada města
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
K bodu 7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
 
U s n e s e n í   č. 871
 
s o u h l a s í
 
s uzavřením smluv o smlouvě budoucí dle ustanovení § 50a obč. zákona na zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a VN včetně přípojkových a rozpojovacích skříní na pozemcích ve vlastnictví města v lokalitě nových RD „Na Spravedlnosti“ – na parc.č. 158/3, 207/56, 207/96, 207/105, 207/113, 207/122, 207/127, 207/128, 217/8, 217/9 a 2118 v k.ú. Nové Strašecí.
 
II. u k l á d á
starostovi města smlouvy podepsat.
 
 
K bodu 8. Různé
 
a) Pronájem nebytových prostor – poliklinika
U s n e s e n í č. 872
 
I. s o u h l a s í
 
1)      s pronájmem nebytových prostor v budově polikliniky v Novém Strašecí, ulice Čsl. armády čp. 414, a to místností (dle přílohy tohoto usnesení) společnosti International Pharmaceutical Corporation, a.s. se sídlem ČSA 543, Hradec Králové, IČ: 258 39 136 za nájemné ve výši 1.200,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní tříměsíční lhůtou
2)      se změnou předmětu nájmu NsP Rakovník formou dodatku k nájemní smlouvě spočívající v tom, že předmětem nájmu v budově polikliniky v Novém Strašecí jsou místnosti uvedené v příloze tohoto usnesení. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu a dodatek k nájemní smlouvě.
 
 
b) Žádost o povolení k uspořádání akce
 
U s n e s e n í   č. 873
 
I. s o u h l a s í
 
s pořádáním koncertního vystoupení hudební skupiny Brutus zakončené ohňostrojem v areálu fotbalového stadionu v Novém Strašecí dne 5. 7. 2005 s tím, že veškeré veřejné produkce na území města musí probíhat v souladu s OZV č. 6/2003.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.           Jakub Kleindienst v.r.
      místostarosta města                      starosta města  

Vytvořeno: 11. 5. 2006
Poslední aktualizace: 11. 5. 2006 00:00
Autor: