Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 87. jednání rady města z 15.6.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 87. zasedání rady města, konaného dne 15.6.2006
 
 
 
K bodu 2. Změna OZV č. 2/2002 o hospodaření a nakládání s komunálním a stavebním odpadem
U s n e s e n í   č. 891
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o hospodaření a nakládání s komunálním a stavebním odpadem tak, že se ruší ustanovení odst. 2 a 3 čl. 1. Vzhledem k naléhavému obecnému zájmu se stanovuje ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dřívější počátek účinnosti vyhlášky, a to na den jejího vyhlášení. 
II. u k l á d á
 
starostovi města zajistit vyvěšení vyhlášky na úřední desce a její distribuci včetně dohlížecích orgánů a Krajského úřadu.
 
 
K bodu 3. Veřejná zakázka „Provozování a údržba veřejného osvětlení, slavnostního
a vánočního osvětlení a světelné signalizace města Nové Strašecí“
 
U s n e s e n í   č. 892
 
I. r u š í
 
otevřené řízení na veřejnou zakázku na služby na „Provozování a údržbu veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení a světelné signalizace města Nové Strašecí“ zadaného dle zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb
.
II. s o u h l a s í
 
a)      s odesláním písemné výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na služby na „Provozování a údržbu veřejného osvětlení, slavnostního
a vánočního osvětlení a světelné signalizace města Nové Strašecí“ dle zákona 137/2006 Sb. pěti uchazečům
b)      se zněním zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a požadavky na kvalifikaci 
uchazečů
 
 
 
III. s t a n o v u j e
 
hodnocení veřejné zakázky na služby na „Provozování a údržbu veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení a světelné signalizace města Nové Strašecí“ dle kriteria výše celkové nabídkové ceny
IV. j m e n u j e
 
hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek veřejné zakázky na služby na „Provozování a údržbu veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení a světelné signalizace města Nové Strašecí“ včetně náhradníků
 
 
K bodu 4. Prodej pozemků z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 893
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
I.                     
prodej geometrickým plánem č. 1766-2006136/2006 nově oddělených pozemků st.p. 50/4
o výměře 19 m2 a parc.č. 2463/2 o výměře 11 m2 k.ú. Nové Strašecí (funkční celek se stavbou skladu elektronického zboží) do spoluvlastnictví P. Brožka, bytem Nové Strašecí a A. Najmana, bytem Nové Strašecí za podmínek dohodnutých ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou kupní smlouvu podepsat.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 5. Prodej pozemku st.p. 50/2 z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 894
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s ta   návrh tohoto usnesení:
 
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej pozemku st.p. 50/2 o výměře 61 m2 v k.ú. Nové Strašecí (funkční celek se stavbou rodinného domu čp. 295) do výlučného vlastnictví V. Najmana, bytem Nové Strašecí, za podmínek:
– kupní cena 300,- Kč/m2 pozemku
– kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu.
 
Rada města
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 6. Výpověď nájmu
U s n e s e n í   č. 895
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu nebytových prostor v domě čp. 202 v ul. 28. října v Novém Strašecí, nájemci K. Axamitovi, bytem Nové Strašecí z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy neplacením nájemného a úhrad za služby spojené s pronájmem.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou výpověď nájmu.
 
 
K bodu 7. Žádost o prodej pozemku – části parc.č. 1321/16 z majetku města
 
U s n e s e n í   č. 896
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. n e s o u h l a s í
 
s prodejem části pozemku parc.č. 1321/16 navazující na pozemek parc.č. 1321/6 ve vlastnictví manželů Šubrtových, Nové Strašecí, z důvodu existence el. kabelového vedení VN a NN přes tento pozemek a nutnosti zachování tohoto zařízení na pozemku ve vlastnictví města. 
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 8) Různé
 
a) Rozpočtová opatření za období IV.–VI. 2006
 
U s n e s e n í   č. 897
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
návrh rozpočtových opatření za období IV.–VI. 2006.
 
II. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
rozpočtová opatření za období IV.–VI. 2006.
 
 
b) 28. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 898
 
s c h v a l u j e
 
navržený program 26. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne
29. 6. 2006 od 18.00 hod. ve slavnostním sále MěÚ:
1)      Zahájení
2)      Žádost o prodej pozemku k výstavbě garáže
3)      Žádost o prodej garáže
4)      Prodej domu čp. 180
5)      Veřejné studny
6)      Prodej pozemku z vlastnictví města st.p. 1483
7)      Úprava hranic pozemků
8)      Úroky z prodlení
9)      Dobrovolný svazek obcí
10) Rozpočtová opatření za období IV.–VI. 2006
11) Prodej pozemků st.p. 50/4 a parc.č. 2463/2 z vlastnictví města
12) Prodej pozemku st.p. 50/2 z vlastnictví města
13) Prodej pozemku – části parc. č. 1321/16 z vlastnictví města
14) Změna OZV č. 2/2002 o hospodaření a nakládání s komunálním a stavebním odpadem
15) Prodej bytů
16) Stanovení počtu členů ZM pro nové volební období
17) Různé
18) Diskuse
19) Závěr
 
 
c) Nájem bytu č. 15, Rakovnická 680 
 
U s n e s e n í   č. 899
 
I. s o u h l a s í
 
a)      s ukončením nájemního vztahu Bc. A. Vašků, bytem Nové Strašecí, bytu č. 15 tamtéž dnem 30. 6. 2006 dohodou
b)      s pronájmem bytu č. 15, Rakovnická 680, Nové Strašecí, M. Mošnovi, bytem, Nové Strašecí, ode dne 1. 7. 2006 s tím, že nájemce nejpozději do 
15. 7. 2006 složí zálohu na nájemném ve výši 150.202,- Kč
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět oba žadatele o rozhodnutí rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
b)      starostovi města podepsat příslušnou dohodu a nájemní smlouvu
 
 
d) Žádost o prodloužení ubytování v ulici Tovární 402
 
U s n e s e n í   č. 900
 
I. s o u h l a s í
 
s prodloužením nájemních smluv o 6 měsíců v domě pro ubytování sociálně nepřizpůsobených osob v Tovární ul. čp. 402 žadatelům: J. Filípek, J. Bernat
a A. Wurmová. Dále J. Soukupovi a V. Procházkovi s podmínkou uhrazení dlužného nájemného nejpozději do 30. 6. 2006.
 
II. n e s o u h l a s í
 
s prodloužením nájemní smlouvy v domě pro ubytování sociálně nepřizpůsobivých osob v Tovární ul. čp. 402, P. Štulíkovi.
III. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ:
a)      písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
b)      ve spolupráci s odborem investic MěÚ nabídnout P. Štulíkovi ubytování v lokalitě Rakovník Haná a případně zajistit realizaci ukončení nájemních vztahů
 
 
e) Povolení sídla společnosti
U s n e s e n í   č. 901
 
I. s o u h l a s í
 
se sídlem společnosti BENETEX s.r.o.v Novém Strašecí, Havlíčkova 1155.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušný dokument o schváleném souhlasu.
 
 
f) Prodej domu čp. 180
U s n e s e n í   č. 902
 
I. d o p o r u č u j e
 
s ohledem na výhodnější nabídku kupní ceny, s přihlédnutím k již vloženým nákladům na opravy domu a v neposlední řadě s ohledem na morální závazek města, aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení:
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s o u h l a s í
 
s prodejem domu čp. 180 na st.parc.č. 194 a pozemku st.parc.č. 194 v k.ú. Nové Strašecí J.Klůcové, bytem Nové Strašecí, za kupní cenu 2.600.000,- Kč s tím, že kupující uhradí poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelky o stanovisku rady města nejpozději do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
g) Provoz sportovišť města
U s n e s e n í   č. 903
 
I. s o u h l a s í
 
a)      s tím, že sportoviště Na Kocourku (lehkoatletická část) je bezplatně k dispozici pro děti
a mládež ve věku do 18 let v červenci a srpnu od 08.00 do 20.00 hod., v září až červnu od 16.00 hod do 20.00 hod.
b)      s vybudováním centrálního hřiště pro děti v „Křivoklátském sídlišti“ v termínu do konce září 2006
c)      se zpřístupněním zahrady u MŠ v ulici Do Hlinišť v době letních prázdnin a zakoupením herní sestavy
II. u k l á d á
 
a)      řediteli MSZ zajistit a zveřejnit změny provozu sportoviště Na Kocourku, včetně zajištění dozoru správce a provozu kabin s WC
b)      řediteli ZŠ a MŠ zajistit zpřístupnění zahrady u MŠ
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.      
      místostarosta města                        starosta města                                                               

Vytvořeno: 19. 6. 2006
Poslední aktualizace: 19. 6. 2006 00:00
Autor: