Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 85. zasedání rady města z 18.5.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 85. zasedání rady města, konaného dne 18.5.2006
 
 
 
K bodu 2. Řádná inventarizace hospodářských prostředků města
 
U s n e s e n í   č. 874
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
zápis o provedené řádné inventarizaci hospodářských prostředků města.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s vedoucími odborů výstavby a investic zabezpečit 
ocenění dlouhodobého hmotného majetku a pozemků, a to v těch případech, kde chybí nabývací doklady
b)      starostovi, místostarostovi města a tajemníkovi MěÚ, aby nadále věnovali pozornost vymáhání pohledávek a jejich případných odpisů podle platné vnitřní směrnice
Termín: úkol trvalý, kontrola při inventarizaci hospodářských prostředků v roce 2006. 
 
 
K bodu 3. Změna nájemce bytu
U s n e s e n í   č. 875
 
I.  s o u h l a s í
 
1.      s přidělením bytu z majetku města o velikosti 2 + KK v domě čp. 694/8 v Rakovnické ulici, M. Blažkovi, bytem Nové Strašecí, s tím, že složí na účet města částku odpovídající stávající výši předplaceného nájemného dle předpisu správce bytového fondu města společnosti Baldex s.r.o. a uzavře s P. Maškem, bytem Kladno, kupní smlouvu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě na byt v Novém Strašecí, Topinkova 1137
2.      s ukončením nájemní smlouvy mezi městem a P. Maškem na byt s předplaceným nájemným včetně vrácení stávající výše předplaceného nájemného dle předpisu správce bytového fondu města společnosti Baldex s.r.o. s tím, že P. Mašek uzavře s M.Blažkem kupní smlouvu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě na byt v Novém Strašecí, Topinkova 1137 a M. Blažek složí na účet města částku odpovídající stávající výši předplaceného nájemného dle předpisu správce bytového fondu města společnosti Baldex s.r.o.
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
b) starostovi města příslušné smlouvy podepsat
 
 
K bodu 4. Veřejná zakázka „Svoz komunálních odpadů skupiny 20 vyhl. č. 381/2001 Sb. ve městě Nové Strašecí“
U s n e s e n í   č. 876
 
I. s o u h l a s í
 
1) s uveřejněním oznámení užšího řízení na veřejnou zakázku na služby na „Svoz 
     komunálních odpadů skupiny 20 vyhl. č. 381/2001 Sb. ve městě Nové Strašecí“
2) se zněním zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a požadavky na kvalifikaci 
     uchazečů
II. s t a n o v u j e
 
a) omezení počtu zájemců o účast v užším řízení na veřejnou zakázku na služby „Svoz  
      komunálních odpadů skupiny 20 vyhl. č. 381/2001 Sb. ve městě Nové Strašecí“ na pět       
      uchazečů s tím, že kriteriem pro výběr uchazečů, kteří splnili kvalifikaci bude losování
b)      hodnocení veřejné zakázky na služby na „Svoz komunálních odpadů skupiny 20 vyhl.
č. 381/2001 Sb. ve městě Nové Strašecí“ dle kriteria ekonomické výhodnosti s dílčími   
      kritérii o váze
     1) výše nabídkové ceny včetně DPH za rok                                          60 %
     2) úroveň návrhu systému svozu odpadu                                                   30 %
     3) smluvní úprava zajišťovacích a sankčních instrumentů                   15 %
 
III. j m e n u j e
 
hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek včetně náhradníků
 
K bodu 5. Různé
 
a) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
 
U s n e s e n í   č. 877
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí dle ustanovení § 50a obč. zákona na zřízení věcného břemene spočívající v oprávnění uložení plyn. zařízení, provozování stavby včetně jejího příslušenství na části pozemku parc.č. 158/3 (Rabasova ul. k čp. 815) a parc.č. 2128/1 (Jungmannova ul. k čp. 393) v k.ú. Nové Strašecí.
 
 
II. u k l á d á
starostovi města smlouvy podepsat.
 
 
b) Prodej pozemku z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 878
 
I.   d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej pozemku st.p. 1483 o výměře 25 m2, k.ú. Nové Strašecí (pod stavbou garáže) T. Brichtové, bytem Nové Strašecí, za podmínek:
– cena 300,- Kč/m2
– kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví pozemku
  
II.   u k l á d á
 
starostovi města příslušné kupní smlouvy podepsat.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
c) Ukončení užívání nebytových prostor v čp. 1155 a žádost nájemce o odkoupení zařízení
U s n e s e n í   č. 879
 
I. s o u h l a s í
 
s ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám – kancelářím č. 209, 210 a 216 v čp. 1155 v Havlíčkově ul., které doposud užívala firma Jiří Červenka – Gelton, dohodou ke dni 
30. 6. 2006 za předpokladu pomoci při hledání nového nájemce formou bezúplatné inzerce po dobu 6 měsíců v regionálních novinách vydávaných vydavatelstvím Gelton.
 
II. n e s o u h l a s í
 
s odkoupením zařízení kanceláří, která byla instalována nájemcem.
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic informovat žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
d) Souhlas s uzavřením komunikace
 
U s n e s e n í   č. 880
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením Komenského nám. dne 20. 5. 2006 od 10.00 do 11.00 hod. za účelem konání akce Peřiny 2006.
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ informovat žadatele o souhlasném stanovisku rady města
b) starostovi města prostřednictvím MěP zajistit zabezpečení průchodu na Komenského 
     nám. pro účastníky a návštěvníky této akce v uvedenou dobu
 
 
f) Rada města, zastupitelstvo města – docházka na zasedání    
 
U s n e s e n í   č. 881
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
předložený přehled o docházce jednotlivých členů rady města na svých zasedáních.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města předložit obdobný seznam s přehledem účasti jednotlivých členů zastupitelstva města na jeho zasedáních, a to od prvního zasedání zastupitelstva města až 
do současnosti.
 
 
g) Veřejné studny
U s n e s e n í   č. 882
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s o u h l a s í
 
s postupnou opravou všech studní ve městě u nichž to dovolují stavebně technické podmínky s tím, že provozuschopné studny budou nabídnuty občanům do užívání za nájemné
1,- Kč/rok s podmínkou hrazení nákladů na jejich provoz (cca 5.000,- Kč/rok)
 
II. u k l á d á
 
starostovi města v rámci plánu investic zajistit postupnou opravu studní v souladu s tímto usnesením a nabídnout studny k užívání občanům.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.      
      místostarosta města                          starosta města                                                               

Vytvořeno: 29. 5. 2006
Poslední aktualizace: 29. 5. 2006 00:00
Autor: