Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 86. zasedání rady města z 1.6.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 86. zasedání rady města, konaného dne 1.6.2006
 
 
K bodu 3. Pronájem domu čp. 414 (areál polikliniky) 
 
U s n e s e n í   č. 883
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem domu na st.parc.č. 1170 v areálu polikliniky v ul. Čsl. armády v Novém Strašecí s přilehlou zahradou (dle nákresu) Technickým službám města Nové Strašecí (dále jen TS) za nájemné ve výši 1,- Kč/rok s tím, že pronájem je výhradně určen pro podnájem bytu v domě jako bytu služebního pro zaměstnance TS. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se čtyřměsíční výpovědní lhůtou.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu.
 
 
K bodu 4. Nájem bytu
U s n e s e n í   č. 884
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem bytu č. 1 v domě čp. 202 v ulici 28. října v Novém Strašecí manželům Klímovým na dobu určitou do 31. 12. 2006 za nájemné ve výši 2.500,- Kč měsíčně.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět nájemce o souhlasném stanovisku rady města
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
b)      starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
K bodu 5. Změna nájmu bytu
U s n e s e n í   č. 885
 
I. s o u h l a s í
 
a)      s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 16 (2 + 1) v domě čp. 968 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí, s nájemci manželi Gobanovými dohodou dnem
6. 6. 2006
b)      s pronájmem bytu č. 16 (2 + 1) v domě čp. 968 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí, manželům Gobanovým dnem 7. 6. 2006 za nájemné ve výši 1.971,- Kč měsíčně na dobu určitou od 7. 6. 2006 do 31. 12. 2006. 
 
II. u k l á d á
 
1)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět nájemce o souhlasném stanovisku rady města
do 2 dnů pracovních dnů od ověření zápisu
2)      starostovi podepsat příslušnou dohodu a nájemní smlouvu
 
K bodu 6. Žádost o pronájem zemědělského pozemku
 
U s n e s e n í   č. 886
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem pozemku parc.č. 1743/2 a 1743/1 o celkové výměře 988 m2 V. Buškovi, bytem Nové Strašecí, k zemědělskému využití (údržba pozemku spočívající v sekání trávy, údržba stávajících stromů) za dohodnutou cenu celkem 500,- Kč/rok za podmínek běžných při pronájmu pozemků obdobného charakteru (v území určeném ÚP k výstavbě).
 
 
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
a)      písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních 
     dnů od ověření zápisu
    b) ve spolupráci s odborem investic připravit nájemní smlouvu
2) starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
 
K bodu 7. Změna nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 887
 
I. s o u h l a s í
 
se změnou spoluuživatele pozemků dle nájemní smlouvy č. 166/97-201 z 5. 3. 1997
a dodatku č. 1 k této nájemní smlouvě ze dne 12. 4. 2005 (původně J. Járková) na M. Štemberkovou.
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
    a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů   
        od ověření zápisu
    b) ve spolupráci s odborem investic připravit příslušný dodatek k nájemní smlouvě
2) starostovi města dodatek k nájemní smlouvě podepsat
 
8. Úprava hranic pozemků
U s n e s e n í   č. 888
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
zarovnání hranice pozemků mezi st.p. 239/1 a 2091/1 v k.ú. Nové Strašecí za podmínky, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smluv o vzájemném převodu vlastnictví k pozemkům(o stejné výměře) za účelem narovnání hranice a nutnými geodetickými pracemi a městu v této souvislosti tak nevzniknou žádné náklady.  
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušné smlouvy podepsat.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 9. Různé
 
a) Pronájem nebytových prostor – poliklinika
 
U s n e s e n í   č. 889
 
I. r u š í
 
své usnesení č. 872 ze dne 4. 5. 2006 v plném rozsahu.
 
II. s o u h l a s í
 
a)      s pronájmem nebytových prostor v budově polikliniky v Novém Strašecí, ulice Čsl. armády čp. 414, a to místností č. 100–110 PharmDr. J. Chytré, bytem Nové Strašecí, za nájemné ve výši 2.000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců a dále za těchto podmínek: vybudování lékárny, výměny oken, rekonstrukce inženýrských sítí a fasády v budově zvané Šroubkova vila, dále za splnění požadavků NsP Rakovník na přestavbu rehabilitace a některých ordinací v budově polikliniky
b)      se změnou předmětu nájmu NsP Rakovník formou dodatku k nájemní smlouvě, spočívající v tom, že předmětem nájmu v budově polikliniky v Novém Strašecí nejsou místnosti č. 102–110
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu a dodatek k nájemní smlouvě.
 
 
b) Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
 
U s n e s e n í   č. 890
 
I. s o u h l a s í
 
s vypovězením smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky Nové Strašecí,
ul. Čsl. armády čp. 414, nájemci V. Průšové.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou výpověď nájemní smlouvy.
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst    v.r.    
      místostarosta města                           starosta města
 

Vytvořeno: 7. 6. 2006
Poslední aktualizace: 7. 6. 2006 00:00
Autor: