Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 21. rady města ze dne 8.8.2011

.

 

 
Zápis
 
 
                          z 21. zasedání rady města,
                             konaného dne 8. srpna 2011                         
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                   Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                   Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                   Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                   Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
                                
 
                   JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
O m l u v e n i :
                                
                  Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                  RNDr. Libuše Vosátková      -  místostarostka města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
           Ing. Jan Bureš v.r.r(12.8.2011)                                  Ing. Jan Bechyně v.r. (12.8.2011)
 
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Smlouvy o dílo – projekty spolufinancované z fondů Středočeského kraje
 2. Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
 3. Záměr směny a prodeje pozemku z vlastnictví města – majetkoprávní vypořádání příjezdové komunikace „Křivoklátská“
 4. Pozemek u čp. 424 – žádost o nové projednání
 5. Ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 1155
 6. Pronájem sokolovny – žádost o udělení souhlasu s podnájmem
 7. Smlouva o odvozu a zneškodnění odpadu
 8. Oprava střechy haly BIOS
 9. Oprava fasády Šroubkovy vily – smlouva o dílo
 10. Úprava nájezdu do domu čp. 983
 11. Zpracování energetických auditů budov pro objetky MŠ a halu BIOS
 12. Smlouva o smlouvě budoucí – prodloužení STL plynovodu ul. Vojty Kuchynky
 13. Smlouva o smlouvě budoucí – uložení kabelového vedení ul. Máchova
Různé
Závěr
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 5 členů rady města.
Omluveni z dnešního jednání jsou RNDr. Libuše Vosátková a Ing. Karel Kestner.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Karlem Kestnerem
a Bc. Pavlem Novákem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bureše
a  Ing. Jana Bechyně.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 5 členy rady města
 
 
1) Smlouvy o dílo – projekty spolufinancované z fondů Středočeského kraje
 
Usneseními č. 256, 257 a 258 ze dne 25. 7. 2011 rada města vybrala na doporučení výběrové komise jako ekonomicky nejvýhodnější tyto nabídky na realizaci akcí spolufinancovaných z dotací Středočeského kraje:
Projekt: „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra“
Vítězná nabídka: MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307, za 97.976,- Kč bez DPH (DPH 19.595,- Kč, cena s DPH 117.571,- Kč)
Projekt:„Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“
Vítězná nabídka: ARBOREA Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník, IČ: 47540842, za 147.604,- Kč bez DPH (DPH 29.520,80 Kč, cena s DPH 177.124,80 Kč)
Projekt: „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“
Vítězná nabídka: Lanostav, s. r. o., Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2, IČ: 256 72 894,
za 399.042,20 Kč bez DPH (DPH 79.808,50 Kč, cena s DPH 478.850,70 Kč)
Rada města rovněž uložila připravit k projednání smlouvy o dílo s vítěznými uchazeči. Smlouvy o dílo mohou být podepsány po uplynutí 15 denní lhůty pro odvolání uchazečů.
Ve smyslu citovaných usnesení jsou tyto smlouvy předkládány radě k projednání.
Po projednání rada města přijala  
 
U s n e s e n í    č. 264
 
I. s o u h l a s í
 
a) s uzavřením smlouvy o dílo s firmou MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno
     na realizaci projektu „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra“
     za nabídkovou cenu 117.571,- Kč včetně DPH;
b)   s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ARBOREA Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů
     2663, 269 01 Rakovník na realizaci projektu „Regenerace veřejných prostranství –
     II. etapa“ za nabídkovou cenu 177.124,80 Kč včetně DPH;
c)   s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Lanostav, s. r. o., Jugoslávská 10/479,
     120 00 Praha 2 na realizaci projektu „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“
     za nabídkovou cenu 478.850,70 Kč včetně DPH
Texty smluv jsou přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvy o dílo po uplynutí 15 denní lhůty pro odvolání uchazečů
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
2) Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
 
Město obdrželo dne 22. 7. 2011 žádost manželů xxxxxxxxxx a xxxxxx, bytem xxxxxxxxo odprodej pozemku parc. č. 1074/3 z majetku města. Pozemek je v katastru nemovitostí zapsán na LV č. 10001 jako zahrada o výměře 543 m2.
Jedná se o pozemek ležící v lokalitě „Čelechovická stráň“, dle ÚP je součástí zastavěného území obce, je určen k výstavbě rodinného domu. Město v této části lokality vlastní
5 na sebe navazujících pozemků s výměrou od 473 m2 do 580 m2. V současné době jsou tyto pozemky přístupné z ostatní komunikace (nezpevněné cesty v trase bývalé „statkové“ polní komunikace), v této části lokality nejsou vybudovány inženýrské sítě. Z těchto důvodů nebylo zatím uvažováno o jejich prodeji pro výstavbu v souladu s územním plánem.
V případě doporučení prodeje a pro účely zveřejnění jeho záměru v souladu s ust. § 39
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. „o obcích“ je nutno určit výši kupní ceny za pozemek.
V minulosti bylo městem prodáno v této lokalitě několik pozemků, a to v r. 1995 –
p. č. 1068/10 a p.č. 1070/1 (200 Kč/m2), v r. 2005 – p. č. 1075/2 (451 Kč/m2) a v r. 2008 – p.č. 1077/1 a p. č. 1077/2 (600 Kč/m2) vždy vlastníkům navazujících nemovitostí.
V r. 2004 byl městem prodán poslední pozemek v ul. Příkrá za cenu 715 Kč/m2.
Při stanovení kupní ceny je možno vycházet z aktuální nabídky pozemků v Novém Strašecí uveřejněných na www realitních stránkách (stav k 25. 7. 2011). Ceny zasíťovaných pozemků pro výstavbu (v lokalitách Na Spravedlnosti, Na Pískách, Křivoklátská vyhlídka) se pohybují od 1290 Kč do 1890 Kč, průměr 1726 Kč/m2. Cena 870 Kč/m2 je požadována za pozemek pro výstavbu s nedořešeným přístupem, v dosahu inženýrských sítí – cca 10 m od pozemku. Pozemky ležící dle ÚP v lokalitě určené územním plánem k výstavbě (bez sítí, přístupu, vydaného územního rozhodnutí) jsou nabízeny za 420 Kč/m2.
S přihlédnutím k aktuálním cenám pozemků v Novém Strašecí a k charakteru a vybavenosti pozemku by se podle názoru OI prodejní cena pozemku parc. č. 1074/3 pohybovala mezi 800 až 900 Kč/m2.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 265
 
I.   s o u h l a s í
 
se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1074/3 o výměře 543 m2 v k.ú. Nové Strašecí za podmínek:
-          cena pozemku 870,- Kč/m2,
-          žadatel uhradí veškeré náklady spojené s  převodem vlastnictví
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi města zajistit zveřejnění záměru prodeje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. „o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
3) Záměr směny a prodeje pozemku z vlastnictví města v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním příjezdové komunikace „Křivoklátská“
 
Od konce roku 2008 začalo město jednat s vlastníkem pozemku parc. č. 314/18 v kat. území Nové Strašecí, jehož část je součástí stávající příjezdové komunikace „Křivoklátská“ (příjezd do sídliště z ulice Čsl. armády k oplocenému parkovišti) o možnosti a podmínkách vypořádání vlastnických vztahů k pozemku pod touto silnicí. Město má v  současné době
ve svém vlastnictví převážnou část této provozně důležité komunikace. Podkladem
pro dokončení převodů pozemků bude vyhotovení geometrického plánu, kterým bude přístupná plocha komunikace a zeleně oddělena.
Pozemek parc. č. 314/18 (druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace) je zapsaný v KN na LV č. 74 ve vlastnictví xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx
xxxxxxxx žádal v r. 2009 za tuto část svého pozemku výměnou náhradní pozemek, a to část sousedního pozemku parc. č. 314/4 ve vlastnictví města (také druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). Směnu a prodej požadovaného pozemku oddálil záměr vybudování nového přivaděče pitné vody realizovaný VKM, a. s., který se v současné době realizuje a jehož trasa umožní oddělit nedotčenou část pozemku parc.č. 314/4. V tomto smyslu by byl vyhotoven návrh geometrického plánu, kterým by byla ze sousedního pozemku města oddělena část uvedeného pozemku jako podklad pro směnu. Po seznámení s trasou nového přivaděče pan xxxxxxxxx navrhuje oddělení části pozemku města
parc.č. 314/4 o výměře max. cca 100 m2 (návrh dělení pozemku je zakreslen v příloze). Uvedené oddělení by respektovalo možné budoucí vybudování chodníku při stávající komunikaci a zároveň vznikne i záliv vhodný pro vysazení zeleně (vysazení zeleně by
po odsouhlasení druhu vhodné zeleně ze strany města zajistil žadatel).
Výměru přesahující vyměňovanou výměru cca 49 m2 by chtěl pan xxxxxxx od města odkoupit. Předmětem prodeje by tedy byla výměra cca 50 m2. Územní plán nepředpokládá jiné než současné využití předmětného pozemku parc. č. 314/4 v kat. území Nové Strašecí.
Město si pro stanovení ceny pozemků nechalo v březnu 2009 zpracovat znalecký posudek znalce Ing. Janovského č. 17-1118-2009, kterým byla stanovena Naegeliho metodou tržní cena pozemků stejné využitelnosti dle ÚP (žadatel při osobním jednání uvedl případný záměr vybudování garáže na části získaného pozemku). Podle tohoto posudku byla stanovena porovnávací metodou tržní cena pozemku pro stavební parcely a pro stavbu garáže. Tržní cena pozemku pro případnou stavbu garáže je stanovena pro danou lokalitu ve výši
400 Kč/m2 (dle aktuálního vyjádření znalce nedošlo od r. 2009 k navýšení tržní ceny). V případě realizované směny a koupě by žadatel uhradil tržní cenu 400 Kč/m2 z výměry získaných pozemků přesahující výměru převáděnou na město Nové Strašecí. Záměr směny pozemků byl navržen již bývalým starostou města Ing. Pavlem Vaicem a akceptován žadatelem.
Žadatel je dále vlastníkem pruhu pozemku 314/15 který je součástí oploceného parkoviště které město pronajímá (pruh zeleně cca 25 cm a asfaltu 20cm v délce asi 15 metrů). Žadatel svým prohlášením z roku 2008 souhlasil s neoprávněným oplocením jeho části pozemku
a souhlas uděluje za předpokladu řešení výše uvedené směny a prodeje.
OI k této věci doplňuje, že v listopadu 2008 byl geodetem Josefem Novákem vyhotoven protokol o určení hranice pozemku – určení hranice mezi pozemky KN 314/2 a 314/5 se závěrem: „Při zaměření a identifikaci v kanceláři bylo zjištěno, že hrana obrubníku odpovídá vlastnické hranici mezi těmito pozemky tak, jak to umožňuje katastrální vyhláška (sbírka zákonů č. 26/2007 ze dne 5. Února 2007), rozdíl měření odpovídá mezní odchylce pro dané měření.“
 
Poznámka: Ing. Jan Bechyně k tomuto usnesení nehlasoval z důvodu možného střetu zájmů
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 266
 
I. s o u h l a s í
 
se záměrem
a)   směny části pozemku parc.č. 314/18 (ostatní plocha – součást příjezdové komunikace) za část pozemku parc.č. 314/4 (ostatní plocha) v kat. území Nové Strašecí ve vlastnictví města ve stejné výměře (dle LV 49 m2),
b)   odprodeje částí parc.č. 314/4 o výměře cca 50 m2, která bude upřesněna geometrickým plánem, podle trasy nového přivaděče pitné vody za podmínek:
- cena nejméně 400,-Kč/m2,
- kupující uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi města zajistit zveřejnění záměru směny a prodeje pozemků podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. „o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
4) Pozemek u čp. 424 – žádost o nové projednání majetkoprávního vypořádání
 
Rada města na svém jednání dne 30. 5. 2011 projednala m.j. žádost majitelů domu čp. 424 Žižkovo nám., Nové Strašecí (na pozemku parc. č. st. 785, v KN zapsáno na LV č. 3395), pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx. Žadatelé v domě trvale bydlí a požádali
o výměnu části pozemku st. p. 785 (před domem čp. 424 směrem k Žižkovu nám. a směrem ke kostelu) ležících mimo oplocení domu, za část pozemku parc.č. 107/2, který je
ve vlastnictví města. Jedná se tedy o majetkoprávní vypořádání současného stavu oploceného pozemku. Vzhledem k tomu, že nemovitosti žadatelů jsou zatíženy zástavním právem smluvním (hypoteční úvěr GE Money Bank), které brání převodu vlastnictví, lze věc zatím řešit pouze výměnou pozemků na uživatelské úrovni a převod vlastnictví provést
po odzástavnění majetku žadatelů.
Žadatelé navrhují přenechat městu do užívání části st. p. 785 ležící mimo současné oplocení pozemků (v situačním plánu dvě části označené číslem 1) a náhradou za to by užívali část pozemku parc. č. st.p. 107/2 (v situačním plánu část označena č. 2). Uvedené části mají shodnou výměru cca 27 m2. Zároveň žádali o souhlas města s vybudováním nového oplocení na pronajaté části z důvodu jeho nevyhovujícího stavu.
Žadatelé jsou vlastníky čp. 424 s pozemkem parc. č. st. 785 od r. 2007, kdy jej koupili v současném stavu a v dobré víře, že oplocení odpovídá vlastnické hranici. Po koupi nemovitosti postavili na již oploceném pozemku dřevěnou kolnu (cca 2x2,5 m). Celková výměra pozemku st.p. 785 je 149 m2, současně oplocená výměra pozemku odpovídá cca této výměře zapsané v KN.
Nesrovnalost byla zjištěna při projednávání jiné žádosti majitelů čp. 424 v r. 2010 a následně byla potvrzena geodetickým zaměřením. Tímto zaměřením bylo zjištěno, že stávající oplocení pozemku u čp. 424, které tvoří z části kamenná zeď a na ni navazující oplocení z drátěného pletiva (zakryté rákosovou rohoží), neodpovídá průběhu vlastnických hranic pozemku st.p. 785, neboť jeho části (celkem cca 27 m2) leží mimo oplocení a jsou součástí plochy veřejné zeleně. Vlastnická hranice st.p. 785 končí cca 2,6 m za zděným oplocením. Naopak je k pozemku st.p. 785 připlocena část parc.č. 107/2 (ve vlastnictví města ) o výměře cca 27 m2.
Předchozí majitelé koupili nemovitost v r. 2004 od města jako nemovitost pro bydlení. V době prodeje byla oplocena pouze část pozemku st.p. 785 zděným oplocením. Nemovitost prodalo město pro účely bydlení.
Rada města svým usnesením č. 202 ze dne 30. 5. 2011 nesouhlasila se záměrem vzájemného přenechání pozemků ve vlastnictví města (část parc.č. 107/2 ) a žadatelů (část st.p. 785)
o stejné výměře cca 27 m2, kterým by byl upraven uživatelský vztah k pozemku u čp. 424 tak, jak je v současné době oplocen.
Na základě stejného usnesení RM byl odboru výstavby a ŽP MěÚ předán podnět k prošetření staveb oplocení, kolny a studny u čp. 424. 24.června 2011 proběhlo v této věci místní šetření ke zjištění stávajícího stavu a k vyjádření účastníků řízení. Pro další pokračování těchto řízení je nutné stanovisko města Nové Strašecí, jako vlastníka pozemku dotčeného stavbami. Souhlasné stanovisko města je podmínkou vydání dodatečného povolení staveb.
Na základě tohoto řízení podali dne 1. 7. 2011 pan xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx novou žádost o odkoupení nebo výměnu částí pozemků tak, jak již bylo předmětem jejich předchozí žádosti.
Vzhledem k malé výměře pozemku u čp. 424 umožní užívání pozemku v celé jeho výměře tak, jak byl předmětem koupě (celkem 149 m2) majitelům nemovitosti vyřešit technické zázemí domu a zlepšit standard bydlení.
Vybudováním nového oplocení pozemku (v mezích stávajícího oplocení, půjde de facto
o rekonstrukci oplocení), které bude neprůhledné (plné a v dostatečné výšce – cca
ve výši navazující ohradní zdi a oplocení sousedních pozemků) dojde ke zlepšení současného stavu a lepšímu vzhledu této lokality v bezprostřední blízkosti kostela.
Z  výše uvedených důvodů, a rovněž s přihlédnutím k tomu, že se jedná o nemovitost odprodanou z vlastnictví města, doporučuje OI žádosti vyhovět.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 267
 
I. s o u h l a s í
 
se záměrem vzájemného přenechání pozemků mezi městem Nové Strašecí (vlastník
parc.č. 107/2 ) a panem xxxxxxxx a xxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx (spolumajitelé čp. 424 se st.p. 785) takto:
-          část st.p. 785 ležící mimo stávající oplocení domu čp. 424 (výměra cca 27 m2) bude převedena do užívání města a stane se součástí veřejného prostranství (zeleň),
-          náhradou za tuto výměru přenechá město Nové Strašecí do užívání spolumajitelům čp. 424 část pozemku parc.č. 107/2 o výměře cca 27 m2, navazující na západní stranu st.p. 785,
-          do doby zrušení zástavního práva k pozemku st.p. 785 zapsaného v katastru nemovitostí, bude vzájemné přenechání pozemků (částí parc.č. 107/2 a st.p. 785)
o shodné výměře cca 27 m2 upraveno nájemními smlouvami.
 
II. s o u h l a s í
 
s dodatečným povolením staveb – oplocení, kolny, studny – nacházejících se v současně oplocené části st.p. 107/2, která tvoří funkční celek s domem čp. 424.
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi města zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. „o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Mgr. Richard Spiegl)
 
 
 
 
5) Ukončení nájmu nebytových prostor v č. p. 1155
 
Dne 30. 6. 2011 byla na MěÚ doručena výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 1155, Havlíčkova ul., které na základě nájemní smlouvy č. 296/2006/BAL ve znění jejích dodatků 1 až 4 užívala xxxxxxxxx k provozování fitnescentra. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v celkové výměře 243,6 m2, z toho v přízemí 97 m2 (3 místnosti)
a v 1. patře 146,6 m2 (5 místností).
Ukončení nájemního vztahu je v souladu s nájemní smlouvou, resp. jejím dodatkem č. 4.
Nájemné za užívání prostor v 1. patře (5 místností o celkové ploše 146,6 m2) činilo
do r. 2010 118.020,- Kč/rok (t.j. 805,- Kč/m2/rok), od 1. 9. 2010 – po rozšíření nájmu
o prostory v přízemí (3 místnosti – 97 m2) bylo nájemné za všechny pronajaté prostory sníženo na celkem 153.468,- Kč/rok (t.j. 630,- Kč/m2/rok). V r. 2011 došlo k navýšení nájemného o 1,5 % (míra inflace) na celkem 155.770,- Kč (639,45 Kč/m2/rok).
 
Po projednání rada města přijala
 
 
U s n e s e n í č. 268
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám v č. p. 1155 užívaných na základě NS
č. 296/2006/BAL s  xxxxxxx (fitnescentrum) k 31. 8. 2011.
 
II. s c h v a l u j e
 
záměr pronájmu
a)   nebytových prostor v čp. 1155 v 1. patře – místností č. 101, 102, 103, 104, 105,
      o celkové ploše 146,6 m2,
b)   nebytových prostor v přízemí čp. 1155 – 3 místnosti (č. 001, 003, 004) o celkové
      výměře 97 m2,
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi města zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. „o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
6) Pronájem sokolovny – žádost o udělení souhlasu s podnájmem
 
Dne 19. 7. 2011 byla na MěÚ doručena žádost společnosti České lupkové závody a.s. (ČLZ)
o udělení souhlasu s přenecháním nebytových prostor sokolovny do podnájmu třetí osobě.
Dne 1. 9. 2008 byla uzavřena nájemní smlouva s nájemci ČLZ a xxxxxxxxx o nájmu sokolovny (čp. 58) na dobu 30 let za nájemné 60.000,- Kč/rok za účelem přestavby budovy pro mnohoúčelové sportovní a společenské využití (např. bowling, squash, posilovna, občerstvení). Podle ust. čl. II odst. 9 nejsou nájemci oprávněni bez souhlasu pronajímatele přenechat nebytové prostory v budově do podnájmu třetí osobě. Dodatkem č. 1
ze dne 19. 4. 2011 byl smluvní vztah upraven tak, že nadále je jediným nájemcem pouze společnost ČLZ.
V žádosti se uvádí, že od 1. 9. 2011 by se mělo v budově provozovat fit centrum prostřednictvím třetí osoby. Potencionální podnájemce sice v žádosti uveden není, ale je známo, že by jím měla být xxxxxxx, které končí nájemní vztah pro  fit centrum provozované v přízemí a v 1. patře budovy čp. 1155 v Havlíčkově ulici.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 269
 
s o u h l a s í
 
ve smyslu ust. čl. II odst. 9 nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 9. 2008 ve znění dodatku
ze dne 19. 4. 2011 s nájemcem České lupkové závody a.s., jejímž předmětem je nájem stavby čp. 58 (sokolovna) s tím, že nebytové prostory stavby mohou být podnajaty
xxxxxxxxx za účelem provozování fit centra.
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 1 hlasoval proti (Bc. Pavel Novák)
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Smlouva o odvozu a zneškodnění odpadu
(zapojení podnikatelů do sběru vytříděných složek komunálního odpadu – papír, plast, sklo – do systému města)
 
Rada města schválila text smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu. Odbor investic se spojil s Ing. Žďánským, vedoucím odboru správy majetku v Rakovníku, za účelem metodiky výpočtu cen pro jednotlivé komodity používané v Rakovníku. Důvodem bylo, že se cena
za svoz vytříděných složek komunálního odpadu v Novém Strašecí liší od Rakovníka. Odbor investic následně zpracoval cenový návrh, který zohledňuje ceny svozu jednotlivých komodit v Novém Strašecí. Při zpracování cenového návrhu byla převzata základní filozofie Rakovníka a to:
-          Smlouvy jsou uzavírány pouze s drobnými podnikateli.
-          U drobných podnikatelů za limitní množství produkce odpadů byl stanoven objem 240 litrů za měsíc.
Výpočet ceny pro Nové Strašecí je dle návrhu OI následující:
Plast:  Cena vývozu jedné nádoby o objemu 240 litrů za rok dělena 52 týdnů (počet týdnů v roce) – výsledek zaokrouhlen, násobeno 12-ti měsíci, tj. 3880,80 Kč : 52 týdnů = 74,63 (zaokrouhleno na 75) x 12 = 900,- Kč s DPH.
Papír:   2144,40 : 52 = 41,24 (45) x 12 = 500,- Kč s DPH.
Sklo: U skla nemá svozová firma (MPS) stanovenu cenu za vývoz 240litrové nádoby, proto cena byla vypočtena z objemu 2100 litrového „zvonu“ – 4559,4 : 2100 = 2,17 (2,2) x 240 = 528, upraveno na 550,- Kč s DPH.
Všechny ceny svozové společnosti jsou čerpány z uzavřené platné smlouvy o sběru vytříděných složek komunálního odpadu.
Výše uvedený systém je v Rakovníku aplikován jen na „malé podnikatele“. OI se domnívá, že je výhodné zapojit do systému města co největší množství podnikatelů, tedy nejen těch „malých podnikatelů“. Protože však větší provozovny produkují větší množství odpadu (např. výroba, prodej apod.), jednotná cena by byla pro město nevýhodná. Tato záležitost také byla konzultována s Ing. Půlpánovou ze společnosti EKO-KOM. Tam se OI dozvěděl, že roztřídění podnikatelských činností ve vztahu k produkovanému množství odpadu se předpokládá až v novém zákoně o odpadech. OI proto zpracoval vlastní návrh, kde navrhuje mezi „malé podnikatele“ zařadit:
-          podnikatelskou činnost vykonávanou v kancelářích (realitní kanceláře, cestovní kanceláře, advokáti, účetní, apod.), lékaře, kosmetické salony, provozovny masáží, pedikúry, apod.
Pro ostatní podnikatelské činnosti by byla uplatňována vyšší sazba za zapojení do systému města. Protože tímto způsobem nelze zohlednit veškeré okolnosti jednotlivých případů,
OI předpokládá, že by konkrétní podmínky pro jednotlivé podnikatele byly řešeny
při projednávání uzavření smluv v radě města, tj. RM by rozhodla s konečnou platností
o stanovení vyšší nebo nižší sazby za sběr vytříděných složek komunálního odpadu.
U podnikatelů s větší produkcí odpadů OI navrhuje limitní množství pro výpočet ceny
1100 litrů/1 měsíc. Návrh OI na roztřídění podnikatelů by byl pouze výchozím podkladem pro projednání žádosti v RM.
Výše uvedeným postupem OI stanovil:
Pro „malé podnikatele“ – tabulka č. 1
Pro ostatní podnikatele – tabulka č. 2
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 1
komodita
měsíční
roční
specifikace služby ANO/NE
Roční cena za využívání nádoby bez DPH
20% DPH
Roční cena za využívání nádoby vč. DPH
 
cena za využití 1
 
nádoby dle komodity
papír a lepenka
 37,72
 416,65
 
 416,65
 83,35
 500
plasty, nápojové kartony
 62,49
 749,97
 
 749,97
 150,03
 900
sklo
 38,19
 458,31
 
 458,31
 91,69
 550
 
Tabulka č. 2
komodita
měsíční
roční
specifikace služby ANO/NE
Roční cena za využívání nádoby bez DPH
20% DPH
Roční cena za využívání nádoby vč. DPH
 
cena za využití 1
 
nádoby dle komodity
papír a lepenka
 97,22
 1166,62
 
 1166,62
 233,38
 1400
plasty, nápojové kartony
 145,83
 1749,93
 
 1749,93
 350,07
 2100
sklo
 38,19
 458,31
 
 458,31
 91,69
 550
 
Konkrétní žádosti:
1)        xxxxxxxx, xxxxxxx, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 16929268 (drogerie) – protože se jedná o obchodní činnost, navrhuje OI vyšší sazbu u plastů. Předmětem této žádosti je zapojení do systému sběru plastů.
 
komodita
měsíční
roční
specifikace služby ANO/NE
Roční cena za využívání nádoby bez DPH
20% DPH
Roční cena za využívání nádoby vč. DPH
 
cena za využití 1
 
nádoby dle komodity
papír a lepenka
 
 
NE
 
 
 
plasty, nápojové kartony
 145,83
 1749,93
ANO
 1749,93
 350,07
 2100
sklo
 
 
NE
 
 
 
Celkem:                                                                                                          2.100,-Kč s DPH
 
2)        Střechy Toužimský, s. r. o., Nad Přejezdem 63, 271 01 Nové Strašecí – Pecínov, IČ: 28471458
Jedná se o služby a výrobu, proto OI navrhuje použít u plastu vyšší sazbu. Předmětem této žádosti je zapojení do systému sběru papíru a plastů.
 
komodita
měsíční
roční
specifikace služby ANO/NE
Roční cena za využívání nádoby bez DPH
20% DPH
Roční cena za využívání nádoby vč. DPH
 
cena za využití 1
 
nádoby dle komodity
papír a lepenka
 37,72
 416,65
ANO
 416,65
 83,35
 500
plasty, nápojové kartony
 62,49
 749,97
ANO
 749,97
 150,03
 900
sklo
 
 
NE
 
 
 
Celkem:                                                                                                          1.400,-Kč s DPH
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Ing. Jan Bureš k tomuto usnesení nehlasoval z důvodu možného střetu zájmů
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 270
 
I. s o u h l a s í
 
a) s uzavřením smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu s paní xxxxxxxxxx,
     xxxxxxxxxxxxxx, IČ: 16929268
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
b) s uzavřením smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu s firmou
     Střechy Toužimský, s. r. o., Nad Přejezdem 63, 271 01 Nové Strašecí – Pecínov.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
 
 
8) Oprava střechy haly BIOS
 
Na základě projednání v radě města dne 11. 7. 2011 byla provedena cenová poptávka
na opravu střechy na hale BIOS, ul. Husova 1146 v Novém Strašecí, v rozsahu – oprava lokálních poruch stávající krytiny, natavení nové živičné krytiny z modifikovaného asfaltového pásu, nátěr oplechování atik.
O vypracování cenové nabídky byly požádány firmy:
-          S. Matoušek, klempířství – pokrývačství Smečno,
-          P. Novák, pokrývačství Kačice,
-          D. Růžička, Bratronice,
-          M. Žák, Slatiňany.
Na MěÚ Nové Strašecí doručeny 4 cenové nabídky firem:
-          Dne 30. 3. 2011 (potvrzení platnosti dne 19. 7. 2011) nabídku od S. Matouška, Smečno – nabídková cena 248.078,- Kč včetně DPH (cena uvedená v nabídce obsahuje chybný výpočet DPH a tedy i chybně vyčíslenou cenu s DPH), termín zpracování do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
-          Dne 18. 7. 2011 nabídku od P. Nováka, Kačice – nabídková cena 351.960,- Kč včetně DPH, termín zpracování dle ujednání od podpisu smlouvy o dílo.
-          Dne 27. 7. 2011 nabídku od D. Růžičky, Bratronice – nabídková cena
256.456,- Kč včetně DPH, termín zpracování dle ujednání od podpisu smlouvy
o dílo.
-          Dne 21. 7. 2011 nabídka od M. Žáka, Slatiňany – nabídková cena 251.575,- Kč včetně DPH, termín zpracování dle ujednání od podpisu smlouvy o dílo.
Jiné cenové nabídky nebyly na MěÚ Nové Strašecí doručeny.
Na základě pokynu starosty města byla k projednání v radě města současně připravena smlouva o dílo se S. Matouškem, Smečno, který předložil cenově nejvýhodnější nabídku za 248.078,- Kč včetně DPH.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 271
 
I. s c h v a l u j e
 
jako nejvýhodnější cenovou nabídku firmy S. Matoušek, klempířství – pokrývačství, sídlem Sv. Čecha 296, 273 05 Smečno, IČ: 125 69 321, na opravu střechy „hala BIOS“
ul. Husova 1146, Nové Strašecí, za nabídkovou cenu 248.078,- Kč včetně DPH, s termínem plnění do 15. 9. 2011
 
II. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou S. Matoušek, klempířství – pokrývačství, sídlem
Sv. Čecha 296, 273 05 Smečno, IČ: 125 69 321, na opravu střechy „hala BIOS“
ul. Husova 1146, Nové Strašecí, za nabídkovou cenu 248.078,- Kč včetně DPH, s termínem plnění do 15. 9. 2011.
Text smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
 
III. u k l á d á
 
a)   tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ informovat uchazeče zúčastněné v poptávkovém řízení o rozhodnutí RM o výběru nejvýhodnější cenové nabídky,
b)   starostovi města podepsat smlouvu o dílo.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
9) Oprava fasády Šroubkovy vily – smlouva o dílo s firmou MAO, a. s.
 
Na základě usnesení RM č. 239/2011 byla kontaktována firma MAO, a. s., sídlem Huťská 1557, Kladno, ve věci předložení návrhu smlouvy o dílo na opravu fasády Šroubkovy vily (nabídková cena celkem 1.243.169,- Kč včetně DPH).
Smlouva o díla na výše uvedený předmět plnění se tímto předkládá radě města k projednání.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 272
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou MAO, a. s., sídlem Huťská 1557, Kladno, na opravu fasády Šroubkovy vily za nabídkovou cenu celkem 1.243.169,- Kč včetně DPH.
Text smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
10) Úprava nájezdu do domu čp. 983, ul. Na Spravedlnosti, Nové Strašecí – p. xxxxxxx
 
Pan xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, požádal
dne 1. 6. 2011 o úpravu nájezdu přes chodník k rodinnému domu, kde bydlí.
Žadatel je invalidní po amputaci obou dolních končetin, pohybuje se na vozíku. Výškový rozdíl mezi chodníkem a komunikací je cca 10 cm a i když je obrubník sklopen, bez pomoci další osoby nemůže pan xxxxxxxxxx vyjíždět z domu, protože se při přejíždění obrubníku s vozíkem překlápí.
Z žádosti nebyl zřejmý rozsah požadované úpravy chodníku, proto byl OI projednán přímo s panem xxxxxxx na místě – úprava části chodníku o ploše cca 1 x 1 m mezi oplocením RD
a krajem komunikace – vytvoření šikmého nájezdu. Současně byla zajištěna cenová nabídka na realizaci ze strany Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o. – nabídková cena
6.108,- Kč. Pan xxxxxxx by přivítal 100 % úhradu nákladů ze strany města, nicméně
při jednání s OI možnost spoluúčasti na úhradě nevyloučil.
Rozsah požadované úpravy chodníku byl při jednání s panem xxxxxxx minimalizován
do té míry, aby finanční náklady na realizaci byly co nejnižší při zajištění požadované funkčnosti.
Úprava chodníku je vyvolána žadatelem. Z technického hlediska je realizovatelná a nijak nezhorší možnost užívání chodníku, v dotčeném místě není chodník průběžný. V případě schválení realizace z finančních prostředků města nelze vyloučit další žádosti podobného typu, také s požadavky na finanční prostředky města.
Úhrada tohoto případu by mohla být řešena z prostředků na opravu místních komunikací
(z výběru parkovného), případně rozpočtovou změnou (dle návrhu OF).
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 273
 
I. s o u h l a s í
 
s úpravou chodníku před RD čp. 983 v ul. Na Spravedlnosti, a to provedením nájezdu z části
chodníku o ploše cca 1 x 1 m před vstupem do RD tak, aby v tomto místě byl umožněn bezpečný průjezd invalidního vozíku z RD na komunikaci a také zpět, za podmínek:
-          finanční náklady na realizaci nepřesáhnou 6.108 Kč a budou hrazeny městem.
 
II. u k l á d á
 
Tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci úpravy chodníku před RD čp. 983 v ul. Na Spravedlnosti
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
11) Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov pro objekty MŠ a halu BIOS
 
Na základě usnesení RM č. 259/2011 byla kontaktována firma DEKPROJEKT, s. r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, ve věci předložení návrhu smlouvy o dílo na zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov na 4 objekty MŠ a halu BIOS (nabídková cena celkem 82.800,-Kč, s termínem vyhotovení do 30 pracovních dnů ode dne doručení objednávky nebo uzavření příslušné smlouvy o dílo nebo získání kompletních projekčních podkladů).
Smlouva o dílo na výše uvedený předmět plnění se tímto předkládá radě města k projednání.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 274
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257,
108 00 Praha 10, na zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov na 4 objekty MŠ a halu BIOS za nabídkovou cenu celkem 82.800,- Kč včetně DPH
(cena bez DPH 69.000,- Kč), s termínem vyhotovení do 30 pracovních dnů ode dne doručení objednávky nebo uzavření příslušné smlouvy o dílo nebo získání kompletních projekčních podkladů.
Text smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o dílo
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
12) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, stavba: Prodloužení STL plynovodu vč. 2ks přípojek – ul. Vojty Kuchynky Nové Strašecí.
 
Firma ČESTAV, s. r. o., podala žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, stavba: Prodloužení STL plynovodu vč. 2ks přípojek – ul. Vojty Kuchynky Nové Strašecí.
Smlouva bude uzavřena mezi městem Nové Strašecí a RWE GasNet, s. r. o.
Jedná se o prodloužení STL plynovodu a 2ks přípojek v komunikaci v ulici Vojty Kuchynky. Dotčené pozemky města: 2118/1 a 217/27
Délka STL plynovodu a 2ks přípojek je cca 37 metrů. Náhrada za věcné břemeno bude
cca 3.700,-Kč (Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu, kterým bude zaměřen skutečný stav provedené stavby).
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 275
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 2118/1 a 217/27 pro investora stavby RWE GasNet, s. r. o., se sídlem : Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
13) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí, ul. Máchova- stav. úprava kNN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí,
ul. Máchova- stav. úprava kNN.“
Jedná se vybudování nových distribučních zařízení a z důvodu několika poruch na olejovém kabelu v ulici Máchova je nutné tento kabel vyměnit. V trase vedení se nachází pozemky města parc. č. 1321/14; 1321/16; 1321/1; 1306/84; 1306/85; 1306/93; 1306/24
v k. ú. Nové Strašecí. Délka kabelového vedení v pozemcích města bude 265 metrů a bude zde umístěna jedna kabelová skříň (celková náhrada cca 27.500,-Kč s DPH). Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 276
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 1321/14; 1321/16; 1321/1; 1306/84; 1306/85; 1306/93; 1306/24 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí, ul. Máchova- stav. úprava kNN.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
Různé
 
a) Odstranění klepadel a sušáků v Křivoklátském sídlišti
 
Na základě informací o nevyhovujícím bezpečnostním stavu některých klepadel a sušáků v Křivoklátském sídlišti, které již řešilo bývalé vedení města, se rada města usnesla odstranit ty kovové konstrukce, které navrhla komise pro problematiku sídlišť v zápisu č. 3
ze dne 14. 4. 2011.
Komise zároveň projednala návrh odstranění nepoužívaných klepadel a sušáků s předsedy bytových samospráv a po prověření situace ze strany Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. bylo navrženo k odstranění celkem 32 kusů kovových konstrukcí.
Tyto konstrukce budou dílem odstraněny zcela (tj. včetně betonového valu), dílem pouze bezpečně odřezány tam, kde upevnění konstrukce je v celé betonové desce. V místech, kde dojde k úplné demontáži, bude provedena sanace povrchu včetně výsevu trávy.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 277
 
I. s c h v a l u j e
 
navržený postup demontáže klepadel a sušáků za cenu 23.650,-Kč s DPH v Křivoklátském sídlišti, která jsou ve vlastnictví města, podle návrhu komise pro problematiku sídlišť
a šetření Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o..
Návrh komise a šetření TS NS,s.r.o. jsou přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI objednat tuto činnosti u Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
b) Výstavba vodovodního řadu v ul. Křivoklátská – žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství
 
Dne 19.7.2011 byla na MěÚ Nové Strašecí doručena žádost od spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s., která se týká prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s výstavbou vodovodního řadu DN 300mm Stochov - Nové Strašecí.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 278
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
žádost spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s výstavbou vodovodního řadu DN 300mm Stochov – Slovanka
 
II. k o n s t a t u j e
 
že obecně závazná vyhláška č. 2/2011 města Nové Strašecí o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ani zákon o místních poplatcích toto prominutí poplatku neumožňuje, proto nelze této žádosti vyhovět.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
c) Žádost o prodloužení času na hudebním festivalu Summer Party Tajm Nové Strašecí 2011
 
Dne 13.7.2011 došla na MěÚ žádost spoluorganizátorky hudebního festivalu Summer Party Tajm Nové Strašecí xxxxxxxx o prodloužení času konce akce, a to: 26. srpna 2011
před Českou čajovnou (ulice U Školy) plánovaný konec akce 24:00 hod., 27. srpna 2011 v prostorách ZUŠ plánovaný konec akce 23:30 hod.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 279
 
b e r e n a   v ě d o m í
 
informaci spolupořadatelky hudebního festivalu Summer Party Tajm Nové Strašecí 2011 xxxxxxxxx o prodloužení času tohoto festivalu do nočních hodin následovně:
26. srpna 2011 před Českou čajovnou (ulice U Školy) –plánovaný konec akce 24:00 hod.
27. srpna 2011 v prostorách Základní umělecké školy – plánovaný konec akce 23:30 hod.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
 
-          nátěr vchodových dveří do budovy gymnázia
-          lavice v budově Polikliniky
-          budova čp. 550 
 
 
 
Závěr
 
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 20:30 hod.
 
 
 
 
22. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 22. 8. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 10. 8. 2011

12. 8. 2011 Zobrazit méně

Stránka