Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 93. rady města z 5.10.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení z 93. zasedání rady města, konaného dne 5.10. 2006
 
 
K bodu 2. Kontrola usnesení č. 714
 
Stavba na pozemku města
 
Po projednání rada města toto usnesení rozšířila a 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   mě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej částí pozemku parc.č. 181/3 o celkové výměře cca 24,5 m2 v k.ú. Nové Strašecí zastavěných zádveřími domů J.Janouškovi, bytem Lány, za cenu
600,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví
a zápisem do katastru nemovitostí.
II. u k l á d á
 
 starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
 
Rada města dále
II. s o u h l a s í 
 
se zveřejněním prodeje části pozemku 183/2 (budoucí zahrada RD cca 9 m2) za cenu
300,- Kč/m2.
III. d o p o r u č u j e
 
nabídnout J. Janouškovi k odkoupení část pozemku p.č. 181/3 pod budoucí přístupovou komunikací a část pozemku p.č. 183/2 pod budoucím parkovištěm za cenu 300 Kč/m2.
 
IV. u k l á d á
 
starostovi města vyvolat jednání s Jiřím Janouškem.
 
K bodu 3. Výpověď nájmu bytu
U s n e s e n í   č. 958
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu č. 645/1 v ulici Jiřího Šotky v Novém Strašecí nájemcům Ácsovým ve smyslu ust. §711 ods. 2 písm. b) občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu.
 
 
K bodu 4. Výpověď nájmu bytu
U s n e s e n í   č. 959
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu č. 969/6 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí nájemci V. Liebezeitovi ve smyslu ust. §711 ods. 2 písm. b) občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu.
 
K bodu 5. Prodej pozemku parc.č. 1083/3 z vlastnictví města – k usnesení RM č. 954 z 21.9.2006
U s n e s e n í   č. 960
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej pozemku parc.č. 1083/3 o výměře 215 m2 v k.ú. Nové Strašecí manželům Duchoňovým, bytem Nové Strašecí, za cenu 300,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví a zápisem do katastru nemovitostí.
II.   u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
III. d o p o r u č u j e
 
k prodeji rovněž pozemek parc.č. 1083/5 (zahrada o výměře 261 m2), který leží ve stejné lokalitě, je nepřístupný z veřejné komunikace a proto pro město nevyužitelný. Návrh prodeje pozemku (na základě došlých žádostí) bude předložen k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města po uplynutí lhůty ke zveřejnění záměru prodeje.
 
K bodu 6. Pronájem nebytových prostor
 
U s n e s e n í   č. 961
 
I. s o u h l a s í 
 
s pronájmem nebytových prostor v budově polikliniky v Novém Strašecí, ulice Čsl. armády 414, místnosti č. 304 o výměře 194 m2 za cenu 24,- Kč/m2/rok a úhradu spotřebovaných energií na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou M.Rounové bytem Nové Strašecí. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
 
 
7. Údržba objektu čp. 414 (poliklinika)
 
U s n e s e n í   č. 962
 
I. s o u h l a s í 
 
s modernizací nebytových prostor v budově polikliniky v Novém Strašecí, ulice Čsl. armády 414, na náklady nájemců s tím, že tyto náklady budou postupně započítány proti nájemnému a to do ¾ výše měsíčního nájemného.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné dohody.
 
 
8. Rozpočtová opatření za období VII.–IX. 2006
 
U s n e s e n í   č. 963
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
předložená rozpočtová opatření za období VII.–IX. 2006.
 
II. d o p o r u č u j e 
 
z a s t u p i t e l s t v u   m ě s ta   schválit předložená rozpočtová opatření vyplývající z hospodaření města a z přijatých dotací na svém nejbližším zasedání.
 
 
9. Pronájem nebytových prostor
U s n e s e n í   č. 964
 
I. s o u h l a s í 
 
s pronájmem nebytových prostor v budově polikliniky v Novém Strašecí, ulice Čsl. armády 414, MUDr. M. Veselé, bytem Praha , a to místnosti č. 214 o výměře
7 m2, místnosti č. 215 o výměře 7 m2, čekárny (2 m2) a místnosti WC (1 m2) za cenu
750,- Kč/m2/rok a úhradu spotřebovaných energií na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
 
10. Prodej motorového vozidla
U s n e s e n í   č. 965
 
I. s o u h l a s í
 
s prodejem dopravního požárního vozidla AVIA DVS 12 A 30 r.z. RA 20-61
vč. 17-76-05701 z neupotřebitelného majetku města obci Přílepy (pošta Kněževes) za smluvní kupní cenu 30.000,- Kč.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
    
 
 
K bodu 11. Různé
 
a) Periodická inventarizace hospodářských prostředků města Nové Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 966
 
I. s c h v a l u j e
a) plán časového postupu prací při provádění řádné inventarizace hospodářských prostředků 
     města v Novém Strašecí a jím zřízených organizací a organizačních složek.
b) hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda komise: JUDr. Jiří Tláskal – tajemník MěÚ
tajemník komise: Václav Horáček    – vedoucí finančního odboru
členové komise:    Jitka Hančáková
                      Daniela Kučerová
               Jitka Sochorová
 
II. u k l á d á
           
a) tajemníkovi MěÚ, ředitelům organizací zřízených městem a vedoucím organizačních 
    složek:
     – ustanovit dílčí inv. komise (nejméně 2 členné) k provedení inventury  
       Termín: ihned
     – při provádění vlastní inventarizace postupovat v souladu se zákonem č. 563/91 Sb.
 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů          
         Termín: do doby ukončení invent. prací
    – hlavní pozornost věnovat přebytečnému a neupotřebitelnému materiálu, obecnímu 
        majetku a zabezpečit s ním pak další dispozice
b) předsedovi hlavní inventarizační komise
    – zajistit zřízeným organizacím a organizačním složkám metodickou pomoc
        při provádění inventarizace hospodářských prostředků
 
 
 
 
 
b) Vydražený pozemek
U s n e s e n í   č. 967
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1279 o výměře 4.509 m2 v k.ú. Nové Strašecí dražbou společností Technické služby Nové Strašecí s.r.o.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města.
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst   v.r.     
      místostarosta města                         starosta města
 
 

Vytvořeno: 10. 10. 2006
Poslední aktualizace: 10. 10. 2006 00:00
Autor: