Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis ze 17.rady města ze dne 13.6.2011

.
Zápis
 
 
                          ze 17. zasedání rady města,
                            konaného dne 13. června  2011                     
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                    Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                     Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                     Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                     Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                     Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
                     RNDr. Libuše Vosátková      -  místostarostka města
 
                    JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
O m l u v e n :
 
                     Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
 
 
                                
H o s t é:
 
            Mgr. Eliška Kodyšová        - k bodu různé a)
            Stanislav Hrabal                  - k bodu různé b)
            Hynek Bartík                        - k bodu různé c)
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
            Bc. Pavel Novák v.r. (20.6.2011)                  Mgr. Richard Spiegl v.r. (20.6.2011)
 
Program:
Zahájení   
 1. Rozpočtová opatření za období V.-VI./2011
 2. Výroční zpráva Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. za rok 2010
 3. Soudní spor město versus J.Janoušek o zaplacení smluvní pokuty
 4. Zpracování nového Plánu odpadového hospodářství města Nové Strašecí
 5. Svoz VOK, odpadkových košů, úklid kontejner.stání a kontrola a dohled
nad shromažďováním odpadů od občanů
 1. Nájem areálu bývalého Hamira
 2. Záměr směny a prodeje pozemku z vlastnictví města v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním cesty „ kolem Šibeňáku“
 3. Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 189 – Úzká ulice
 4. Pronájem nebytového prostoru – kancelář č. 207/ v čp. 1155
 5. Záměr pronájmu pozemku
 6. Ukončení nájmu pozemku, záměr dalšího pronájmu
 7. Úpravy na budově NKC – žádost p. Václava Chaloupky
 8. Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města.
Omluven z dnešního jednání je Ing. Karel Kestner.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Bechyně
a Ing. Karlem Kestnerem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Bc. Pavla Nováka
a  Mgr. Stanislava Spiegla.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6  přítomnými členy rady města
 
 
 
1) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období V.-VI./2011
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
- Přijetí zbývající části dotace na akci „Infocentrum“. Město obdrželo na tuto akci
   celkem dotaci ve výši 237.149,- Kč. Celkové náklady činily 249.631,- Kč.                                                              
- Pokrytí výdajů na zpracování projektových dokumentací a zhodnocení objektů města.
- Pokrytí nerozpočtovaných výdajů v rámci převodů mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu
 města na základě výsledků hospodaření k 31. 5. 2011.
 
Rada města po projednání přijala
 
U s n e s e n í    č. 217
 
d o p o r u č u j e  
 
 Zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období V.-VI./2011 schválilo
                            
  ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   V.-VI./2011   
 
I. PŘÍJMY                                                                                                     v tis. Kč
 
   1. Přijaté dotace
   
         Přijetí zbývající části dotace v souvislosti se zřízením „Infocentra“ 
            pol. 4222 – přijetí investiční dotace ( 51.462,50 Kč)                                                51,462
 
         Převod finančních prostředků z vlastní hospodářské činnosti       
            pol. 4131 – pokrytí výdajů na zpracování projektových dokumentací                            19
                   (rekonstrukce bytu v objektu čp. 191 na Komenského náměstí - 5) 
                   (rekonstrukce garážového boxu v poliklinice – 5)
                   (stanoviště záchranné služby v poliklinice – požární zpráva – 2)
                   (vodovodní přípojka v poliklinice – 5)
                   (kanalizační přípojka – vrátnice v “ Hamiru“ – 2) 
           pol. 4131 – pokrytí výdajů na zřízení odběrného místa v poliklinice                               52 
               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
II. VÝDAJE  
 
   1. Výdaje spojené s přijetím dotací    
                 
          tř. 8, pol. 8115 - změna stavu na ZBÚ                                                                          51,462
                  Výdaje na zřízení „Infocentra“ byly uhrazeny již v roce 2010. Uvedená částka bude
                   následně zapojena do rozpočtu města na krytí výdajů v souvislosti s provozem  
                   „Infocentra“.
                    § 2141 Vnitřní obchod, pol.: 5137, 5139, 5172, 5169 – věcné výdaje a služby.
 
          § 3639 Komunální služby a územní rozvoj
             pol. 6121 – výdaje na projektové dokumentace                                                               19
             pol. 6121 – budovy stavby – zhodnocení objektu polikliniky                                          52 
 
 III. PŘEVODY MEZI §§  
 
        § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
            pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                                                    27
            (výdaje za odborný posudek technicko ekonomického řešení čistírny odpadních vod,
             dodavatel AquaNova International s.r.o.)
        § 6171 Činnost místní správy
             pol. 6121 – pořízení odborného posudku řešení ČOV                                                   - 27   
        § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
            pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                                                    50                 
        § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
            pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                                                  - 50
        § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
            pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                                                  124
             (výdaje spojené s řešením havarijní situace kanalizační sítě v lokalitě u fotbalového
              hřiště: fakturace od TS s.r.o. 107.055,- Kč a Středočeských vodáren 16.200,- Kč)
        § 3631 Veřejné osvětlení
            pol. 5154 elektrická energie                                                                                          - 124
             (neočekávané výdaje spojené s řešením havarijní situace na § 2321 budou pokryty
              z dosažené úspory na § 3631 veřejné osvětlení)
         § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (MSZ)
              pol. 5171 – opravy a udržování                                                                                     250
              (po odborném posouzení střechy na hale BIOS je nezbytné v letních měsících realizovat
              její opravu – zatékání do objektu)
 
         § 6112 Zastupitelstvo obce
              pol.: 5021, 5023, 5031, 5032 – mzdové výdaje a odvody                                           - 100
         § 6171 Činnost místní správy
              pol.: 5011, 5021, 5031, 5032 – mzdové výdaje a odvody                                           - 150
              (výdaje na řešení havarijního stavu střechy na hale BIOS budou kryty z úspor
 na §§ 6112 Zastupitelstvo a 6171 Místní správa).
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Ing. Jan Bureš)
 
 
 
2) Výroční zpráva společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. za rok 2010
 
Společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. v souladu se zákonem 563/1991 Sb.
o účetnictví a obchodním zákoníkem 513/1991 Sb. předkládá svému zakladateli – radě města jako orgánu vykonávající působnost valné hromady účetní závěrku za rok 2010 ke schválení. Účetní závěrka byla za rok 2010 sestavena v prodlouženém termínu, tedy do 30. 6. 2011 z důvodů ověřování účetních dokladů auditorem LN AUDIT, dle rozhodnutí rady města.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 218
 
s c h v a l u j e
 
-          Výroční zprávu společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. za rok 2010 s hospodářským výsledkem + 120.740,28 Kč
-          Rozdělení hospodářského výsledku následujícím způsobem:
: 25.000,-Kč      - rezervní fond (dle zakladatelské listiny)
: 95.740,28 Kč - ponechán pro další rozvoj společnosti (navýšení vlastního kapitálu společnosti)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
(Poznámka: Ing. Jan Bureš z možného střetu zájmů k tomuto usnesení nehlasoval)
 
 
 
3) Soudní spor město versus xxxxxxxx o zaplacení smluvní pokuty
 
V souladu s pověřením uděleným usnesením rady č. 177 ze dne 2. 5. 2011 starostovi města
a právnímu zástupci JUDr. D. Srncovi, došlo k dohodě stran soudního sporu o návrhu
na uzavření soudního smíru. Návrh byl zaprotokolován soudem na jednání dne 6. 6. 2011 takto: xxxxxxx zaplatí městu 600.000,- a soudní náklady, které k dnešnímu dni činí 126.342,- Kč (tzn. 48.000,- Kč soudní poplatek + náklady právního zastoupení). Jedná se
o polovinu smluvní pokuty a náklady řízení. Návrh smíru, kromě jiného doporučený samotným soudem, vychází z eventuální možnosti dalšího prodlužování soudního sporu, kde nelze vyloučit odvolací i dovolací řízení, tzn. trvání v řádu i několika let. Další prodlužování soudního sporu není efektivní.
V případě, že tento smír zastupitelstvo města schválí, bude smír potvrzen rozsudkem soudu tak, aby byl vykonatelný. 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 219
 
 d o p o r u č u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
uzavření soudního smíru s žalovaným xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx o ukončení soudního sporu o zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.200.000,- Kč s příslušenstvím tak, že J. Janoušek zaplatí městu ½ polovinu smluvní pokuty ve výši 600.000,- Kč a náklady soudního řízení, tj. 48.000,- Kč soudní poplatek a 78.342,- Kč náklady právního zastoupení.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
4) Zpracování nového Plánu odpadového hospodářství města Nové Strašecí
 
Ve smyslu usnesení rady města č. 163 ze dne 18. 4. 2011 byla zpracována poptávka cenové nabídky ve věci zpracování nového Plánu odpadového hospodářství města Nové Strašecí. O vypracování cenové nabídky byly osloveny firmy:
-          AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,
-          CZ EKOLOGIE – HOLDING, s. r. o., Školní 418, 270 61 Lány,
-          ISES, s. r. o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6,
-          ECO trend, s. r. o., Na Dolinách 128/36, 147 00 Praha 4,
-          DHV ČR, s. r. o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,
-          ETC Consulting Group, s. r. o., Kunešova 2653/18, 130 00 Praha 3,
-          EKORA, s. r. o., Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4,
-          Envirodesign, s. r. o., Senovážné nám. 6, 110 00 Praha 1,
-          ENVISYSTEM, s. r. o., U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5,
-          SKS, s. r. o., nám. Starosty Pavla 13, 272 01 Kladno
Pro předložení cenové nabídky byla stanovena lhůta do 6. 6. 2011.
Ve stanovené lhůtě byly na MěÚ Nové Strašecí doručeny 3 cenové nabídky firem:
-          Dne 30. 5. 2011 nabídka firmy ECO trend, s. r. o., Na Dolinách 128/36, 147 00 Praha 4 – nabídková cena 34.800,- Kč včetně DPH, termín zpracování do 4 měsíců
od podpisu smlouvy o dílo, případné připomínky Krajského úřadu k Plánu odpadového hospodářství by byly zapracovány do 1 měsíce od jejich doručení.
-          Dne 1. 6. 2011 nabídka firmy ISES, s. r. o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6 – nabídková cena 34.800,- Kč včetně DPH, termín zpracování Analytické části
do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo a předání potřebných podkladů, termín zpracování Návrhové části do 2 měsíců od zpracování analytické části, případné připomínky Krajského úřadu k Plánu odpadového hospodářství by byly zapracovány do 1 měsíce od jejich přijetí, nabídka obsahuje jednostranně podepsanou smlouvu
o dílo.
-          Dne 6. 6. 2011 nabídka firmy SKS, s. r. o., nám. Starosty Pavla 13, 272 01 Kladno – nabídková cena 42.000 Kč,- včetně DPH, termín zpracování červen až srpen 2011.
Firma ENVISYSTEM, s. r. o., U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, se omluvila z účasti v poptávkovém řízení pro plnění jiných smluvních povinností, kdy nejsou schopni zajistit zpracování Plánu odpadového hospodářství do konce roku 2011.
Jiné cenové nabídky nebyly na MěÚ Nové Strašecí doručeny.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 220
 
I. s c h v a l u j e
 
jako nejvýhodnější cenovou nabídku firmy ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6 na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Nové Strašecí za nabídkovou cenu 34.800,-Kč
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ
-          informovat uchazeče zúčastněné v poptávkovém řízení o rozhodnutí RM o výběru nejvýhodnější cenové nabídky,
-          předložit na příštím jednání rady města k projednání smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování
(Mgr. Richard Spiegl)
 
 
5) Svoz velkoobjemových kontejnerů (VOK), odpadkových košů, úklid kontejnerových stání a kontrola a dohled nad shromažďováním odpadů od občanů
 
V souladu s usnesením rady města č. 42 ze dne 27. 12. 2010 byla vypovězena smlouva
o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu kontejnerových stání uzavřená dne 5. 10. 2006 se společností CZ EKOLOGIE-HOLDING, s.r.o., právním předchůdcem společnosti Městský podnik služeb Kladno, s.r.o. (MPS). Cena plnění činila v roce 2010 541.329,- Kč včetně DPH (332.612,- + 208.717,- Kč jednotlivé svozy). Vztah založený citovanou smlouvou by po uplynutí výpovědní lhůty zanikl 31. 12. 2011.
Jednatel Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. Ing. M. Čermák informoval, že po dohodě s jednatelem MPS je možné citovanou smlouvu ukončit dříve ještě v průběhu výpovědní lhůty, konkrétně dne 30. 6. 2011. V té souvislosti též předložil návrh smlouvy se stejným předmětem, kterou by uzavřelo město s Technickými službami s účinností od 1. 7. 2011
za cenu 540.760,- Kč/rok.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 221
 
I. s o u h l a s í
 
a)   s uzavřením dohody se společností Městský podnik služeb, s.r.o. se sídlem v Kladně, Smečenská 381, IČ: 250 85 221 o ukončení smlouvy o  svozu VOK, odpadkových košů
a úklidu kontejnerových stání uzavřené dne 5. 10. 2006 ve znění pozdějších dodatků tak,
že smlouva končí dnem 30. 6. 2011.
Text dohody je přílohou tohoto usnesení.
b)   s uzavřením smlouvy s Technickými službami Nové Strašecí s.r.o., se sídlem
v Novém Strašecí, Lipová 1172, IČ: 272 36 846 o svozuVOK, odpadkových košů, úklidu kontejnerových stání a kontrole a dohledu nad shromažďováním odpadů od občanů s účinností od 1. 7. 2011 za cenu 540.760,- Kč/ rok včetně DPH.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dohodu a smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
(Poznámka: Ing. Jan Bureš z možného střetu zájmů k tomuto usnesení nehlasoval)
 
 
 
6) Nájem areálu býv. Hamira
 
Dodatkem č. 5 ze dne 4. 1. 2011 bylo s platností do 31. 3. 2011 upraveno nájemné za pronájem areálu býv. Hamira Technickým službám Nové Strašecí s.r.o. ve výši 20.000,- Kč. Pokud by nedošlo k jiné dohodě, od 1. 4. 2011 platí původně sjednané nájemné, které činí 33.290,- Kč/měsíc. Dle sdělení Ing. M. Čermáka se vzhledem k nákladům a výnosům z podnájmů jeví jako reálné nájemné 18.000,- - 20.000,- Kč a navrhuje toto nájemné potvrdit dodatkem ke smlouvě s platností do 30. 6. 2012.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 222
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavření dne 11. 11. 2008 mezi městem
a Technickými službami Nové Strašecí s.r.o., se sídlem Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 272 36 846 ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je pronájem areálu
býv. Hamira. Předmětem dodatku je sjednání nájemného ve výši  20.000,-Kč měsíčně s platností od 1. 4. do 31. 12. 2011.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
a) starostovi města dodatek ke smlouvě podepsat
b) jednatelům Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. informovat radu města do 31.7.2011
    o krocích vedoucích ke zvýšení počtu nájemců
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5  členů rady města
(Poznámka: Ing. Jan Bureš z možného střetu zájmů k tomuto usnesení nehlasoval)
 
 
 
 
 
 
7) Záměr směny a prodeje pozemku z vlastnictví města v souvislosti s majetkoprávním
vypořádáním cesty „kolem Šibeňáku“
 
Již několik let jedná město s vlastníky pozemků, jejichž části jsou součástí stávající cesty „kolem Šibeňáku ( od ul. Rabasova k cestě –pokračování ul. Vojty Kuchynky) o možnosti
a podmínkách vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod touto cestou. V současné době má město ve svém vlastnictví převážnou část této cesty, které získalo do svého vlastnictví dvěma smlouvami směnnými v roce 2009.
S vlastníky zbývajících pozemků bylo majetkoprávní vypořádání rovněž projednáno, s některými z nich byla již uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací.
Podkladem pro dokončení převodů pozemků je vyhotovení geometrického plánu, kterým bude plocha cesty oddělena.
Jedním z cestou dotčených pozemků je i parc.č. 153/2 ( zahrada, zapsaná v KN
na LV č. 1754 ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx. Podle návrhu GP je součástí stávající cesty 79 m2 tohoto pozemku.
Manželé xxxxxxxxx žádali v r. 2009 za tuto část svého pozemku výměnou náhradní pozemek, a to část sousedního parc.č. 155/1 a 154 („palouček“) . V tomto smyslu byl vyhotoven návrh geometrického plánu, kterým byla ze sousedních pozemků města oddělena část rovněž ve výměře 79mjako podklad pro směnu. Po seznámení s návrhem geometrického plánu   manželé xxxxxx rozšířili svůj požadavek a žádají o oddělení části pozemků města o výměře cca 140 m2( k zarovnání hranice parc.č. 153/2 (návrh dělení pozemku je zakreslen v příloze). Výměru přesahující 79 m2 by chtěli manželé xxxxxx
od města odkoupit. Předmětem prodeje by tedy byla výměra cca 61 m2 ( z celkové plochy „paloučku“, která činí 5.093 m2), GP by rovněž došlo k zarovnání hranic pozemků. 
Podle platného územního plánu města jsou pozemky města i parc.č. 153/2 součástí lokality pro individuální bytovou výstavbu.
Město v posledních letech neprodávalo žádný pozemek srovnatelného charakteru. Při stanovení ceny pozemku by bylo možno vycházet ze znaleckého posudku znalce
Ing. Jankovského z r. 2008, kterým byla stanovena cena pozemků stejné využitelnosti
dle ÚP (součást lokality pro individuální výstavbu) a možností napojení na inž. sítě, který byl podkladem pro směnu pozemků s xxxxxxxxx v r. 2009. Podle tohoto posudku činila administrativní cena takových pozemků 230,-Kč/m2 (od r. 2008 došlo k navýšení ceny změnou koeficientů), obvyklá (tržní) cena pozemků byla stanovena na 600,-Kč/m2.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 223
 
I. s o u h l a s í
 
se záměrem
a) směny části pozemku parc.č. 153/2 ( součást cesty ) za část pozemků parc.č. 154
     a 155/1 v k.ú. Nové Strašecí ve vlastnictví města ve stejné výměře
     (dle návrhu GP 79 m2)
b) odprodeje částí parc.č. 154 a 155/1 o výměře cca 61 m2 k zarovnání hranic pozemků parc.č. 153/2 za podmínek : - cena - nejméně 600,- Kč/m2
                                                      - kupující uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
     
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru směny a prodeje pozemků podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. „o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování
(RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
8) Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 189 ul. Úzká –
        pan xxxxxxxxxx
 
Pan xxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxx, má na základě nájemní smlouvy č. 247/2009/OI v pronájmu nebytový prostor – provozovnu „Asijské bistro“ v ulici Úzká čp. 189 v Novém Strašecí. Pronájem byl stanoven na dobu určitou od 1. 9. 2009
do 30. 6. 2010. Usnesením RM č. 1231 ze dne 9. 8. 2010 byl žadateli dodatkem č. 1 pronájem prodloužen do 30. 6. 2011.
Dne 30. 5. 2011 nájemce požádal o prodloužení pronájmu předmětných nebytových prostor.
Odbor investic ověřil, že pan xxxxxxxxx nemá nedoplatky na nájemném ani na úhradách za poskytnuté služby, platby jsou hrazeny včas.
Pan xxxxxxxxxxx žádá o prodloužení nájmu o 1 rok. Žádost obsahuje kopii povolení k trvalému pobytu do 22. 7. 2012. Pan xxxxxxxxxx je přihlášen k přechodnému pobytu
na adrese xxxxxxxxxx.
V souladu s uzavřením dodatku č. 2 by bylo nájemné současně zvýšeno v závislosti růstu cen o 1,5 %. (inflace), počínaje dnem 1. 7. 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 224
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku na prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor – provozovnu „Asijské bistro“ v ulici Úzká čp. 189 v Novém Strašecí, s panem xxxxxxxxxxxx, na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012, s valorizací nájemného o inflaci o 1,5 % od 1. 7. 2011.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek na prodloužení nájemní smlouvy
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
9) Pronájem nebytového prostoru
 
V souladu s usnesením  RM č. 172 ze dne 2. 5. 2011 byla dne 17. 5. 2011 uzavřena dohoda o ukončení nájmu nebytového prostoru – kanceláře č. 207 v čp. 1155, Havlíčkova ul.,
Nové Strašecí k 30. 6. 2011 a od 18. 5. 2011 zveřejněn záměr nového pronájmu tohoto prostoru. O pronájem kanceláře má zájem společnost H-Real, s.r.o., se sídlem K Horoměřicům 1091/38, 165 00 Praha 6, IČ 284 466 31, zastoupená jednatelem
p. Miroslavem Humešem, bytem xxxxxxxxxxx.
Jiná žádost o pronájem nebyla na MěÚ podána.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 225
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru, kanceláře č. 207 ve 3. nadzemním podlaží v čp. 1155, Havlíčkova ul. o podlahové ploše 29,2 m2 společnosti H-Real, s.r.o., IČ 284 466 31,
se sídlem K Horoměřicům 1091/38, 165 00 Praha 6 za podmínek :
- nájemné 893,- Kč/m2/rok splatné ve čtvrtletních splátkách
- + úhrada nákladů za služby spojené s užíváním ( teplo, voda, el. energie, úklid spol.
   prostor, likvidace odpadu) zálohově ve výši 20tis. Kč/rok, splatné ve čtvrtletních splátkách
   s ročním vyúčtováním                                 
- od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
- možnost navýšení nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím
   kalendářním roce (inflace)
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
10) Záměr pronájmu pozemku
 
Manželé xxxxxxxxxxxx, majitelé domu čp. 161, Žižkovo nám. podali
dne 2. 6. 2011 žádost o pronájem části pozemku parc.č. 61/1 navazující na parcelu
st.p. 267/2, kterou užívají rovněž na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem
od 1. 2. 2010 . Jedná se o plochu o výměře cca 1628 m2.
Předmětný pozemek není přístupný z veřejné komunikace, ale pouze přes sousední nemovitosti. Pozemek st.p. 267/2 ( 669 m2) spolu s pozemkem parc.č. 61/1 (2333m2) jsou podle ÚP součástí lokality pro bytovou výstavbu. Do doby využití území v souladu s ÚP byly pozemky nabídnuty k pronájmu. V současné době je pozemek st.p. 267/2
a části parc.č. 61/1 pronajat vlastníkům rodinných domů, přes které je k nim přístup.
K zajištění přístupu na parc.č. 61/1 z veřejné cesty ( parc.č. 2113) byla vykoupena část zahrady parc.č. 61/2 (nově parc.č. 61/4). Z finančních důvodů však zatím nebylo provedeno oplocení pozemku cesty podle požadavku a podmínky prodávajících sjednaných při koupi pozemku. 
Nájemné za užívání ostatních částí parc.č. 61/1 bylo  stanoveno -  s ohledem na jejich charakter a možnosti využití v nejnižší, spíše symbolické výši 0,20 Kč/m2/rok (dle usn. RM č. 338/1998, kterým byla schválena výše nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví města nesloužících k podnikání nájemce – sazba za pozemky pouze s travním porostem).  Ve výši nájemného je zohledněno i předpokládané jiné využití pozemku – v souladu s ÚP města, krátká výpovědní lhůta – 3 měsíce a s tím spojené omezení v užívání.
Nájmem pozemků je zajištěna jejich údržba, kterou by jinak musel provádět město.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 226
 
I.    s o u h l a s í
 
se zveřejněním záměru  pronájmu   pozemku  - části parc.č. 61/1 o výměře 1628  m2  
za podmínek :
 
-          nájemné 0,20 Kč/m2/rok  s možností navýšení v souladu s platnými cenovými předpisy
-          na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
-          pouze k zemědělskému využití
-          bez možnosti jakékoliv stavby a výsadby nových trvalých porostů
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. „ o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
11) Ukončení nájmu pozemku , záměr dalšího pronájmu
 
Manželé xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, kteří  užívají na základě nájemní smlouvy od r. 1997 část pozemku parc.č. 1753/1, o výměře 471 m2 jako zahrádku   (4.díl od Rudské cesty),  podali 2. 6. 2011 žádost o ukončení nájmu k tomuto pozemku dohodou.   
Podle znění smlouvy je možno nájemní vztah ukončit  kromě dohody smluvních stran výpovědí , a to vždy k 1. 10. s tříměsíční výpovědní lhůtou.
V případě ukončení nájmu dohodou, bude možno pozemek nabídnout k pronájmu  co nejdříve a nový nájemce může pozemek využívat ještě ve vegetačním období tohoto roku .
Z toho důvodu navrhuje OI ukončit nájem k 30. 6. 2011.    
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 227
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku – části parc.č. 1753/1 o výměře 471 m2
(4. zahrádka od Rudské cesty) s uživateli manž. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx   dohodou ke dni 30. 6. 2011.
Text dohody o ukončení nájemního vztahu je přílohou tohoto usnesení
 
II. s o u h l a s í
 
se záměrem pronájmu části parc.č. 1753/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře 471 m2
(4. zahrádka od Rudské cesty) za podmínek :
 
-          pouze k zahrádkářskému využití, bez možnosti staveb
-          cena pozemku 2,50 Kč/m2 ( 1178,-Kč/rok) s možností navýšení v souladu s platnými právními předpisy
-          na dobu neurčitou ( resp. do doby využití pozemku v souladu s územním plánem), s výpovědní lhůtou 3 měsíce
 
II. u k l á d á
 
a) starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájmu pozemku
b) tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku podle § 39
    odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. „o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Ing. Jan Bureš)
 
12) Opravy na budově NKC – žádost p. xxxxxxx
 
Dne 21. 1. 2011 byla na MěÚ Nové Strašecí doručena žádost pana xxxxxxxxxxx, který užívá nájemní byt v budově NKC, Okružní 934. Pan xxxxxxxxx navrhuje realizovat opravy v rozsahu: částečná oprava venkovní fasády na straně ze dvora, opravu dlažby
na lodžiích a výměnu stávajících oken v jím užívaném bytě (za okna plastová). Realizaci oprav by zajistil prostřednictvím odborné firmy na vlastní náklady s tím, že by mu vynaložené náklady byly započítávány oproti nájemnému.
Odbor investic MěÚ požádal dopisem ze dne 1. 2. 2011 pana xxxxxxxxxxxx o doplnění žádosti v rozsahu návrhu firmy, která by opravy realizovala, a dále o kalkulaci nákladů, které by na realizaci oprav byly z jeho strany vynaloženy, a které by následně měly být započítávány oproti nájemnému.
Dne 1. 6. 2011 bylo na MěÚ Nové Strašecí doručeno doplnění žádosti pana xxxxxxxx. Jako hlavního dodavatele prací navrhuje firmu FIZOS Kačice. V dopise je citována změna rozsahu požadovaných oprav, kdy místo opravy odpadlé omítky fasády je navrhováno zateplení severovýchodní stěny do dvora a na ní navazující jihovýchodní stěny ve druhém patře (cca 68 m2). Dále je předmětem požadovaných oprav výměna oken
(6 ks+ 2 ks balkonové dveře) a výměna dlažby na dvou lodžiích včetně nové hydroizolace. Celkové náklady by dle kalkulace pana xxxxxxxxxx činily 134.984,- Kč s tím, že by uvedené práce zafinancoval a nebylo by od něj požadováno nájemné za období 08/2011 – 07/2014. Termín provedení prací je uveden červenec – srpen 2011.
Pan xxxxxxxxxxxxx užívá byt ve 2. nadzemním podlaží čp. 934 (NKC) na základě nájemní smlouvy č. 146/2004/OI. Jednalo se o byt služební, který se stal bytem nájemním podle zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění (občanský zákoník) po ukončení pracovního poměru panu xxxxxxxxxx z organizačních důvodů. Aktuální výše nájemného činí dle evidenčního listu 3.143 Kč.
Odbor investic MěÚ v předstihu zajistí srovnávací nabídku kalkulace ceny na realizaci oprav, kdy však nebylo uvažováno zateplení části venkovní fasády objektu, ale pouze oprava venkovní omítky. Stavební práce jsou kalkulovány na 40.308 Kč, výměna oken na 57.729 Kč, celkem 98.037 Kč.
Odbor investic MěU si dovoluje radu města upozornit na následující skutečnosti:
-          Budova NKC nepochybně vyžaduje investice. OI MěÚ již v roce 2009 zjistil
na základě zpracovaného posudku nadměrné zamokření škváry ve skladbě ploché střechy (tepelná izolace), kdy tato vlhkost přitížila nosnou konstrukci stropu do té míry, že průhyb konstrukce způsobuje praskání příček sociálních zařízení ubytovacích pokojů. Vlastní hydroizolace ploché střechy je opakovaně opravována
za účelem odstranění závad (zatékání).
Objekt není zateplen, investice vyžaduje zázemí pro provoz objektu, technické instalace atd.
Údržba, případně stavební úpravy objektu, popřípadě přestavby apod. by však měly být realizovány na základě vedením města schválené koncepce.
-          Z výše uvedeného pohledu OI MěÚ výměnu pouze několika oken či provedení zateplení pouze malé části obvodových stěn nepovažuje za řešení koncepční. Realizace těchto prací by naopak mohla být překážkou budoucího řešení koncepční rekonstrukce z pohledu souladu typu oken, souladu zateplovacího systému, navazování starých a nových konstrukcí, barevnosti atd.
-          Byt ve 2. nadzemním podlaží NKC by v době uzavírání nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxx bytem služebním. V současné době pan xxxxxxxxx není zaměstnancem MěÚ, byt užívá bez jakékoliv vazby na provoz NKC. Realizací jeho záměru dojde k dalšímu posílení blokace bytu z pohledu jeho využití městem (zápočet nájemného).
Z výše uvedených důvodů navrhuje OI radě města s žádostí pana xxxxxxxxx nesouhlasit.
 
V případě realizace oprav budovy NKC čp. 934 dle žádosti pana Václava Chaloupky by vlastní opravě muselo předcházet uzavření dohody o zápočtu vynaložených nákladů oproti nájemnému. Město by opravu nehradilo, ale na jeho straně by došlo v období 08/2011 – 07/2014 ke snížení výběru nájemného o vynaloženou a započítávanou částku. Kalkulace pana xxxxxxxx však nepokrývá jím navrženou částku stavebních prací k zápočtu – období 08/2011 až 07/2014 tvoří 36 měsíců, tj. 36 x měsíční nájemné 3.143 Kč = 113.148 Kč, dle návrhu pana xxxxxxxx by měla být započítávána částka 134.984 Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 228
 
n e s o u h l a s í
 
s provedením oprav objektu čp. 934 (NKC) dle žádosti pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, jelikož opravy budovy čp. 934 (NKC) je nutné řešit koncepčním způsobem
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Ing. Jan Bureš)
 
 
 
13) Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města
 
Starosta města předložil návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 23. června 2011 od 18:00hod. ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 229
 
s c h v a l u j e 
 
návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat
dne 23. června 2011 ve Slavnostním sále MěÚ
 
Navržený program:
 
1.    Zahájení
2.    Kontrola usnesení
3.    Rozpočtová opatření za období V.-VI./2011
4.    Informace o vodohospodářské infrastruktuře v Novém Strašecí
5.    Soudní spor město versus J. Janoušek o zaplacení smluvní pokuty
6.    Žádost o prodej objektu k bydlení na pozemku st. parc. 1170
7.    Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR
8.    Přijetí daru - pozemků parc.č. 544/29, 817/36, 817/74 v k.ú.Nové Strašecí
9.    Prodej pozemku st.parc. 1143 
10. Prodej části pozemku parc.č. 2093/1
11. Různé
12.  Diskuse
13. Závěr
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
Různé
 
A) Záměr výstavby hřiště v ulici Fortna na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3
 
Zpráva komise pro školství:
„Situace ve městě- V posledních 5 letech byla vybudována 2 nová dětská hřiště (na sídlišti Křivoklátská, u haly BIOS). Kromě toho byl jeden herní prvek umístěn i u školní družiny. Hřiště v Křivoklátské je využíváno především dětmi školního věku ze sídliště a některými rodiči malých dětí ze sídliště; kvůli nevhodným dispozicím hřiště se však někteří rodiče s malými dětmi hřišti vyhýbají. Dětské hřiště u haly BIOS je využíváno širším spektrem obyvatelů, především rodiči dětí žijících v blízkosti hřiště, skauty, či školními třídami. Nevýhodou obou hřišť je poměrně špatná dostupnost z centra města, kde je umístěna největší část městské infrastruktury.
Zdůvodnění potřebnosti hřiště- Jedním z cílů komise je podpora společného trávení volného času dětí a rodičů, respektive prarodičů. Důležitou cestou je i úprava městského prostoru
pro volnočasové aktivity obyvatel tak, aby odpovídal potřebám dospělých (lavičky, sportoviště aj.) i dětí (herní prvky, volný prostor pro hru) a motivoval je trávit čas společně
a aktivně venku, navazovat vztah s dalšími rodinami, a tak posilovat komunitu. Vedle cíleného umisťování přírodních prvků pro hru dětí (skály či klády na přelézání aj.) a laviček na různých zelených plochách považuje komise výstavbu centrálního hřiště za komplexní řešení, při jehož financování lze využít grantových dotací, a proto je relativně finančně dostupné. Centrální hřiště je zamýšleno především pro rodiče, kteří se zde mohou zastavit s dětmi po nákupu, vyzvednutí dítěte ze školy, družiny či ZUŠ, či vyřizování úředních záležitostí v centru města. Mělo by to být místo, kde si odpočinou dospělí a děti se vyřádí.
Po zvažování různých možností se komise rozhodla doporučit lokalitu v ulici Fortna, naproti hokejbalovému hřišti. Parcela č. 32 je ve vlastnictví města a z hlediska územního plánu nic nebrání jejímu využití k vybudování hřiště. Jedinou limitací je chráněný strom v pravém horním rohu, jehož okapový obvod je hranicí případných terénních úprav. Vzhledem k blízkosti hokejbalového hřiště je k dispozici toaleta. Parcela je stinná a dobře dostupná
i školní družině či žákům školy např. v době poledních přestávek. V okolí parcely jezdí jen málo aut, přitom je v blízkosti možnost parkování (v ulici U Stadionu mezi oběma sportovišti).
Předběžná představa o areálu- Komise pro školství konzultovala tuto otázku s Ing. Alenou Burešovou z Pecínova, zahradní architektkou se znalostmi pro budování dětských hřišť. Svažitý terén umožňuje vybudování poměrně členitého a uživatelsky pestrého hřiště pro děti předškolního a školního věku. Pro upevnění herních prvků bude třeba terasovitě upravit část plochy; přebytečná zemina pak může být použita na vytvoření kopečků, které děti využijí
při běhání a lezení. Herní prvky by měly využívat certifikovaných základů a podobně jako
na hřišti u BIOSky by měly tvořit dráhu, po které by děti postupovaly. Na pozemku by mělo být celkem 5-8 různě komplexních herních prvků a 2-3 lavičky. Vzhledem k poloze
a svažitosti parcely bude třeba hřiště ze spodní strany oplotit (ostatní strany jsou již oplocené); branku může uzamykat správce hokejbalového hřiště (jedná se o časově nenáročný úkon prováděný 2x denně, bez dalších povinností).   Náklady na úpravu terénu
a dopadových povrchů a výstavbu herních prvků se orientačně pohybují kolem 1 mil. korun, s tím, že náklady na herní prvky jsou flexibilní položkou a vždy je možné stanovit hranici rozpočtu, kterého je třeba se držet. Pro úsporu lze zhotovení herních prvků zadat např. SOU v Pískách u Křivoklátu.
Financování projektu - Dotaci na hřiště lze v zásadě žádat u 3 subjektů:
Ministerstvo pro místní rozvoj: uzávěrka obvykle v únoru, dotace obvykle až do výše 70% nákladů, může být omezení na určitou velikost obce.
Středočeský kraj: uzávěrka obvykle v polovině ledna, dotace až do 95% nákladů.
Nadace ČEZ: uzávěrka obvykle na konci ledna, dotace až do 1,5 mil. Kč.
Navrhovaný postup - V případě schválení záměru radou by měl být návrh dopracován tajemníkem MěÚ ve spolupráci s odborem investic a komisí pro školství. Dále komise navrhuje pověřit Alenu Burešovou vypracováním situační studie pro účely výběrového řízení na projekt. Tato situační studie by měla být vypracována v průběhu měsíce července, aby bylo možné stihnout další náležitosti vedoucí ke grantové žádosti (vypracování projektu
a vyřízení stavebního povolení).“
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 230
 
I. s c h v a l u j e
 
záměr výstavby dětského hřiště na pozemcích parc.č. 32/1, 32/3 v ulici Fortna (na základě doporučení školské komise)
 
II. u k l á dá
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI prověřit realizovatelnost stavby v souladu s územními
a stavebně technickými podmínkami (po vypracování situační studie)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
b) xxxxxxxxxxx – k výpovědi smluv se společností ENES spol. s r.o.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 231
 
b e r e n a v ě d o m í
 
informaci xxxxxxxxxxx – za Společenství vlastníků domu čp. 970 – o jejich neúspěšném jednání se společností ENES spol. s r.o. ve věci odděleného měření dodávky tepla pro jejich čp. s tím, že rada města se jejich problémem bude zabývat na následujícím zasedání
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
c) Prezentace firmy Philips Česká republika s.r.o.
 
p. Hynek Bartík – zástupce firmy Philips Česká republika s.r.o. na radě města odprezentoval světelný audit a návrh koncepce soustavy veřejného osvětlení města Nové Strašecí.
 
 
 
 
d) Posouzení smluvního a technického stavu tepelného hospodářství v Novém Strašecí
 
Rada města svým usnesením č. 194 ze dne 24. 4. 2011 vypověděla smlouvy mezi městem Nové Strašecí a společností ENES spol. s r.o. Po této výpovědi město zaslalo společnosti ENES žádost o předložení souhlasů vlastníka s technickým zhodnocením pronajatého majetku. V usneseních zastupitelstva ani rady nebyly tyto souhlasy dohledány. Společnost ENES městu požadované souhlasy nepředložila. Naopak zaslala návrhy dodatků k existujícím smlouvám, které ale řeší již realizované technické zhodnocení pronajatého majetku. Jedná se o velmi problematickou situaci, kterou je vzhledem ke své specifičnosti
a absenci potřebných znalostí potřebné konzultovat s energetickým expertem. Na základě doporučení byl poptán p. Ing. Fárka Josef, energetický expert zapsaný u MPO ČR. Předmětem auditu bude:
 
1) Kontrola uzavřených smluv
Bude provedena kontrola uzavřených smluv ve znění pozdějších dodatků. Jedná se o níže uvedené smlouvy :
-          smlouva o dodávce tepelné energie
-          smlouva o pronájmu nebytových prostor
-          smlouva o pronájmu technologického zařízení tepelného hospodářství
 
Požadované podklady :
-          fotokopie aktuálně platných smluv včetně dodatků
-          inventarizace majetku tepelného hospodářství z účetnictví města
-          souhlas vlastníka s technickým zhodnocením pronajatého majetku
 
2) Ověření současného stavu tepelného hospodářství
- Bude provedena fyzická kontrola skutečného stavu pronajatého tepelného hospodářství zahrnující tepelné zdroje a venkovní teplovody. Současně bude pořízena fotodokumentace. Ve výsledné zprávě bude proveden popis skutečného stavu a jeho vyhodnocení s doporučením dalšího postupu.
Nabídka na Posouzení smluvního a technického stavu tepelného hospodářství v Novém Strašecí je přílohou tohoto usnesení
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č. 232
 
I. s o u h l a s í
 
s nabídkou Ing. Fárky Josefa, energetického experta zapsaného u MPO ČR, K Šedivce 237, 164 00 Praha 6 - Nebušice na posouzení smluvního a technického stavu tepelného hospodářství v Novém Strašecí za cenu 39.400,- Kč
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic a finančním odborem zajisti potřebnou součinnost spočívající především v předložení požadovaných informací pro zpracování auditu a zajištění přístupu do nebytových prostor a k technologickému zařízení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
 
e) Žádost o dotaci na projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí
 
Dle usnesení rady města č. 198 ze dne 30. 5. 2011 starosta města svolal jednání s firmou Safe Trees na středu 1. 6. 2011. Firma Safe Trees nemá problém s přepracováním projektu pouze
na údržbu zeleně bez jakéhokoliv kácení a výsadby. Tato žádost ovšem bude mít nejspíše menší šanci uspět, protože nenabízí komplexní řešení. Firma by preferovala spíše komplexní řešení včetně kácení a výsadeb např. jen v některých lokalitách ( park u Isidora,
ul. Nádražní a Ke Stadionu).  Tato verze byla prodiskutována s Mgr. Molíkovou z AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) Praha, která bude projekt posuzovat. Mgr. Molíková nedoporučila vyjmutí plošného kácení a výsadby, jako postup nejvhodnější vidí volbu klíčových ploch, které by zahrnovaly všechna výše uvedená opatření, případně doplnění
o některé další lokality, kde by se ponechala pouze péče (bez kácení, frézování pařezů
a výsadeb). Podání projektu bez plošného kácení a výsadby, alespoň v některých lokalitách, má minimální šanci na úspěch.
Celou věcí se zabývala komise rady města pro životní prostředí, která na svém jednání dne 26. května 2011 dospěla k závěru : „Projekt Regenerace zeleně, zpracovaný firmou Safe Trees, s.r.o., v současné pracovní verzi nemá podporu komise a jeho realizace jako celku je nežádoucí. Komise radě města doporučuje žádat o dotaci OPŽP pouze po úpravě projektu, nebo projekt celý zamítnout a žádost nepodávat.“ Zápis komise pro životní prostředí ze dne 26. května 2011 je přílohou.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 233
 
I. n e s o u h l a s í
 
s podáním žádosti v rámci 27. výzvy OPŽP, podpora oblasti – 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny – s projektem „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“ vypracované firmou Safe Trees
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit zastavení prací na projektu a vypořádání smluvních vztahů s firmou Safe Trees
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 2 členové se zdrželi hlasování
(RNDr. Libuše Vosátková, Ing. Jan Bechyně)
 
 
 
 
Závěr
 
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 22:20 hod.
 
 
 
 
18. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 27. 6. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                               Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 15. 6. 2011

22. 6. 2011 Zobrazit méně

Stránka