Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení z 4. rady města ze dne 22. 12. 2006

.
Usnesení z 4. zasedání rady města, konaného dne 22.12. 2006
 
K bodu 3. Komise rady města
 
U s n e s e n í   č. 25
 
j m e n u j e
 
tyto komise rady města v následujícím složení:
 
Komise pro životní prostředí
Kamil Dvořák – předseda
RNDr. Milan Dundr, CSc.
Josef Možkovský
Václav Šilha
Josef Kocman
 
Komise pro školství
PhDr.Jaroslav Hlína, CSc. – předseda
RNDr.Libuše Vosátková
Mgr. Karel Filip
Ing. Věra Matějovičová
František Šlajchrt
 
Komise pro kulturu
Lenka Stránská – předseda
Mgr. Iva Dvořáková
Jan Raichl
Naděžda Jurgovská
Dagmar Schulmeisterová
Antonín Krčil
Komise pro sport a tělovýchovu
Pavel Oliva – předseda
Mgr. Petra Hlavová
Mgr. Jiří Bouček
Jiří Drvora
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.
 
Komise veřejného pořádku
Ivan Kubricht – předseda
Roman Zelenka
Martin Novák
Jiří Jurgovský
Zdeněk Šanda
 
Komise pro informace a komunikaci
Ing. Jan Bureš – předseda
Miroslav Vachek
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.
Petr Dolejšek
MVDr. Zdeněk Beneš
 
Komise pro zahraniční partnerství
JUDr.Jiří Tláskal – předseda
Ing. Martina Dolejšková
Marcela Černá
Nina Kleindienstová
 
Komise pro rozvoj města
Jakub Kleindienst – předseda
Ing. Vladimír Sochor
Ing. Jiří Zelenka
Václav Pavlík
PhDr.Miroslav Roček
Štefan Podhorec
předsedové ostatních komisí rady
 
K bodu 4. Výpověď nájmu bytu
U s n e s e n í   č. 26
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu č. 974/12 na Žižkově náměstí v Novém Strašecí nájemkyni xxxxve smyslu ust. § 711 ods. 2 písm. b) občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu.
 
K bodu 5. Výpověď nájmu bytu
U s n e s e n í   č. 27
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu č. 835/20 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí nájemkyni xxxxxxxxxxxx ve smyslu ust. § 711 ods. 2 písm. b) občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu.
 
K bodu 6. Prodloužení nájemního vztahu k bytům
 
U s n e s e n í   č. 28
 
I. s c h v a l u j e
 
a) prodloužení nájemního vztahu s manželi xxxxxxxxxxxxk bytu č. 968/16 v Křivoklátské 
ulici na dobu určitou do 31. 12. 2007
b) prodloužení nájemního vztahu s manželi xxxxxxxxxxxxx k bytu č. 202/1 v ul. 28. října do
   30. 6. 2007 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.
 
K bodu 7. Žádost o prodej pozemku parc.č. 1068/8 z vlastnictví města 
 
U s n e s e n í   č. 29
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
 n e s o u h l a s í
 
s prodejem pozemků v zatím nezastavěné části lokality na tzv. Čelechovické stráni z důvodu nutnosti zachování pozemků ve vlastnictví města jako celku do doby rozhodnutí o způsobu
a charakteru další zástavby. 
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
K bodu 8. Různé
 
a) Reklamní plochy
U s n e s e n í   č. 30
 
p o v ě ř u j e
 
ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích odbor investic MěÚ Nové Strašecí k uzavírání nájemních smluv na pronájem reklamních ploch, které tvoří zadní stěny vitrín na Komenského náměstí za jednotnou cenu nájemného 600,- Kč/rok s tím, že je třeba vyžadovat estetickou a morální úroveň reklam a technické parametry, aby nedošlo k poškození vitrín.
 
b) Finanční odměna ředitelů příspěvkových organizací doplnit
 
U s n e s e n í   č. 31
 
s c h v a l u j e
 
finanční odměnu za druhé pololetí roku 2006 Mgr. xxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxdle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst    v.r.    
      místostarosta města                            starosta města

3. 1. 2007 Zobrazit méně

Stránka