Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 25. rady města ze dne 3.10.2011

.
 
Zápis
 
 
                           z 25. zasedání rady města,
                            konaného dne 3. října 2011                          
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                  Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                         RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
                    Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                    Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                    Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                    Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                                
                   JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
            O m l u v e n:
 
                   Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..    
      Ing. Karel Kestner v.r. (10.10.2011)                   Ing. Jan Bechyně v.r. (11.10.2011)
                  
 
Program:
 
 
Zahájení   
1.      Návrh smluvního ustanovení zahrnutého dle textu dohody o předání městské kanalizace
2.      Změna záměru prodeje bytu
3.      Pronájem Komenského nám. – posvícení 2012
4.      Skládka „Na Okrouhlici“, pronájem pozemků
5.      Prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu
6.      Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 151/2011/OI – hřbitovní zeď
7.      Výměna obrubníků u chodníku v Rabasově ulici – koordinace se stavbou ČEZ
8.      Věcné břemeno
9.      Smlouva o smlouvě budoucí – kabelové vedení Dvořákova ulice
10. Smlouva o smlouvě budoucí – kabelové vedení p.č. 417
11. Změna parkovného
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města.
Omluven z dnešního jednání je Mgr. Richard Spiegl.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Mgr. Richardem Spieglem a Bc. Pavlem Novákem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Karla Kestnera
a  Ing. Jana Bechyně.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6 členy rady města
 
 
 
1) Návrh smluvního ustanovení zahrnutého do textu dohody o předání městské kanalizace
 
Na území města Nové Strašecí provozuje společnost Středočeské vodárny, a.s. kanalizaci. Část takto provozované kanalizace patří společnosti Vodárny Kladno –Mělník, a.s. (VKM). Část však patří městu, které ¨v minulosti nikdy neuzavřelo se Středočeskými vodárnami, a.s. žádnou písemnou smlouvu o provozování. Proto město požádalo Středočeské vodárny, a.s.
o předání provozování své městské kanalizace a čistírny odpadních vod.
 
Konkrétně se jedná o následující majetek, dále označovaný jako městská kanalizace: Město Nové Strašecí je vlastníkem kanalizačního řadu a související vodárenské infrastruktury
na území města, které jsou vedeny v majetkové evidenci dle § 5 zák. č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pod číslem 2121-706744-02244155-3/1 a 2121-706744-02244155-4/1, popsané v příloze. Kanalizace je provozně propojena s kanalizací ve vlastnictví VKM. Součástí městské kanalizace je rovněž čistička odpadních vod
Nové Strašecí (v areálu jsou i však některé objekty evidované k dnešnímu dni ve vlastnictví VKM).
Mezi městem a Středočeskými vodárnami, a.s. probíhají jednání o předání této městské kanalizace. V rámci jednání o podmínkách předání požadují Středočeské vodárny, a.s. uvést do předávacího protokolu prohlášení stran o neexistenci vzájemných pohledávek a závazků. Dle sdělení na poslední schůzce konané v sídle Středočeských vodáren, a.s., takovým prohlášením je smírné předání podmíněno ze strany Středočeských vodáren, a.s. Obdobné reciproční prohlášení jsou ochotny poskytnout i Středočeské vodárny, a.s. (jeho význam spatřujeme v tom, že by jinak případně mohly za předmětné období uplatnit úhradu za to, že danou infrastrukturu udržovaly, evidovaly, kontrolovaly, čistily atp.).
Nebude-li smírné předání na základě dohody stran možné, bylo by nutné práva ke kanalizaci města vymáhat poté prostřednictvím úřední cesty. Takový postup by byl náročný časově i finančně. Proto za účelem zachování možnosti smírného a rychlého řešení navrhujeme, aby město vyhovělo takovému požadavku za dobu, po kterou cca probíhají jednání mezi městem a Středočeskými vodárnami, a.s. o předání městské kanalizační infrastruktury, konkrétně ode dne získání povolení k provozování pro město prostřednictvím provozování Technickými službami, tj. od 23. 6. 2011 do dne předání, nejpozději však do dne 31. 12. 2011. Den předání je dle aktuálních jednání předjednán na 1. 11. 2011, dohoda o předání je však prozatím ve zpracování a bude předmětem jednání, nelze určit, zda a kdy k jejímu uzavření dojde. Pokud jde o práva a pohledávky mezi stranami za období před datem 23. 6. 2011
či po datu 31. 12. 2011, nebude se jich navrhované prohlášení týkat.
Vzhledem k tomu, že Středočeské vodárny, a.s. užívají tento majetek města bez písemné smlouvy a neplatí za jeho užívání žádné nájemné, je možné, že město vyčíslí za takové užívání pohledávku. Pro ten případ, že by k vyčíslení pohledávky došlo a výše pohledávky za předmětné období by byla vyšší než 20.000,- Kč, by usnesení rady města nepostačovalo k tomu, aby město mohlo požadované prohlášení učinit. Pak by se totiž jednalo o prominutí pohledávky vyšší než 20.000,- Kč, o čemž dle zákona o obcích obligatorně rozhoduje zastupitelstvo. K dnešnímu dni však město prozatím nepřistoupilo k vyčíslení pohledávky
a žádná pohledávka vůči Středočeským vodárnám, a.s. není v konkrétní částce požadována ani evidována v účetnictví města.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 316
 
s o u h l a s í
 
s tím, aby v případě, že město uzavře se společností Středočeské vodárny, a.s., případně
s dalšími účastníky dohodu, zajišťující předání městské kanalizace včetně čistírny odpadních vod Nové Strašecí městu smírným způsobem nejpozději do 31. 12. 2011, obsahoval text dohody kromě jiného toto ujednání:
„Smluvní strany neuplatňují vůči sobě žádné pohledávky za užívání předmětu předání 
a za poskytování služeb souvisejících s provozováním předmětu předání společností Středočeské vodárny, a.s. městu za období počínající dnem 23. 6. 2011 a končící dnem úplného faktického i protokolárního předání předmětu předání městu, nejpozději však dnem 31. 12. 2011. Případných pohledávek za jiné období než takto vymezené se toto ujednání netýká. Toto ujednání se netýká případných práv a pohledávek vyplývajících z jiných než vymezených důvodů, zejména z důvodu odpovědnosti předávající strany za škodu na předmětu předání.“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
2) Změna záměru prodeje bytu
 
V souladu s usnesením rady města č. 55 ze dne 10. 1. 2011 byl zveřejněn záměr prodeje bytu města č. 9 (4 + 1) v čp. 972 Žižkovo náměstí za minimální kupní cenu 1.500.000,- Kč.
Na záměr, který je stále vyvěšen od 12. 1. 2011 se dosud nepodařilo získat kupce. Spolupráci nabídla realitní kancelář NOVA REALITY, která v současné době doporučuje kupní cenu snížit, aby odpovídala srovnatelným cenám bytů v Novém Strašecí
(např. byt 3 + 1 s plastovými okny se prodává za milión korun). Kanceláři se přihlásili též potenciální zájemci o koupi bytu, kteří by akceptovali cenu 1.350.000,- Kč.
Radě města se proto doporučuje ke schválení upravený záměr prodeje bytu, neboť lze předpokládat, že za těchto podmínek dojde k jeho prodeji.
Prodej by byl zprostředkován realitní kanceláří za provizi ve výši 50.000,- Kč při prodejní ceně 1.350.000,- Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 317
 
I. m ě n í
 
své usnesení č. 55 ze dne 10. 1. 2011, kterým byl schválen záměr prodeje bytové jednotky
č. 9 (4+1) s příslušenstvím v domě č.p. 972 Žižkovo náměstí s podílem 912/18656
na společných částech domu a pozemku st.p.č. 1591 v k.ú. Nové Strašecí tak, že minimální kupní cena činí 1.400.000,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona o obcích
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
3) Pronájem Komenského náměstí – posvícení 2012
 
Na MěÚ byla dne 19. 9. 2011 doručena žádost pana xxxxxx, pořadatele kulturních akcí, o pronájem Komenského náměstí pro umístění atrakcí a prodejních stánků ve dnech Novostrašeckého posvícení v roce 2012, obdobně jak tomu bylo letos i v minulých letech.
Po předběžném projednání v radě města, se předkládá k odsouhlasení nájemní smlouva s xxxxxxxxxxx za stejných podmínek jako o posvícení v letošním roce.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 318
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, IČ:16488725 na pronájem části Komenského náměstí a ulice Vítězslava Hálka, plochy a parkoviště u sokolovny včetně bývalého kina pro atrakce a prodejní stánky v Novém Strašecí za účelem provozování atrakcí technické zábavy a prodejních stánků   v rámci oslav posvícení ve městě
ve dnech 4. až 10. září 2012 za nájemné ve výši 75.000,- Kč.
Text nájemní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
4) Skládka „Na Okrouhlici“, pronájem pozemků 
 
Rada města schválila svým usnesením č. 86 ze dne 7. 2. 2011 uzavření nových nájemních smluv k ošetření uživatelských vztahů k pozemkům v prostoru skládky „Na Okrouhlici „ 
a podmínky těchto nájemních smluv. Všem vlastníkům dotčených pozemků byl zaslán návrh nájemní smlouvy v souladu s tímto usnesením rady města. K dnešnímu dni je uzavřeno celkem osm nájemních smluv. Zbývá uzavřít 4 smlouvy, které zatím nebylo možno dokončit z důvodu nesouhlasu vlastníků s navrhovanou výší ceny, podmínkami návrhu smlouvy, z důvodu úmrtí majitele a probíhajícího řízení o dědictví. Tři spoluvlastníci jednoho
z pozemků se k zaslanému návrhu smlouvy zatím nevyjádřili.
 
S navrženými podmínkami nájemní smlouvy nesouhlasí
a) manželé xxxxxxxx, vlastníci pozemku parc.č. 655, jehož část o výměře 6891 m2 leží ve střední části skládky, požadují, úpravu čl. V. smlouvy upravující práva a povinnosti smluvních stran tak,   aby v případě , že po rekultivaci nebude možno pozemek užívat v původním stavu , t.j. jako ornou půdu, žádají výměnu výměry za jiný pozemek města, případně odkoupení části pozemku, která je předmětem nájemní smlouvy. 
Po této úpravě nemají k uzavření smlouvy jiných námitek.
b) paní xxxxxxxx, majitelka pozemku parc.č. 652, nesouhlasí s výší nájemného. Podle návrhu nájemní smlouvy, které je souladu s usnesením RM č. 86,    činí nájemné celkem 2.650,- Kč/rok ( výpočet z částky 7.120,-Kč/ha/rok, t.j. ve výši dle předchozí NS platné do 31. 12. 2010 s navýšením o částku daně z nemovitosti za pronajatou výměru). Jedná se o nejvyšší nájemné za pozemek v této lokalitě, výše nájemného ostatních pozemků vychází  ze sazby 4.000,-Kč/ha/rok + daň z nemovitosti ).
Majitelka pozemku požaduje za pronájem 3511 m2 pozemku nájemné ve výši 1.500,- Kč/měsíc + úhradu daně z nemovitosti. V případě požadovaného nájemného by sazba činila 51.267,-Kč/ha/rok. Předmětem nájmu je pozemek pod deponií ornice pro budoucí rekultivaci skládky, který není dotčen ukládáním jiného materiálu. 
Zbytek výměry pozemku parc.č. 652   ( cca 7100 m2) užívá ŠZP Lány, nájemné činí
535,-Kč/ha/rok.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 319
 
I. s o u h l a s í
 
s úpravou znění odst. (1) čl. V.návrhu nájemní smlouvy k ošetření užívání   části pozemku 655 v k.ú. Nové Strašecí pro   skládku „Na Okrouhlici“, pronajímatelé – manželé xxxxxxx, bytem xxxxxx, který nově zní takto:
(1) „Nájemce je oprávněn užívat pronajatý pozemek pouze k účelu a způsobem, který je uveden v čl. II této smlouvy. V případě, že po provedené rekultivaci plochy skládky nebude možno pozemek využívat původním způsobem, t.j. jako ornou půdu, bude vlastníkům poskytnuta náhrada v jiném pozemku, příp. bude zrekultivovaná část skládky odkoupena.“
V ostatním se znění smlouvy podle původního návrhu ( ve smyslu usn. RM č. 86/2011) nemění.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. n e s o u h l a s í
 
s protinávrhem vlastníka pozemku parc.č. 652 paní xxxxxxxx na navýšení nájemného za pronájem 3.511 m2 na 1500,-Kč/měsíc, neboť požadovaná výše nájemného neodpovídá v místě a čase obvyklému nájemnému za pronájem pozemků obdobného využití
 
II. u k l á d á
 
a) starostovi města nájemní smlouvu na části pozemku 655 podepsat
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat v jednáních s pí xxxxxxxxx
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
5) Prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu
 
Pan xxxxxxxxx, nar. xxxxxx, užívá na základě usnesení RM č. 3 ze dne 29. 11. 2010 
byt č. 3 o velikosti 0+1 ( 30 m2) v čp. 100, Havlíčkova ul. Jedná se o byt, který je přidělován občanům, kteří se dostali do tíživé sociální nebo osobní situaci na dobu určitou, vždy na 6 měsíců s možností prodloužení.  
V souladu s usnesením RM   byl byt přidělen p. xxxxx na dobu určitou od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2011.
Nájemci, který pracuje v podniku ČLUZ a před získáním tohoto bytu bydlel několik let 
v podnikové ubytovně, se zatím nepodařilo vyřešit bytovou situaci, protože nemá finanční prostředky na pořízení či pronájem jiného bytu.
Na základě upozornění pronajímatele požádal dodatečně v 09/2011 o prodloužení nájmu k bytu. Vzhledem k datu podání žádosti a finanční situaci nájemce, není předpoklad vyřešení jeho bytové situace do konce r. 2011, je proto navrhováno prodloužení nájmu
do 30. 6. 2012. 
Sociální odbor MěÚ v současné době neřeší žádný případ, který by vyžadoval přidělení sociálního bytu.
Nájemce byt užívá řádně, nemá a nikdy neměl žádné dluhy na nájemném, či službách spojených s nájmem.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 320
 
I. s o u h l a s í  
 
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 326/2010/OI na byt č. 3 v čp. 100, Havlíčkova ul. s panem xxxxxxx, jehož předmětem bude prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou do 30. 6. 2012. 
Text dodatku č. 1 k nájemní smlouvě je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek k nájemní smlouvě podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
6) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 151/2011/OI na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a pro stavební řízení (DSP) na stavební akci „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“
 
Na základě veřejné soutěže byla dne 23. 6. 2011 uzavřena s vítězným uchazečem Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3/763, Praha 1, IČ: 27612759, smlouva o dílo
č. 151/2011/OI na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
a pro stavební řízení (DSP) na stavební akci „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“. Termín dokončení díla je dle smlouvy do 31. 8. 2011.
Na základě předchozích telefonických kontaktů byla dne 22. 9. 2011 doručena na MěÚ žádost Alfaville Plan, s. r. o., o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo. Obsahem dodatku je prodloužení lhůty k dokončení díla do 31. 10. 2011. Žádost je odůvodněna problémy se zajištěním subdodávky – vodohospodářské části projektové dokumentace (řešení odvodnění). S žádostí byl zaslán návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
Vzhledem k složitosti řešené stavby OI MěÚ navrhuje radě města žádosti vyhovět.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í     č. 321
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 151/2011/OI na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a pro stavební řízení (DSP) na stavební akci „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“, s Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3/763, Praha 1, IČ: 27612759. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je prodloužení lhůty dokončení díla do 31. 10. 2011.
Text dodatku č. 1 je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. 151/2011/OI
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 2 členové se zdrželi hlasování (Ing. Karel Kestner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
7) Výměna obrubníků u chodníku v Rabasově ul. – koordinace se stavbou ČEZ
 
Na základě žádosti ČEZ, v zastoupení Elektromont Matějka, a. s., město vydalo 8. 10. 2010 vyjádření ke stavbě „Nové Strašecí – kNN Rabasova pí. Fürstova“. Předmětem stavby je demontáž nadzemního vedení NN včetně podpěrných sloupů a položení nového kabelového vedení NN v chodníku. Chodník je v majetku města, kabelové vedení NN má být pokládáno v délce cca 156 bm chodníku. Vzhledem k jeho stavu byl ze strany města ve vyjádření
ke stavbě uplatněn požadavek na obnovu povrchu chodníku v celé šíři s tím, že výměnu obrubníků by v rámci koordinace dofinancovalo město (ze strany projektanta stavby bylo OI sděleno, že výměnu obrubníků nelze zahrnout do investiční akce ČEZu /nebyla by akceptována/ a bude obtížné kladně projednat i obnovu celé šíře chodníku). Požadavek města byl následně projednáván na ČEZ a investorem stavby nakonec akceptován. Termín realizace v době vydávání stanoviska nebyl městu sdělen.
Dne 13. 9. 2011 byl odbor investic MěÚ telefonicky kontaktován pracovníky Elektromont Matějka, a. s., že se výše uvedenou stavbu podařilo zařadit do investičních akcí ČEZ s realizací ještě do konce roku 2011 (zahájení stavby cca od 1. 10. 2011), a dodavatelem stavby bude Elektromont Matějka, a. s. Současně byl vznesen požadavek na koordinovanou výměnu obrubníků městem.
Dne 15. 9. 2011 proběhlo na místě stavby jednání mezi zástupci dodavatele Elektromont Matějka, a. s., a odborem investic, za účelem podrobnějšího projednání koordinace stavební činnosti.
Odbor investic MěÚ následně provedl cenovou poptávku na dodavatele stavby výměny obrubníků – viz kopie protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v příloze. Nejvýhodnější cena byla nabídnuta ze strany Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o. – 82.680,- Kč bez DPH, DPH = 16.536,- Kč, cena včetně DPH činí 99.216,- Kč.
Jelikož nebyl znám až do 15. 9. 2011 termín realizace stavby, v rozpočtu města na rok 2011 nebylo počítáno s finančními prostředky na dofinancování výměny obrubníků. Vzhledem k termínu oznámení realizace a předpokládanému zahájení stavby (cca od 1. 10. 2011) také nebylo možné připravit k projednání v zastupitelstvu města dne 22. 9. 2011 příslušnou rozpočtovou změnu. Odbor investic MěÚ je však přesvědčen, že koordinace se stavbou ČEZu je žádoucí, ekonomická a výměna obrubníků u chodníku v Rabasově ul. v délce 156 bm je v zájmu města.
Z tohoto důvodu OI MěÚ navrhuje radě města schválit předmětnou stavební akci s realizací ve 4. čtvrtletí roku 2011, a současně uložit tajemníkovi města ve spolupráci s finančním odborem a odborem investic připravit na nejbližší jednání zastupitelstva rozpočtovou změnu ve výši 99.216,- Kč k na financování výše uvedené stavební akce.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 322
 
I. s c h v a l u j e
 
realizaci stavební akce „Výměna obrubníků v Rabasově ul. v délce 156 bm“ v koordinaci
se stavbou ČEZu /„Nové Strašecí – kNN Rabasova pí. Fürstova“/, za cenu 99.216,- Kč včetně DPH, s termínem výstavby ve 4. čtvrtletí 2011.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s finančním odborem a odborem investic připravit
na nejbližší jednání zastupitelstva rozpočtovou změnu ve výši 99.216,- Kč k na financování stavební akce „Výměna obrubníků v Rabasově ul. v délce 156 bm“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
8) Věcné břemeno
 
Na základě usn. RM č. 894 ze dne 27. 7. 2009 byla dne 5. 8. 2009 uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene    pro   uložení el. vedení a zařízení
pro 23 rodinných domů v lokalitě „Křivoklátská vyhlídka“. V průběhu stavby došlo
– po předchozím projednání s městem a odsouhlasení - k částečné úpravě trasy vedení tak, aby byly minimalizovány zásahy do zpevněných ploch komunikací. Místo uložení vedení v kraji ul. Křivoklátská bylo položeno souběžně s komunikací v travnatém pásu před hřbitovem. Pro stavbu byl dne 6. 4. 2010 vydán kolaudační souhlas.   
Částečnou změnou trasy vedení a změnou označení parcel po DKM, byly stavbou dotčeny i jiné pozemky, než jsou uvedeny v původní smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. V 09/2011 byl městu předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene vyhotovený na základě zaměření skutečného provedení stavby, který je předkládán
ke schválení radě města.
Znění smlouvy odpovídá běžné praxi a podmínkám - náhrada za kabel. vedení
100,- Kč/m, za kabelovou skříň 1000,-Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 323
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Strašecí, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
IĆ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene k ošetření existence a provozování zařízení elektrizační distribuční soustavy na pozemcích   parc.č. 284/118, 276/9, 299/2, 301/4, 303/3, 306/1 a 2129/1 v k.ú. Nové Strašecí.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města  smlouvu o zřízení věcného břemene podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
9) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí, Dvořákova – nový kNN; úprava NN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí, Dvořákova – nový kNN; úprava NN.
Jedná se vybudování nových distribučních zařízení. V trase vedení se nachází pozemky města parc. č. 2128/2, 2126, 277, 2129/1 v k. ú. Nové Strašecí. Délka kabelového vedení v pozemcích města bude 145 metrů a bude zde umístěna jedna kabelová skříň a 2 nové betonové sloupy (celková náhrada cca 16.500,- Kč s DPH). Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy. Odbor investic uplatnil
ve vyjádření ke stavbě podmínku, aby mohl být připoložen kabel veřejného osvětlení
do drážky ke kabelu NN.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí.
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 324
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 2128/2, 2126, 277, 2129/1 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí, Dvořákova – nový kNN; úprava NN.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
10) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí, p.č. 417-nový kNN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí, p.č. 417-nový kNN
Jedná se vybudování nových distribučních zařízení. V trase vedení se nachází pozemky města parc. č. 292/10, 2129/1, 2129/2, 300/1, 301/5, 314/8 v k. ú. Nové Strašecí. Délka kabelového vedení v pozemcích města bude cca 216 metrů (celková náhrada cca 21.600,-Kč s DPH). Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 325
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 292/10, 2129/1, 2129/2, 300/1, 301/5, 314/8 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí, p.č. 417-nový kNN.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
a) starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI v rámci stavebního řízení uplatnit závěry komise
pro životní prostředí ze dne 28. 9. 2011, které jsou přílohou tohoto usnesení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
11) Změna parkovného
 
Ve snaze snížit negativní dopady dříve nekompromisně nastavených parkovacích poplatků na atraktivitu centra města a to nejen pro občany, ale i pro případný turistický ruch, ve snaze podpořit podnikatelské aktivity v centru města a ve snaze znovu oživit náměstí
v pracovní, ale i mimopracovní dobu, navrhuje Ing. Karel Kesnter dílčí změny parkovacího řádu města.
Tyto se týkají snížení nejnižší ceny z 5,- Kč na 2,-Kč za odpovídající časový interval, tedy 12 min parkování. Přičemž půlhodina by zůstala na původních 5,-Kč a hodina na ceně 10,-Kč. Zároveň se doba provozu parkovišť zkracuje na po-pá: 8.00 - 17.00 a so: 8.00-12.00. Nově se zavádí večerní interval 20.00 - 24.00, pro všechny dny v týdnu.
Takto nastavená provozní doba parkovišť znemožní využívání parkovacích
ploch k celonočnímu parkování vozidel, případné rušení nočního klidu, či k odstavnému celodennímu parkování vozidel mimoměstských občanů pokračujících z města dále hromadnou přepravou.
Proto se provoz všech placených parkovišť sjednocuje ve stejném režimu, jak je výše uvedeno, to znamená, že již nebude využíván režim tzv. "odstavných parkovišť", který byl často zneužíván. Ekonomický dopad, bohužel s přihlédnutím k softwarovým možnostem
parkovacích automatů, není možný vyčíslit. Ale je možné po roční zkušební době porovnat výnosy obou systémů a provést následně korekce. Není to nic nevratného.
 
Po projednání rada města přijala
                                                                                                                                                
U s n e s e n í   č. 326
 
I. s c h v a l u j e
 
s platností od 1. 12. 2011 ceny stání silničních motorových vozidel v určených úsecích místních komunikací vybírané parkovacími automaty dle Nařízení města č. 3/2006 a pravidla pro poskytování předplatných karet
 
Doba provozu parkovišť:
 
       Pondělí – pátek          08.00–17.00 hod
       Sobota                        08.00–12.00 hod
       Pondělí – neděle        20.00-24.00 hod
 
Stanovení cen:
 
a) základní ceny – parkovací automaty  
 
2,- Kč za 12 minut (1/5 hodiny)   
5,-Kč za 1. a 2. půlhodinu
            a dále 10,- Kč za každou další hodinu
 
b) ceny při předplatném:
 
         pro právnické osoby a podnikatele roční předplatné časově omezené pondělí až pátek
         od 08.00 do17.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod. maximálně 2 hodiny
         = 3.000,- Kč 
 
 
 
 
       c) cena vyhrazeného parkoviště
 
                  cena za 1 vyhrazené parkoviště ročně = 12.000,- Kč          
                  (v ceně není zahrnuto označení místa svislou dopravní značkou)
 
       d) ceny ročních parkovacích karet
 
               abonentní:                                        
               karta = 3.000,- Kč
              
               zaměstnanecká a studentská:
               karta = 1.200,- Kč
   Platí po dobu trvání pracovní doby a vyučování. Jindy pouze na zvláštní potvrzení 
   zaměstnavatele a školy.
 
               rezidentní:
               karta = 600,- Kč
 
              občanská:
              karta = 3.000,- Kč
         
Od zaplacení ceny jsou osvobozena:
   – vozidla státního dozoru nad pozemními komunikacemi
   – vozidla vyjmenovaná v § 41 odst. 2, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  
 komunikacích
   – vozidla při výkonu činnosti zvláštních povinností
   – pohotovostní vozidla při provádění zásahu
   – označená služební vozidla Městského úřadu v Novém Strašecí a Technických služeb
   – vozidla rezidentů, abonentů, zaměstnanců a studentů se zdravotním postižením
   odůvodňující poskytování mimořádných výhod II. a III. stupně (příloha č. 2 k vyhl.
 č. 182/1991 Sb.) 
  
Ostatní údaje:
 
Abonent – fyzická a právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti města, pokud zde má provozovnu, nebo místo podnikání, nebo místo výkonu činnosti a je držitelem silničního vozidla. 
Zaměstnanec a student – zaměstnanec abonenta a student gymnázia.   
 
Rezident – osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města, která je držitelem silničního vozidla.
 
Občan – fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Novém Strašecí.
 
Invalidní řidiči (vozíčkáři) parkují zdarma, pokud doba parkování nepřesáhne 2 hodiny.
 
Parkováním se nerozumí zastavení vozidla pro nezbytnou dobu za účelem vyložení
a naložení zboží a osob (např. přivezení dítěte do školy a jeho odvoz, odvezení již zaplaceného zboží a pod.).
 
Předplatné a karty pro parkování lze zakoupit v Technických službách města Nového Strašecí na adrese Lipová 1172 (po–pá 08.00–15.00 hod.) po předložení občanského průkazu a osvědčení o technickém průkazu (malý techničák), příp. potvrzení školy a zaměstnavatele. Abonentní karty lze vydat též na jméno firmy (přenosné karty – s údajem všech ostatních RZ užívaných vozidel) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
a dokladu o držení vozidla.
Karty vydané dle písm. b) ceníku, karty vydané zaměstnancům a studentům a občanům lze vydat též jako přenosné s údajem všech RZ držených vozidel.
Ceny předplatného lze zakoupit i na kratší období, minimálně však na měsíc. Při změně poznávací značky v průběhu předplaceného období bude zbytek předplatného převeden.
 
Doba parkování odpovídá alikvotně částce uhrazené vhozením mincí do automatu, přičemž minimální částka činí 2,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
a) řediteli Technických služeb města Nové Strašecí zabezpečit realizaci ceníku parkovného
b) tajemníkovi MěÚ zajistit informovanost veřejnosti o ceníku
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
           
 
Různé
 
 
a) Zábor části náměstí základní škole
 
Dne 23. 9. 2011 došla na MěÚ žádost ředitele Základní a mateřské školy J.A.Komenského Nové Strašecí o souhlas se záborem části náměstí – spodní část chodníku před budovou gymnázia dne 24. 10. 2011 v době od 12:30 do 17:00 hod. pro pořádání Bio Jarmarku.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 327
 
I. s o u h l a s í
 
s uspořádáním Bio Jarmarku ve spodní části Komenského náměstí u budovy gymnázia
dne 24. 10. 2011 v době 12:30 – 17:00 základní školou.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města o této akci informovat městskou policii, která zajistí bezpečnost této akce
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
b) Povolení výjimky z počtu žáků v třídě základní školy
 
Na základě   žádosti vedení Odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje byla na základní škole zřízena třída s dětmi, které zůstaly v Novém Strašecí po zrušené ZŠ speciální. V současné době jsou ve třídě pouze  4 žáci. Aby tato třída mohla fungovat je KÚ požadováno schválení výjimky z počtu o 2 žáky. Minimální počet v této třídě s dětmi postiženými je 6. Schválením výjimky z počtu žáků se podle § 23, odst. 4 zákona 561/2004 Sb.  zřizovatel zavazuje uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. Při osobním jednání s panem senátorem Chládkem ředitel základní školy společně s panem starostou byli informováni, že potřebná finanční částka bude KÚ poskytnuta jinou formou, než je normativní.                       
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 328
 
s c h v a l u j e
 
výjimku pro Základní školu J.A.Komenského Nové Strašecí z počtu ve třídě se žáky, kteří byli převedeni ze zrušené ZŠ (dříve speciální) o 2 z počtu stanoveného vyhláškou MŠMT
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          Pořádání trhů na Komenského náměstí
-          Využití kaple Sv. Isidora + parku u kaple
-          Zábor výkopů v Křivoklátském sídlišti + případné označení, kdo stavbu provádí
-          Zastávka u Benziny
-          Spolek pro dopravní obslužnost
-          Sazebník NKC
-          Švestková alej v Křivoklátském sídlišti
-          Ledování hokejbalového hřiště + případné další varianty
-          Podnikatelé x komunální odpad
-          Využití budovy Na Kocourku
-          Organizační změny sociálních dávek
-          Pověření p. Lince v MSZ
-          Jednání s panem Pašavou
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 20:30 hod.
 
 
 
26. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 17. 10. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.                                                             RNDr. Libuše Vosátková v.r.
 starosta města                                                                         místostarostka města
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 5. 10. 2011

11. 10. 2011 Zobrazit méně

Stránka