Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení ze 77. zasedání rady města dne 26.1.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 77. zasedání rady města, konaného dne 26.1.2006
 
K bodu 2. Zřízení věcného břemene
 
U s n e s e n í   č. 793
 
I. s o u h l a s í
 
a)      se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění umístění, provozování, údržby
a správy energetického zařízení představující kabelové vedení NN na pozemku parc.č. 2228/2 v k.ú. Nové Strašecí ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, IČ: 27232425, v rozsahu dle geometrického zakreslení. Zřízení věcného břemene je za úhradu 1.000,- Kč
 
b)      se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění umístění vodovodního řadu
a vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 2133/1 v k.ú. Nové Strašecí ve prospěch společnosti EFEKTA-PM, s.r.o., ČSA 176, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 25626973, v rozsahu dle geometrického zakreslení. Zřízení věcného břemene je za úhradu
1.000,- Kč
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné smlouvy, případně smlouvy o budoucích smlouvách.
 
 
 
 
K bodu 3) Nájem nebytových prostor v čp. 1178 – restaurace Na Kocourku
 
U s n e s e n í   č. 794
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytových prostor v objektu čp. 1178 Na Kocourku v Novém Strašecí (restaurace) za roční nájemné 16.800,- Kč M. Budinskému, bytem Čelechovice , od 1. 3. 2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že na období roku 2006 činí roční nájemné 4.800,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů
b)      starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
 
K bodu 4. Městská knihovna – rozbor činnosti za rok 2005
 
U s n e s e n í   č. 795
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
předloženou zprávu o rozboru činnosti Městské knihovny Nové Strašecí za rok 2005.
 
II. s c h v a l u j e
 
finanční odměnu za druhé pololetí roku 2005 Jitce Helebrantové (práce pro Novostrašecký měsíčník) dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
 
 
K bodu 5. Různé
 
a) Vystěhování z bytu
U s n e s e n í   č. 796
 
I. n e s o u h l a s í
 
s upuštěním od vystěhování nájemce a všech, kteří s ním bydlí, z bytu č. 2 v domě čp. 191 na Komenského náměstí v Novém Strašecí a trvá na realizaci ukončení nájemného vztahu. Dosavadní chování nájemce J. Soukupa, který nereagoval na upomínky a teprve po proběhnutí soudního sporu a výzvy k vyklizení bytu po zajištění náhradního ubytování nabídl uhrazení dluhu a řádné placení nájemného, neskýtá žádné záruky, že by se jeho chování mělo tak změnit, aby se podobná situace neopakovala.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o nesouhlasném stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů.
 
 
b) Žádost o bezplatné využívání sportovního areálu Na Kocourku
 
U s n e s e n í   č. 797
 
I. s o u h l a s í
 
s bezplatným užíváním sportovního areálu Na Kocourku pro děti z Dětského domova Nové Strašecí na období březen – říjen s tím, že konkrétní dny a hodiny užívání areálu budou dohodnuty s ředitelem MSZ Mgr. Jiřím Boučkem.
 
 
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkově MěÚ písemně vyrozumět ředitelku DD a ŠJ Nové Strašecí o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b)      řediteli MSZ dohodnout s ředitelkou DD a ŠJ Nové Strašecí konkrétní dny a hodiny trénování
 
 
 
 
 
 
c) Žádost o odkoupení pozemků
U s n e s e n í   č. 798
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í
 
s prodejem žádných nemovitostí nacházejících se v areálu bývalého Hamira z majetku města Nové Strašecí.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o stanovisku rady města do 5 pracovní dnů.
.
 
d) Přidělení bytu
U s n e s e n í   č. 799
 
I. s o u h l a s í
 
s přidělením bytu č. 18 o velikosti 3 + 1 v domě čp. 881 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí, J. Krejčímu, bytem Hořesedly s tím, že se bude na rekonstrukci bytu částečně podílet vlastními finančními prostředky.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do
5 pracovník dnů
b)      starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
 
e) Akcie VKM
U s n e s e n í   č. 800
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
přednesené informace o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Kladno a společností Středočeská infrastrukturní, a.s. ohledně odkoupení akcií společnosti VKM.
 
 
 
 
 
 
 
f) Změna budoucí darovací smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 801
 
I. d o p o r u č u j e 
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s o u h l a s í
 
se změnou ujednání čl. VII odst. 1 smlouvy o budoucích darovacích smlouvách ze dne
7. 3. 2005 a to tak, že termín 31. 12. 2005 se mění na termín 30. 6. 2006 a v odst. 2 se vypouští text za čárkou v poslední větě (, jestliže budoucí dárci nesjednají nápravu ve lhůtě 90 dnů od obdržení písemného upozornění učiněného budoucím obdarovaným) formou dodatku ke smlouvě.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek ke smlouvě.
 
 
g) Stížnost na nájemce bytu v domě čp. 753, Husova ulice
 
U s n e s e n í   č. 802
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu B. Nečasové, bytem Nové Strašecí, podle ust.
§ 711 odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.
 
II. p o v ě ř u j e
 
tajemníka MěÚ JUDr. Jiřího Tláskala, aby město zastupoval a jednal jeho jménem před všemi soudy ve věci přivolení soudu k výpovědi nájmu bytu.
 
III. u k l á d á
 
starostovi města podepsat žalobu a pověření.
 
 PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.      
      místostarosta města     starosta města                                                               

Vytvořeno: 29. 3. 2006
Poslední aktualizace: 29. 3. 2006 00:00
Autor: