Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 90. rady města z 31.8.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení z 90. zasedání rady města, konaného dne 31. 8. 2006
 
 
 
K bodu 2. Pronájem části náměstí
 
U s n e s e n í   č. 932
 
I. s c h v a l u j e
 
pronájem části Komenského náměstí v Novém Strašecí podnikateli H. Třískovi, bytem Praha 9, na dobu od 5. do 12. 9. 2006 za účelem provozování atrakcí technické zábavy a prodejních stánků v rámci oslav posvícení ve městě za nájemné ve výši 43.000,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu.
 
 
K bodu 3. Internet v městské knihovně
 
U s n e s e n í   č. 933
 
s o u h l a s í
 
s bezplatným užíváním internetu návštěvníky a čtenáři Městské knihovny v Novém Strašecí s platností od 1. 9. 2006.
 
K bodu 4. Prodej pozemků z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 934
 
I. d o p o r u č u j e 
 
předložit ke   s c h v á l e n í   z a s t u p i t e l s t v u   města návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
za předpokladu realizace obou kupních smluv prodej částí pozemků parc.č. 1077/1, 1077/2
a 1077/3 v k.ú. Nové Strašecí (dle přiloženého návrhu) takto:
a) cca 300 m2 vlastníkům parc.č. 1091/22 s domem čp. 1110 manželům Matějkovým
– b) cca 400 m2 vlastníku parc.č. 1077/6 s domem čp. 1111 ing. M. Zímovi
 
(výměry a hranice pozemků budou upřesněny geometrickým plánem) za cenu 600,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem (tj. za geodetické práce, návrh na vklad do KN).
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné smlouvy.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 5. Žádost o uzavření dohody o umístění technického zařízení
 
U s n e s e n í   č. 935
 
I. s o u h l a s í
 
s umístěním technického zařízení Občanského sdružení bubakov.net na budovu Havlíčkova 1155. 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o umístění technického zařízení.
 
 
K bodu 6. Pronájem nebytových prostor
 
U s n e s e n í   č. 936
 
I. s o u h l a s í 
 
s pronájmem nebytových prostor v budově polikliniky v Novém Strašecí, ulice Čsl. armády 414, místnost č. 304 o výměře 194 m2 za cenu 24,- Kč/m2/rok a úhradu spotřebovaných energií na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou K.Charvátové, bytem Nové Strašecí. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
 
K bodu 7. Žádost o přidělení bytu
 
U s n e s e n í   č. 937
 
I. n e s o u h l a s í
 
s přidělením bytu 2 +1 v objektu Komenského nám. čp. 191 Josefu Matysovi.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o nesouhlasném stanovisku rady města
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 8. Pronájem studny
 
U s n e s e n í   č. 938
 
I. s o u h l a s í 
 
s pronájmem studny v ulici Obětí okupace na pozemku p.č.748/1 v Novém Strašecí za cenu 1,- Kč/rok Společenství vlastníků domu čp. 663 ul. Okružní s podmínkou úhrady provozních nákladů nájemcem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat.
 
K bodu 9. Návrh na udělení vyznamenání
 
U s n e s e n í   č. 939
 
I. u d ě l u j e
 
při příležitosti Svatováclavského dne 28. 9. 2006 vyznamenání Zlaté W II. třídy:
– Mgr. Josefu Litmanovi
– Mgr.Vladimíru Novotnému
– Obci baráčníků Černá ves Nové Strašecí
 
II. u k l á d á
 
starostovi města zajistit důstojné a slavnostní předání vyznamenání města.
 
 
K bodu 10. Různé
 
a) Žádost o slevu nájemného
U s n e s e n í   č. 940
 
I. s o u h l a s í
 
se slevou nájemného za pronájem tanečního sálu a předsálí v Novostrašeckém kulturním centru dne 13. 1. 2006 Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí za účelem konání hasičského plesu na částku 10.000,-.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
b) Změna v osobě nájemce
U s n e s e n í č. 941
 
I. s o u h l a s í
 
se změnou v osobě nájemce nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě
čp. 1155 v Novém Strašecí z ing. Hany Kubešové na společnost BENETAX s.r.o. se sídlem Havlíčkova 1155, Nové Strašecí, IČ: 275 83 724.
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rady města 
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
b) starostovi města podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě
 
 
c) Výpověď nájmu
U s n e s e n í   č. 942
 
I. s o u h l a s í
 
se zpětvzetím výpovědi nájmu dané Karlu Axamitovi z pronájmu nebytových prostor v domě čp. 202 v Novém Strašecí.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst   v.r.     
      místostarosta města     starosta města
 

Vytvořeno: 5. 9. 2006
Poslední aktualizace: 5. 9. 2006 00:00
Autor: