Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 26. rady města ze dne 17.10.2011

.
Zápis
 
 
                          z 26. zasedání rady města,
                           konaného dne 17. října 2011                         
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                   Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                          RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
                     Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                     Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                     Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                     Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                     Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                      JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
           
                                
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..    
      Ing. Jan Bureš v.r. (26.10.2011)                          Mgr. Richard Spiegl v.r. (27.10.2011)
                  
 
 
Program:
 
Zahájení   
1.      Kontrola usnesení
2.      Zpráva o rozpočtových opatření za období X./2011
3.      Navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
4.      Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků
5.      Znalecký posudek technicko-ekonomické posouzení na cenu obvyklého stočného
6.      Záměr směny vodohospodářského majetku v majetku města se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
7.      Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra
8.      Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla JSDH Nové Strašecí
9.      Žádost o ukončení nájmu nebyt.prostor v čp. 1155 – suterén
10. Ukončení nájmu bytu čp. 1155
11. Žádost o pronájem bytu čp. 645
12. Stanovení výše stočného
13. Návrh programu 6. zastupitelstva města
14. Svoz bioodpadu pro rok 2011
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Karlem Kestnerem a Ing. Janem Bechyně.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bureše
a Mgr. Richarda Spiegla.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 členy rady města
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxxx a p. xxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. xxxxxxxa pxxxxxxxx, zástupci spol. Edesa
po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
Po několika jednáních dne 30. 3. 2011 podala novou žádost o prodej předmětných pozemků (žádost o snížení kupní ceny), ke které se následně přidali i ostatní 3 spoluvlastníci. Návrh společnosti Edesa nebyl akceptován, prodej bude uskutečněn přímo novým majitelům řadových domů.
 
Usnesení č. 73 – splněno
(5/24.1.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – čp. 414
Rada města souhlasila s návrhem xxxxxxx na uzavření dodatku k nájemní smlouvě (úprava fasády Šroubkovy vily – polovina nákladů úhrazena xxxxxx a druhá polovina ve výši max. 600.000,-Kč započteno proti nájemnému). Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit radě města návrh dodatku k nájemní smlouvě. S xxxxxxxx bylo projednáno znění dodatku k nájemní smlouvě a návrh dohody o zápočtu ½ nákladů proti nájemnému. RM doporučila uzavřít s fi MAO, a.s. Kladno smlouvu o dílo, smlouva byla uzavřena. Dodatek nájemní smlouvy s xxxxxxxx a dohodu rada města dne 22. 8. 2011 schválila, jsou podepsány starostou města a je zajišťován podpis xxxxxxx. Dodatek nájemní smlouvy byl oboustranně podepsán.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí (splněno) a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny. Smlouva podepsána a potvrzena druhou stranou. K dispozici jsou telefonní aparáty (dar bubakov.net), čeká se na převedení telefonních linek.
 
Usnesení č. 128 – trvá
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011 a dále uložila místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 134 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 43/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům. Se stavebníky byla dohodnuta kompenzace za převod. Dodatek bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava černých pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace objednána u Technických služeb a dojednána se SUS. Opravy probíhají.
 
Usnesení č. 157 – trvá
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy. Kontrola společně s číslem usnesení 312.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd). Objednáno u Technických služeb města Nové Strašecí, s.r.o. Oblouky
a lanka jsou odstraněny, úprava vjezdu bude řešena až po realizaci stavby vodovodního přivaděče (VKM).
 
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11
přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene xxxxxxxxx a městem jako povinným z věcného břemene. Objednán geometrický plán k vyznačení rozsahu věcného břemene, který je podkladem pro uzavření smlouvy.
 
Usnesení č. 197 – splněno
(16/30.5.2011) Návrh na sloučení organizačních složek MKZ a MSZ – od 1.10.2011
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh na usnesení ZM na zrušení organizačních složek města – MSZ a MKZ a návrh na založení nové organizační složky Městská kulturní a sportovní zařízení (MKSZ) a dále připravit návrh zakladatelské listiny, návrh konkurzu na funkci vedoucího MKSZ a dále ve spolupráci s OF připravit návrh rozpočtové změny v souvislosti s touto organizační změnou. Připravováno pro jednání ZM v září t.r. Zastupitelstvem města toto sloučení nebylo schváleno.
 
Usnesení č. 230 – trvá
(17/13.6.2011) Záměr výstavby hřiště v ulici Fortna na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3
Rada města schválila záměr výstavby dětského hřiště na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3 v ulici Fortna a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI prověřit realizovatelnost stavby v souladu s územními a stavebně technickými podmínkami. Není v rozporu s územním plánem. xxxxxxx předložila situační studii OI k posouzení.
 
Usnesení č. 233 – splněno
(17/13.6.2011) Žádost o dotaci na projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“
Rada města nesouhlasila s podáním žádosti v rámci 27. výzvy OPŽP – projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“ vypracované firmou Safe Trees a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit zastavení prací na projektu a vypořádání smluvních vztahů s firmou Safe Trees. Firma Safe Trees byla o rozhodnutí RM informována, v projektu nepokračuje. Safe Trees předložila podklady pro přípravu dodatku ke smlouvě. Dodatek  rada města 22. 8. 2011 schválila, je podepsán starostou města a odeslán k podpisu druhé straně. Dodatek byl podepsán.
 
Usnesení č. 239 – splněno
(18/27.6.2011) Uzavření dodatku smlouvy – smlouva o dílo Šroubkova vila
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit k projednání v radě města konkrétní dodatek nájemní smlouvy s xxxxxxxx na opravu fasády Šroubkovy vily, dohodu o zápočtu polovin vynaložených nákladů oproti nájemnému v závislosti
na oboustranně odsouhlaseném výběru stavební firmy, a návrh smlouvy o dílo s vybranou firmou. Smlouva o dílo s firmou schválena a podepsána. Dodatek nájemní smlouvy rada města 22. 8. 2011 schválila, je podepsán starostou města a je zajišťován podpis protistrany. Dodatek byl podepsán.
 
Usnesení č. 243 – trvá
(18/27.6.2011) Problematika ledování hokejbalového hřiště Na Kocourku
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI provést studii proveditelnosti víceúčelové sportovní plochy na místě dnešní školní družiny (čp. 1155) a dále uložila školské a kulturní komisi zabývat se dalšími možnými náhradními plochami na ledování
 
Usnesení č. 250 – splněno
(19/11.7.2011) Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
Rada města doporučila zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem pozemku parc.č. 1870/9 manželům xxxxxxxxx a xxxxxxxxx z důvodu dotčení pozemku stavbou pokračování R6. Projednáno 5. zastupitelstvem města. Nesouhlas zastupitelstva města s prodejem pozemku.
 
Usnesení č. 254 – splněno
(20/25.7.2011) Vystoupení ze svazku měst a obcí Rakovnicka
Rada města navrhla zastupitelstvu města schválit vystoupení města Nového Strašecí
ze Svazku měst a obcí Rakovnicka. Projednáno 5. zastupitelstvem města.
 
Usnesení č. 255 – trvá
(20/25.7.2011) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Středočeského kraje
Rada města souhlasila s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na akce – Kaple sv. Izidora – udržovací práce, Parkové úpravy veřejných prostranství – II.etapa, Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra, Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla. Česká se na podpis Středočeského kraje.
 
Usnesení č. 263 – splněno
(20/25.7.2011) Nabídka daru pozemků městu
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení – přijetí daru pozemků
parc.č. 1667/26, 1667/27 od xxxxxxxxx. Projednáno 5. zastupitelstvem města.
 
Usnesení č. 282 – trvá
(22/22.8.2011) Ukončení nájemního vztahu v domě čp. 213 
Rada města schválila uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu se Základní školou Nové Strašecí, Čsl. armády 213 na pronájem nebytových prostor v budově čp. 213 dnem
31. 8. 2011 a vrácení předplaceného nájemného. Rada města uložila starostovi města dohodu podepsat. Čeká se na podpis druhé strany. Vrácení předplaceného nájemného bylo poukázáno městu zpět.
 
Usnesení č. 284 – splněno
(22/22.8.2011) Ukončení smluvní spolupráce s firmou Safe Trees, s.r.o.
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 88/2010/OI s firmou Safe Trees, s.r.o. jehož předmětem je finanční vypořádání a ukončení smluvního vztahu a uložila starostovi města podepsat příslušný dodatek. Starosta města dodatek podepsal, je zajišťován podpis protistrany. Dodatek byl podepsán.
 
Usnesení č. 285 – splněno
(22/22.8.2011) Zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k ošetření existence a provozování plynárenského zařízení – stavby STL přípojka Nové Strašecí 661/1 a uložila starostovi města smlouvu o zřízení věcného břemene podepsat. Smlouva uzavřena a zapsána v KN (vklad do KN k 29.8.2011).
 
Usnesení č. 287 – splněno
(23/5.9.2011) Rozpočtová opatření VII.-IX/2011
Projednáno na 5. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 288 – trvá
(23/5.9.2011) Inventarizace hospodářských prostředků města
Rada města schválila návrh komise na vyřazení inventáře z majetku města dle inventarizace roku 2010 a uložila tajemníkovi MěÚ nadále pokračovat v zabezpečení ocenění dlouhodobého majetku.
 
Usnesení č. 290 – splněno
(23/5.9.2011) Vyznamenání města (čestné občanství)
Projednáno na 5. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 291 – splněno
(23/5.9.2011) Vypracování energetických auditů
Rada města souhlasila s uzavřením smluv o dílo s firmou DEKPROJEKT, s.r.o. na zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a projektových dokumentací pro účely žádosti o dotaci na zateplení budov z OPŽP pro objekty polikliniky, MěÚ, 4 budov MŠ a haly BIOS a uložila starostovi města příslušné smlouvy o dílo podepsat. Smlouvy byly podepsány.
 
Usnesení č. 292 – splněno
(23/5.9.2011) Směna a prodej pozemku –souvislost s majetkoprávním vypořádáním cesty „kolem Šibeňáku“
Projednáno na 5. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 293 – trvá
(23/5.9.2011) Návrh na uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy
Rada města doporučila zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy č. 43/2010/OI, jehož předmětem je převod rozvodů veřejného vodovodu místo na Středočeské vodárny, a.s., na město Nové Strašecí a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit text dodatku a podklady k projednání do zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 294 – trvá
(23/5.9.2011) Telefónica Czech Republic – prodloužení nájemní smlouvy
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy o dalších 10 let se spol. Telefónica Czech Republic, a.s. o nájmu části půdy budovy MěÚ na Komenského nám. 201, pro umístění anténních stožárů formou dodatku ke smlouvě a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat.
 
Usnesení č. 295 – splněno
(23/5.9.2011) Pronájem pozemků u čp. 424
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž obsahem je pronájem části pozemku parc.č. 107/2 p. xxxxxxxxxxx a pí xxxxxxxxxxx náhradou za části st.p. 785, které bude užívat město a uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Starosta města podepsal NS, druhá smluvní strana pozvána k jejímu podpisu.
 
Usnesení č. 296 – splněno
(23/5.9.2011) Pronájem části pozemku parc.č. 1753/1
Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc.č. 1753/1 pí xxxxxxxxxx a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu. NS uzavřena 22.9.2011.
 
Usnesení č. 297 – splněno
(23/5.9.2011) Úprava svozu v tříděném odpadu
Projednáno na 5. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 301 – trvá
(23/5.9.2011) Ledování hokejbalového hřiště
Rada města vzala na vědomí info starosty města, že veškeré podklady k problematice ledování hokejbalového hřiště byly postoupeny předsedům komisí (sportovní, školské a kulturní) k jejich vyjádření a doporučuje zastupitelstvu města uložit výboru pro školství, kulturu a sport, aby se zabýval stanovisky jednotlivých komisí, jež se mají vyjádřit k problematice ledování hokejbalového hřiště.
 
Usnesení č. 302 – trvá
(23/5.9.2011) Vyznamenání a ocenění města 2011
Rada města udělila vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy p. xxxxxxxin memoriam a xxxxxxxxxx, Zlaté W krále Vladislava III. třídy xxxxxxx a xxxxxxxxx a pamětní plaketu města p. xxxxxxxa pí xxxxxxxx a uložila tajemníkovi MěÚ organizačně zabezpečit předání vyznamenání a ocenění dne 17.11.2011.
 
Usnesení č. 305 – splněno
(24/19.9.2011) Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 1155
Rada města vzala na vědomí výpověď nájemního vztahu k nebytovým prostorám ve 4. nadzemním podlaží v čp. 1155 nájemcem J Perfect, spol. s.r.o. a souhlasila se záměrem pronájmu těchto nebytových prostor. Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
 
Usnesení č. 306 – trvá
(24/19.9.2011) Ukončení nájmu bytu č. 5/645 ul. Ke Stadionu – dohodou
Rada města souhlasila s ukončením nájmu bytu č. 5/645 ul. Ke Stadionu s nájemkyní
pí xxxxxxxxx dohodou ke dni 5.9.2011 a uložila starostovi města příslušnou dohodu podepsat.
 
Usnesení č. 307 – trvá
(24/19.9.2011) Prodej pozemku z vlastnictví města
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku parc.č. 1074/3 manželům Čížkovým.
 
Usnesení č. 308 – splněno
(24/19.9.2011) Pronájem nebytového prostoru
Rada města souhlasila s pronájmem nebytového prostoru v čp. 1155 – přízemí, místnosti
č. 001, 003 a 004 p. xxxxxxxxx a uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. NS uzavřena k 6.10.2011.
 
Usnesení č. 309 – trvá
(24/19.9.2011) Smlouva o smlouvě budoucí – uložení kabelového vedení NN
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2457/2, 1850/3, 2180/3, 1809/3 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN pro stavbu Nové Strašecí – U Nádraží a uložila starostovi města smlouvu o smlouvě budoucí podepsat.
 
Usnesení č. 310 – splněno
(24/19.9.2011) Smlouva o smlouvě budoucí – uložení kabelového vedení p.č. 417
Rada města vzala na vědomí žádost spol. ČEZ Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 292/10, 2129/1, 2129/2, 300/1, 301/5, 314/8 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a uložila komisi pro životní prostředí a komisi pro problematiku sídlišť zabývat se touto žádostí s ohledem na zeleň, která se v dotčených pozemcích nachází. Vyjádření komise
pro životní prostředí bylo podkladem pro rozhodnutí rady města.
 
Usnesení č. 311 – trvá
(24/19.9.2011) NoStraDivadlo – podpora postupové přehlídky divadla Setkání
ve Strašecí 2012
Rada města schválila spolupráci při uskutečnění postupové přehlídky studentského
a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 ve dnech 30.3.-1.4.2012
se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s. a ukládá vedoucí MKZ připravit smlouvu o spolupráci.
 
Usnesení č. 312 – trvá
(24/19.9.2011) Dopravní opatření v Poděbradově ulici
Rada města souhlasila s nutností vybudování přechodu pro chodce v Poděbradově ulici vzhledem k novému vstupu do základní školy a s řešením přechodu komplexně v kontextu úpravy dopravní situace v okolí školy včetně přilehlých ulic na základě studie Ing. arch. Křižáka. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vstoupit do jednání s příslušným odborem dopravy k zahájení úkonů nezbytných pro povolení vybudování zvýšeného zpomalovacího valu s integrovaným přechodem pro chodce v horní části Poděbradovy ulice a rozpracovat předmětnou studii do úrovně projektu a vydání souhlasu s její realizací a dále připravit rozpočtové změny pro zrealizování této akce. Rada města uložila dále starostovi města pokračovat v jednání s majitelem stavebnin U Nováků.
 
Usnesení č. 313 – splněno
(24/19.9.2011) Dodatky ke smlouvě č. 155/2011 o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu kontejnerových stání, kontrola a dohled nad shromažďováním odpadů od občanů
Rada města souhlasila s uzavřením dodatků ke smlouvě č. 155/2011 s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. a dále s finanční kompenzací TSNS doplatku ceny díla za období červenec, srpen, září ve výši 51.000,-Kč. Dodatky jsou podepsány.
 
Usnesení č. 314 – splněno
(24/19.9.2011) Darovací smlouva – požární automobil CAS MAGIRUS
Rada města souhlasila s uzavřením darovací smlouvy, kterou ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje daruje městu požární automobil CAS MAGIRUS. Starosta města podepsal darovací smlouvu.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 329
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
2) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období X./2011
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
- Pokrytí nerozpočtovaných výdajů:
     a) navýšením příjmů a výdajů rozpočtu města;
      b) v rámci převodů mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu města. 
- Úpravu rozpočtu z důvodu dosažení nižší daně z příjmu v případě, kdy je poplatníkem město.  
Zprávu o rozpočtových opatřeních za období X./2011 byla dne 12. 10. 2011 projednána
ve finančním výboru, který ji doporučuje ke schválení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 330
 
d o p o r u č u j e    
 
 zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období X./2011 schválilo
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   X./2011
 
 I. NAVÝŠENÍ ROZPOČTOVANÝCH PŘÍJMŮ                                                   v tis. Kč
 
      § 6171 Činnost místní správy               
          pol. 2324 – přijaté nekapitálové náhrady                                                                          370
          (část náhrady od p. Janouška na základě usnesení Okresního soudu v Rakovníku-schválení
           smíru Zastupitelstvem města dne 23.6.2011).
                                                                       
II. NAVÝŠENÍ ROZPOŤOVANÝCH VÝDAJŮ
       § 2219 Záležitosti pozemních komunikací                                                                          
           pol. 5171 opravy a udržování                                                                                           100
          (Výměna obrubníků u chodníku v Rabasově ulici – viz příloha č. 1). 
       § 3314 Městská knihovna
          pol 6121 Budovy stavby                                                                                                        6
          (Podíl města na realizaci stavby „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a 
           infocentra“ (spoluúčat města 5.879,-Kč, dotace 111.692,-Kč).
       § 3330 Činnost registrovaných církví
           pol. 5223 – neinvestiční transfer katolické církvi                                                               25    
           (Poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti na částečnou úhradu nákladů
            na výměnu oken farního kostela – schváleno Radou města, usnesení č. 252/2011).
       § 3639 Komunální služby
           pol. 5169 – ostatní služby                                                                                                   24
           (Demontáž klepadel a sušáků v Křivoklátském sídlišti (23.650,- Kč) – schváleno Radou
            města, usnesení č. 277/2011).
       § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
           pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                                                     50
            (Na základě vývoje výdajů na tomto paragrafu je nezbytné navýšit rozpočtované výdaje
             na uvedeném paragrafu a položce).
       § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
          pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                                                   115
            (Jedná se o zohlednění výdajů na základě žádosti jednatele TS s.r.o. nad rámec stanove-
             ného limitu z důvodu realizace likvidace a následné výsadby lip a Komenského nám.
             (84.252,- Kč) a obnovy „jezírka“ na Komenského náměstí (29.818,-). Vedení TS s.r.o.
             původně počítalo, že obě mimořádné akce se podaří zafinancovat v rámci stanoveného
 limitu, což je však s ohledem na vývoj čerpání na výše uvedeném paragrafu nereálné   vhledem k vysoké náročnosti na sekání zeleně ve městě – extrémně vlhké léto).
       § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
           pol. 5229 – neinvestiční transfer neziskové organizaci                                                      50 
            (Poskytnutí finančního příspěvku Dětskému domovu v Novém Strašecí na výstavbu
            veřejně přístupného víceúčelového sportovního hřiště v areálu Dětského domova.
             Projednáno v Radě města, usnesení č. 299/2011).
                                        
III. PŘEVODY MEZI §§
 
        § 2219 Záležitosti pozemních komunikací (chodníky)
            pol. 5192 – neinvestiční náhrady (úrazy na komunikacích města)                                    10
        § 6171 Činnost místní správy
             pol. 5169 – ostatní služby                                                                                               - 10
        § 3639 Komunální služby
            pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby                                                        40
        § 6112 Činnost zastupitelských orgánů
            pol. 5139 – nákup materiálu                                                                                            - 40
            (Výdaje spojené se zpracováním auditu - posouzení smluvního a technického stavu
              tepelného hospodářství města – ing. Josef Fárka (39.400,- Kč). Projednáno v Radě
              města, usnesení č.232/2011).                                                                                  
       § 6171 Činnost místní správy                                                                                             - 363
           pol. 6119 – změny územního plánu (-220); pol. 6121 – proj. dokumentace (-143)
       § 3113 Základní škola                                                                                                           290
           pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby (výdaje spojené se zpracováním .
                              energetických auditů a projektových dokumentací u objektů mateřských škol:
                              MŠ v Zahradní ul., MŠ v Tovární ul., MŠ v ul. J.Šotky a MŠ v ul. Al.Jiráska.                               
       § 3412 Městská sportovní zařízení                                                                                         73
           pol. 5166 – kontultační, poradenské a právní služby
                              (výdaje spojené s zpracováním energetického auditu a projektové doku-
                                Mutace u objektu haly BIOS).
           Pozn.: Projednáno v Radě města, usnesení 291/2011. Uzavřena smlouva o dílo s firmou
                      DEKPROJEKT s.r.o.
       § 6171 Činnost místní správy                                                                                            
            pol. 6121 – projektové dokumentace                                                                              - 86
       § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
            pol. 5169 – ostatní služby                                                                                                  86
           Pozn.: Projednáno v Radě města, usnesení 284/2011. Zpracování podkladů a žádosti na
                      „ Operační program životního prostředí“ – smlouva o dílo s firmou SAFE TREES.
 
IV. ÚPRAVA ROZPOČTU – snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů
      pol. 1122 – Daň z příjmu právnických osob za obec                                                         - 867
          Snížení rozpočtovaných příjmů z důvodu dosažení nižší daně z příjmů v případě, kdy je
          poplatníkem město.
       § 6399 Ostatní finanční operace
           pol. 5362 Platby daní a poplatků                                                                                  - 867
           Snížení rozpočtovaných výdajů z důvodu dosažení nižší daně z příjmů v případě, kdy je
           poplatníkem město.
       Pozn: Mezi pol. 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec a § 6399, pol. 5362 – Platby
                 daní a poplatků existuje vzájemná vazba.                                                                      
 
   
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
3) Navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
 
Na základě rozhodnutí rady města Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (dále jen TSNS) zajistily v plném rozsahu 2 projekty a to:
Převzetí Sběrného dvora (dále jen SD) a souvisejících činností ve věci odpadového hospodářství a převzetí správu údržby Veřejného osvětlení (dále jen VO). Oba projekty byly TSNS převzaty od 1. 7. 2011, v předstihu oproti původním úvahám. Převzetím obou projektů město prokazatelně dostává do svého rozpočtu finanční prostředky (ze SD …. plasty, papír, kovový odpad apod.) a na druhou stranu ze svého rozpočtu vynakládá méně finančních prostředků na spotřebu elektrické energie VO. (úspora výměnou svítidel na VO)
Oba projekty TSNS provozují pro město za stejné finanční prostředky, které město vynakládalo předchozím provozovatelům služeb.
S ohledem na skutečnost, že projekty si vyžádaly prvotní investice do nákupu kontejnerového nosiče MAN, vysokozdvižné plošiny CABSTAR apod. (viz. „Důvodová zpráva pro zastupitele……… “) bylo by účelné, aby byla společnost TSNS kapitálově posílena, nejlépe navýšením základního kapitálu společnosti. S přihlédnutím ke skutečnosti, že probíhá převzetí třetího projektu a to převzetí ČOV a kanalizačního řadu města včetně jejich správy a údržby, bylo by účelné, aby se základní kapitál společnosti TSNS navýšil
o 1.000.000,- Kč ( slovy jeden milion korun českých)
 
Poznámka : Ing. Jan Bureš k tomuto usnesení nehlasoval z důvodu možného střetu zájmů
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 331
 
 b e r e n a   v ě d o m í
 
návrh jednatelů Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o., aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. se sídlem Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27236846 o částku 1.000.000,- Kč
 
II. u k l á d á
 
starostovi města formou notářského zápisu zajistit změnu základního jmění Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. v obchodním rejstříku
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Ing. Karel Kestner)
 
 
 
 
4) Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků
 
Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků je stanovit jednotné zásady
a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků.
Povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena v § 6 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a způsobem stanoveným v § 29 a § 30 tohoto zákona.  Inventarizace majetku a závazků je jedna z podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví. Prováděcím předpisem k zákonu o účetnictví je vyhláška č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, která upravuje organizační zajištění a způsob provedení inventarizace.
Tato směrnice upravuje provádění inventarizací veškerého majetku a závazků, jiných aktiv
a jiných pasiv, podrozvahových účtů a ostatní evidence.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 332
 
v y d á v á
 
„Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků“, která je přílohou k tomuto usnesení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
5) Znalecký posudek technicko-ekonomické posouzení na cenu obvyklého stočného
 
Dne 6. 10. proběhlo jednání se Středočeskými vodárnami, a.s. (SVAS).  Na jednání byly diskutovány ekonomické záležitosti provozování.
Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (TSNS) představily strukturu výpočtu stočného odpadních vod na ČOV Nové Strašecí. SVAS opakovaně požadují uhrazení 2/3 celkových nákladů na provoz kanalizační sítě ve vlastnictví VKM za převedení splaškové vody ze stok města přes stoky VKM a.s.. Po orientačních výpočtech z toho vyplývá, že kanalizační stoky města napojované do kanalizačních stok v majetku VKM a.s. by měly vždy vyšší stočné
než-li stávající výše stočného uplatňovaná VKM a.s.
S tímto je nutné zásadně nesouhlasit, a proto je potřebné nechat zpracovat odborný posudek týkající se výše provozních nákladů na kanalizaci a ČOV na území města.
V případě provozování celé kanalizační sítě TSNS by platilo již předložené ekonomické posouzení a nebylo by nutné dělat další oponentní posudek.
Dle proběhlých jednání existuje předpoklad, že nedojde k dohodě a všechny tyto dokumenty budou předloženy na Ministerstvo zemědělství ČR jakožto regulátorovi.
Na základě zpracovaného posudku bude možné taktéž určit výši nájemného, které měly Středočeské vodárny, a.s. platit městu za využívání majetku města ke své podnikatelské činnosti.
Za účelem zpracování odborného posudku byl vznesen dotaz na Ústav vodního hospodářství obcí. Ústav vodního hospodářství obcí je odborným garantem zaměření vodního hospodářství obcí na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT       v Brně. p. Doc. Ing. Petrem Hlavínkem, CSc. byla předložena nabídka na zpracování znaleckého posudku ve výši Kč 50.000,- bez DPH.
Doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.   (Dipl. S.E. Delft)
člen Asociace čistírenských expertů České republiky
autorizovaný inženýr oboru vodohospodářské stavby
soudní znalec pro obor stavebnictví odvětví vodní stavby
soudní znalec pro obor vodní hospodářství odvětví čistota vod
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 333
 
 s c h v a l u j e
 
zpracování znaleckého posudku technicko-ekonomického posouzení na cenu obvyklého stočného od p. doc. Ing. Petra Hlavínka, CSc. za cenu 50.000,- Kč bez DPH.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
6) Záměr směny vodohospodářského majetku v majetku města se společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
 
Rada města svým usnesením č. 948 ze dne 21. 9. 2009 schválila smlouvu o nájmu
a provozování vodárenské infrastruktury vodovod Nové Strašecí se společností Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) jako nájemce-provozovatel a společností Vodárny Kladno-Mělník,a.s. (VKM) jako následný nabyvatel.
 
V důvodové zprávě k tomuto usnesení uvádí:
 
„ Na případný podpis smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury vodovod – Nové Strašecí musí bezprostředně navazovat jednání s uvedenými subjekty o podmínkách vkladu vodárenské infrastruktury (vodovodů ve vlastnictví města) do VKM,a.s.,
a kompenzaci tohoto vkladu města Nové Strašecí ze strany VKM, a.s., u kanalizační infrastruktury. Tato kompenzace pak musí mít návaznost na podmínky SFŽP pro přidělení dotace na dostavbu kanalizace (sdělení ze dne 29. 4. 2009 o akceptaci žádosti
pod č. 09031281 u SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí – 7. výzva OPŽP), a zajištění financování vlastní stavby dokanalizování.“
V rámci stávající podané výzvy není projekt dokanalizování města akceptovatelný. Důvodem je nemožnost vyjmutí části majetku z provozní smlouvy mezi VKM a SVAS. Tyto informace byly podrobně podány v rámci důvodových zpráv na předchozích jednáních zastupitelstva města.
I podle výsledků posledních jednání na SFŽP ČR kompenzace ve formě vyjmutí majetku kanalizace z provozovatelské smlouvy VKM-SVAS není pro získání dotace dostačující.
Je skutečností, že majetková situace v kanalizačním a vodovodním řadu je neuspořádaná
a nelogická.
Jako rozumné řešení zmiňované kompenzace je směna spočívající v převodu majetku související s vodovodní infrastrukturou do společnosti VKM, a.s. (jedná se o část vodovodní sítě, ATS Křivoklátská, zemní vodojem, pozemky související s vodovodní sítí). Hodnota tohoto majetku je dle znaleckého odhadu přibližně 20mil Kč. Naopak město by získalo
do svého vlastnictví majetek kanalizační infrastruktury (cca 4,4km potrubí a část majetku v areálu ČOV). V rámci této směny by se vypořádala taktéž sporná pohledávka společnosti VKM,a.s. ve výši 5mil Kč.
Znalecký posudek ocenění majetku v kanalizační infrastruktuře v tuto chvíli není zpracován. V případě že by představenstvo společnosti VKM,a.s. vyslovilo souhlas se záměrem této směny, posudek by byl poté vypracován. Dle stejné metodiky, kterou použila společnost VKM, a.s. k ocenění vodárenské infrastruktury, bylo vyhotoveno ocenění kanalizačního řadu. Lze předběžně konstatovat, že hodnota majetku kanalizačního řadu nepřevyšuje hodnotu majetku vodovodní infrastruktury.
Společností VKM, a.s. byl městu dne 10. 5 zaslán dopis, ve kterém je uvedeno:
 
Představenstvo na základě Vámi předloženého záznamu z jednání SFŽP muselo konstatovat,
že město Nové Strašecí nemá vůbec žádnou jistotu, že i po učinění těchto, do budoucna
nezvratných kroků, obdrží dotaci na dostavbu kanalizace ve městě. Představenstvo s tímto
postupem nesouhlasilo, protože tento postup není v souladu s původním rozhodnutím
o principech fungování akciové společnosti, ke kterým se přihlásilo i město Nové Strašecí
souhlasem s vložením majetku do VKM, a.s.
Z těchto důvodů Vám představenstvo doporučuje zvážit Váš návrh s tím, že v případě
standardních postupů (dokončení vkladu majetku, akceptace principu jednotných cen)
převezme VKM a.s. jako investor dostavbu kanalizace v Novém Strašecí.
 
Rada města se nabídkou zabývala na svém zasedání dne 16. 5. 2011 a přijala k němu usnesení č.193 v němž konstatuje, že:  nabídka ze strany Vodáren Kladno-Mělník a.s. není pro město v tuto chvílí prioritou. Město se jí bude dále zabývat, i když nadále bude usilovat o získání dotačního titulu na dostavbu kanalizace, případně ČOV z dotačních titulů Evropské Unie.
 
Tato nabídka dostavby kanalizace byla předložena poté, co došlo k opakované veřejné kritice současné majetkové a provozní situace (majetková nesourodost, neexistence smlouvy
o provozování). Lze jen spekulovat, jaké skutečné důvody vedly k podání této nabídky. Dosud žádná podobná nabídka nebyla učiněna. Naopak lze na základě předložené zprávy odborem investic „Vodohospodářská infrastruktura v Novém Strašecí - rozbor situace“ ze dne 21. 6. 2010,aktualizace 12/2010 vyčíst tyto varianty řešení, které byly s oběma společnostmi (VKM, SVAS) dříve konzultovány (viz příloha)
a) pokračování cestou čerpání dotace ze SFŽP                   
b) podání nové žádosti na MZe
c) výstavba po částech bez dotačních prostředků
 
U varianty c) je zmíněn model vkladu do společnosti VKM,a.s. Je zřejmé, že vkládat se může majetek investora, tedy města. O možnosti financování nebo spolufinancování se zde vůbec nehovoří.
Nabídka je překvapivá i s ohledem na bezesmluvní provozování majetku. Naše kanalizační infrastruktura bude vyžadovat investice. Dle informací podané na Ministerstvu zemědělství má být cca 30-34% z výše stočného použito na obnovu a rozvoj této infrastruktury. Není dosud zřejmé, na jaký účel byly tyto finanční prostředky použity.
Jak již bylo zmíněno, stávající provozní model neumožňuje čerpání dotace ze SFŽP.
Při směně majetku, tedy jeho konsolidace, by město žádalo v připravované výzvě již jako jediný vlastník s uzavřenou smlouvou na provozování se společností stoprocentně vlastněnou městem (tzv. InHouse model, který je SFŽP plně akceptovatelný). Nelze plně předvídat podmínky připravované nové výzvy, proto není možné s plnou odpovědností konstatovat, že při směně majetku bude město splňovat podmínky přidělení dotace. Nicméně v současné dotační výzvě SFŽP je vlastnický model s provozním modelem InHouse plně akceptovatelný. Další důležitou skutečností je, že při směně majetku dochází především ke konsolidaci velmi nesourodé vlastnické struktury.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.   334
 
n a v r h u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto
 
U s n e s e n í č.
 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
předložit společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. záměr města Nového Strašecí směny vodohospodářského majetku – vodovodní infrastruktura v majetku města za kanalizační infrastrukturu v majetku Vodárny Kladno-Mělník, a.s
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ v případě souhlasu ze strany představenstva společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s objednat znalecký posudek ocenění majetku v kanalizační infrastruktuře v majetku města jako podklad pro vzájemné vypořádání majetku
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
7) Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra
 
Na základě přidělené dotace, smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání v rámci Tematického zadání Oblast cestovního ruchu (uzavřena 27. 9. 2011) a uzavřené smlouvy o dílo se spol. MAO, a. s. (uzavřena 10. 8. 2011) byla realizována stavba „Veřejné sociální zařízení
pro návštěvníky knihovny a infocentra“ v budově čp. 1155, Havlíčkova ul.
Celkové náklady stavby byly dle žádosti o dotaci rozpočtovány na 141.946,- Kč. Dotace byla přidělena v maximální výši 134.848,- Kč, současně ale musí být splněna podmínka, že dotace bude 95 % celkových skutečných finančních nákladů akce.
Vítězným uchazečem ve výběrovém řízení byla spol. MAO, a. s., Huťská 1557, Kladno,
IČ: 169 78 307, za cenu 117.571,- Kč včetně DPH. Jelikož byla oproti rozpočtu stavby
v žádosti o dotaci vysoutěžena nižší cena díla, skutečná výše dotace ve výši 95 % bude upravena dle skutečných finančních nákladů akce.
Dotace tak bude činit 111.692,- Kč, tj. 95 % z celkových nákladů. Spoluúčast města bude 5.879,- Kč, tj. 5 % z celkových nákladů.
Stavba byla realizována za smluvní cenu, bez požadavku na navýšení ceny.
Pro účely financování akce OI MěÚ navrhuje radě města uložit tajemníkovi města
ve spolupráci s finančním odborem a odborem investic připravit na nejbližší jednání zastupitelstva rozpočtovou změnu v rozsahu přijetí dotace ve výši 111.692,- Kč a spoluúčasti města 5.879,- Kč, k úhradě stavební akce „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra“ v budově čp. 1155, Havlíčkova ul.
Výše uvedený návrh byl projednán s vedoucím finančního odboru Václavem Horáčkem.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 335
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s finančním odborem a odborem investic připravit
na nejbližší jednání zastupitelstva města rozpočtovou změnu v rozsahu přijetí dotace ve výši 111.692,- Kč a spoluúčasti města 5.879,- Kč, k úhradě stavební akce „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra“ v budově čp. 1155, Havlíčkova ul.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
8) „Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla JSDH Nové Strašecí“
 
Dne 6. června 2011 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje mimo jiné žádost města Nové Strašecí o dotaci na projekt „Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla“.
Projekt spočívá v obnově dýchací techniky, dovybavení členů JSDH ochrannými pomůckami a dovybavení vozidla CAS 30 Volvo FL 6. A to dvěma kusy moderních dýchacích přístrojů Drager, šesti kusy nových zásahových kompletů Fireman III, obuvi, rukavic a opasků. Dovybavení vozidla CAS 30 Volvo FL 6 spočívá v nákupu 2 hliníkových košů na hadice, klíče k nadzemnímu hydrantu, vysavače na bodavý hmyz včetně kombinézy, 2 ks brodících kalhot a 8 ks ručních svítilen. Požadavky na vybavení byly specifikovány velitelem JSDH Tomášem Novákem. Rozpočet akce je 210.840,- Kč, se spoluúčastí města
5 %, tj. 10.542,- Kč.
Vzhledem ke specifickému charakteru projektu, zajistil odbor investic MěÚ cenovou poptávku na dodavatele nakupovaného vybavení prostřednictvím velitele JSDH Tomáše Nováka. Doručeny byly tři nabídky:
 

Firma
Nabídková cena včetně DPH
PROBO–Petr Machara, Nový Bor, 473 01; IČO: 67856438
201.205,2 Kč
Požární technika–Jaroslav Michna, Žeravice 338, 696 47; IČO: 75727056
220.116,- Kč
Božena Kvapilíková–Josef Kvapilík, Vyšehoří 69, Zábřeh, 789 01; IČO: 73164925
239.110,- Kč

 
Nejnižší cena byla nabídnuta firmou PROBO–Petr Machara, Nový Bor, 473 01; IČO: 67856438 – 167.671,- Kč bez DPH, DPH = 33.534,2 Kč, cena včetně DPH činí 201.205,2 Kč.
Z tohoto důvodu OI MěÚ navrhuje radě města schválit jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče PROBO–Petr Machara, Nový Bor, 473 01; IČO: 67856438, za 167.671,- Kč bez DPH (DPH 33.534,2 Kč, cena s DPH 201.205,2 Kč) a současně uložit tajemníkovi města ve spolupráci s finančním odborem a odborem investic připravit na nejbližší jednání zastupitelstva rozpočtovou změnu ve výši 10.344,2 Kč na dofinancování nákupu výše uvedeného vybavení.
Výše uvedený návrh byl projednán s vedoucím finančního odboru Václavem Horáčkem.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 336
 
I. s c h v a l u j e
 
nákup vybavení, které je předmětem projektu „Obnova vybavení zásahové jednotky
a vozidla“ JSDH Nové Strašecí u firmy PROBO–Petr Machara, Nový Bor, 473 01;
IČO: 67856438 za cenu 201.205,2 Kč včetně DPH.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s finančním odborem a odborem investic připravit
na nejbližší jednání zastupitelstva města rozpočtovou změnu na financování akce „Obnova vybavení zásahové jednotky a vozidla“. Její rozsah bude upřesněn po přijetí smlouvy
o poskytnutí dotace, která byla zaslána hejtmanovi Středočeského kraje k podpisu (přesné procentuální rozdělení dotace a spolufinancování města)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
9) Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 1155, ul. Havlíčkova –
nájemce : DUKÁT, spol. s.r.o., IČ 451 44 028
 
Dne 3. 10. 2011 byla na městský úřad doručena žádost nájemce , společnosti DUKÁT,
spol. s.r.o. o ukončení nájmu nebytového prostoru - skladu S1 v suterénu  objektu čp. 1155, ul. Havlíčkova nájemce   o ploše 26,8 m2 dohodou k 31. 10. 2011.    Jedná se o prostor, který nájemce užívá na základě nájemní smlouvy č. 200/2005/TM ze dne 22. 7. 2005 
ve znění dodatků č. 1 až 4 jako sklad textilního zboží.
Nájemní vztah je možno - v souladu se zněním nájemní smlouvy – ukončit dohodou smluvních stran, o níž nájemce žádá, případně výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 337
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
výpověď  nájemního vztahu s nájemcem společností Dukát, spol. s.r.o., zastoupenou
xxxxxxxxx jednatelem společnosti k nebytovému prostoru v suterénu  domu
čp. 1155, Havlíčkova ul., k datu 31. 12 2011 s tím, že pokud dojde k obsazení tohoto prostoru novým nájemcem ve výpovědní lhůtě, bude nájemní vztah ukončen dohodou dříve.
 
II. s o u h l a s í
 
se záměrem pronájmu nebytového   prostoru v suterénu č. p. 1155, Havlíčkova ul., místnosti SI (26,8 m2) za podmínek :
       -    nájemné minimálně ve výši   18.392- Kč/rok splatné ve čtvrtletních splátkách
            ( t.j výšnájemného pro r. 2011)
-          na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
-          možnost navýšení nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce (inflace)
-          využití - skladové prostory
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru pronájmu podle § 39 zákona „o obcích“.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
10) Ukončení nájmu bytu
 
Pan xxxxxxxxxx, velitel MěP v Novém Strašecí, který na základě nájemní smlouvy
č. 274/2009/Bal ze dne 30.9.2009 užívá jako služební byt č. 2 ve 4. nadzemním podlaží domu čp. 1155 v Havlíčkově ulici ( 3+1, celková plocha bytu je 155,7 m2)   podal
dne 29. 9. 2011 výpověď z nájmu bytu k 31. 12. 2011, t.j. ve výpovědní lhůtě 3 měsíce.
Následně byla dne 10. 10. 2011 na MěÚ doručena žádost pana xxxxxxxx 
o částečnou úhradu nákladů, které vynaložil na vylepšení a úpravy bytu v čp. 1155,
a které při ukončené nájmu bytu budou v bytě ponechány. Podle vyčíslení žadatele se jedná o úpravy v celkové hodnotě cca 40.500,- Kč,  které provedl v bytě na své náklady. Vzhledem k tomu, že předpokládal jejich dlouhodobé využití, nepožadoval jejich kompenzaci před jejich vybudováním. Od 11/2011 však v bytě bydlí sám a pro 1 osobu je byt velký a nad jeho finanční možnosti. Provedené úpravy bytu jsou popsány v žádosti, která je přílohou této zprávy. 
OI potvrzuje, že práce byly v bytě provedeny a navrhuje – vzhledem k jejich charakteru a zlepšení bytu - jejich částečnou kompenzaci oproti nájemnému   ve výši dvojnásobku holého měsíčního nájemného ( t.. 7.717,-Kč/měsíc) celkem tedy 15.434,- Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 338
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výpověď nájmu bytu č. 2 v čp. 1155, který jako služební užívá pan xxxxxxxxxxx,
r.č. xxxxxx s tím, že nájem skončí k 31. 12. 2011. 
 
II. n e s o u h l a s í
 
s částečnou kompenzací úprav, které nájemce v bytě provedl 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
11) Žádost o pronájem bytu
 
Dne 11. 10. 2011 byla na MěÚ doručena žádost pana xxxxxxx ( MěP Nové Strašecí) o pronájem bytu. Z důvodů popsaných v žádosti, která je přílohou této zprávy, žádá
o pronájem bytu č. 5 v bytovém domě čp. 645, o velikosti 1+ 1 ( 43 m2), ul. Ke Stadionu, který je volný od 5. 9. 2011.
Žádá o pronájem bytu od 1. 12. 2011, tak aby se mohl v průběhu prosince nastěhovat. 
OI neeviduje jinou žádost o pronájem bytu obdobné velikosti a charakteru.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 339
 
I. s o u h l a s í  
 
s pronájmem bytu č. 5 v čp. 645 v ul. Ke Stadionu ( 1+1, 43 m2) panu xxxxxxxxx, nar. 4. 5. 1964, trvalé bydliště xxxxxxxxxxxx   na dobu neurčitou
od 1. 12. 2011.  
 
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvu podepsat. 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
12) Stanovení výše stočného
 
Provozovatel kanalizační sítě ve vlastnictví města – Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. předkládá návrh kalkulace pro stanovení ceny stočného pro rok 2011. Cena stočného je shodná s výší stočného Vodáren Kladno – Mělník, a.s..
 
Poznámka : Ing. Jan Bureš k tomuto usnesení nehlasoval z důvodu možného střetu zájmů
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 340
 
n a v r h u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
stočné pro rok 2011 předložené provozovatelem kanalizační sítě ve vlastnictví města Nové Strašecí Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. ve výši 29,70Kč bez DPH (32,67Kč s DPH)/m3
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
13) Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města
 
Starosta města předložil návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 25. října 2011 ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 341
 
s c h v a l u j e
 
návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města, které se koná 25. října 2011 od 18 hod.
ve Slavnostním sále MěÚ
 
Navržený program:
 
1.    Zahájení
2.    Volba mandátové komise
3.    Zpráva mandátové komise
4.    Složení slibu nového člena zastupitelstva města
5.    Kontrola usnesení
6.    Rozpočtová opatření za období X./2011
7.    Prodej pozemku z vlastnictví města parc.č. 1074/3
8.    Uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy č. 43/2010/OI
9.    Navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby
        Nové Strašecí, s.r.o.
10. Záměr směny vodohospodářského majetku v majetku města
       se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 
11. Stanovení výše stočného
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
14) Svoz bioodpadu pro rok 2011
 
Problematickou složkou komunálního odpadu je složka bioodpadu. Přestože je bioodpad možné odkládat do místa sběrného dvora, pro některé občany může být problematická doprava. Dalším důvodem je i např. skutečnost, že řada občanů odklízí spadané listí stromů, které jsou na pozemcích města. Někteří odklízejí i části veřejných prostranství, které jsou přilehlé k jejich nemovitostem.
Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. byly poptány na cenovou nabídku. Tato byla předložena v částce 7.560,-Kč včetně DPH/ 1 svoz.
Svoz bioodpadu by proběhl ze všech ulic města vždy v pondělí v dopoledních hodinách ve dnech 31.10, 14.11 a 28.11. Občané by bioodpad vložili do pytlů a pracovníci TS by zajistili jejich odvoz.
 
Poznámka : Ing. Jan Bureš k tomuto usnesení nehlasoval z důvodu možného střetu zájmů
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 342
 
s c h v a l u j e
 
svoz bioodpadu z celého města společností Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. v letošním roce v termínech 31.10, 14.11 a 28.11 za částku 7.560,-Kč včetně DPH/ 1 svoz.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
15) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích
 
Uzavřená smlouva o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích vymezuje rozsah činností, které nájemce (provozovatel – Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.) zajišťuje
pro pronajímatele (město Nové Strašecí). Pro efektivní výkon činností nájemce/provozovatele je potřebné rozšířit ještě o následující zmocnění:
-          zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek k výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za předchozí kalendářní rok nejpozději do 30. června kalendářního roku způsobem uvedeným v § 36 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a k zaslání každoročně ve stejném termínu ministerstvu
-          umožnění připojení na kanalizace, pokud to umožňují kapacitní a další technické podmínky
-          uzavírání písemných smluv o odvádění odpadních vod s odběrateli nájemcem/provozovatelem jeho jménem a na jeho odpovědnost
-          podání informace obecnímu úřadu obce dle § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
-          stanovení výše stočného na následující kalendářní rok, nestanoví-li tak pronajímatel do 30. listopadu aktuálního kalendářního roku
 
Poznámka : Ing. Jan Bureš k tomuto usnesení nehlasoval z důvodu možného střetu zájmů
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 343
 
s c h v a l u j e
 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 165/2011 o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. spočívající v rozšíření jejich činnosti
Text dodatku je přílohou k tomuto usnesení.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
 
 
 
Různé
 
a) Žádost o finanční příspěvek pro TJ Sokol Nové Strašecí – oddíl kopané
 
Na MěÚ byla doručena informace TJ Sokol Nové Strašecí oddílu kopané ohledně finanční situace klubu. Oddíl kopané uvádí, že městský grant pro mládež byl zhruba 70% potřeb pro šest mužstev. Zbytek, tedy zhruba 40.000,-Kč a náklady na A mužstvo musí oddíl sehnat
od sponzorů, nebo vybrat na příspěvcích. Vzhledem k tomu že počet podnikatelských subjektů, kteří přispívají oddílu na činnost klesá, žádají o finanční příspěvek.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 344
 
I. b e r e n a   v ě d o m í
 
žádost TJ Sokol Nové Strašecí oddílu kopané o poskytnutí finančního příspěvku městem
 
II. u k l á d á
 
sportovní komisi navrhnout kritéria pro přerozdělení určité částky finančních prostředků
TJ Sokolu Nové Strašecí pro jednotlivé oddíly, přičemž prioritní kritéria rady města jsou mládež a samofinancování oddílů.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
b) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
 
Na MěÚ byla doručena žádost od souboru Čtyřlístek pana xxxxxxxxxx o příspěvek města ve výši 27.000,-Kč na dopravu souboru Čtyřlístek na 52. Mezinárodní folklorní festival v Myjavě (Slovenská republika).
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 345
 
s c h v a l u j e
 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 27.000,-Kč Souboru lidových písní a tanců Čtyřlístek na dopravu na 52. Mezinárodní folklorní festival v Myjavě (Slovenská republika)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
 
-          ledování hřiště u SOU Nové Strašecí
-          otázka zkrácených verzí důvodových zpráv při čtení na zastupitelstvu města
 
 
 
 
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 20:30 hod.
 
 
 
27. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 31. 10. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.                                                             RNDr. Libuše Vosátková  v.r.
 starosta města                                                                         místostarostka města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 21. 10. 2011

31. 10. 2011 Zobrazit méně

Stránka