Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 20.rady města ze dne 25.7.2011

.
Zápis
 
 
                      z 20. zasedání rady města,
                           konaného dne 25. července 2011                     
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                
                     Ing. Karel Kestner                 - člen rady města
                     Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                     Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
                     RNDr. Libuše Vosátková      -  místostarostka města
 
                                
 
 
O m l u v e n i:
 
 
 
                     Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                     Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                     Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
 
                    JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
                Ing. Karel Kestner v.r. (4.8.2011)                                        Bc. Pavel Novák v.r. (4.8.2011)
 
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Kontrola usnesení
 2. Vystoupení ze Svazku města a obcí Rakovnicka
 3. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Středočeského kraje
 4. Veřejná zakázka – Udržovací práce Kaple sv. Isidora
 5. Veřejná zakázka – Regenerace veřejných prostranství – II.etapa
 6. Veřejná zakázka – Veřejné sociální zařízení knihovna a infocentrum
 7. Zpracování energetických auditů
 8. Ukončení nájmu bytu č. 23/696, nový pronájem
 9. Podmínky provádění výkopů na pozemcích města
 10. Smlouva o smlouvě budoucí p.č.661/7-11 – přeložka kNN
 11. Nabídka daru pozemků městu
Různé
Závěr
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájila v 17:30 hodin místostarostka města RNDr. Libuše Vosátková. Přivítala přítomné a konstatovala, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 4 členů rady města.
Místostarostka města konstatovala, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Burešem a Bc. Pavlem Novákem.
Místostarostka  města jmenovala za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Karla Kestnera
a  Bc. Pavla Nováka.
Místostarostka města seznámila přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 4 členy rady města
 
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxx a p. xxxxxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. xxxxxxxxx a p. xxxxxxxxx zástupci spol. Edesa
po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
K 2. 2. nebyla žádost na MěÚ doručena. Urguje OI. Edesa telefonicky informovala OI, že novou žádost doručí na MěÚ v 9. týdnu. Dle projednání na poradě MěÚ předán starostovi města chronologický vývoj celé záležitosti k projednání v radě města a stanovení dalšího postupu ve věci.
 
Usnesení č. 73 – trvá
(5/24.1.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – čp. 414
Rada města souhlasila s návrhem xxxxxxxxx na uzavření dodatku k nájemní smlouvě (úprava fasády Šroubkovy vily – polovina nákladů úhrazena xxxxxxxxxx a druhá polovina ve výši max. 600.000,-Kč započteno proti nájemnému). Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit radě města návrh dodatku k nájemní smlouvě. S xxxxxxxx bylo projednáno znění dodatku k nájemní smlouvě a návrh dohody o zápočtu ½ nákladů proti nájemnému. RM doporučila uzavřít s fi MAO, a.s. Kladno smlouvu o dílo, návrh smlouvy se připravuje.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí (splněno) a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny. Smlouva podepsána a potvrzena druhou stranou.
 
Usnesení č. 128 – trvá
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011 a dále uložila místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 134 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 43/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava černých pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace objednána u Technických služeb a dojednána se SUS. Opravy probíhají.
 
Usnesení č. 156 – splněno
(12/18.4.2011) Zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k ošetření existence a provozování plynárenského zařízení (spol. ČESTAV) a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Starostou města podepsaná smlouva byla předána straně budoucí oprávněné z věcného břemene k podpisu (prostřednictví spol. Čestav).Smlouva byla uzavřena.
 
Usnesení č. 157 – trvá
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd). Objednáno u Technických služeb města Nové Strašecí, s.r.o. Oblouky
a lanka jsou odstraněny, úprava vjezdu bude řešena až po realizaci stavby vodovodního přivaděče (VKM).
 
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11
přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene xxxxxxxxxx a městem jako povinným z věcného břemene
 
Usnesení č. 194 – splněno viz. usnesení č. 232
(15/24.5.2011) Výpověď smluv mezi městem se společností ENES spol. s r.o.
Rada města souhlasila s výpovědí nájemních smluv se spol. ENES spol. s r.o.. Výpovědi byly doručeny dne 25. 5. 2011. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
a OF vypracovat ekonomické posouzení výhodnosti různých forem provozování teplárenské infrastruktury v majetku města a dále zajistit, aby v době běžící výpovědi nedošlo k žádným investicím do předmětného majetku, z kterých by mohly vyplynout jakékoli dodatečné závazky města vůči společnosti ENES spol. s r.o..
 
Usnesení č. 196 – splněno
(16/30.5.2011) Veřejná zakázka- vypracování projektové dokumentace – hřbitovní zeď
Rada města schválila nejvýhodnější nabídku uchazeče Alfaville Plan, s.r.o. a souhlasila s uzavřením smlouvy s tímto uchazečem a uložila starostovi města podepsat smlouvu o dílo. Smlouva o dílo byla podepsána.
 
Usnesení č. 197 – trvá
(16/30.5.2011) Návrh na sloučení organizačních složek MKZ a MSZ – od 1.10.2011
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh na usnesení ZM na zrušení organizačních složek města – MSZ a MKZ a návrh na založení nové organizační složky Městská kulturní a sportovní zařízení (MKSZ) a dále připravit návrh zakladatelské listiny, návrh konkurzu na funkci vedoucího MKSZ a dále ve spolupráci s OF připravit návrh rozpočtové změny v souvislosti s touto organizační změnou. Připravováno pro jednání ZM v září t.r.
 
Usnesení č. 199 – splněno
(16/30.5.2011) Vyhlášení výzev k podání žádostí v rámci OPŽP a ROP
Rada města vzala na vědomí informace o vyhlášených výzvách k podání žádostí z Operačního programu životního prostředí a Regionálního operačního programu
a souhlasila s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na projekt rozšíření a obnovy systému pro separaci komunálního odpadu v rámci 27. výzvy OPŽP s max. výší dotace 85% způsobilých nákladů.
 
Usnesení č. 202- trvá
(16/30.5.2011) Pozemky u čp. 424 – záměr vzájemného vypořádání užívání
Rada města nesouhlasila se záměrem vzájemného přenechání pozemků k užívání mezi městem a p. xxxxxxxxx a pí xxxxxx (část st.p. 785 bude užívat město, část pozemku parc.č. 107/2 do užívání p. xxxxxxx a pí xxxxxxxxx) a uložila tajemníkovi MěÚ
ve spolupráci s OI prověřit oprávněnost stavby studny a existenci odkanalizování nemovitosti čp. 424. Podán podnět u odboru výstavby k prošetření.
 
Usnesení č. 221 – splněno
(17/13.6.2011) Svoz velkoobjemových kontejnerů, odpad.košů, úklid kontejn.stání a dohled nad shromažďováním odpadů od občanů
Rada města souhlasila s uzavřením dohody se společností Městský podnik služeb, s.r.o.
o ukončení smlouvy o svozu VOK, odpadkových košů…..tak, že smlouva končí dnem 30.6.2011 a dále souhlasila s uzavřením smlouvy s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. o svozu VOK, odpadkových košů……s účinností od 1.7.2011. Dohoda a smlouva uzavřeny.
 
Usnesení č. 224 – splněno
(17/13.6.2011) Prodloužení nájmu nebytových prostor v čp. 189
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku na prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor – provozovna Asijské bistro v ulici Úzká čp. 189 do 30. 6. 2012 a uložila starostovi města podepsat dodatek na prodloužení nájemní smlouvy. Čeká se na vyhotovení dodatku
fi Baldex. Dodatek nájemní smlouvy podepsán.
 
Usnesení č. 230 – trvá
(17/13.6.2011) Záměr výstavby hřiště v ulici Fortna na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3
Rada města schválila záměr výstavby dětského hřiště na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3 v ulici Fortna a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI prověřit realizovatelnost stavby v souladu s územními a stavebně technickými podmínkami. Není v rozporu s územním plánem. Dosud ale není k dispozici situační studie A.Burešové.
 
 
 
Usnesení č. 232 – trvá
(17/13.6.2011) Posouzení smluvního a technického stavu tepelného hospodářství
Rada města souhlasila s nabídkou Ing. Josefa Fárky, energetického experta, na posouzení smluvního a technického stavu tepelného hospodářství za cenu 39.400,-Kč a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit potřebnou součinnost spočívající především v předložení požadovaných informací pro zpracování auditu a zajištění přístupu do nebytových prostor a k technologickému zařízení.
 
Usnesení č. 233 – trvá
(17/13.6.2011) Žádost o dotaci na projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“
Rada města nesouhlasila s podáním žádosti v rámci 27. výzvy OPŽP – projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“ vypracované firmou Safe Trees a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit zastavení prací na projektu a vypořádání smluvních vztahů s firmou Safe Trees. Firma Safe Trees byla o rozhodnutí RM informována, v projektu nepokračuje. Safe Trees předložila podklady pro přípravu dodatku ke smlouvě.
 
Usnesení č. 234 – splněno
(18/27.6.2011) Smlouva o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích mezi městem a TS NS,s.r.o. Starosta města smlouvu podepsal.
 
Usnesení č. 235 – splněno
(18/27.6.2011) Smlouva o provozování veřejného osvětlení
Rada města schválila dohodu o ukončení smlouvy o provozování veřejného osvětlení se spol. Elektromont Matějka, a.s. a dále schválila novou smlouvu s TS NS, s.r.o. starosta města dohodu a novou smlouvu podepsal.
 
Usnesení č. 236 – splněno
(18/27.6.2011) Veřejná zakázka – udržovací práce Kaple sv. Isidora- Nové Strašecí
Rada města souhlasila s oznámením veřejné soutěže malého rozsahu – stavební práce Udržovací práce Kaple sv. Isidora, stanovila lhůtu pro podání nabídek a hodnocení veřejné zakázky a jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek. Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění znění zakázky na webových stránkách města.
 
Usnesení č. 237 – splněno
(18/27.6.2011) Veřejná zakázka – regenerace veřejných prostranství
Rada města souhlasila s oznámením veřejné soutěže malého rozsahu – regenerace veřejných prostranství, stanovila lhůtu pro podání nabídek a hodnocení veřejné zakázky a jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek. Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění znění zakázky na webových stránkách města.
 
Usnesení č. 238 – splněno
(18/27.6.2011) Veřejná zakázka – veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny
a infocentra
Rada města souhlasila s oznámením veřejné soutěže malého rozsahu – stavební práce veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra, stanovila lhůtu pro podání nabídek a hodnocení veřejné zakázky a jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek. Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění znění zakázky na webových stránkách města.
 
Usnesení č. 239 – trvá
(18/27.6.2011) Uzavření dodatku smlouvy – smlouva o dílo Šroubkova vila
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit k projednání v radě města konkrétní dodatek nájemní smlouvy s xxxxxxx na opravu fasády Šroubkovy vily, dohodu o zápočtu polovin vynaložených nákladů oproti nájemnému v závislosti
na oboustranně odsouhlaseném výběru stavební firmy, a návrh smlouvy o dílo s vybranou firmou.
 
Usnesení č. 240 – splněno
(18/27.6.2011) Smlouva o dílo – Plán odpadového hospodářství
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ISES, s.r.o. na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Nové Strašecí a uložila starostovi města podepsat smlouvu o dílo. Smlouva o dílo byla podepsána.
 
Usnesení č. 241 – splněno
(18/27.6.2011) Darovací smlouva – Rekonstrukce kontejnerových stání
Rada města schválila znění darovací smlouvy s firmou ASEKOL, s.r.o. Darovací smlouva byla uzavřena
 
Usnesení č. 242 – trvá
(18/27.6.2011) Smlouva o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu se společností Koutecký, s.r.o. spočívající v právu umístění stacionárního kontejneru na sběr odpadního textilu v Křivoklátské ulici a uložila starostovi města podepsat tuto smlouvu. Ze strany města smlouva podepsána a odeslána k podpisu spol.Koutecký, s.r.o.
 
Usnesení č. 243 – trvá
(18/27.6.2011) Problematika ledování hokejbalového hřiště Na Kocourku
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI provést studii proveditelnosti víceúčelové sportovní plochy na místě dnešní školní družiny (čp. 1155) a dále uložila školské a kulturní komisi zabývat se dalšími možnými náhradními plochami na ledování
 
Usnesení č. 244 – splněno
(18/27.6.2011) Smlouva se společností RENGL
Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se spol. RENGL, s.r.o. – změna
ve výši nájemného na 500,-Kč/plocha/rok, rozšíření bezplatného výlepu pro plakáty města z plochy A2 na A1. Dále rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se spol. RENGL, s.r.o. – změna sběrného místa do infocentra, Havlíčkova 1155. Oba dodatky uzavřeny.
 
Usnesení č. 250 – trvá
(19/11.7.2011) Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
Rada města doporučila zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem pozemku parc.č. 1870/9 manželům xxxxxxxx a xxxxxxxxxx z důvodu dotčení pozemku stavbou pokračování R6.
 
Usnesení č. 251 – trvá
(19/11.7.2011) Pronájem části pozemku parc.č. 61/1
Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc.č. 61/1 manželům xxxxxxxx
a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.  253
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
2) Vystoupení ze svazku měst a obcí Rakovnicka
 
Město Nové Strašecí je členem Svazku měst a obcí Rakovnicka od října 2003. V současné době zaměstnává svazek dva zaměstnance (manažerku a účetní). Sídlem kanceláře je Husovo náměstí čp. 255. Cílem svazku byla propagace rakovnického regionu. Na stránkách svazku www.rakovnicko.info se objevuje minimum informací o Novém Strašecí.
1)V roce 2010 svazek zorganizoval 3 semináře pro účetní, kterých se z Nového Strašecí zúčastnily tři pracovnice. Je však třeba říci, že podobná školení si lze objednat i u jiných agentur.
2) Dotace svazku město Nové Strašecí nedostalo, i když v letošním roce jsme požadovali dotaci na chodníky na Komenského náměstí. Dotaci obdržely vesnice Břežany, Kounov, Krakov, Nesuchyně a Šípy.
3) Kulturních akcí se město zúčastňuje, ale musí si hradit dopravu na tyto akce, což jsou další výdaje.
4) Služeb svazku – tisky a kopírování, laminování, kroužkování, pomoc při zpracování dotací, dotační a účetní poradenství, vedení účetnictví pro obce, město Nové Strašecí nevyužívá. 
5) Členství ve svazku opravňuje ke slevě 10% na provoz webových stránek města, sleva představuje 1.000,- Kč za rok.
Městem Nové strašecí je hrazen roční členský příspěvek ve výši 185.500,- Kč ( 35,- Kč
na jednoho obyvatele). Proto se v současné době jeví další setrvání ve svazku jako neefektivní. Naopak je třeba více pozornosti věnovat mikroregionu Novostrašecko.  
Ve smyslu stanov svazku část II, § 5 odst. 1 písm. a) zaniká členství doručením usnesení zastupitelstva města o vystoupení nejpozději do 31.10. s tím, že členství zanikne 31.12..
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 254
 
 n a v r h u j e
 
zastupitelstvu města, aby přijalo usnesení o vystoupení města Nového Strašecí ze Svazku města a obcí Rakovnicka
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
3) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z fondů Středočeského kraje
 
Na základě usnesení rady města č. 23 a 52 byly podány žádosti do fondů středočeského kraje na projekty:
-          „Nové Strašecí - kaple sv. Izidora, udržovací práce“ – rozpočet akce je 619.651,- Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 30.983,- Kč.
-          „Parkové úpravy veřejných prostranství – II. etapa“ – rozpočet akce je 239.820,- Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 11.991,- Kč.
-          „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra“ – rozpočet akce je 141.946,- Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 7.098,- Kč.
-          „Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla“ – rozpočet akce je 210.840,- Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 10.840,- Kč
 
Dne 6. června 2011 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje všechny výše uvedené žádosti o dotaci. Povinnou přílohou smlouvy o poskytnutí dotace usnesení rady města
o schválení přijetí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrhy smluv byly zaslány jako vzor poskytovatelem dotace (Středočeským krajem). Samotná smlouva o poskytnutí dotace bude generována webovou aplikací pro podávání žádostí poskytovatelem (Středočeským krajem) až po doložení všech povinných příloh. 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 255
 
I. s o u h l a s í
 
s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na akce:
-           „Nové Strašecí - kaple sv. Izidora, udržovací práce“ ve výši 588.668,- Kč,
-          „Parkové úpravy veřejných prostranství – II. etapa“ ve výši 227.829,-Kč ,
-          „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra“
               ve výši 134.848,- Kč a
-          „Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla“ ve výši 200.000,- Kč
se Středočeským krajem, IČO: 70891095
           
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvy o poskytnutí dotace na výše zmíněné akce 
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
 
4) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – stavební práce je realizace stavby Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí
 
Na základě usnesení RM č. 236/2011 byla vypsána veřejná soutěž na zakázku malého rozsahu na služby – stavební práce na realizaci stavby „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“.
K předložení nabídky byli vyzváni tito uchazeči:
1.   ČESTAV s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467
2.   Lanostav, s. r. o., Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2, IČ: 256 72 894
3.   LUCON CZ, s. r. o., Opletalova 983/45, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 475 45 941
4.   MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307
5.   Real Invest Franc, s. r. o., Huťská 1294, 272 01 Kladno, IČ: 271 19 351
6.   SALK spol. s r. o., Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník, IČ: 16980956
7.   Stavby Polívka, s. r. o., Buková 1112, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27131734
 
Ve lhůtě dle zadávacích podmínek byly doručeny 2 nabídky uchazečů:
-          Lanostav, s. r. o., Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2, IČ: 256 72 894
-          MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307.
Z účasti ve výběrovém řízení se omluvili obeslaní účastníci:
-          dne 8. 7. 2011 e-mailovou zprávou LUCON CZ, s. r. o., Opletalova 983/45, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 475 45 941,
-          dne 14. 7. 2011 písemně SALK spol. s r. o., Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník,
IČ: 16980956,
-          dne 18. 7. 2011 písemně Stavby Polívka, s. r. o., Buková 1112, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27131734.
 
Společná komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na jednání dne 20. 7. 2011 označila jako vyhovující:
-          nabídku č. 1 – Lanostav, s. r. o., Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2, IČ: 256 72 894
-          nabídku č. 2 – MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307.
Vyhovující nabídky uchazečů byly hodnoceny podle: ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1)         Nabídková cena, váha kritéria           75 %
Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
2)         Dodací lhůta, váha kritéria     25 %
U dodací lhůty bude kratší doba vyhotovení ve dnech hodnocena vyšším počtem bodů, až do počtu 45 dnů (kratší již bude hodnocena stejným počtem bodů).
-          Uchazeč Lanostav, s. r. o., Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2, IČ: 256 72 894, předložil nabídku za 399.042,20 Kč bez DPH (DPH 79.808,50 Kč, cena s DPH 478.850,70 Kč), dodací lhůta 122 kalendářních dnů, nejpozději do 30. 11. 2011,
-          Uchazeč MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307, předložil nabídku za 449.931 Kč bez DPH (DPH 89.986 Kč, cena s DPH 539.917 Kč), dodací lhůta 90 kalendářních dnů.
Společná komise jako ekonomicky nejvýhodnější označila nabídku uchazeče Lanostav,
s. r. o., Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2, IČ: 256 72 894, za 399.042,20 Kč bez DPH (DPH 79.808,50 Kč, cena s DPH 478.850,70 Kč), dodací lhůta 122 kalendářních dnů, nejpozději do 30. 11. 2011.
Na základě jednání společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek společná komise navrhuje radě města schválit jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče Lanostav, s. r. o., Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2, IČ: 256 72 894, za 399.042,20 Kč bez DPH (DPH 79.808,50 Kč, cena s DPH 478.850,70 Kč), dodací lhůta 122 kalendářních dnů, nejpozději do 30. 11. 2011.
Úhrada zakázky by byla provedena z dotačního titulu Středočeského kraje – Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Výše požadované dotace byla 95 %, spoluúčast města
5 %.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 256
 
I. b e r e   n a    v ě d o m í
 
zprávu společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na služby: stavební práce na realizaci stavby „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“, která se skládá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami a z protokolu o posouzení a hodnocení nabídek.
 
II. s c h v a l u j e
 
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče Lanostav, s. r. o., Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2, IČ: 256 72 894, za 399.042,20 Kč bez DPH (DPH 79.808,50 Kč, cena s DPH 478.850,70 Kč), dodací lhůta 122 kalendářních dnů, nejpozději do 30. 11. 2011.
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ
-          informovat uchazeče ve veřejné soutěži o rozhodnutí RM o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
-          připravit k projednání v RM smlouvu o dílo s vítězným uchazečem
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové  rady města
5) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – realizace projektu Regenerace veřejných prostranství – II. etapa
 
Na základě usnesení RM č. 237/2011 byla vypsána veřejná soutěž na zakázku malého rozsahu na služby – realizace projektu „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“.
K předložení nabídky byli vyzváni tito uchazeči:
1.   Ing. Václav Rosenreiter, Mšec 306, 270 64 Mšec, IČ: 419 80 191
2.   ARBOREA Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník, IČ: 47540842
3.   Ing. Roman Švígler, Žižkovo nám. 976, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 738 04 746
4.   Ing. Aleš Novák, Hlavní 39, 273 51 Malé Kyšice, IČ: 486 94 118
5.   Radek Lopour, Čsl. Armády 237, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 717 43 979
6.   Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., Lipová 1122, 271 01 Nové Strašecí,
      IČ: 169 80 956
 
Ve lhůtě dle zadávacích podmínek bylo doručeno 5 nabídek uchazečů:
-          ARBOREA Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník,
IČ: 47540842
-          Bc. Marián Šuba, D–CLASS, Nová 1828, 753 01 Hranice, IČ: 75197189,
-          Václav Šilha, Zahradní 1032, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 61074110,
-          NS ZAHRADY Radek Lopour, Čsl. Armády 237, 271 01 Nové Strašecí,
-          ROZA Mšec, s. r. o., 270 64 Mšec 211.
Společná komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na jednání dne 20. 7. 2011 označila jako vyhovující:
-          nabídku č. 1 – ARBOREA Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník, IČ: 47540842,
-          nabídku č. 2 – Bc. Marián Šuba, D–CLASS, Nová 1828, 753 01 Hranice,
IČ: 75197189,
-          nabídku č. 3 – Václav Šilha, Zahradní 1032, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 61074110,
-          nabídku č. 4 – NS ZAHRADY Radek Lopour, Čsl. Armády 237, 271 01 Nové Strašecí,
-          nabídku č. 5 – ROZA Mšec, s. r. o., 270 64 Mšec 211.
Vyhovující nabídky uchazečů byly hodnoceny podle: ekonomická výhodnost nabídky – nabídková cena, váha kritéria – 100 %.
-          Uchazeč ARBOREA Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník, IČ: 47540842, předložil nabídku za 147.604,- Kč bez DPH,
-          Uchazeč Bc. Marián Šuba, D–CLASS, Nová 1828, 753 01 Hranice, IČ: 75197189, předložil nabídku za 187.765,- Kč bez DPH,
-          Uchazeč Václav Šilha, Zahradní 1032, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 61074110, předložil nabídku za 178.665,- Kč (není plátce DPH),
-          Uchazeč NS ZAHRADY Radek Lopour, Čsl. Armády 237, 271 01 Nové Strašecí, předložil nabídku za 198.407,- Kč (není plátce DPH),
-          Uchazeč ROZA Mšec, s. r. o., 270 64 Mšec 211, předložil nabídku za 166.447,- Kč bez DPH.
Společná komise jako ekonomicky nejvýhodnější označila nabídku uchazeče ARBOREA Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník, IČ: 47540842, za 147.604,- Kč bez DPH (DPH 29.520,80 Kč, cena s DPH 177.124,80 Kč, zaokrouhleno 177.125,- Kč).
Na základě jednání společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek společná komise navrhuje radě města schválit jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče ARBOREA Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník, IČ: 47540842, za 147.604,- Kč bez DPH (DPH 29.520,80 Kč, cena s DPH 177.124,80 Kč, zaokrouhleno 177.125,- Kč).
Úhrada zakázky by byla provedena z dotačního titulu Středočeského kraje – Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. Výše požadované dotace byla 95 %, spoluúčast města 5 %.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 257
 
I. b e r e   n a    v ě d o m í
 
zprávu společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na služby: realizace projektu „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“, která se skládá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami a z protokolu
o posouzení a hodnocení nabídek.
 
II. s c h v a l u j e
 
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče ARBOREA Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník, IČ: 47540842, za 147.604,- Kč bez DPH (DPH 29.520,80 Kč, cena s DPH 177.124,80 Kč, zaokrouhleno 177.125,- Kč).
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ
-                 informovat uchazeče ve veřejné soutěži o rozhodnutí RM o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
-                 připravit k projednání v RM smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
 
6) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – stavební práce na realizaci stavby Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra
 
Na základě usnesení RM č. 238/2011 byla vypsána veřejná soutěž na zakázku malého rozsahu na služby – stavební práce na realizaci stavby„Veřejné sociální zařízení
pro návštěvníky knihovny a infocentra“.
K předložení nabídky byli vyzváni tito uchazeči:
1.   ČESTAV s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467
2.   Pavel Krejčí, 270 08 Hředle 34, IČ: 610 77 291
3.   LUCON CZ, s. r. o., Opletalova 983/45, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 475 45 941
4.   MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307
5.   Real Invest Franc, s. r. o., Huťská 1294, 272 01 Kladno, IČ: 271 19 351
6.   Stavby Polívka, s. r. o., Buková 1112, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27131734
7.   Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí,
 
Ve lhůtě dle zadávacích podmínek byla doručena 1 nabídka uchazeče:
-          MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307.
Z účasti ve výběrovém řízení se omluvili obeslaní účastníci:
-          dne 8. 7. 2011 e-mailovou zprávou LUCON CZ, s. r. o., Opletalova 983/45, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 475 45 941,
-          dne 18. 7. 2011 písemně Stavby Polívka, s. r. o., Buková 1112, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27131734.
Společná komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na jednání dne 20. 7. 2011 označila jako vyhovující:
-          nabídku č. 1 – MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307.
Vyhovující nabídky uchazečů byly hodnoceny podle: ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1)         Nabídková cena, váha kritéria           75 %
Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
2)         Dodací lhůta, váha kritéria     25 %
U dodací lhůty bude kratší doba vyhotovení ve dnech hodnocena vyšším počtem bodů, až do počtu 45 dnů (kratší již bude hodnocena stejným počtem bodů).
-          Uchazeč MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307, předložil nabídku za 97.976,- Kč bez DPH (DPH 19.595,- Kč, cena s DPH 117.571,- Kč), dodací lhůta 45 kalendářních dnů.
Společná komise jako ekonomicky nejvýhodnější označila nabídku uchazeče MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307, za 97.976,- Kč bez DPH (DPH 19.595,- Kč, cena s DPH 117.571,- Kč), dodací lhůta 45 kalendářních dnů.
Na základě jednání společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek společná komise navrhuje radě města schválit jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307, za 97.976,- Kč bez DPH (DPH 19.595,- Kč, cena s DPH 117.571,- Kč), dodací lhůta 45 kalendářních dnů.
Úhrada zakázky by byla provedena z dotačního titulu Středočeského kraje – Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Výše požadované dotace byla 95 %, spoluúčast města
5 %.
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 258
 
I. b e r e   n a    v ě d o m í
 
zprávu společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na služby: stavební práce na realizaci stavby„Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra“, která se skládá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami a z protokolu o posouzení a hodnocení nabídek.
 
II. s c h v a l u j e
 
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307, za 97.976 Kč bez DPH (DPH 19.595,- Kč, cena s DPH 117.571,- Kč), dodací lhůta 45 kalendářních dnů,
 
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ
-          informovat uchazeče ve veřejné soutěži o rozhodnutí RM o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
-          připravit k projednání v RM smlouvu o dílo s vítězným uchazečem
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
7) Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov
pro objekty MŠ a halu BIOS
 
Na základě úkolu, který byl uložen odboru investic na poradě vedení MěÚ, byla provedena cenová poptávka na zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budov:
-          sportovní hala BIOS, čp. 1146
-          mateřská školka ul. Zahradní, čp. 660
-          mateřská školka ul. Jiřího Šotky, čp. 723
-          mateřská školka ul. Tovární, čp. 954
-          mateřská školka ul. Al. Jiráska, čp. 938
Povinnost zpracovat a mít energetický audit jednak vyplývá z ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění, a pak je povinnou přílohou případné žádosti
o dotaci z OPŽP, stejně jako průkaz energetické náročnosti budovy. Obsah energetického auditu je dán ustanovením § 9 citovaného zákona prováděcím předpisem, a musí obsahovat:
-          hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov,
-          celkovou  výši dosažitelných energetických úspor včetně použitých vstupních a výstupních údajů a metod výpočtu,
-          návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění.
Energetický audit má dále definován rozsah ve své vyhlášce č. 213/2001 ve znění pozdější změny, tj. ve vyhlášce č. 425/2004 Sb. Státní fond životního prostředí (SFŽP) má své specifické požadavky na to, jaký souhrn opatření = varianta technického řešení musí být uvedena v evidenčním listě auditu, má-li být žádáno o dotaci. To je dáno specifickými podmínkami SFŽP na tepelně-izolační standarty zateplení obálky budovy a podle typu výzvy, zda také je nutná instalace nového tepelného zdroje apod. V energetickém auditu se dle vyhlášky hodnotí ekonomické parametry bez vlivu případné dotace. Proto může vzniknout disproporce mezi variantou technického řešení, jak je uvedena v evidenčním listě energetického auditu určeného pro podání žádosti o dotace u SFŽP, a u energetického auditu, jež doporučí variantu, která je pro vlastníka nemovitosti nejvhodnější bez uvažování vlivu dotace. Při zpracování energetického auditu však lze postupovat tak, aby výše uvedená disproporce nevznikla. Případně, pokud by předmětný energetický audit měl být využit
i pro žádost o dotaci na SFŽP, by zpracovatel výše uvedenou disproporci odstranil
dle požadavků SFŽP a příslušné aktuální výzvy.
Poptaný předmět díla by pak tedy nejen určil prioritu té které budovy z hlediska nutnosti jejího zateplení, a navrhl by způsob řešení, ale mohl by být využitelným podkladem pro podání žádosti
o dotaci na zateplení u některé z uvedených budov.
 
O cenovou nabídku ve lhůtě doručení do 21. 6. 2011 byly požádány následující firmy:
-          Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3, 110 00 Praha 1,
-          DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10,
-          EKOWATT CZ, s. r. o., Švábky 2, 180 00 Praha 8,
-          ENVIROS, s. r. o., Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3,
-          M & C Energy, s. r. o., Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha – Stodůlky,
-          MILOTA Kladno, s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno,
-          MONTAKO, s. r. o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Lobeček,
-          NAVATRIX, s. r. o., Starodubečská 526/16a, 107 00 Praha – Dubeč,
-          SEVEN, o. p. s., Americká 17, 120 56 Praha 2.
Ve výše uvedené lhůtě byly doručeny tyto nabídky:
1)    Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3, 110 00 Praha 1 – nabídková cena celkem 234.960,- Kč, termín vyhotovení do 30 dnů při předpokládaném zahájení prací
       1. 7. 2011.
2) DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – nabídková cena celkem 82.800,- Kč, termín vyhotovení do 30 pracovních dnů ode dne doručení objednávky nebo uzavření příslušné smlouvy o dílo nebo získání kompletních projekčních podkladů.
3) ENVIROS, s. r. o., Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 – nabídková cena celkem 372.000,- Kč, termín vyhotovení do 4 týdnů po podpisu smlouvy o dílo.
4) M & C Energy, s. r. o., Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha – Stodůlky – nabídková cena celkem 158.400,- Kč, termín vyhotovení do 29. 7. 2011 při předpokládaném zahájení prací 1. 7. 2011.
5) MILOTA Kladno, s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno – nabídková cena celkem 168.000,- Kč, termín vyhotovení do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo.
6) NAVATRIX, s. r. o., Starodubečská 526/16a, 107 00 Praha – Dubeč – nabídková cena celkem 231.000,- Kč, termín vyhotovení do 30 + 45 dnů po podpisu smlouvy o dílo na celý předmět zakázky.
7) SEVEN, o. p. s., Americká 17, 120 56 Praha 2 – nabídková cena celkem 255.600,- Kč, termín vyhotovení do 30 dnů při předpokládaném zahájení prací 1. 7. 2011.
Na základě výše uvedené cenové poptávky OI MěÚ navrhuje radě města využít nabídky DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – nabídková cena celkem 82.800,- Kč, termín vyhotovení do 30 pracovních dnů ode dne doručení objednávky nebo uzavření příslušné smlouvy o dílo nebo získání kompletních projekčních podkladů.
Firma DEKPROJEKT, s. r. o., byla zpracovatelem projektové dokumentace na stavbu zateplení škol, vykonávala zde i autorský dozor projektanta. Spolupráci na této zakázce lze
i s odstupem času hodnotit jako konstruktivní a v souladu se smluvním vztahem.
Úhradu nákladů navrhuje OI MěÚ zajistit z rozpočtu města – výdajová pol. 6171 Činnost MS – projekty, stavby, ÚP, stroje.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 259
 
I. s c h v a l u j e
 
ve věci zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov na 4 objekty MŠ a halu BIOS jako nejvýhodnější cenovou nabídku firmy DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – nabídková cena celkem 82.800,- Kč, s termínem vyhotovení do 30 pracovních dnů ode dne doručení objednávky nebo uzavření příslušné smlouvy o dílo nebo získání kompletních projekčních podkladů.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ
-          informovat uchazeče zúčastněné v poptávkovém řízení o rozhodnutí RM o výběru nejvýhodnější cenové nabídky,
-           objednat zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov v rozsahu nabídky spol. DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
 
8) Ukončení nájmu bytu č.23/696, nový pronájem
 
Manželé xxxx a xxxxxxxxx podali dne 22. 6. 2011 výpověď z nájmu bytu č. 23 v čp. 696 v Rakovnické ul., který užívají na základě nájemní smlouvy ze dne 11. 9. 2002.
Jedná se o půdní vestavbu 2+k.k. s příslušenstvím, podlahová plocha 38,76 m2. Žádají
o ukončení nájmu k 31.7.2011. Zároveň žádají o přidělení bytu paní xxxxxxxx, která je ochotna se s nimi vypořádat za vybavení bytu ( kuchyňská linka se spotřebiči, vestavěné skříně, podlahové krytiny – plovoucí podlaha, lino ) ve výši 220.000 Kč, které v bytě ponechají. Zůstatek nájemného k 31. 7. 2011 bude činit 62.814,- Kč. Způsob vrácení předplaceného nájemného je řešen v čl. V. nájemní smlouvy, v případě skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit zbytek zálohy nejpozději do 30 ti dnů od skončení nájmu.
Vzhledem k tomu, že požadovaná lhůta k ukončení  nájmu je kratší než 3 měsíce
(tj. minimální délka lhůty dle § 710 odst.2) obč.zákona, je žádost nájemců posuzována jako žádost o ukončení nájmu dohodou.
MěÚ Nové Strašecí byla současně doručena žádost paní xxxxxxx nar. 10.4.1982,
bytem Třtice 146, okr.Rakovník o přidělení předmětného bytu.
Případnou novou nájemní smlouvu by vypracovala na základě mandátní smlouvy firma Baldex.
 
Po projednání rada města přijala
   
U s n e s e n í č. 260
 
I.   s o u h l a s í
 
a) s ukončením nájmu bytu č. 23/696, Rakovnická ul., s nájemci manželi xxxxx a xxxxxxxxxx, dohodou k 31. 7. 2011.
    Text dohody je přílohou tohoto usnesení.
 
b) s pronájmem bytu č. 23/696, 2+k.k. s příslušenstvím (půdní vestavba) paní xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, od 1.8. 2011 na dobu
    neurčitou s tím, že nejpozději do 15. 8. 2011 uhradí městu částku zůstatku předplaceného
    nájemného ve výši 62.814,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájmu a novou nájemní smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
9) Podmínky provádění výkopů na pozemcích města
 
Na základě úkolu, který byl uložen odboru investic na poradě vedení MěÚ, byl zpracován návrh podmínek, které by odbor investic automaticky uplatňoval při vydávání stanovisek
k provádění výkopů na pozemcích města a stavbách na nich – chodníky, místní komunikace.
Město, jako vlastníka pozemku popřípadě stavby, zastupuje ve stavebních či jiných obdobných správních řízeních, odbor investic MěÚ. V zastoupení vlastníka pozemku jsou uplatňovány podmínky, za jakých město souhlasí s realizací předmětné stavby v konkrétní projednávané věci. Odbor investic používá pro předmětné účely jakési „vzorové“ stanovisko, jehož podmínky jsou doplňovány dalšími podmínkami dle charakteru projednávané věci.
Podmínky, které by byly po schválení radou města automaticky uplatňovány do všech stanovisek při dotčení chodníků a místních komunikací stavební činností, zejména výkopy, byly čerpány z tzv. generálního stanoviska – překopy, výkopy, které je využíváno MěÚ Rakovník. Jedná se o tyto podmínky:
-          Při podélných výkopech bude oprava povrchu vozovky provedena v šířce jednoho jízdního pruhu a chodník do šíře 1,5 m bude opraven v celé šíři. U chodníku nad 1,5 m je žadatel povinen jednat o možnosti spolupodílení se města Nové Strašecí zastoupeného odborem investic, o obnově povrchu v celé šíři.
-          Vozovka i chodník, kde budou provedeny kolmé překopy, musí být uvedeny do původního stavu tak, že bude odstraněn po uskutečněném překopu původní povrch
po obou stranách výkopu a to v min. šířce u vozovky 0,5 m a u chodníku 0,3 m, podloží se upraví hutněním a teprve poté bude provedena konečná úprava překopu.
Do podmínek tzv. generálního stanoviska byly dále zapracovány podmínky, ukládající stavebníkům povinnost dokládat městu při přebírání místa stavby (výkopu) protokol o míře zhutnění zemin. Z hlediska požadavku minimalizace rizika sedání výkopu je nezbytné:
-          vyžadovat dodržení skladby výkopu – zásyp zeminou jen do výšky 25 až 30 cm
od úrovně povrchu komunikace – tzv. pláň, dosypání štěrkem po spodní úroveň konečné vrstvy komunikace (pod živičný povrch silnice, dlažbu chodníku apod.),
u silnic provedení živičného povrchu ve dvou vrstvách tl. cca 2 x 5 cm,
-          vyžadovat doložení dvojího měření míry zhutnění zemin, a to na úrovni tzv. pláně (úroveň výkopu po zasypání zeminou) s mírou hutnění min. 45 MPa u pozemní komunikace a 30 MPa u chodníku, a potom na úrovni zásypu štěrkem s mírou zhutnění min. 60 MPa u pozemní komunikace a 50 MPa u chodníku.
Požadované hodnoty míry zhutnění jsou převzaty z ČSN 736126-1,2 (Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody, část 2 se týká vrstev z vibrovaného štěrku). Normové hodnoty jsou vztaženy k tzv. statickým zátěžovým deskám. Z hlediska praktické použitelnosti, ekonomičnosti a možností stavebníků je třeba uvažovat o provádění zkoušky míry zhutnění zemin tzv. lehkou dynamickou deskou. Výše uvedené hodnoty jsou výsledkem používané korelace měřených hodnot (korelace mezi naměřenými moduly deformace a přetvárnosti). Citovaná ČSN není závazná pro fyzické osoby. V rozsahu její platnosti se stanou požadované hodnoty pro stavebníky závazné jejich uvedením do podmínek stanoviska odboru investic MěÚ ke stavbě, a případně dále jejich akceptací do podmínek povolení stavby, je-li zákonem vyžadováno.
Lehkou dynamickou desku vlastní např. spol. Údržba městských komunikací Rakovník,
s. r. o., o jejím nákupu uvažují i Technické služby Nové Strašecí, s. r. o.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 261
 
I. s c h v a l u j e
 
podmínky, které odbor investic MěÚ zastupující město jako vlastníka pozemku či stavby, bude automaticky uplatňovat do všech stanovisek, které budou vydávány při dotčení chodníků a místních komunikací stavební činností, zejména výkopy:
-            Při podélných výkopech bude oprava povrchu vozovky provedena v šířce jednoho jízdního pruhu a chodník do šíře 1,5 m bude opraven v celé šíři. U chodníku nad 1,5 m je žadatel povinen jednat o možnosti spolupodílení se města Nové Strašecí zastoupeného odborem investic, o obnově povrchu v celé šíři.
-            Vozovka i chodník, kde budou provedeny kolmé překopy, musí být uvedeny
do původního stavu tak, že bude odstraněn po uskutečněném překopu původní povrch po obou stranách výkopu a to v min. šířce u vozovky 0,5 m a u chodníku 0,3 m, podloží se upraví hutněním a teprve poté bude provedena konečná úprava překopu.
-            Při zpětném zásypu výkopu bude dodržena skladba konstrukčních vrstev:
 • zásyp zeminou bude proveden do výšky 25 až 30 cm od úrovně povrchu komunikace (na úroveň tzv. pláně)
 • zbytek výšky výkopu do výšky spodní úrovně konečné vrstvy komunikace
(pod živičný povrch silnice, pod dlažbu chodníku apod.) bude dosypán štěrkem
o zrnitosti cca 16 – 32 mm,
 • konečná vrstva komunikace bude provedena:
a)         u pozemní komunikace ze živičného povrchu budou provedeny dvě vrstvy živice o tl. cca 2 x 5 cm,
b)        u komunikace dlážděné bude úprava konečného povrchu provedena ve skladbě povrchu sousedícího s výkopem, popřípadě s úpravou skladby dle projednání s OI MěÚ Nové Strašecí.
-            Míra zhutnění zemin ve výkopu je požadována:
 • na úrovni tzv. pláně (úroveň výkopu po zasypání zeminou 25 až 30 cm od úrovně povrchu komunikace) s mírou zhutnění min. 45 MPa u pozemní komunikace (silnice) a 30 MPa u chodníku,
 • na úrovni zásypu štěrkem (pod spodní úrovně konečné vrstvy komunikace) s mírou zhutnění min. 60 MPa u pozemní komunikace (silnice) a 50 MPa u chodníku,
 • četnost měření úrovně zhutnění ve vztahu k délce výkopu bude stanována
dle příslušné ČSN a podmínek konkrétní stavby, ve stanovisku OI MěÚ ke konkrétní stavbě,
 • výkop bude řádně hutněn po vrstvách cca 30 cm.
-          Stavebník při předání dotčených povrchů po ukončení prací odpovědnému pracovníkovi MěÚ Nové Strašecí, odboru investic, předá protokoly o provedení kontroly úrovně zhutnění na úrovní pláně a na úrovni zásypu štěrkem, ve stanovené četnosti kontrolních míst, a dále čestné prohlášení o dodržení požadované skladby konstrukčních vrstev při zpětném zásypu výkopu.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit, aby v každém územním, stavebním, vodoprávním či jiném obdobném správním řízení, a také při vyjadřování se k záměrům
a projektům staveb, jejichž předmětem bude v souvislosti s projednávanou stavební činností dotčení pozemků či staveb města, zejména chodníků a místních komunikací, byly žadatelům (stavebníkům) uloženy podmínky realizace dle čl. I.
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
10) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí, p.č. 661/7-11-přeložka kNN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, jako investor stavby připravuje stavbu „Nové Strašecí,
p.č. 661/7-11-přeložka kNN.“
Předmětem stavby je provedení přemístění kabelového vedení pod zděnými předsíněmi řadových domků na pozemcích parcel. č. 661/7-11 (řadové domky – bývalé čp. 533)
do pozemku města parc. č. 181/3, kat. území Nové Strašecí.
Náhrada za uložení kabelového vedení do pozemku města parc. č. 181/3 činní 4.500,-Kč s DPH.
Podmínky ke stavbě byly stanoveny již 12. 5. 2011 pod č.j. 351/2011/OI/Ka.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala  
 
U s n e s e n í   č. 262
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 181/3 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí,
p. č. 661/7-11-přeložka kNN.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
11) Nabídka daru pozemků městu
 
Město obdrželo písemnou nabídku pana xxxxxx, bytem xxxxxxx
na darování pozemků parc. č. 1667/26 a parc.č. 1667/27 v k. ú. Nové Strašecí městu.
Jedná se o pozemky tvořící součásti stávajících komunikací v lokalitě „Pod Mackovou horou“ (nad tratí ČD) parc.č. 1684/24 a 2177/1, které jsou jinak ve vlastnictví města. Pozemky, které jsou předmětem nabídky, vznikly rozdělením pozemku parc. č. 1667/2 geometrickým plánem č. 2490-150/2010 v souladu s vydaným územním rozhodnutím
o dělení pozemku a na pět samostatných pozemků pro využití v souladu s územním plánem města (rekreační zástavba).
 
Po projednání rada města přijala
 
 
 
U s n e s e n í č. 263
 
d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í   č. ........
Zastupitelstvo města
 
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru pozemků parc. č. 1667/26 (14 m2) a parc.č. 1667/27 (11 m2) v kat. území
Nové Strašecí zapsaných na LV č. 3380 pro obec a k. ú. Nové Strašecí, od dárce pana xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxx s tím, že město Nové Strašecí jako strana obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu darovací podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
Různé
 
Projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          Lavičky v parku u Kaple sv.Isidora
-          Kompletní nové řešení parkování v celém městě
 
 
Závěr
 
 
Místostarostka RNDr. Libuše Vosátková  ukončila jednání rady města v 19:30 hod.
 
 
 
 
21. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 8. 8. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.
místostarostka města
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 26. 7. 2011

5. 8. 2011 Zobrazit méně

Stránka