Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 92. rady města z 21.9.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení z 92. zasedání rady města, konaného dne 21.9. 2006
 
 
 
K bodu 2. Prodej bytu č. 885/14 v čp. 885 Křivoklátská ul.
 
U s n e s e n í   č. 949
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a) prodej bytové jednotky, a to bytu č. 885/14 (1 + 1) v domě čp. 885 Křivoklátská ulice, 
    Nové Strašecí, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 885 a 886
    a pozemku st.parc.č. 1352 S. Olšákové, trvale bytem, Nové 
    Strašecí, za kupní cenu 650.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem 
    na vklad do katastru nemovitostí.
b) zástavu nemovitosti, a to bytové jednotky č. 885/14 s podílem na společných částech 
    domu čp. 885 a 886 a pozemku st.parc.č. 1352 v k.ú. Nové Strašecí k zajištění pohledávky 
    zástavního věřitele, kterým je Česká spořitelna, a.s., za dlužníkem, kterým je kupující 
    S. Olšáková, ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 650.000,- Kč 
    s tím, že povinnosti ze zástavní smlouvy přecházejí na kupujícího okamžikem nabytí jeho 
    vlastnického práva.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu, případně smlouvu o budoucí kupní smlouvě
a zástavní smlouvu.
Rada města dále
II. s o u h l a s í
 
a) s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s Andreou Burešovou – NOVA REALITY, 
    IČO: 68140525, na bytové jednotky č. 885/14 v domě čp. 885 Křivoklátská ulice, Nové 
    Strašecí, za kupní cenu 650.000,- Kč s 3 % provizí
b) s tím, že v době od uhrazení kupní ceny do nabytí vlastnictví k prodávanému bytu smí
    kupující byt užívat a provést zde případné stavební úpravy podléhající ohlášení podle
    § 55 stavebního zákona
III. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
     a) připravit veškeré písemnosti k realizaci tohoto prodeje 
     b) písemně vyrozumět kupující o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření  
         zápisu
2) starostovi města podepsat zprostředkovatelskou smlouvu
 
K bodu 3. Pronájem části náměstí
 
U s n e s e n í   č. 950
 
I. s c h v a l u j e
 
pronájem části Komenského náměstí v Novém Strašecí podnikateli H. Třískovi, bytem Praha 9, na dobu od 4. do 11. září 2007 za účelem provozování atrakcí technické zábavy a prodejních stánků v rámci oslav posvícení ve městě za nájemné ve výši 44.000,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu.
K bodu 4. Novostrašecké kulturní centrum – návrh na nové využití
 
                                                       U s n e s e n í   č. 951
 
I. b e r e   na   v ě d o m í
 
přednesený návrh nového využití Novostrašeckého kulturního centra.
 
 
 
II. d o p o r u č u j e
 
předložit uvedený návrh nového využití Novostrašeckého kulturního centra zastupitelstvu města.
Rada města dále
III. u k l á d á
 
místostarostovi města připravit tento materiál pro jednání zastupitelstva města.
 
 
K bodu 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 
U s n e s e n í   č. 952
 
I. n e s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozu a údržby kabelového vedení NN k portálu elektronického mýta na R6 ve prospěch oprávněného Ministerstva dopravy ČR v části parc.č. 2157/1, neboť probíhá jednání o majetkoprávní situaci předmětného a sousedních pozemků.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o nesouhlasném stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
K bodu 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 
U s n e s e n í   č. 953
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozu a údržby kabelového vedení NN ve prospěch oprávněného, spol. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, v části parc.č. 1313 za podmínek ve smlouvě uvedených za předpokladu změny trasy vedení v horní části břehu nad komunikací – 60 cm (osa vedení) od hranice s parc.č. 1354/5.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 
K bodu 7. Prodej pozemku z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 954
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost manželů Duchoňových, bytem Nové Strašecí, o odprodej pozemku parc.č. 1083/3 z vlastnictví města.
II. d o p o r u č u j e
 
se k projednání žádosti vrátit po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
 
 
K bodu 8. Různé
 
a) 29. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 955
 
s c h v a l u j e
 
navržený program 29. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne 12. 10. 2006 od 18.00 hod ve Slavnostním sále MěÚ.
Program:
1.      Zahájení
2.      Kontrola usnesení
3.      Prodej pozemku parc.č. 2931/4 (část PK 2275) z vlastnictví města
4.      Koupě pozemku PK 1966 do vlastnictví města
5.      Majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k pozemku st.p. 719
6.      Transformace pečovatelské služby – založení obecně prospěšné společnosti
7.      Prodej částí pozemků parc.č. 181/3 a 183/2 z majetku města
8.      Prodej bytu č. 885/14 v čp. 885 Křivoklátská ul.
9.      Obměna výjezdové hasičské techniky
10. Novostrašecké kulturní centrum – návrh na nové využití
11. Rozpočtová opatření za období VII.–IX. 2006
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
 
 
b) Ceník za zapůjčení videotechniky
 
U s n e s e n í   č. 956
 
s c h v a l u j e
 
ceník za zapůjčení jednotlivých přístrojů:
– diaprojektor + promítací plátno                                                         50,- Kč/akce
– DVD přehrávač                                                                                    100,- Kč/akce
– Mediaprojektor                                                                                             1.500,- Kč /akce nebo
                                                 - do 3 hod.                                             500,- Kč
                                                 - každá další hod.                                200,- Kč
                                                          + kvalifikovaná obsluha                           100,- Kč/hod.
 
c) Změna nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 957
 
I. s o u h l a s í
 
s přechodem práv a povinností z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytu
č. 696/24 v Rakovnické ulici, z Ivany Macháčkové na Jana Macháčka.
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města
    do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
b) starostovi města podepsat trojdohodu o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst   v.r.     
      místostarosta města                          starosta města
 

Vytvořeno: 26. 9. 2006
Poslední aktualizace: 26. 9. 2006 00:00
Autor: