Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení ze 78. zasedání rady města dne 9.2.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 78. zasedání rady města, konaného dne 9.2.2006
 
 
 
K bodu 3. Jmenování do funkce vedoucího odboru
 
U s n e s e n í   č. 803
 
j m e n u j e
 
dnem 10. 2. 2006 do funkce vedoucí odboru investic MěÚ Nové Strašecí ing. PetraDubravského, bytem Libušín
 
 
K bodu 4. Změna OZV č. 3/2003 o místních poplatcích
 
U s n e s e n í   č. 804
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. v y d á v á
 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003
o místních poplatcích tak, že se ruší ustanovení Čl. 16, odst. 2, písm. g). Vzhledem k naléhavému obecnému zájmu se stanovuje ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dřívější počátek účinnosti vyhlášky, a to na den jejího vyhlášení. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města zajistit vyvěšení vyhlášky na úřední desce a její distribuci včetně dohlížecích orgánů a Krajského úřadu.
 
 
K bodu 5. Změna zápisu školních jídelen MŠ v rejstříku školských zařízení a jejich zařazení do celku školní jídelna
U s n e s e n í   č. 805
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
                                                              U s n e s e n í č.
                                                          Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
změnu zápisu školních jídelen mateřských škol v rejstříku školských zařízení a její zařazenído celku školní jídelna s celkovou kapacitou 1130 strávníků.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města zaslat žádost zřizovatele (města) o změnu zápisu školních jídelen mateřských škol v rejstříku školských zařízení (s příslušnými přílohami) OŠMS KÚ Středočeského kraje. 
 
 
K bodu6. Získání pozemku z vlastnictví ČR – PF ČR
 
U s n e s e n í   č. 806
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
převod pozemku parc.č. 1074/6  k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města Nové Strašecí. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o převodu pozemku.
 
 
K bodu 7. 26. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 807
 
s c h v a l u j e
 
navržený program 26. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne 16. 2. 2006 od 18.00 hod. v zasedacím sále MěÚ.
Program:
1.      Zahájení
2.      Volba přísedících Okresního soudu
3.      Žádost o odprodej pozemku z vlastnictví města
4.      Prodej bytu č. 970/3 v čp. 970 Křivoklátská ul.
5.      Prodej bytu č. 1139/21 v čp. 1139 Křivoklátská ul.
6.      Změna názvu ulice
7.      Získání pozemků z PF ČR do vlastnictví města
8.      Žádost o odkoupení pozemku
9.      Změna budoucí darovací smlouvy
10. Plán práce finančního výboru zastupitelstva města
11. Změna OZV č. 3/2003 o místních poplatcích
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
 
                                                                      
K bodu 8. Ukončení užívání části PK 269/1 – výpověď nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 808
 
I. s o u h l a s í 
 
s vypovězením nájemní smlouvy č. 57/2000/201 uzavřené s manželi Hankovými, bytem Praha 1, na užívání části pozemku PK 269/1 z důvodu porušení podmínek užívání sjednaných v nájemní smlouvě .
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď smlouvy.
 
 
K bodu 9. Různé
 
a) Škodné události v areálu býv. Hamira
 
U s n e s e n í č. 809
 
I. k o n s t a t u j e
 
neuspokojivý stav v plnění smluvních povinností nájemce areálu býv. Hamira, kterým je společnost HAFEN s.r.o., a to povinnost předmět nájmu užívat jako řádný hospodář a starání se, aby nedošlo k poškozování nebo zcizení majetku města. Nedojde-li k rychlému sjednání nápravy a přijetí takových účinných opatření, aby se opakování podobných událostí jako krádeže, požáry a pod. co nejvíce minimalizovalo, přistoupí rada města k ukončení nájemního vztahu.
II. u k l á d á
 
starostovi města písemně vyrozumět společnost HAFEN s.r.o. o stanovisku rady města do 
5 pracovních dnů a vyzvat tuto společnost k urychlenému přijetí účinných opatření.
 
 
b) Masopustní průvod
U s n e s e n í   č. 810
 
I. s o u h l a s í
 
s konáním masopustního průvodu dne 14. 2. 2006 od 15.30 hod. a s poskytnutím ochrany MěP po obvyklé trase průvodu.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města
b)      starostovi města prostřednictvím MěP zajistit bezpečnost průvodu po jeho obvyklé trase (ZUŠ, MěÚ, gymnázium, kostel, kaple Isidora, Pecínov)
 
 
c) Výměna bytu v DPS
U s n e s e n í   č. 811
 
I. n e s o u h l a s í
 
s výměnou bytu D. Klapkové v DPS čp. 1166 v Novém Strašecí za jiný uvolněný byt v této budově.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
d) ZŠ a MŠ Nové Strašecí – návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005
 
U s n e s e n í   č. 812
 
I. s c h v a l u j e
 
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí za rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
 
e) Výpověď z nájmu nebytových prostor
 
U s n e s e n í   č. 813
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
výpověď nájemce LUCON spol. s r.o. se sídlem Dukelská 550, Nové Strašecí, IČ: 42740487, nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Okresním domě, Dukelská 550, Nové Strašecí. 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět nájemce o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů.
 
 
f) Žádost o slevu nájemného
U s n e s e n í   č. 814
 
 I. s c h v a l u j e
 
trvalou slevu za pronájem baru kulturního domu, který slouží k poskytování občerstvení, Radku Volfovi, bytem Dukelská 550, Nové Strašecí, za cenu 2.500,- Kč při konání každého plesu.
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.           Jakub Kleindienst
      místostarosta města              starosta města  

Vytvořeno: 29. 3. 2006
Poslední aktualizace: 29. 3. 2006 00:00
Autor: