Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení ze 76. zasedání rady města dne 12.1.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 76. zasedání rady města, konaného dne 12.1.2006
 
 
K bodu 3. Městské granty 2006
 
                                                     U s n e s e n í   č. 779
 
I. s c h v a l u j e
 
a) témata pro poskytování grantových příspěvků v oblastech kultury, sportu, sociálních věcí      
      a zdravotnictví pro rok 2006
b)      zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2006
c)      tiskopis přihlášky na grantový příspěvek pro rok 2006 
d)      termín odevzdání přihlášek na granty města 2006 do 24. února 2006 (12.00 hod.)
e)      komisi pro přípravu podkladů ke schválení grantových příspěvků ve složení: PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., Hana Papežová  
f)        výběrovou komisi ve složení: Jakub Kleindienst, PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., Jiří Drvota,
Zdeněk Faltýn, Mgr. Jiřina Kinkalová, Václav Pavlík, Petr Dolejšek
 
II. u k l á d á
 
1.      místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ vyhlásit granty pro rok 2006 (témata, zásady a termín odevzdání přihlášek):
a) vyvěšením na úřední desce MěÚ
b) zveřejněním v Novostrašeckém měsíčníku – únor 2006
2.   místostarostovi města předložit návrh přípravné komise na grantové příspěvky na jednání 
rady města   
 
 
K bodu 4. Plná moc
U s n e s e n í   č. 780
 
I. s o u h l a s í
 
s udělení plné moci M. Matějkovi, trvale bytem, Nové Strašecí, aby město zastupoval, jednal jeho jménem a činil veškeré úkony ve věcech kupních smluv na dodávku elektřiny s platností do 31. 12. 2006.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou plnou moc.
 
 
K bodu 5.Ukončení nájemního vztahu výpovědí
 
U s n e s e n í   č. 781
 
I. s o u h l a s í 
 
s vypovězením nájemní smlouvy uzavřené s J. Sivákem na pronájem nebytového prostoru (kanceláře) č. 309 v čp. 1155 z důvodu neplacení nájemného a úhrady služeb spojených s užíváním.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď smlouvy.
 
 
K bodu 6. Prodej bytu č. 970/3 v čp. 970 Křivoklátská ul.
 
U s n e s e n í   č. 782
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej bytové jednotky, a to bytu č. 970/3 (2 + 1) v domě čp. 970, Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st.parc.č. 1583 manželům Matějkovým, trvale bytem Nové Strašecí, za kupní cenu 650.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu, případně smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
 
 
 
Rada města dále
II. s o u h l a s í
 
a)      s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s Andreou Burešovou – NOVA REALITY,
IČO: 68140525 na bytové jednotky č. 970/3 v domě čp. 970 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, za kupní cenu 650.000,- Kč s 3% provizí
b)      s tím, že v době od uhrazení kupní ceny do nabytí vlastnictví k prodávanému bytu smí
kupující byt užívat a provést zde případné stavební úpravy podléhající ohlášení podle
§ 55 stavebního zákona
III. u k l á d á
1.      tajemníkovi MěÚ:
a)      písemně vyrozumět kupujícího o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b)      připravit veškeré písemnosti k realizaci tohoto prodeje
2.      starostovi města podepsat zprostředkovatelskou smlouvu
 
 
K bodu 7. Prodej bytu č. 1139/21 v čp. 1139 Křivoklátská ul.
 
U s n e s e n í   č. 783
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a)      prodej bytové jednotky, a to bytu č. 1139/21 (3 + 1) v domě čp. 1139, Křivoklátská ulice,
Nové Strašecí, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st.parc.č. 1949 T.Hladíkovi, trvale bytem Nové Strašecí, za kupní cenu 800.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí
b)      zástavu nemovitosti, a to bytu č. 1139/21 s podílem na společných částech domu čp. 1139
a pozemku st.parc.č. 1949 v k.ú. Nové Strašecí k zajištění pohledávky zástavního věřitele, kterým je Česká spořitelna, a.s., za dlužníkem, kterým je kupující , ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 775.000,- Kč s tím, že povinnosti ze zástavní smlouvy přecházejí na kupujícího okamžikem nabytí jeho vlastnického práva.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu, případně smlouvu o budoucí kupní smlouvě
a zástavní smlouvu.
 
Rada města dále
II. s o u h l a s í
 
a)      s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s Andreou Burešovou – NOVA REALITY,
IČO: 68140525 na bytové jednotky č. 1139/21 v domě čp. 1139 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, za kupní cenu 800.000,- Kč s 3% provizí
b)      s tím, že v době od uhrazení kupní ceny do nabytí vlastnictví k prodávanému bytu smí
kupující byt užívat a provést zde případné stavební úpravy podléhající ohlášení podle
§ 55 stavebního zákona
III. u k l á d á
1.   tajemníkovi MěÚ:
a)   písemně vyrozumět kupujícího o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b)      připravit veškeré písemnosti k realizaci tohoto prodeje
2.   starostovi města podepsat zprostředkovatelskou smlouvu
 
 
K bodu 8. Různé
 
a) Změna nájemní smlouvy
U s n e s e n í   č. 784
 
I. r u š í
 
své usnesení č. 762 ze dne 15. 12. 2005.
 
II. s o u h l a s í
 
se změnou nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 8. 1999 s nájemcem F. Bradou na pronájem objektu čp. 593 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí tak, že smlouva pozbývá platnosti, pokud nejpozději dne 28. 2. 2006 nebude nájemcem uhrazeno dlužné nájemné
ve výši 282.578,25 Kč.
III. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě, zvážit předložení návrhu zastupitelstvu města na odpuštění úroku z prodlení a připravit návrh nové aktualizované nájemní smlouvy.
 
b) Finanční odměna ředitelů příspěvkových organizací města
 
U s n e s e n í   č. 785
 
s c h v a l u j e
 
finanční odměnu za druhé pololetí roku 2005 Mgr. Stanislavu Hajnému a Štefanu Podhorcovi dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
 
 
c) Veřejné osvětlení
 
U s n e s e n í   č. 786
 
u k l á d á
 
starostovi města zajistit realizaci veřejné obchodní soutěže na provozování veřejného osvětlení a systému dopravní signalizace v Novém Strašecí tak, aby nový smluvní vztah vznikl od 1. 4. 2006.
 
 
d) Změna názvu ulice
U s n e s e n í   č. 787
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost občanů o změnu názvu ulice Pod Mackovou horou na ulici Nad Nádražím.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města předložit žádost občanů na přejmenování ulice na příštím zasedání zastupitelstva města.
 
e) Získání pozemku z PF ČR
U s n e s e n í   č. 788
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
bezúplatný převod pozemku PK 1093 k.ú. Nové Strašecí, resp. jeho 5/12 z PF ČR do vlastnictví města Nové Strašecí. 
II.   u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o převodu pozemku.  
 
Rada města dále 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit podání žádosti o převod 
pozemku na PF ČR.
 
 
f) Žádost o slevu nájemného
U s n e s e n í   č. 789
 
I. s o u h l a s í
 
se slevou nájemného za pronájem tanečního sálu a předsálí v Novostrašeckém kulturním centru dne 14. 1. 2006 Honebnímu společenstvu Nové Strašecí za účelem konání mysliveckého plesu na částku 10.000,- Kč.
 
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do
5 pracovních dnů.
 
 
g) Používání městského znaku
U s n e s e n í   č. 790
 
I. s o u h l a s í
 
s použitím městského znaku města Nové Strašecí v sekci „reference“ na webových stránkách společnosti MAXPROGRES, s.r.o., Brno, Traťová 1, v podobě a barvách dle ust. OZV        č. 1/2004 O městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou, přičemž souhlas bude zrušen, pokud uživatel nebude plnit podmínky v tomto uděleném souhlasu.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů a zajistit předání podkladů k užití znaku města.
 
 
 
 
 
h) Udělení vyznamenání
 
U s n e s e n í   č. 791
 
I. u d ě l u j e
 
Františku Vodákovi a Václavu Houdovi vyznamenání města Nové Strašecí „Zlaté W krále Vladislava II., II. třídy“ za jejich zásluhy o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů města Nové Strašecí při dlouholetém výkonu funkcí starosty sboru a velitele jednotky.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města zajistit důstojné předání vyznamenání.
 
 
 
ch) Úprava nájmu NKC
U s n e s e n í   č. 792
 
I. n e s o u h l a s í
 
s úpravou ceníku nájmů NKC stanoveného usnesením rady č. 395 ze dne 19. 4. 2004 pro maturitní ples pořádaný Gymnáziem J. A. Komenského Nové Strašecí.
 
II. k o n s t a t u j e,
 
že maturitní ples nelze považovat za nekomerční akci. Nájem ve výši 25.500,- Kč (po slevě) je dostatečně kryt výběrem vstupného cca ve výši 40.000,- Kč. OZV č. 3/2003 o místních poplatcích je gymnázium trvale osvobozeno od poplatku ze vstupného, který by jinak činil 10% z vybrané částky. Pokud by došlo ke změně ceníku pro gymnázium, bylo by nutné upravit ceník i ostatním místním školám. Jestliže jsou veškeré náklady na maturitní ples hrazeny studenty a jejich rodiči, nelze než doporučit též příspěvek školy nebo jejího zřizovatele, kterým je Středočeský kraj. 
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.           Jakub Kleindienst v.r.
      místostarosta města                       starosta města  

Vytvořeno: 29. 3. 2006
Poslední aktualizace: 29. 3. 2006 00:00
Autor: