Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení ze 79. zasedání rady města dne 23.2.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 79. zasedání rady města, konaného dne 23.2.2006
 
 
 
K bodu 2. Nařízení města – stání vozidel za sjednanou cenu
 
U s n e s e n í   č. 815
 
I. v y d á v á
 
Nařízení města č. 3/2006 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu.
 
II. s t a n o v í
 
v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích účinnost nařízení města
č. 3/2006 z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. 3. 2006.
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit vyhlášení nařízení a jeho distribuci včetně zaslání nařízení Krajskému úřadu Středočeského kraje a Ministerstvu vnitra ČR.
 
 
 
K bodu 3. Stanovení ceny stání motorového vozidla
 
U s n e s e n í   č. 816
 
I. s c h v a l u j e
 
ceny stání silničních motorových vozidel v určených úsecích místních komunikací, vybírané parkovacími automaty dle Nařízení města č. 3/2006.
  
Doba provozu parkovišť
 
       Pondělí – neděle          8.00–05.00 hod.
 
Stanovení výše cen
 
a) základní ceny – parkovací automaty  
 
20,- Kč/hod. pondělí – pátek 08.00–18.00 hod.
                      sobota               08.00–12.00 hod.
 
20,- Kč          pondělí – pátek 18.00–05.00 hod.
                      sobota                12.00–05.00 hod.
                      neděle a svátky 08.00–05.00 hod.
 
b) ceny při předplatném:
 
                  měsíční předplatné            1.000,- Kč + DPH
                  čtvrtletní předplatné          2.500,- Kč + DPH
                  roční předplatné                    9.000,- Kč + DPH
 
         c) cena vyhrazeného parkoviště
 
                  cena za 1 vyhrazené parkoviště ročně = 12.000,- Kč + DPH          
                  (v ceně není zahrnuto označení místa svislou dopravní značkou)
 
         d) ceny parkovacích karet
 
               jsou určeny pro osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem ve vymezených oblastech,
               nejedná se o vyhrazené parkoviště a uvedené ceny jsou roční                                         
         
               první karta = á 3.000,- Kč + DPH
               každá další vydaná karta = á 5.000,- Kč + DPH
 
Od zaplacení ceny osvobozena:
   – vozidla státního dozoru nad pozemními komunikacemi
   – vozidla vyjmenovaná v § 41 odst. 2, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  
      komunikacích
   – vozidla při výkonu činnosti zvláštních povinností
   – pohotovostní vozidla při provádění zásahu
   – označená služební vozidla Městského úřadu v Novém Strašecí a provozovatele
       parkovišť
   – soukromá vozidla pracovníků městského úřadu a provozovatele parkovišť používaná pro   
      služební účely
 
 
 
K bodu 4. Nařízení města – stanovení maximální ceny za montáž a demontáž „botičky“
 
U s n e s e n í   č. 817
 
I. v y d á v á
 
Nařízení města č. 2/2006 o stanovení maximální ceny za náklady spojené s montáží
ademontáží technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.
 
II. s t a n o v í
 
v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích účinnost nařízení města
č. 2/2006 z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. 3. 2006.
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit vyhlášení nařízení a jeho distribuci včetně zaslání nařízení Krajskému úřadu Středočeského kraje a Ministerstvu vnitra ČR.
 
 
K bodu 5. Žádost o stanovisko města ve věci změny stavebního projektu
 
U s n e s e n í   č. 818
 
I. n e s o u h l a s í
 
se změnou stavby před dokončením na přestavbě rodinného domu čp. 96 v ulici J. Šotky zřízením vikýře do ulice.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o nesouhlasném stanovisku rady města
do 5 pracovních dnů.
 
 
K bodu 6. Žádost o výsadbu stromu
 
U s n e s e n í   č. 819
 
I. s o u h l a s í
 
s vysazením stromu platanus acerifolia na pozemku města p.č. 1084/5 u křižovatky ulic Fortna a Ke Stadionu na náklady Marka Zímy.
 
II. u k l á d á
    
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic písemně vyrozumět žadatele
 
 
7. Pronájem nebytového prostoru
 
U s n e s e n í   č. 820
 
I. s o u h l a s í
 
a)      s pronájmem nebytového prostoru – kanceláře č. 309 ing. Haně Kubešové pro účely podnikání (kancelář daňového poradce) za podmínek běžných pro pronájem prostor
v čp. 1155
b)      s provedením stavební úpravy – propojením kanceláří č. 309 a 310 dveřmi za  
předpokladu, že tato úprava bude provedena na náklady uživatelky a na základě předem získaného povolení ke stavbě vydaného zdejším stavebním úřadem
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
a)      písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rady města do 5 pracovních 
           dnů
     b) připravit nájemní smlouvu
2) starostovi města tuto smlouvu podepsat
 
 
K bodu 8. Různé
 
a) Určení výše nájemného za užívání pozemku
U s n e s e n í   č. 821
 
I. s t a n o v í
 
výši nájemného za užívání části pozemku st.p. 50/2 pro stavbu skladu elektronického zboží ve výši 1.000,- Kč/rok. 
 
 
II. u k l á d á
 
1) tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět uživatele pozemku o rozhodnutí rady města
b) vyhotovit dodatek k nájemní smlouvě 
2)   a) starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě podepsat
b) jednat o prodeji pozemku ještě před kolaudací stavby
 
 
 PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.       Jakub Kleindienst   v.r.     
      místostarosta města                   starosta města                                                               

Vytvořeno: 29. 3. 2006
Poslední aktualizace: 29. 3. 2006 00:00
Autor: