Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 22. rady města ze dne 22.8.2011

.
Zápis
 
 
                                               z 22. zasedání rady města,
                            konaného dne 22. srpna 2011                        
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                  Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                  RNDr. Libuše Vosátková       - místostarostka města
                  Ing. Jan Bureš                          - člen rady města
                  Bc. Pavel Novák                      - člen rady města
                  Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
                                
 
                 JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
O m l u v e n i :
 
 
                 Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                 Ing. Karel Kestner                 - člen rady města
 
 
H o s t é:
 
                Ing. Miroslav Čermák          - jednatel TS
                Václav Horáček                    - vedoucí OF MěÚ
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
             Mgr. Richard Spiegl v.r. (30.8.2011)                      Bc. Pavel Novák v.r. (2.9.2011)
 
 
 
Program:
 
Zahájení   
1.      Kontrola usnesení
2.      Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM pronájem nebytových prostor v budově č.p. 414 (poliklinika) Nové Strašecí/ na opravu fasády Šroubkovy vily, dohoda o zápočtu ½ vynaložených nákladů oproti nájemnému
3.      Ukončení nájemního vztahu v domě č.p. 213 – Základní (zvláštní) škola
4.      Žádost o přidělení bytu č. 7 v ulici Ke Stadionu, č.p. 645, výměna oken v bytě
5.      Projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“ – ukončení smluvní spolupráce s firmou Safe Trees, s.r.o.
6.      Zřízení věcného břemene
7.      Kritéria pro přidělování odpadových nádob k jednotlivým nemovitostem – řešení problému spojených s aplikací do praxe
8.      Energetické audity a projektová dokumentace na zateplení budov
Různé
Závěr
 
                                                                                                    
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 5 členů rady města.
Omluveni z dnešního jednání jsou Ing. Karel Kestner a Ing. Jan Bechyně.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Burešem
a Ing. Janem Bechyně.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Mgr. Richarda Spiegla
a Bc. Pavla Nováka.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 5 členy rady města
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxxxxxxxxxxxx a p. xxxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. xxxxxx a p. xxxxx, zástupci spol. Edesa
po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
K 2. 2. nebyla žádost na MěÚ doručena. Urguje OI. Edesa telefonicky informovala OI, že novou žádost doručí na MěÚ v 9. týdnu. Dle projednání na poradě MěÚ předán starostovi města chronologický vývoj celé záležitosti k projednání v radě města a stanovení dalšího postupu ve věci.
 
Usnesení č. 73 – trvá
(5/24.1.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – čp. 414
Rada města souhlasila s návrhem xxxxxxxx na uzavření dodatku k nájemní smlouvě (úprava fasády Šroubkovy vily – polovina nákladů úhrazena xxxxxx a druhá polovina ve výši max. 600.000,-Kč započteno proti nájemnému). Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit radě města návrh dodatku k nájemní smlouvě. S xxxxxxxx bylo projednáno znění dodatku k nájemní smlouvě a návrh dohody o zápočtu ½ nákladů proti nájemnému. RM doporučila uzavřít s fi MAO, a.s. Kladno smlouvu o dílo, smlouva byla uzavřena. Dodatek nájemní smlouvy s xxxxxxxx bude předložen k projednání radě města 22.8.2011-.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí (splněno) a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny. Smlouva podepsána a potvrzena druhou stranou. K dispozici jsou telefonní aparáty (dar bubakov.net), čeká se na převedení telefonních linek.
 
Usnesení č. 128 – trvá
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011 a dále uložila místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 134 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 43/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava černých pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace objednána u Technických služeb a dojednána se SUS. Opravy probíhají.
 
Usnesení č. 157 – trvá
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd). Objednáno u Technických služeb města Nové Strašecí, s.r.o. Oblouky
a lanka jsou odstraněny, úprava vjezdu bude řešena až po realizaci stavby vodovodního přivaděče (VKM).
 
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11
přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene xxxxxxx a městem jako povinným z věcného břemene
 
Usnesení č. 197 – trvá
(16/30.5.2011) Návrh na sloučení organizačních složek MKZ a MSZ – od 1.10.2011
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh na usnesení ZM na zrušení organizačních složek města – MSZ a MKZ a návrh na založení nové organizační složky Městská kulturní a sportovní zařízení (MKSZ) a dále připravit návrh zakladatelské listiny, návrh konkurzu na funkci vedoucího MKSZ a dále ve spolupráci s OF připravit návrh rozpočtové změny v souvislosti s touto organizační změnou. Připravováno pro jednání ZM v září t.r.
 
Usnesení č. 202- nové projednání 8.8.2011 – usnesení č. 267
(16/30.5.2011) Pozemky u čp. 424 – záměr vzájemného vypořádání užívání
Rada města nesouhlasila se záměrem vzájemného přenechání pozemků k užívání mezi městem a p. xxxxxxxxx a pí xxxxxx (část st.p. 785 bude užívat město, část pozemku parc.č. 107/2 do užívání p. xxxxxxxxa pí xxxxxxxxxx) a uložila tajemníkovi MěÚ
ve spolupráci s OI prověřit oprávněnost stavby studny a existenci odkanalizování nemovitosti čp. 424. Podán podnět u odboru výstavby k prošetření.
 
Usnesení č. 230 – trvá
(17/13.6.2011) Záměr výstavby hřiště v ulici Fortna na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3
Rada města schválila záměr výstavby dětského hřiště na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3 v ulici Fortna a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI prověřit realizovatelnost stavby v souladu s územními a stavebně technickými podmínkami. Není v rozporu s územním plánem. Dosud ale není k dispozici situační studie xxxxxxxxxxxxx.
 
Usnesení č. 232 – splněno
(17/13.6.2011) Posouzení smluvního a technického stavu tepelného hospodářství
Rada města souhlasila s nabídkou Ing. Josefa Fárky, energetického experta, na posouzení smluvního a technického stavu tepelného hospodářství za cenu 39.400,-Kč. Audit je vypracován a předán k dalšímu postupu.
 
Usnesení č. 233 – trvá
(17/13.6.2011) Žádost o dotaci na projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“
Rada města nesouhlasila s podáním žádosti v rámci 27. výzvy OPŽP – projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“ vypracované firmou Safe Trees a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit zastavení prací na projektu a vypořádání smluvních vztahů s firmou Safe Trees. Firma Safe Trees byla o rozhodnutí RM informována, v projektu nepokračuje. Safe Trees předložila podklady pro přípravu dodatku ke smlouvě. Dodatek předložen k projednání v radě města 22.8.2011.
 
Usnesení č. 239 – trvá
(18/27.6.2011) Uzavření dodatku smlouvy – smlouva o dílo Šroubkova vila
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit k projednání v radě města konkrétní dodatek nájemní smlouvy s xxxxxxxxx na opravu fasády Šroubkovy vily, dohodu o zápočtu polovin vynaložených nákladů oproti nájemnému v závislosti
na oboustranně odsouhlaseném výběru stavební firmy, a návrh smlouvy o dílo s vybranou firmou. Smlouva o dílo s firmou schválena a podepsána. Dodatek nájemní smlouvy s xxxxxx předložen k projednání v radě města 22.8.2011.
 
Usnesení č. 242 – splněno
(18/27.6.2011) Smlouva o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu se společností Koutecký, s.r.o. spočívající v právu umístění stacionárního kontejneru na sběr odpadního textilu v Křivoklátské ulici a uložila starostovi města podepsat tuto smlouvu. Ze strany města smlouva podepsána a odeslána k podpisu spol.Koutecký, s.r.o.
 
Usnesení č. 243 – trvá
(18/27.6.2011) Problematika ledování hokejbalového hřiště Na Kocourku
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI provést studii proveditelnosti víceúčelové sportovní plochy na místě dnešní školní družiny (čp. 1155) a dále uložila školské a kulturní komisi zabývat se dalšími možnými náhradními plochami na ledování
 
Usnesení č. 250 – trvá
(19/11.7.2011) Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
Rada města doporučila zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem pozemku parc.č. 1870/9 manželům xxxxxxx a xxxxxxx z důvodu dotčení pozemku stavbou pokračování R6.
 
Usnesení č. 251 – splněno – nájemní smlouva č. 177/2011/OI uzavřena 27.7.2011
(19/11.7.2011) Pronájem části pozemku parc.č. 61/1
Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc.č. 61/1 manželům xxxxxxxx
a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu.
 
Usnesení č. 254 – trvá
(20/25.7.2011) Vystoupení ze svazku měst a obcí Rakovnicka
Rada města navrhla zastupitelstvu města schválit vystoupení města Nového Strašecí ze Svazku měst a obcí Rakovnicka.
 
 
Usnesení č. 255 – trvá
(20/25.7.2011) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Středočeského kraje
Rada města souhlasila s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na akce – Kaple sv. Izidora – udržovací práce, Parkové úpravy veřejných prostranství – II.etapa, Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra, Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla. Česká se na podpis Středočeského kraje.
 
Usnesení č. 256 – splněno usnesením č. 264
(20/25.7.2011) Veřejná zakázka – Udržovací práce Kaple sv. Isidora
Rada města schválila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče Lanostav, s.r.o..
 
Usnesení č. 257 – splněno usnesením č. 264
(20/25.7.2011) Veřejná zakázka – Regenerace veřejných prostranství
Rada města schválila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče ARBOREA Rakovník, s.r.o.
 
Usnesení č. 258 – splněno usnesením č. 264
(20/25.7.2011) Veřejná zakázka – Veřejné sociální zařízení –knihovna a infocentrum
Rada města schválila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče MAO, a.s..
 
Usnesení č. 259 – splněno usnesením č. 274
(20/25.7.2011) Zpracování energetických auditů pro objekty MŠ a halu BIOS
Rada města schválila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče DEKPROJEKT, s.r.o.
 
Usnesení č. 260 – splněno
(20/25.7.2011)Ukončení nájmu bytu č. 23/696
Rada města souhlasila s ukončením nájmu bytu č. 23/696 s nájemci xxxxxxxxxxa dále souhlasila s pronájmem tohoto bytu pí xxxxxxxx Starosta města podepsal dohodou o ukončení nájmu a novou nájemní smlouvu.
 
Usnesení č. 261 – splněno
(20/25.7.2011) Podmínky provádění výkopů na pozemcích města
Rada města schválila podmínky, které OI bude uplatňovat do všech stanovisek, které budou vydávány při dotčení chodníků a místních komunikací stavební činností….Tajemník MěÚ ve spolupráci s OI zajistil, aby žadatelům (stavebníkům) byly tyto podmínky uloženy.
 
Usnesení č. 262 – splněno
(20/25.7.2011) Smlouva o smlouvě budoucí – přeložka kNN p.č. 661/7-11
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 181/3 pro kabelové vedení NN a uložila starostovi města podepsat příslušné smlouvy.
 
Usnesení č. 263 – trvá
(20/25.7.2011) Nabídka daru pozemků městu
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení – přijetí daru pozemků parc.č. 1667/26, 1667/27 od S. Jebavého.
 
Usnesení č. 264 – splněno
(21/8.8.2011) Smlouvy o dílo
Rada města souhlasila s uzavřením smluv o dílo: MAO,a.s. – veřejné sociální zařízení, ARBOREA Rakovník, s.r.o. - Regenereace veřejných prostranství, Lanostav, s.r.o. – Kaple sv. Isidora – udržovací práce. Starosta města tyto smlouvy podepsal.
Usnesení č. 265 – splněno
(21/8.8.2011) Žádost o prodej pozemků z vlastnictví města
Rada města souhlasila se záměrem prodeje pozemku parc.č. 1074/3, tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru prodeje.
 
Usnesení č. 266 – splněno
(21/8.8.2011) Záměr směny a prodeje pozemku – vypořádání příjezdové komunikace „Křivoklátská“
Rada města souhlasila se záměrem směny části pozemku parc.č. 314/18 za část pozemku parc.č. 314/4 ve vlastnictví města a dále se záměrem odprodeje částí parc.č. 314/4, která bude upřesněna geometrickým plánem. Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru.
 
Usnesení č. 267 – splněno
(21/8.8.2011) Pozemek parc.č. 424 – žádost o nové projednání
Rada města souhlasila se záměrem vzájemného přenechání pozemků mezi městem a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx takto:část st.p. 785 ležící mimo stávající oplocení domu čp. 424 bude převedena do užívání města a stane se součástí veřejného prostranství, náhradou za tuto výměru přenechá město do užívání spolumajitelů čp. 424 část pozemku parc.č. 107/2. Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
 
Usnesení č. 268 – splněno
(21/8.8.2011) Ukončení nájmu nebyt.prostor v čp. 1155
Rada města schválila záměr pronájmu a) nebytových prostor v čp. 1155 v 1.patře – místností č. 101, 102, 103, 104 a 105    b) nebytových prostor v čp. 1155 přízemí – místností 001, 002, 003. Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
 
Usnesení č. 270 – splněno
(21/8.8.2011) Smlouva o odvozu a zneškodnění odpadu
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu s pí xxxxxxxx a s firmou Střechy Toužimský, s.r.o.. Starosta města tyto smlouvy podepsal.
 
Usnesení č. 271 – splněno
(21/8.8.2011) Oprava střechy haly BIOS
Rada města schválila jako nejvýhodnější cenovou nabídku firmy Stanislav Matoušek, klempířství – pokrývačství a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou na opravu střechy haly BIOS. Starosta města podepsal smlouvu o dílo.
 
Usnesení č. 272 – splněno
(21/8.8.2011) Oprava fasády Šroubkovy vily- smlouva o dílo
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s fi MAO na opravu fasády Šroubkovy vily a uložila starostovi města podepsat smlouvu o dílo. Starosta města podepsal smlouvu o dílo.
 
Usnesení č. 273 – trvá
(21/8.8.2011) Úprava nájezdu do domu čp. 983
Rada města souhlasila s úpravou chodníku před RD čp. 983 v ul. Na Spravedlnosti, a to provedením nájezdu z části chodníku o ploše cca 1x1 m před vstupem pro bezpečný průjezd invalidního vozíku z RD na komunikaci a zpět a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci úpravy chodníku.
 
 
 
 
Usnesení č. 274 – splněno
(21/8.8.2011) Zpracování energetických auditů
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s fi DEKPROJEKT, s.r.o. na zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov na 4 objekty MŠ a halu BIOS.
Starosta města podepsal příslušnou smlouvu o dílo.
 
Usnesení č. 275 – splněno
(21/8.8.2011) Smlouva o smlouvě budoucí –věcné břemeno prodloužení STL plynovod –ul. Vojty Kuchynky
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2118/1 a 217/27 a uložila starostovi města příslušné smlouvy podepsat.
 
Usnesení č. 276 – splněno
(21/8.8.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene- stav.úprava kNN – uložení kabelového vedení v ul. Máchova
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1321/14, 1321/16, 1321/1, 1306/84, 1306/85, 1306/93, 1306/24 a uložila starostovi města příslušné smlouvy podepsat.
 
Usnesení č. 277 – trvá
(21/8.8.2011) Odstranění klepadel a sušáků v Křivoklátském sídlišti
Rada města schválila navržený postup demontáže klepadel a sušáků za cenu 23.650,-Kč a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI objednat tuto činnost u TSNS, s.r.o.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 280
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
2) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM /pronájem nebytových prostor v budově č. p. 414 (poliklinika) Nové Strašecí/ na opravu fasády Šroubkovy vily, dohoda o zápočtu ½ vynaložených nákladů oproti nájemnému
 
S nájemcem xxxxxxx, xxxxxxx, je uzavřena nájemní smlouva č. 221/2006/TM ze dne 4. 7. 2006 na pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 414 (poliklinika) Nové Strašecí, a to místností č. 100 až 109. Dle ustanovení článku V. odst. 5 nájemní smlouvy: „V závislosti na opravě střechy na Šroubkově vile zajišťované pronajímatelem se nájemce zavazuje provést a zajistit na své náklady opravu fasády na Šroubkově vile v termínu, který bude dojednán mezi smluvními stranami formou dodatku k této smlouvě. K uzavření tohoto dodatku bude nájemce písemně vyzván pronajímatelem poté, co dojde k opravě střechy, nejdříve však v roce 2007.“
Ve smyslu usnesení Rady města č. 73/2011, 239/2011a 272/2011 připravil OI MěÚ návrh dodatku č. 3 výše uvedené nájemní smlouvy. Předmětem dodatku je poskytnutí částky 1.042.736 Kč na zajištění opravy fasády Šroubkovy vily xxxxxxxxxx.
Současně byl připraven návrh „Dohody o zápočtu nákladů za provedené stavební úpravy v pronajatých prostorách“.
Znění obou návrhů bylo kladně projednáno s xxxxxxxxx, respektive jejím právním zástupcem Mgr. Petrem Škopkem, advokátem.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 281
 
I.     s o u h l a s í
 
a)        s uzavřením dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. 221/2006/TM ze dne 4. 7. 2006 na pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 414 (poliklinika) Nové Strašecí, a to místností č. 100 až 109, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 10. 2007 pod č. 221/2006/D1/2007, a dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2009 pod č. 221/2006/TM/D2/2009, s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, IČ: 458 13 132. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o pronájmu nebytových prostor je poskytnutí částky 1.042.736 Kč na provedení a zajištění opravy fasády na Šroubkově vile nájemcem, tj. xxxxxxxxxx.
Text dodatku č. 3 je přílohou tohoto usnesení.
b)        s uzavřením „Dohody o zápočtu nákladů za provedené stavební úpravy v pronajatých prostorách“ s xxxxxxxxxx xxxxxx, IČ: 458 13 132. Předmětem dohody je zápočet částky 521.368 Kč, poskytnuté PharmDr. Jarmilou Chytrou na zajištění opravy fasády na Šroubkově vile, oproti nájemnému.
Text dohody o zápočtu nákladů za provedené stavební úpravy v pronajatých prostorách je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek č. 3 k nájemní smlouvě a dohodu o zápočtu nákladů za provedené stavební úpravy v pronajatých prostorách.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
3) Ukončení nájemního vztahu v domě č.p. 213 – Základní (speciální) škola
 
Na MěÚ byla dne 12.8.2011 doručena výpověď Základní školy Nové Strašecí Čsl. armády 213 nájemní smlouvy z roku 1999 na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 213 ke dni 31.8.2011. Výpověď je odůvodněna tím, že s účinností od 1.9.2011 dochází z rozhodnutí Středočeského kraje ke sloučení této školy se Základní školou a Mateřskou školou speciální v Rakovníku.
Předmětná nájemní smlouva v ustanovení o skončení nájemního vztahu odkazuje na příslušná ustanovení zákona o nájmu nebytových prostor, podle kterého je výpovědní lhůta tříměsíční. Vzhledem k tomu, že důvod ukončení nájemního vztahu je nesporný, je při dodržení požadovaného termínu 31.8.2011 možné nájemní vztah ukončit pouze dohodou.
V souvislosti s ukončením nájemního vztahu je též požadováno vrácení zbývající částky předplaceného nájemného (dodatek č. 10 ze dne 9.11.2009) ve výši 291.667,- Kč. Jednalo se o formu půjčky kraje na dofinancování zateplení budovy. Obdobná smlouva je též uzavřena s gymnáziem. Dle citovaného dodatku vznikne městu tato povinnost pouze v případě, kdy město (pronajímatel) samo smlouvu vypoví v termínu před 31.12.2013. Přesto lze požadavek školy uznat, ale je zde prostor k dohodě případně o jiném termínu.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 282
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu se Základní školou Nové Strašecí,
Čsl. armády 213 na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 213 dnem 31.8.2011
a vrácení předplaceného nájemného ve výši 291.667,- Kč.
 
Text dohody je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dohodu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
4) Žádost o přidělení bytu č. 7 v ulici Ke Stadionu, č. p. 645, výměna oken v bytě
 
Dne 2. 8. 2011 byla doručena na MěÚ žádost o přidělení městského bytu od paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, po zemřelém panu Antonínu Průšovi. Jedná se o byt 1 + 1 č. 7 o ploše 43 m2 v ulici Ke Stadionu č. p. 645 v Novém Strašecí.
Odbor investic po prohlídce bytu shledal nutnost jeho údržby a opravy (zejména je třeba vyměnit 5 ks oken, záchodovou mísu, elektrický sporák, kuchyňskou linku, opravit
el. zásuvky).
Paní xxxxxxxxxx je na základě prohlídky bytu ochotna vyměnit na vlastní náklady 5 ks oken s možností zápočtu vynaložených nákladů oproti nájemnému. Dále navrhuje, že si sama zajistí výměnu kuchyňské linky a sporáku s tím, že po případném ukončení nájemního vztahu tato linka i sporák (vestavěný) nezůstane v nájemním bytě; případné opravy kuchyňské linky a sporáku si bude paní xxxxxxxxxxhradit sama. Výměnu záchodové mísy
a opravu el. zásuvek zajistí OI MěÚ.
Náklady na výměnu oken byly vyčísleny na 35.577,- Kč (nabídka
DECRO BZENEC, s. r. o.).
OI MěÚ navrhuje zápočet nákladů oproti nájemnému ve výši 1.000 Kč měsíčně. Zápočet nákladů oproti nájemnému by tedy trval 36 měsíců. Nájemní smlouva by byla vypracována na základě rozhodnutí Rady města firmou Josef Baldýnský – BALDEX.
 
Po projednání rada města přijala  
 
U s n e s e n í   č. 283
 
I.         s o u h l a s í
a)        s pronájmem bytu 1 + 1 č. 7 ploše 43 m2 v ulici Ke Stadionu č.p. 645 v Novém Strašecí paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx,
b)        s provedením stavebních úprav bytu 1 + 1 č. 7 ploše 43 m2 v ulici Ke Stadionu č.p. 645 v Novém Strašecí paní xxxxxxxxxx, a to výměnou 5 ks oken za max. cenu 35.577 Kč (nabídka DECRO BZENEC, s. r. o.) s tím, že bude provedena kompenzace vynaložených nákladů oproti nájemnému,
c)        s výměnou kuchyňské linky a sporáku nájemcem xxxxxxxxx, kdy tyto zůstanou v jejím majetku a případné opravy budou hrazeny nájemcem,
d)       s uzavřením „Dohody o zápočtu nákladů za provedené stavební úpravy v pronajatých prostorách“ na stavební úpravy dle odst. b) s paní xxxxxxxxxx, na započítávanou částku oproti nájemnému 35. 577 Kč.
Text „Dohody o zápočtu nákladů za provedené stavební úpravy v pronajatých prostorách“ je přílohou tohoto usnesení,
 
II.                u k l á d á
 
-            starostovi města podepsat nájemní smlouvu po jejím vyhotovení firmou Josef Baldýnský – BALDEX,
-            starostovi města podepsat „Dohody o zápočtu nákladů za provedené stavební úpravy v pronajatých prostorách“ na stavební úpravy dle odst. b) s paní xxxxxxxxxxx
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
5) Projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“ – ukončení smluvní spolupráce s firmou Safe Trees, s. r. o.
 
Rada města na svém 17. zasedání dne 13. 6. 2011 projednala záměr podání žádosti o dotaci v rámci 27. Výzvy OPŽP, podpora oblasti – 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Na základě uzavřeného smluvního vztahu Podklady příslušné žádosti o dotaci na základě smlouvy o dílo č. 88/2010/OI, ve znění dodatku č. 1, zajišťovala firma Safe Trees, s. r. o.
Vypsání příslušného dotačního titulu se předpokládalo cca v září – říjnu 2010. K tomuto období byla směrována maximální možná připravenost podkladů žádosti s tím, že po vypsání dotačního titulu budou podklady příslušným způsobem aktualizovány, doplněny, a vyhotovena vlastní žádost. V závěru roku 2010 se tedy na projektu již nepracovalo a čekalo se na výzvu SFŽP. Na základě požadavku vedení města proběhla dne 4. 5. 2011 prezentace projektu. Poté probíhala jednání o možných úpravách projektového řešení, žádná však nebyla realizována.
Rada města usnesením č. 233 nesouhlasila s podání žádosti o dotaci v rámci 27. Výzvy OPŽP, podpora oblasti – 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Současně Rada města uložila tajemníkovi ve spolupráci s MěÚ a OF zajistit zastavení prací na projektu a vypořádání smluvních vztahů s firmou.
Firma Safe Trees, s. r. o., byla o rozhodnutí rady města informována dopisem ze dne 20. 6. 2011. Dne 28. 6. 2011 byl na MěÚ doručen dopis firmy Safe Trees, s. r. o., spolu s revizí rozpracovanosti předmětu díla. OI MěÚ následně požádal firmu Safe Trees, s. r. o., o předložení dodatku č. 2 smlouvy o dílo pro účely vypořádání a ukončení smluvního vztahu. Návrh dodatku byl OI předložen 5. 8. 2011 a předkládán radě města k projednání.
Z hlediska fakturace měla v případě dokončení díla firma Safe Trees, s. r. o., fakturovat dle smlouvy o dílo částku 98.400 Kč (s DPH) – zajištění podkladů pro žádost na OPŽP. V návrhu dodatku č. 2 smlouvy o dílo je v rámci finančního vypořádání k fakturaci uvedena částka 85.800 Kč (s DPH). Rozdíl mezi fakturací dle smlouvy o dílo a dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo by tak činil 12.600 Kč (s DPH) ve prospěch města.
Část díla:
-            zpracovaný položkový rozpočet v souladu s aktuálním implementačním dokumentem OPŽP,
-            zajištěná a zkompletovaná vyjádření orgánů státní správy
je připravena ze strany Safe Trees, s. r. o., k předání městu v rámci ukončení smluvního vztahu.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 284
I.s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 88/2010/OI, ve znění dodatku č. 1, s firmou Safe Trees, s. r. o., jehož předmětem je finanční vypořádání (ve výši dofakturace 85.800 Kč včetně DPH) a ukončení smluvního vztahu.
Text dodatku č. 2 je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 88/2010/OI, ve znění dodatku č. 1, s firmou Safe Trees, s. r. o.
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 1 proti (Ing. Jan Bureš)
 
 
6) Zřízení věcného břemene
 
V souladu s § 51 obč. zákona a usnesením RM č. 779 ze dne 30. 3. 2009 byla dne 7. 6. 2010 uzavřexxxxxxxxxxx Janem Kůtem (investor stavby a vlastník novostavby řadového rodinného domu na pozemcích parc. č. st. 661/1 a 661/11 Jungmannova ul.) smlouva č. 165/2010/OI, kterou bylo smluvně ošetřeno uložení přípojky plynu, vody a kanalizace pro novostavbu rodinného domu do pozemku města parc. č. 181/3 za náhradu celkem 2000 Kč. Stavba byla provedena v r. 2010. 
Investor stavby následně předal plynárenské zařízení – přípojku STL v délce 5,9 m společnosti RWE. Existenci zařízení je proto nutno ošetřit v souladu s § 58 odst. 2) zák. č. 458/2000 Sb. smlouvou o zřízení věcného břemene s vkladem do KN.
Město obdrželo dne 8. 8. 2011 návrh smlouvy č. 37/11/5335 o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 181/3 v k. ú. Nové Strašecí, v rozsahu dle GP č. 2503-2011100/2011.
Jedná se o standardní postup při ošetření stavby na pozemku města, který vyžadují současné právní předpisy, obsah předloženého návrhu smlouvy a její podmínky jsou v souladu s běžnou praxí a usnesením RM č. 383/2008, kterým byla stanovena výše náhrady za zřízení věcných břemen. OI proto doporučuje smlouvu tak, jak byl návrh předložen, uzavřít.
 
Po projednání rada města přijala  
 
U s n e s e n í č. 285
 
I.                   s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Strašecí, jako povinným a RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, jako oprávněným z věcného břemene k ošetření existence a provozování plynárenského zařízení – stavby „STL přípojka Nové Strašecí 661/1“, v pozemku parc. č. 181/3 v k. ú. Nové Strašecí v rozsahu dle GP č. 2503-2011100/2010 (zhotovitel H.C.M.s. r. o., Rooseveltova 1598, Kladno).
 
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II.                u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o zřízení věcného břemene podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
7) Kritéria pro přidělování odpadových nádob k jednotlivým nemovitostem – řešení problémů spojených s aplikací do praxe
 
Usnesením č. 182 Rada města schválila Kritéria pro přidělování odpadových nádob k jednotlivým nemovitostem. V souvislosti s aplikací kritérií do praxe se objevilo několik problémů, vyžadujících systémové rozhodnutí.
Odbor investic předkládá nejčastější dotazy či problémy občanů:
V Novém Strašecí jsou osoby, které ve městě nemají trvalý pobyt, ale ve městě bydlí a produkují odpady. Protože je poplatek za likvidaci odpadu vázán na trvalé bydliště, tyto osoby ho nemohou zaplatit a nemohou se zapojit do systému likvidace odpadu.
1)        Někteří občané se při vyzvednutí příslušné nálepky na popelnici dle stanovených kritérií dotazují, jak řešit větší množství odpadu například v zimě (popel). Do současné doby to mnozí řešili nádobou navíc, do které ukládali pouze popel. Nabízejí, že si rádi připlatí za další nádobu, protože po stanovení limitu 30 l na osobu a týden jim jedna nádoba nestačí.
2)        Na území města existují rekreační objekty (chaty), ve kterých je přihlášená osoba (osoby) k trvalému pobytu. Nabízí se otázka, zda takový objekt pro účely stanovení kritérií považovat za chatu, nebo k němu přistupovat jako k rodinnému domu. U rekreačních objektů je dále nutné uvažovat špatnou přístupnost pro automobil svozové firmy, mnohdy znemožňující vývoz popelnic od konkrétní rekreační chaty. U této situace se také nabízí otázka, zda si mají chataři pořizovat podle kritérií vlastní nádoby?
3)        Při vyzvedávání nálepek na popelnice, pokud by u konkrétního případu mělo dojít ke změně nádoby na odpad, jsou občané na tuto skutečnost upozorňováni. Odbor investic eviduje 3 žádosti od společenství vlastníků bytových jednotek:
-          Rakovnická 707 – Pavla Adeltová, předseda společenství vlastníků,
-          Rakovnická 694 (694, 695, 696) – Jarmila Veselá, předseda společenství vlastníků,
-          Rakovnická 670 – Květoslava Štillerová – pověřený vlastník SVJ,
o výjimku v systému, a to o možnost využívání stávajících popelnic. Žádosti jsou odůvodněny zejména vybudovanými stáními na popelnice, kdy se nepočítalo s možností využívání kontejnerů 1.100 l, výši vynaložené investice na jejich přebudování a nákupem nových popelnic 120 l. Přihlédnout je třeba také k výškovému rozdílu mezi komunikací a místem, kde by mohl kontejner stát, a z toho plynoucími problémy s manipulací.
4)        Již nyní jsou občané informováni o možnosti směny nádob, pronájmu a okamžitém prodeji (viz. příloha) a možnosti eventuální kombinace (při nároku 120 litrové nádoby se svozem 1 x týdně, ponechat 240 litrovou se svozem 1 x za dva týdny.
 
Po projednání rada města
 
 nepřijala usnesení, problematika bude předmětem dalších jednání rady města.
8) Energetické audity a projektová dokumentace na zateplení budov
 
V návaznosti na usnesení rady města č. 274 z 8.8.2011 lze předpokládat dle dostupných informací, že na podzim letošního roku bude vypsán dotační titul OPŽP na zateplení budov. Pro podání žádosti o tuto dotaci je nutné, aby byla též připravena projektová dokumentace . Vzhledem k relativní blízkosti termínu vyhlášení dotace je vhodné vedle již objednaných energetických auditů objednat též zhotovení projektových dokumentací. 
OI MěÚ zajistil cenovou poptávku na vypracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov na objekty polikliniky a MěÚ, pro účely žádosti o dotaci na zateplení budov z OPŽP na objekty čtyř MŠ, sportovní haly BIOS, polikliniky a MěÚ.
Vzhledem k tomu, že při zajišťování cenové poptávky na zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov na objekty čtyř MŠ a sportovní haly BIOS, byly poptávány firmy, které se zabývají předmětem díla, ale jednalo se ve většině o firmy, které nezpracovávají projektové dokumentace, byly u druhé cenové poptávky poptávány firmy, které zajišťují jak vypracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov, tak projektových dokumentací pro účely žádosti o dotaci na zateplení budov z OPŽP, a to:
-            DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
-            Milan Šimčík, 769 01 Žeranovice 240
-            Ing. Lubomír Odehnal, Semice 340, 289 17 Semice
-            Ing. Radim Mařík – Studio RAŠA, Klimentská 17, Praha 1
Ke dni 19. 8. 2011 byly OI MěÚ předloženy cenové nabídky (viz. příloha), z nichž nejvýhodnější je nabídka společnosti DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10. 
Po projednání rada města přijala  
 
U s n e s e n í č. 286
 
I.                   s c h v a l u j e
 
ve věci zpracování energetických auditů a průkazu energetické náročnosti budovy polikliniky (Čsl. armády 414) a MěÚ (Komenského nám. 201) a projektových dokumentací pro účely žádosti o dotaci na zateplení budov z OPŽP na objekty čtyř MŠ, sportovní haly BIOS, polikliniky a MěÚ, jako nejvýhodnější cenovou nabídku fi. DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ 27642411, a to celkem 468.600,- Kč včetně DPH.
 
II . u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ s OI MěÚ:
- informovat uchazeče zúčastněné v poptávkovém řízení o rozhodnutí rady města o výběru nejvýhodnější cenové nabídky
- objednat zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti a projektových dokumentací v rozsahu nabídky společnosti DEKPROJEKT, s. r. o.  v souladu s nabídkou připravit smlouvu o dílo.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
 
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
Kolaudace kanalizačních stok – informace
Dne 9. 5. 2011 byly u OŽP MěÚ Rakovník podány žádosti o kolaudace kanalizačních stok:
-          kanalizace v ul. Molkova,
-          kanalizace v ul. Jungmannova,
-          kanalizace v ul. Atriová – nám. 5. května,
-          kanalizace v ul. Křivoklátská,
-          kanalizace v ul. Čsl. Armády (severní strana),
-          kanalizace Rakovnické sídl. – ul. Lipová,
Ústní jednání ve věci kolaudací proběhlo 24. 6. 2011.
Kolaudační rozhodnutí byla k jednotlivým řadům vydána:
-          kanalizace v ul. Molkova – rozhodnutí č. 114/2011 ze dne 18. 7. 2011,
-          kanalizace v ul. Jungmannova – rozhodnutí č. 113/2011 ze dne 18. 7. 2011,
-          kanalizace v ul. Atriová – nám. 5. května – rozhodnutí č. 112/2011 ze dne 18. 7. 2011,
-          kanalizace v ul. Křivoklátská – rozhodnutí č. 111/2011 ze dne 18. 7. 2011,
-          kanalizace v ul. Čsl. Armády (severní strana) – rozhodnutí č. 110/2011 ze dne 18. 7. 2011,
-          kanalizace Rakovnické sídl. – ul. Lipová – rozhodnutí č. 109/2011 ze dne 12. 7. 2011.
Všechna kolaudační rozhodnutí jsou již pravomocná, právní moc na nich bude vyznačena začátkem září (příslušná pracovnice OŽP je na dovolené do konce měsíce srpna).
Kolaudace chybí na:
-            Čelechovická stráň A1 + A2 – stavební povolení z 02/1985, nepřístupné revizní šachty, zanesena – nutná oprava před kolaudací. Stoka A 1 neprovozuschopná, A 2 provozuschopná s častější periodou zásahů. Vodárny nevydaly prohlášení o vyhovujícím (řádném) stavu kanalizační stoky.
-            ozn. Šotkova (jatka) – Buková ul. – délka 101 m, stavební povolení asi z 11/1982, zatím nenalezeny žádné doklady ani na MěÚ Nové Strašecí, ani na OŽP Rakovník (pí. Matějková z OŽP přislíbila podrobněji prohledat archiv OŽP).
-             
Dále v řešení:
-            dodatečné stavební povolení na vodovod a kanalizaci k STK – v této věci byly shledány majetkové problémy, resp. město nemá souhlasy všech dotčených vlastníků vyjádřené smlouvou:
  • xxxxxxxxxx, xxxxxxxx – písemný souhlas před lety dala, smlouva není, na zaslaný návrh zatím nereagovala,
  • xxxxxxxxxxxx, posledně bytem xxxxxxxxxx; zemřela 29. 6. 2010, dědické řízení zatím nebylo pravomocně ukončeno,
  • xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx – nařízeny 2 exekuce na majetek.
 
 
·      projednání činnosti TS NS s.r.o.
·      nátěr vchodových dveří do budovy gymnázia
·      židle v budově Polikliniky
·      budova čp. 550 
 
 
 
Závěr
 
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 19:45 hod.
 
 
 
 
23. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 5. 9. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip                                                                    RNDr. Libuše Vosátková
starosta města                                                                             místostarostka města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Zlatuše Dušková, 22. 8. 2011

                                                                                                                                                                               


6. 9. 2011 Zobrazit méně

Stránka