Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 28. rady města ze dne 14. 11. 2011

.
Zápis
 
 
                          z 28. zasedání rady města,
                      konaného dne 14. listopadu 2011                     
 
 
 
 
P ř í t o m n i :
                                
                  RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
               Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
               Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
               Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
               Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                                
               JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
O m l u v e n :
 
 
Mgr. Karel Filip                       - starosta města
Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
 
H o s t :
 
    Pavel Oliva       - k projednávanému bodu
bez usnesení – ledování bývalé hřiště u SOU
Pavel Friebert   - vedoucí OI
                          (k bodu 9)
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….     ………………………………………..    
Bc. Pavel Novák v.r. (18.11.2011)                Ing. Jan Bureš v.r. (18.11.2011)
                  
Program:
 
Zahájení   
1.      Kontrola usnesení
2.      Farmářské trhy
3.      Nabídka daru pozemků města
4.      Převod pozemků do a z vlastnictví města v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním komunikace Křivoklátská
5.      Informace o ukončení nájemního vztahu
6.      Žádosti o přidělení bytu č. 5, Zahradní 1034
7.      Žádost o přidělení bytu č. 1, Havlíčkova ulice 1155
8.      Žádost o povolení a kompenzaci nákladů za stavební úpravy v čp. 938
9.      Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 195/2011/OI na provedení stavby „Udržovací práce Kaple Sv. Isidora – Nové Strašecí“
10. Regenerace parku u kaple Sv. Isidora
11. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 196/2011/OI na provedení díla „Regenerace veřejných prostranství – II.etapa“
12. Studie dětského hřiště „Pod Farou“v Novém Strašecí
13. Výzva ve věci užívání kanalizační infrastruktury ve vlastnictví města Nové Strašecí v období od roku 2004 do roku 2011
14. Půjčka Technickým službám Nové Strašecí, s.r.o.
15. Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města
Různé
Závěr
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájila v 17:30 hodin místostarostka města RNDr. Libuše Vosátková. Přivítala přítomné a konstatovala, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 5 členů rady města.
Omluven z dnešního jednání je Mgr. Karel Filip, Mgr. Richard Spiegl.
Místostarostka města konstatovala, že zápis z minulé rady města byl ověřen
Ing. Karlem Kestnerem a Bc. Pavlem Novákem.
Místostarostka města jmenovala za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bureše
a Bc. Pavla Nováka.
Místostarostka města seznámila přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 5 členy rady města
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxxxx a p. xxxxxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s pxxxxx a p. xxxxxx, zástupci spol. Edesa
po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
Po několika jednáních dne 30. 3. 2011 podala novou žádost o prodej předmětných pozemků (žádost o snížení kupní ceny), ke které se následně přidali i ostatní 3 spoluvlastníci. Návrh společnosti Edesa nebyl akceptován, prodej bude uskutečněn přímo novým majitelům řadových domů.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí (splněno) a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek. Byly předloženy koncepce TSNS, Měpolicie, MKZ a knihovny, zbývá koncepce MSZ, která se řeší v návaznosti na výpověď smlouvy s TJ Sokol.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny. Smlouva podepsána a potvrzena druhou stranou. K dispozici jsou telefonní aparáty (dar bubakov.net), čeká se na převedení telefonních linek.
 
Usnesení č. 128 – trvá
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011 a dále uložila místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 134 – splněno
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 43/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům. Se stavebníky byla dohodnuta kompenzace za převod. Dodatek byl schválen zastupitelstvem města dne 25. 10. 2011.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava černých pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace objednána u Technických služeb a dojednána se SUS. Opravy probíhají. Kontrola společně s číslem usnesení č. 312.
 
Usnesení č. 157 – trvá
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy. Kontrola společně s číslem usnesení 312.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd). Objednáno u Technických služeb města Nové Strašecí, s.r.o. Oblouky
a lanka jsou odstraněny, úprava vjezdu bude řešena až po realizaci stavby vodovodního přivaděče (VKM).
 
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11
přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene xxxxxxxx a městem jako povinným z věcného břemene. Objednán geometrický plán k vyznačení rozsahu věcného břemene, který je podkladem pro uzavření smlouvy.
 
Usnesení č. 230 – splněno
(17/13.6.2011) Záměr výstavby hřiště v ulici Fortna na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3
Rada města schválila záměr výstavby dětského hřiště na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3 v ulici Fortna a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI prověřit realizovatelnost stavby v souladu s územními a stavebně technickými podmínkami. Není v rozporu s územním plánem. A. Burešová předložila situační studii OI k posouzení. OI předložil k projednání v RM dne 14.11.2011.
 
Usnesení č. 243 – trvá
(18/27.6.2011) Problematika ledování hokejbalového hřiště Na Kocourku
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI provést studii proveditelnosti víceúčelové sportovní plochy na místě dnešní školní družiny (čp. 1155) a dále uložila školské a kulturní komisi zabývat se dalšími možnými náhradními plochami na ledování
 
Usnesení č. 255 – splněno
(20/25.7.2011) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Středočeského kraje
Rada města souhlasila s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na akce – Kaple sv. Izidora – udržovací práce, Parkové úpravy veřejných prostranství – II.etapa, Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra, Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla. Česká se na podpis Středočeského kraje. Všechny smlouvy byly podepsány.
 
Usnesení č. 282 – splněno
(22/22.8.2011) Ukončení nájemního vztahu v domě čp. 213 
Rada města schválila uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu se Základní školou Nové Strašecí, Čsl.armády 213 na pronájem nebytových prostor v budově čp. 213 dnem
31. 8. 2011 a vrácení předplaceného nájemného. Dohoda byla podepsána, vrácení předplaceného nájemného bylo poukázáno městu zpět.
 
Usnesení č. 288 – trvá
(23/5.9.2011) Inventarizace hospodářských prostředků města
Rada města schválila návrh komise na vyřazení inventáře z majetku města dle inventarizace roku 2010 a uložila tajemníkovi MěÚ nadále pokračovat v zabezpečení ocenění dlouhodobého majetku.
 
Usnesení č. 293 – splněno
(23/5.9.2011) Návrh na uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy
Rada města doporučila zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy č. 43/2010/OI, jehož předmětem je převod rozvodů veřejného vodovodu místo na Středočeské vodárny, a.s., na město Nové Strašecí a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit text dodatku a podklady k projednání do zastupitelstva města. Dodatek plánovací smlouvy byl schválen zastupitelstvem města.
 
Usnesení č. 294 – splněno
(23/5.9.2011) Telefónica Czech Republic – prodloužení nájemní smlouvy
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy o dalších 10 let se spol. Telefónica Czech Republic, a.s. o nájmu části půdy budovy MěÚ na Komenského nám. 201, pro umístění anténních stožárů formou dodatku ke smlouvě a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Dodatek byl podepsán.
 
Usnesení č. 301 – trvá
(23/5.9.2011) Ledování hokejbalového hřiště
Rada města vzala na vědomí info starosty města, že veškeré podklady k problematice ledování hokejbalového hřiště byly postoupeny předsedům komisí (sportovní, školské a kulturní) k jejich vyjádření a doporučuje zastupitelstvu města uložit výboru pro školství, kulturu a sport, aby se zabýval stanovisky jednotlivých komisí, jež se mají vyjádřit k problematice ledování hokejbalového hřiště.
 
Usnesení č. 302 – trvá
(23/5.9.2011) Vyznamenání a ocenění města 2011
Rada města udělila vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy p. Skálovi in memoriam a Ing. Perglerovi, Zlaté W krále Vladislava III. třídy Mgr. Hajnému a MUDr. Neustupové a pamětní plaketu města p. Lebrovi a pí Pelcové a uložila tajemníkovi MěÚ organizačně zabezpečit předání vyznamenání a ocenění dne 17.11.2011.
 
Usnesení č. 306 – splněno
(24/19.9.2011) Ukončení nájmu bytu č. 5/645 ul. Ke Stadionu – dohodou
Rada města souhlasila s ukončením nájmu bytu č. 5/645 ul. Ke Stadionu s nájemkyní
pí Procházkovou dohodou ke dni 5.9.2011 a uložila starostovi města příslušnou dohodu podepsat. Dohoda uzavřena.
 
Usnesení č. 307 – splněno
(24/19.9.2011) Prodej pozemku z vlastnictví města
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku parc.č. 1074/3 manželům Čížkovým. Projednáno na 6. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 309 – splněno
(24/19.9.2011) Smlouva o smlouvě budoucí – uložení kabelového vedení NN
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2457/2, 1850/3, 2180/3, 1809/3 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN pro stavbu Nové Strašecí – U Nádraží a uložila starostovi města smlouvu o smlouvě budoucí podepsat.
 
Usnesení č. 311 – trvá
(24/19.9.2011) NoStraDivadlo – podpora postupové přehlídky divadla Setkání
ve Strašecí 2012
Rada města schválila spolupráci při uskutečnění postupové přehlídky studentského
a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 ve dnech 30.3.-1.4.2012
se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s. a ukládá vedoucí MKZ připravit smlouvu o spolupráci.
 
Usnesení č. 312 – trvá
(24/19.9.2011) Dopravní opatření v Poděbradově ulici
Rada města souhlasila s nutností vybudování přechodu pro chodce v Poděbradově ulici vzhledem k novému vstupu do základní školy a s řešením přechodu komplexně v kontextu úpravy dopravní situace v okolí školy včetně přilehlých ulic na základě studie Ing. arch. Křižáka. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vstoupit do jednání s příslušným odborem dopravy k zahájení úkonů nezbytných pro povolení vybudování zvýšeného zpomalovacího valu s integrovaným přechodem pro chodce v horní části Poděbradovy ulice a rozpracovat předmětnou studii do úrovně projektu a vydání souhlasu s její realizací a dále připravit rozpočtové změny pro zrealizování této akce. Rada města uložila dále starostovi města pokračovat v jednání s majitelem stavebnin U Nováků.
 
Usnesení č. 317 – splněno
(25/3.10.2011) Změna záměru prodeje bytu
Rada města mění své usnesení č. 55 ze dne 10.1.2011, kterým byl schválen záměr prodeje bytové jednotky č. 9/972 tak,že minimální kupní cena je 1.400.000,-Kč. Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru prodeje.
 
Usnesení č. 318 – splněno
(25/3.10.2011) Pronájem Komenského náměstí – posvícení 2012
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s p. xxxxxxx na pronájem části náměstí za účelem atrakcí a prodejních stánků v rámci oslav posvícení. Smlouvy je podepsána.
 
Usnesení č. 319 – trvá
(25/3.10.2011) Skládka „Na Okrouhlici“, pronájem pozemků
Rada města souhlasila s úpravou znění odst.1 čl. V. nájemní smlouvy k ošetření užívání části pozemku 655 pro skládku „Na Okrouhlici“ a ukládá starostovi města nájemní smlouvu na části pozemku podepsat a dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat v jednáních s pí xxxxx Nájemní smlouva na užívání části p.č. 655 byla dne 20.10.2011 uzavřena. P. xxxxxxbyla dne 14.10.2011 informována dopisem o stanovisku RM k výši nájemného. Zatím bez odpovědi.
 
Usnesení č. 320 – splněno
(25/3.10.2011) Prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 3/100 p. Rokosovi a uložila starostovi dodatek k nájemní smlouvě podepsat. Dodatek byl podepsán.
 
Usnesení č. 321 – splněno
(25/3.10.2011) Uzavření dodatku č. 1 – zpracování PD hřbitovní zeď
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 151/2011/OI na zpracování projektové dokumentace hřbitovní zdi v Novém Strašecí a uložila starostovi města podepsat tento dodatek. Dodatek byl podepsán.
 
Usnesení č. 322 – splněno
(25/3.10.2011) Výměna obrubníků u chodníku v Rabasově ulici
Rada města schválila realizaci stavební akce výměny obrubníků v Rabasově ulici v délce 156bm za cenu díla 99.216,-Kč a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF a OI připravit na nejbližší jednání ZM rozpočtovou změnu s touto částkou. Rozpočtová změna byla schválena ZM dne 25.10.2011.
 
Usnesení č. 323 – splněno
(25/3.10.2011) Věcné břemeno
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k ošetření existence a provozování zařízení elektrizační distribuční soustavy na pozemcích parc.č. 284/118, 276/9, 299/2, 301/4, 303/3, 306/1 a 2129/1 a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Starosta města smlouvu podepsal, byla zaslána straně oprávněné z věcného břemene k vyřízení vkladu do KN.
 
Usnesení č. 324- splněno
(25/3.10.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2128/2, 2126, 277, 2129/1 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat.
 
Usnesení č. 325 – splněno
(25/3.10.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 292/10, 2129/1, 2129/2, 300/1, 301/5, 314/8 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat.
 
Usnesení č. 326 – splněno
(25/3.10.2011) Změna parkovného
Rada města schválila s platností od 1.12.2011 ceny stání silničních motorových vozidel v určených úsecích místních komunikací a uložila jednatelům TSNS zabezpečit realizaci ceníku parkovného. Tajemník MěÚ zajistil informovanost veřejnosti o ceníku, TSNS provedly změnu nastavení parkovacích automatů.
 
Usnesení č. 327 – splněno
(25/3.10.2011) Zábor části náměstí
Rada města souhlasila s uspořádáním Bio Jarmarku ve spodní části náměstí základní školou, starosta města informoval o této akci městskou policii.
 
Usnesení č. 330 – splněno
(26/17.10.2011) Rozpočtová opatření za období X./2011
Projednáno na 6. zasedání zastupitelstva města.
 
 
Usnesení č. 331 – splněno
(26/17.10.2011) Navýšení základního kapitálu TSNS, s.r.o.
Projednáno na 6. zasedání zastupitelstva města. Navýšení nebylo schváleno.
 
Usnesení č. 332 – splněno
(26/17.10.2011) Záměr směny vodohospodářského majetku v majetku města se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Projednání na 6. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 335 – splněno
(26/17.10.2011) Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF připravit na nejbližší zasedání ZM rozpočtovou změnu v rozsahu přijetí dotace ve výši 111.692,-Kč a spoluúčastí města 5.879,-Kč. Rozpočtové změny schváleny ZM dne 25.10.2011.
 
Usnesení č. 336 – trvá
(26/17.10.2011) Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla JSDH
Rada města schválila nákup vybavení a obnovy zásahové jednotky a vozidla JSDH Nové Strašecí a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF připravit na nejbližším zasedání ZM rozpočtovou změnu.
 
Usnesení č. 337 – splněno
(26/17.10.2011) Žádost o ukončení nájmu nebyt.prostor v čp. 1155 – Dukát, spol. s.r.o.
Rada města vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na nebyt. prostory v čp. 1155 společností Dukát, spol. s.r.o. k datu 31.12.2011 s tím, že pokud dojde k obsazení tohoto prostoru dříve novým nájemce, bude nájemní vztah ukončen dohodou.
Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
 
Usnesení č. 339 – trvá
(26/17.10.2011) Žádost o pronájem bytu
Rada města souhlasila s pronájmem bytu č. 5/645 p. xxxxxxxxx na dobu neurčitou od 1.12.2011 a uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Vyhotovení smlouvy zajišťuje Baldex.
 
Usnesení č. 340 – splněno
(26/17.10.2011) Stanovení výše stočného
Projednáno na 6. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 343 – trvá
(26/17.10.2011) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě č. 165/2011 o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. spočívající v rozšíření jejich činnosti.
Starosta města dodatek podepsal, čeká se na podepsání jednatelů.
 
Usnesení č. 344 – trvá
(26/17.10.2011) Žádost o finanční příspěvek pro TJ Sokol N.S. – oddíl kopané
Rada města vzala na vědomí žádost oddílu kopané o finanční příspěvek a uložila sportovní komisi navrhnout kritéria pro přerozdělení určité částky finančních prostředků TJ Sokolu N.S. pro jednotlivé oddíly.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.  356
 
s c h v a l u j e
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
2) Farmářské trhy
 
MKZ se podařilo zajistit dle předešlého požadavku pořádání farmářských trhů
na Komenského náměstí, a to u společnosti SLATR s.r.o. Praha 5. Zkušebně se trhy konaly již třikrát vždy ve středu. I přes nepříznivé počasí se trhovci i návštěvníci vyjádřili příznivě. Pořádající společnost má zájem na sjednání smlouvy a v trzích pokračovat v započatých intervalech po 14 dnech, zachovat středy a období stanovit na březen až prosinec. V prosinci by se trhy zaměřily již jako vánoční. Pořádání trhů je navrženo bez finančních požadavků
na obou stranách, pořádající společnost bude pouze hradit náklady na elektrický proud.
Ze strany města se navrhuje forma užívání prostor na náměstí jako výpůjčka ve smyslu ust. § 659 občanského zákoníku. Smlouva by byla uzavřena na dobu neurčitou s možností výpovědi s půlroční výpovědní lhůtou. Pokud by v termínu trhu mělo být náměstí využito pro jiné účely, nebo by to neumožňovaly případné stavební či jiné technické záležitosti, je sjednána možnost jednostranného zrušení trhu v konkrétním termínu bez nároku na kompenzaci.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 357
 
I. s c h v a l u j e
 
a) uzavření smlouvy o bezplatném obstarání farmářských trhů na Komenského náměstí společností SLATR s.r.o., Zvoncovitá 1968, Praha 5, IČ 264 89 686, a to tak, že farmářské trhy se budou pořádat v období březen – prosinec vždy druhou středu,
b) výpůjčku pozemků č. 2086/1 a 21806/2 v k.ú. Nové Strašecí (prostor na Komenského náměstí) společnosti SLATR s.r.o., Zvoncovitá 1968, Praha 5, IČ 264 89 686 vždy na den pořádání farmářského trhu (§ 659 Občanského zákoníku).
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
3) Nabídka daru pozemků městu
 
Město obdrželo písemnou nabídku   paní xxxxxxx, bytem xxxxxxx na   darování pozemků parc.č. 2282/1 ( 186 m2, ost.plocha-ostat.komunikace)
a parc.č. 2470/11 (18 m2, ost.plocha – ostat. komunikace)   v k.ú. Nové Strašecí městu.
Jedná se o pozemky, které jsou součástí místní komunikace, ulice Pecínovská, slepé ulice směrem k trati ČD.
Pozemky byly v rámci digitalizace zapsány jako vlastnictví původních majitelů, rodičů paní Mazancové. Ke zjištění současných vlastníků pozemků bylo nutno dodatečně projednat dědictví k tomuto majetku. Paní xxxxxxx proto žádá o úhradu nákladů spojených s projednáním dědictví darovaných pozemků v celkové výši 1.684,- Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 358
 
d o p o r u č u j e
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í  č. ........
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru pozemků parc. č. 2282/1 (186 m2) a parc.č. 2470/11 (18 m2) v kat. území Nové Strašecí zapsaných na LV č.2325   pro obec a k.ú. Nové Strašecí, od dárce paní xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx s tím, že město Nové Strašecí jako strana obdarovaná  připraví darovací smlouvu, uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví a zaplatí dárkyni náhradu ve výši 1.684,- Kč na úhradu  nákladů dědického řízení ve výši 1.684,-Kč.
 
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu darovací podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
Poznámka: v 18:40 hod. odešel Ing. Jan Bechyně (4)
 
 
 
4) Převod pozemků do a z vlastnictví města v souvislosti s majetkoprávním
vypořádáním komunikace Křivoklátská
 
V návaznosti na usnesení RM č. 266 ze dne 8. 8. 2011 byl podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. od 15. 8. 2011 zveřejněn záměr směny části pozemku parc.č. 314/18 tvořící část ul. Křivoklátská (v prostoru   napojení na ul. Čsl. armády) za část pozemku parc.č. 314/4 o stejné výměře (cca 30 m2) a prodej části parc.č. 314/4 o výměře 
max. do cca 70 m2 z vlastnictví města v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním místní komunikace.
K záměru směny a prodeje nebyla po dobu zveřejnění vznesena žádná připomínka, námitka či jiná nabídka řešení.
Pro zjednodušení převodu, geometrického plánu a z důvodu odlišné velikosti výměry pozemků navrhuje OI řešit převod směnou pozemků s doplatkem hodnoty za větší výměru pozemku. 
Rozsah pozemků, které budou předmětem směny a prodeje je vyznačen v situačním plánu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 359
 
I. b e r e n a   v ě d o m í
 
administrativně připravenou směnu částí pozemků - parc.č. 314/18 - součást komunikace Křivoklátská o výměře cca 30 m2- z vlastnictví p. xxxxxx, bytem xxxxxxxxx do vlastnictví města Nové Strašecí 
- parc.č. 314/4 o výměře do 100 m2 z  vlastnictví města Nové Strašecí do vlastnictví pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx s finančním doplatkem    ve výši 400,-Kč za m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků s tím, že nabyvatel   tohoto pozemku uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví tohoto pozemku
 
II. k o n s t a t u j e
 
že pro případný střet zájmů, kdy žadatel je členem rady města, ponechá rozhodnutí zastupitelstvu města
 
III. u k l á d á
 
starostovi města předložit tento návrh nejbližšímu zastupitelstvu města
 
U s n e s e n í č. ........
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
směnu částí pozemků
a) parc.č. 314/18 - součást komunikace Křivoklátská z vlastnictví o výměře cca 30 m2- z vlastnictví p. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx do vlastnictví města Nové Strašecí 
b) parc.č. 314/4 o výměře do 100 m2 z  vlastnictví města Nové Strašecí do vlastnictví pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxx s finančním doplatkem    ve výši 400,-Kč za m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků s tím, že nabyvatel   tohoto pozemku uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví tohoto pozemku
Označení pozemků a jejich výměry budou upřesněny geometrickým plánem, který bude zpracován v návaznosti na zaměření a vyznačení věcného břemene vodovodního přivaděče na pozemku parc.č. 314/4 v mapových podkladech. Z pozemku parc.č. 314/4 bude oddělena část o výměře maximálně 100 m2, a to mimo rozsah věcného břemene vodovodního přivaděče.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu vyhotovenou v souladu s tímto usnesením podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 4 členů rady města
 
Poznámka : v 19:00 hod. přišel Ing. Jan Bechyně (5)
 
 
5) Informace o ukončení nájemního vztahu
 
Městu byla doručena výpověď nájemní smlouvy č. 0269/1999/OI ve znění dodatků 1-9
o pronájmu nebytových prostor v čp. 1150, které pro svou činnost využíval Dům dětí a mládeže Rakovník. Nájemní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty k 31. 12. 2011.
Vzhledem k ukončení veškeré dosavadní činnosti a využití budovy a nebytových prostor v čp. 1150 (školní družina a pro činnost DDM Rakovník)   je nutno rozhodnout o dalším využití budovy a správě budovy (platby za elektřinu, topení či temperování, úklid, údržba, atd.).
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 360
 
 b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výpověď nájmu nebytových prostor v čp. 1150, které na základě nájemní smlouvy evidované pod č. 0259/1999 ve znění dodatků 1-9 užívá Dům dětí a mládeže Rakovník. Nájemní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty k 31. 12. 2011.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
6) Žádosti o přidělení bytu č. 5, Zahradní 1034
 
Byt města v bytovém domě č. p. 1034 v Zahradní ul. užívala do září 2011 paní xxxxxxx. Nájemkyně zemřela a byt je k novému pronájmu. Jedná se o byt velikosti 2 + kk a rozměrech 43,60 m2.
-          Dne 5. 9. 2011 obdržel odbor investic MěÚ žádost o přidělení městského bytu od paní xxxxxx, toho času xxxxxx. Paní xxxxxxxx je v rozvodovém řízení, z adresy trvalého bydliště Nové Strašecí, Vítězslava Hálka se musela odstěhovat k rodičům bývalého manžela spolu se dvěma dětmi 13 a 15 let. Paní xxxxxv žádosti uvedla, že neví, jak dlouho bude ještě moci na této adrese přebývat, proto si hledá nové bydlení. Uvádí, že v současné době nemá prostředky na koupi bytu, žádá proto o přidělení výše uvedeného městského bytu. Paní xxxxx si byt prohlédla, byla seznámena s jeho stavem, a projevila zájem o jeho přidělení.
-          Dne 8. 9. 2011 obdržel odbor investic MěÚ žádost o přidělení městského bytu od pana xxxxxxx, bytem xxxxxxxx. Pan xxxxxx v současné době užívá byt se svými rodiči. Má zájem o výše uvedený byt, paní xxxxxxx byla jeho babičkou a osobou blízkou. V místě bydliště vykonává funkci velitele družstva u jednotky SDH Nové Strašecí a podílí se na vedení kroužku mladých hasičů. Žádosti uvádí, že v případě přidělení bytu provede práce spojené s úpravou a obnovou bytu.
-          Dne 31. 10. 2011 obdržel odbor investic MěÚ žádost o přidělení městského bytu od pana xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx. Pan Matějčka v současné době bydlí u dcery v rodinném domě. S manželkou užívají jednu místnost, společně s rodinnou dcery dále užívají obývací pokoj, kuchyň a příslušenství. V domácnosti spolu bydlí šest osob. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu by panu xxxxxxx vyhovoval byt v blízkosti polikliniky. Pan xxxxxx byl se stavem bytu seznámen
a projevil zájem o jeho přidělení.
Předmětný byt nevyžaduje provedení žádných nutných oprav a je v dobrém stavu.
 
Čistý nájem v bytě je pro rok 2011 ve výši 2.223,40 Kč, po uplatněné slevě 20 %. V roce 2012 bude sleva na nájemném činit pouze 10 %, nájemné bude ve výši 2.501,20 Kč. Nájemné za byt je regulované.
OI MěÚ navrhuje Radě města přidělit byt paní  xxxxxxxxxx, jejíž potřeba řešení bytové otázky je dle názoru OI nejakutnější.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 361
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem bytu č. 5 v Zahradní ulici č.p. 1034 paní xxxxxxxx, toho času
xxxxxxxx, na dobu neurčitou od 1. 12. 2011.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvu, která bude vyhotovena firmou Baldex v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou a za podmínek tohoto usnesení RM, podepsat.
 
III. b e r e   n a   v ě d o m í
 
bere na vědomí žádosti pana xxxxxx a pana xxxxxxxxx o přidělení bytu města s tím, že jejich žádosti budou nadále evidovány na odboru investic MěÚ
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
7) Žádost o přidělení bytu č. 1 v Havlíčkově ulici čp. 1155 – pan xxxxxxxxx
 
Současný nájemce bytu č. 1 v Havlíčkově ulici čp. 1155 pan xxxxxx podal
dne 12. 10. 2011 žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 2/142/95 ze dne 1. 7. 1995 dohodou ke dni 30. 11. 2011. Rada města usnesením č. 348 ze dne 31. 10. 2011 nesouhlasila s uzavřením dohody o ukončení nájemního vztahu ke dni 30. 11. 2011, žádost pana xxxxxxx vzala na vědomí s tím, že pokud dojde k obsazení bytu novým nájemcem
ve výpovědní lhůtě, bude nájemní vztah ukončen dříve dohodou.
Jedná se o byt o velikosti 3 + 1 a celkové ploše 106,75 m2. V tomto bytě je regulované nájemné. Základní nájemné za byt je ve výši 6.796,- Kč, po započtení slevy 20% je nájemné pro rok 2011 ve výši 5.437,- Kč. V roce 2012 bude základní nájemné snížené pouze
o 10% a po slevě tedy bude ve výši 6.117,- Kč.
Dne 31. 10. 2011 požádal pan xxxxxxxxxxxxx, toho času bytem xxxxxx (nejedná se o byt města), o přidělení městského bytu velikosti 3 + 1. Pan Pavel Němeček je ženatý, má dvě děti ve věku 18 a 20 let.
Odbor investic panu xxxxxx nabídl výše uvedený byt č. 1 v Havlíčkově ulici
čp. 1155. Pan xxxxxxxx si byt prohlédl, seznámil se s jeho stavem a projevil o tento byt zájem. Při prohlídce bytu požádal o jeho přidělení od 1. 1. 2012.
OI MěÚ navrhuje radě města souhlasit s pronájmem bytu č. 1 v Havlíčkově ulici čp. 1155 panu xxxxxxxxx od 1. 1. 2012, a současně ve smyslu usnesení rady města č. 348 ukončit nájemní vztah na předmětný byt s panem xxxxxxxx dohodou k 31. 12. 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 362
 
I. s o u h l a s í
 
1)    s pronájmem bytu č. 1 v Havlíčkově ulici čp. 1155 panu xxxxxxxx, toho času   
        bytem xxxxxxxxxx, na dobu neurčitou od 1. 1. 2012,
2)    s ukončením nájemního vztahu na byt č. 1, Havlíčkova ulice 1155 s nájemcem panem
       xxxxxxxx dohodou k 31. 12. 2011.
       Text dohody je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat
-          nájemní smlouvu s panem xxxxxxxx, která bude vyhotovena firmou Baldex za podmínek tohoto usnesení RM
-          dohodu o ukončení nájemního vztahu s panem xxxxxx
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
8) Žádost o povolení stavebních úprav, žádost o kompenzaci nákladů na rekonstrukci WC a koupelny, žádost o výměnu původních dřevěných oken za okna plastová – paní xxxxxx rodinný dům č.p. 938, ul. Al. Jiráska
 
Dne 11. 10. 2011 obdržel odbor investic MěÚ žádost paní xxxxxxx o povolení stavebních úprav – výměnu obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů v koupelně a WC, žádost o kompenzaci nákladů za tyto stavební práce, a žádost o výměnu původních dřevěných oken za okna plastová. Uvedený rodinný dům čp. 938 je v areálu MŠ
v ul. Al. Jiráska a paní xxxxxxxx ho užívá na základě nájemní smlouvy.
Odbor investic MěÚ provedl prohlídku předmětného domu, při které bylo zjištěno, že v koupelně i WC dochází k odpadávání obkladu ze stěn a k vzniku trhlin mezi obkladačkami. Požadavek rekonstrukce koupelny a WC je paní xxxxx uplatňován i z důvodu lepší a snazší (vzhledem k věku paní xxxxxxx péče o tělesně postiženého syna paní xxxxxx. Proto žádá také o výměnu zařizovacích předmětů v koupelně a WC, kdy by tyto umožnily větší soběstačnost syna paní xxxxxxxxxxxx (zejména výměna vany za sprchový kout). Ze strany paní xxxxxxxxxx bylo dále upřesněno, že žádá o úhradu nákladů za materiál, a to i formou zápočtu proti nájemnému.
Pracovníci odboru investic provedli zaměření WC a koupelny pro účely kalkulace nákladů za materiál. Odborným odhadem ze strany OI MěÚ byly náklady za materiál stanoveny v rozsahu:
-          WC – obklad a dlažba, včetně lepidla a lišt                         cca 3.500 Kč
-          koupelna – obklad a dlažba, včetně lepidla a lišt                 cca 6.000 Kč
-          záchodová mísa                                                                    cca 3.000 Kč
-          sprchový kout                                                                       cca 8.000 Kč
-          umyvadlo                                                                              cca 1.000 Kč
-          vodovodní baterie 3 ks                                                         cca 3.500 Kč
Celkem odhad nákladů za materiál                                                  cca 25.000 Kč
Vzhledem ke stavu obkladů v předmětné koupelně a WC, s přihlédnutím k dalším důvodům žádosti paní xxxxxxx, a ke skutečnosti, že realizací prací dojde ke zhodnocení majetku města, navrhuje OI radě města žádosti paní xxxxxxx na povolení stavebních úprav – výměnu obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů v koupelně a WC,
a žádosti o kompenzaci nákladů za materiál potřebný k provedení předmětných stavebních prácí vyhovět. Skutečná cena za nákup materiálu by byla ze strany žadatelky doložena doklady, provedení vlastních prací by si paní xxxxxxx zajistila na své náklady.
Náklady za materiál navrhuje OI započítat paní xxxxxxxx oproti nájemnému v maximální výši do 25.000 Kč. Dohoda o zápočtu nákladů za materiál oproti nájemnému by byla vypracována po předložení nákupních dokladů.
Výše čistého nájemného v roce 2011 za byt v RD č. p. 938 je dle evidenčního listu 5.583,07 Kč. V roce 2012 při slevě na nájemném pouze 10 % bude nájemné 6.281,- Kč (zaokrouhleno). Tato výše nájemného umožňuje provést zápočet nákladů za materiál. Při zápočtu cca 2/3 výše nájemného (cca 4.100,- Kč z výše nájemného v roce 2012) by zápočet částky max. 25.000,- Kč byl prováděn po dobu 6 měsíců s doplatkem v sedmém měsíci.
Na výměnu oken zajistil OI cenovou poptávku, podle které je třeba počítat s náklady cca 120.000,- Kč. Tyto náklady byly započteny do požadavků OI MěÚ na rozpočet města 2012 (požadavky byly předány vedoucímu odboru financí). Stav oken v RD čp. 938 pak dle názoru OI MěÚ nevyžaduje jejich okamžitou výměnu. Při osazení nových plastových oken by samozřejmě došlo k úspoře nákladů za vytápění objektu a většímu komfortu bydlení, ale OI MěÚ navrhuje se případnou výměnou oken zabývat až v roce 2012, za vhodnějších klimatických podmínek, dle priorit vedení města a finančních možností města.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 363
 
I. s o u h l a s í
 
a)   S provedením stavebních úprav – výměnou obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů v koupelně a WC RD č. p. 938, ul. Al. Jiráska.
b)   S kompenzací nákladů za pořízení stavebního materiálu a zařizovacích předmětů na provedení stavebních úprav v koupelně a WC č. p. 938, ul. Al. Jiráska, nájemkyni paní xxxxxxxx, xxxxxx, v celkové částce max. 25.000 Kč, oproti nájemnému.
c)   S uzavřením „Dohody o zápočtu nákladů za pořízení stavebního materiálu“ s paní xxxxxx, xxxxxxx, za podmínek:
- materiál (obklady, dlažba, záchodová mísa, sprchový kout, 3 vodovodní baterie, pomocný materiál) bude zakoupen v ceně max. 25.000 Kč,
- dohoda bude vyhotovena na skutečnou cenu materiálu, kterou paní xxxxxxx doloží nákupními doklady.
 
II. u k l á d á
 
a)    tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit vypracování „Dohody o zápočtu nákladů za pořízení stavebního materiálu“,
b)    starostovi města po vyhotovení „Dohodu o zápočtu nákladů za pořízení stavebního materiálu“ s paní xxxxxxxx podepsat.
 
III. b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost paní xxxxx, xxxxxx, o výměnu oken v RD
čp. 938.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
9) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 195/2011/OI na provedení stavby „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“
 
Město Nové Strašecí obdrželo ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek dotaci v maximální výši 588.668 Kč (a současně maximálně 95 % celkových skutečných finančních nákladů na realizaci projektu) na realizaci akce – provedení stavby „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“. Minimální spoluúčast města je 5 % z celkových finančních nákladů na realizaci projektu. Cena díla tedy dle žádosti o dotaci měla činit 619.650,52 Kč.
Na základě veřejné soutěže byla dne 10. 8. 2011 uzavřena s vítězným uchazečem LANOSTAV, s. r. o., Jugoslávská 10/479, Praha 2, IČ: 256 72 894, smlouva o dílo č. 195/2011/OI na stavby „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“.
Kaple sv. Isidora je vyhlášenou kulturní památkou. MěÚ Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, proto vydal k předmětné akci závazné stanovisko. Stavba pak byla prováděna za odborného dohledu orgánu památkové péče a také pracovníků Národního památkového ústavu, zejména Ing. Arch. Volfové.
Součástí výše uvedeného závazného stanoviska byly také podmínky přeložení části krytiny a prohlédnutí tesařské konstrukce krovu, posouzení stavu střešních latí a krovu sanktusník vížky. Po sejmutí krytiny bylo zjištěno značné poškození konstrukce krovu v jihozápadním rohu kaple a zejména pod sanktusní víškou. Krovy (krokve) byly poškozeny v převažující části ze strany střešní krytiny, z půdy jejich poškození nebylo zřetelné. Pozednice v jihozápadní části kaple byla zčásti za zazdívkou, z důvodu její destrukce byla celá jihozápadní část krovu pokleslá.
V souladu se závazným stanoviskem byl rozsah opravy konzultován se statikem a pracovníky státní památkové péče. Vzhledem k nutnosti opětovného zakrytí střechy kaple byly opravy jako vícepráce zrealizovány bezodkladně, odbor investic jejich realizaci avizoval na poradách vedení úřadu s tím, že po kalkulaci nákladů bude Radě města předložen návrh dodatku smlouvy o dílo.
Rozsah a objem víceprací je doložen položkovým rozpočtem ze dne 26. 10. 2011. Současně na stavbě vznikly méněpráce, jejichž rozsah a objem je doložen položkovým rozpočtem ze dne 31. 10. 2011. Po vzájemném zápočtu víceprací a méněprací došlo k navýšení ceny díla o částku 178.406,34 Kč včetně DPH.
Ve veřejné soutěži se podařilo vysoutěžit cenu výrazně nižší, než byl původní předpoklad (cena díla 478.850,70 Kč včetně DPH oproti ceně díla dle žádosti o dotaci 657.257,04 Kč). Po konzultaci na odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje lze vzniklý rozdíl mezi vysoutěženou cenou a cenou díla dle žádosti o dotaci využít na pokrytí vzniklých víceprací za předpokladu nepřekročení maximální výše dotace a dodržení minimální procentuální spoluúčasti města. Při zohlednění těchto skutečností tedy měla cena díla činit celkem 619.650,52 Kč, z toho se spoluúčastí města ve výši 30.982,52 Kč. Skutečná cena díla je 657.257,04 Kč, z toho se spoluúčastí města ve výši 68.589,04 Kč. Spoluúčast města se tedy díky realizaci víceprací zvýšila o 37.606,52 Kč.
Realizací víceprací však byly vyřešeny statické a stavebně technické závady na budově kaple sv. Isidora. Postup stavby pak bohužel neumožňoval zastavení realizace, rozhodnutí o provedení víceprací a až poté pokračování v realizaci.
Z výše uvedených důvodů připravil OI MěÚ návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který navrhuje radě města schválit.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č.   364
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 195/2011/OI na provedení stavby „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“, se společností LANOSTAV, s. r. o., Jugoslávská 10/479, Praha 2, IČ: 256 72 894. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je navýšení ceny díla na 657.257,00 Kč z důvodu nutnosti odstranění stavebních a statických závad na budově kaple sv. Isidora.
Text dodatku č. 1 je přílohou tohoto usnesení
 
II. u k l á d á
 
1) starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. 195/2011/OI,
2) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF připravit příslušnou rozpočtovou změnu.
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 1 člen hlasoval proti (Ing. Karel Kestner)
 
 
10) Regenerace parku u kaple sv. Isidora
 
Odboru investic MěÚ byl starostou města předán návrh řešení regenerace parku u kaple
sv. Isidora. Návrh byl zpracován Ing. Alenou Burešovou, xxxxxxx, v říjnu 2011.
Předložený návrh je zatím pouze ve fázi záměru obsahového a situačního řešení – koncepce. V případě záměru realizace ze strany města je nutné předložený podklad dopracovat
do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu,
pro projednání záměru s orgány státní správy, vlastníky a správci inženýrských sítí
a případně do úrovně podkladu k žádosti o vhodný dotační titul. Výše uvedenému dopracování však musí předcházet schválení vlastní koncepce regenerace parku u kaple
sv. Isidora ze strany vedení města.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 365
 
I. s o u h l a s í
 
s návrhem řešení regenerace parku u kaple sv. Isidora, jak byl zpracován
Ing. Alenou Burešovou, xxxxxxxxxxx v říjnu 2011 s těmito změnami: živý plot v ulici Křivoklátská bude nahrazen jinou neopadavou dřevinou
a park bude osvětlen 7 lampami
Návrh řešení je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit dopracování návrhu řešení regenerace parku u kaple sv. Isidora do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu, pro projednání záměru s orgány státní správy, vlastníky a správci inženýrských sítí, a případně do úrovně podkladu k žádosti o vhodný dotační titul.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
11) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 196/2011/OI
 
Město Nové Strašecí obdrželo ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství dotaci v maximální výši 227.829,- Kč (a současně maximálně 95 % celkových skutečných finančních nákladů na realizaci projektu) na realizaci akce – provedení stavby „Udržovací „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“. Minimální spoluúčast města je 5 % z celkových finančních nákladů na realizaci projektu. Cena díla tedy dle žádosti o dotaci měla činit 239.820,- Kč.
Na základě veřejné soutěže byla dne 24. 8. 2011 uzavřena s vítězným uchazečem Arborea Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník, IČ: 475 40 842, smlouva
o dílo č. 196/2011/OI na projekt „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“.
Součástí tohoto projektu je mimo jiné založení trávníků v ulici Atriová (podél ulice a v ploše u Lidlu). Při započetí těchto prací bylo po rekultivaci zjištěno, že v ploše se v hloubce cca 15 – 20 cm nachází velké množství kamenů a dva betonové kvádry. Toto podloží neumožňovalo kvalitní založení trávníku v této ploše. Bylo tedy přistoupeno k odstranění celkem 8m3 kamene a doplnění zeminou, aby bylo možné trávník založit. Jelikož s tímto nebylo v projektu počítáno, došlo ke vzniku víceprací, které jsou podrobněji specifikovány v přiložené zprávě ze 13. 10. 2011. Po zápočtu víceprací došlo k navýšení ceny díla o částku 14.880,- Kč včetně DPH.
Ve veřejné soutěži se podařilo vysoutěžit cenu výrazně nižší, než byl původní předpoklad (cena díla 177.124,80 Kč včetně DPH oproti ceně díla dle žádosti o dotaci 239.820,- Kč). Podle žádosti o dotaci měla spoluúčast města činit 11.991,- Kč. Na základě výběru dodavatele ve veřejné soutěži se spoluúčast města snížila na 8.856,24 Kč (z důvodu nižší vysoutěžené ceny – viz výše). Z důvodu víceprací dojde ke zvýšení skutečné ceny díla
o 14.880,- Kč včetně DPH a v souvislosti s tím dojde k mírnému nárůstu spoluúčasti města na částku 9.600,80, což je o 745,- Kč více oproti spoluúčasti města, která vyplynula z vysoutěžené ceny. I za akceptace víceprací bude skutečná cena díla nadále nižší než dle žádosti o dotaci.
Z uvedeného vyplývá, že skutečná cena díla bude 192.004,80 Kč, z toho spoluúčast města 9.600,80 (navýšení o 8,4%).
Z výše uvedených důvodů připravil OI MěÚ návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který navrhuje radě města schválit.
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 366
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 196/2011/OI na provedení díla „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“, se společností Arborea Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník, IČ: 475 40 842. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je navýšení ceny díla na ze 177.124,80 Kč na 192.005,- Kč (navýšení o 8,4%) z důvodu nutnosti odstranění nevhodného podloží v ploše v ulici Atriová (u Lidlu).
Text dodatku č. 1 je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
1)   starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 196/2011/OI
2)   tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF připravit příslušnou rozpočtovou změnu
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 1 člen hlasoval proti (Ing. Karel Kestner)
 
12) Studie dětského hřiště „Pod Farou“ v Novém Strašecí
 
Odboru investic MěÚ byla tajemníkem MěÚ předána studie dětského hřiště „Pod Farou“ v Novém Strašecí. Studie byla zpracována Ing. Alenou Burešovouxxxxxxx, v srpnu 2011 na základě iniciativy školské komise.
Předmětná studie je zatím pouze ve fázi záměru obsahového a situačního řešení – koncepce. V případě záměru realizace ze strany města je nutné předložený podklad dopracovat do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu, pro projednání záměru s orgány státní správy, vlastníky a správci inženýrských sítí, a případně do úrovně podkladu k žádosti o vhodný dotační titul. Výše uvedenému dopracování však musí předcházet schválení vlastní studie dětského hřiště „Pod Farou“ v Novém Strašecí ze strany vedení města.
Dětské hřiště je navrhováno na pozemcích parc. č. 32/1 a 32/3 v kat. území Nové Strašecí ve vlastnictví města. Záměr zřízení dětského hřiště na uvedených pozemcích je v souladu s územním plánem města. Pozemky jsou součástí lokality „K“, která zahrnuje pozemky určené pro odpočinek, sport a rekreaci. Na těchto pozemcích je přípustná výstavba hřišť, včetně dětských.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 367
 
I. s o u h l a s í
 
se studií dětského hřiště „Pod Farou“ v Novém Strašecí, jak byla zpracována Ing. Alenou Burešovou, xxxxxxx v srpnu 2011 na základě iniciativy školské komise.
Studie je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit dopracování studie dětského hřiště „Pod Farou“ v Novém Strašecí do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu, pro projednání záměru s orgány státní správy, vlastníky a správci inženýrských sítí, a případně do úrovně podkladu k žádosti o vhodný dotační titul.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
13)   Výzva ve věci užívání kanalizační infrastruktury ve vlastnictví města Nové Strašecí v období od roku 2004 do roku 2011
 
Město Nové Strašecí je vlastníkem části kanalizační infrastruktury blíže specifikované v příloze k této důvodové zprávě.
Tuto infrastrukturu v období 16. 9. 2004 do 31. 10. 2011 užívala výlučně společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) a provozovala ji včetně výběru stočného od odběratelů napojených na tuto infrastrukturu.
Podle veškerých dostupných podkladů město ohledně užívání této kanalizační infrastruktury v období 16. 9. 2004 do 31. 10. 2011 neuzavřelo se  SVAS žádnou smlouvu opravňující  užívání či provozování. 
Podle veškerých dostupných podkladů SVAS za užívání v období 16. 9. 2004
do 31. 10. 2011 neposkytovaly městu žádnou protihodnotu za užívání.
Dle znaleckého posudku Doc. Ing. Petra Hlavínka, CSc., soudního znalce pro obor stavebnictví odvětví vodní stavby vyplynulo, že výše obvyklého nájemného za provoz kanalizační infrastruktury v majetku města Nové Strašecí je v průměru 1,5 mil. Kč za rok provozování. Za období od 16. 9. 2004, kdy započalo užívání kanalizační infrastruktury
do 31. 10. 2011, kdy bylo užívání ukončeno tím, že byla kanalizační infrastruktura předána zpět městu, se dle znaleckého posudku jedná o částku =10.875.000,-Kč.
Výše popsaná situace a sporná práva jsou již delší dobu předmětem jednání mezi městem 
a SVAS.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 368
 
I. s o u h l a s í
 
s podáním výzvy adresované společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS),  ve věci užívání kanalizační infrastruktury ve vlastnictví města Nové Strašecí v období od roku 2004 do roku 2011, která bude obsahovat tyto požadavky:
 
 
a)         uhradit náhradu za bezdůvodné obohacení za užívání shora popsané kanalizační infrastruktury města společností v období 16. 9. 2004 - 31. 10. 2011ve výši 10.875.000,-Kč na bankovní účet města;
nebo
 
b)                    sdělit a vysvětlit námitky, výhrady a obranu. Námitky, výhradu a obranu specifikovat, aby město mohlo zvážit, ke které části uplatněného nároku, ke kterému období či ke které částce se argumentace vztahuje;
c)                     Pokud SVAS potvrzuje existenci smlouvy mezi společností a městem či jiný právní důvod užívání, identifikovat konkrétní právní důvod užívání co do konkrétního data vzniku, jednajících osob (za právnické osoby jako strany případného úkonu) a předložit konkrétní listiny, v němž je právní důvod zachycen, aby město mohlo podniknout kroky k ověření;
d)                    Pokud SVAS potvrzuje existenci zmocnění k výběru stočného za vlastníka kanalizace, identifikovat právní důvod vzniku tohoto zmocnění co do konkrétního data vzniku, jednajících osob (za právnické osoby jako strany případného úkonu)
a předložit konkrétní listiny, v němž je zmocnění zachyceno, aby město mohlo podniknout kroky k ověření;
e)         Pokud SVAS potvrzuje existenci případné pohledávky k započtení, identifikovat právní důvod jejího vzniku, období, za které pohledávku uplatňuje a její výši.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města výzvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
14) Půjčka Technickým službám Nové Strašecí s. r. o
 
Na základě rozhodnutí rady města Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (dále jen TSNS) zajistily v plném rozsahu 3 projekty a to:
Převzetí Sběrného dvora (dále jen SD) a souvisejících činností ve věci odpadového hospodářství a převzetí správy a údržby Veřejného osvětlené (dále jen VO).
Oba projekty byly TSNS převzaty od 1.7.2011. Převzetím obou projektů město prokazatelně dostává do svého rozpočtu finanční prostředky.
(ze SD …. za plasty, papír, kovový odpad apod. ) a na druhou stranu ze svého rozpočtu vynakládá méně finančních prostředků na spotřebu elektrické energie VO . ( úspora výměnou svítidel na VO). Část finančních prostředků, které TSNS od města získávají, je investována do výměny světel, tedy do majetku města.
S ohledem na skutečnost, že projekty si vyžádaly prvotní investice do nákupu kontejnerového nosiče MAN, 5 kusů velkoobjemových kontejnerů, vysokozdvižné plošiny CABSTAR. ( viz. Příloha č. 1 k této důvodové zprávě ) bylo by účelné aby město, jako objednatel služeb, poskytlo společnosti TSNS návratnou půjčku na dobu 3 let a to za účelem vyrovnání peněžních toků (cash-flow).
Ve výši a době trvání půjčky se odráží skutečnost, že od 1. 11. 2011 TSNS zajišťují pro město třetí projekt a to převzetí provozu a údržby ČOV a cca ¾ kanalizačního řadu města a v neposlední řadě organizaci výběru stočného od občanů a společností, kteří jsou napojeni na kanalizaci ve vlastnictví města. Finanční zajištění, resp. rozjezd 3. projektu je náročný a příjmy ze stočného budou stabilizované v delším časovém horizontu. Příloha č. 2. zobrazuje předpokládané měsíční výdaje spojené s ČOV. V průběhu listopadu a prosince budou již realizovány příjmy ze záloh, které si občané smluvně ujednali s TSNS. V současné době je přibližně 580 odběrných míst (uzavřených smluv).
 
Z výše uvedených důvodů by bylo účelné poskytnou společnosti TSNS návratnou půjčku ve výši  1 000 000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na posílení její cash flow.
 
Do obou výsledků hospodaření 1-9.2010, 2011 (příloha č. 3 a 4) nejsou započítány do tržeb výnosy ze záloh na parkovné. Podle současné účetní metodiky se výnosy započítávají až k 31.12. účetního roku. Od roku 2012 bude účetní metodika dle auditora upravena tak, že výnosy z těchto záloh budou průběžně započítávány do každého měsíce. Touto úpravou se docílí objektivnějších průběžných výsledků o hospodaření TSNS.
 
Poznámka: Ing. Jan Bureš k tomuto usnesení nehlasoval z důvodu možného střetu zájmů.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 369
 
d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby schválilo smlouvu o půjčce Technickým službám Nové Strašecí, s.r.o. se sídlem Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27236846 ve výši 1.000.000,- Kč za účelem posílení cash flow s převzetím provozování sběrného dvora, veřejného osvětlení a čističky odpadních vod a části kanalizačního řadu
 
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města.
 
 
 
15) Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města
 
Místostarostka města předložila návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 24. listopadu 2011 ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.   370
 
s c h v a l u j e
 
návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 24. listopadu 2011
od 18:00hod. ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Navržený program:
 
1.    Zahájení
2.    Kontrola usnesení
3.    Půjčka Technickým službám Nové Strašecí, s.r.o.
4.    Nabídka daru pozemků parc.č. 2282/1 a 2470/11
5.    Prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí o převodu
       bývalé uhelny a kotelny v čp. 882
6.    Převod pozemků do a z vlastnictví města v souvislosti s majetkovým
       vypořádáním komunikace Křivoklátská
7.    Různé
8.    Diskuse
9.    Závěr
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
Různé
 
A) Svoz bioodpadu pro rok 2012
 
Poznámka: Ing. Jan Bureš k tomuto usnesení nehlasoval z důvodu možného střetu zájmů
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 371
 
r o z š i ř u j e
 
své usnesení č. 342 ze 17. října 2011 tak, že případný dosvoz biologického odpadu druhý den bude fakturován v hodinové sazbě 1.512,-Kč/hod. s DPH a to na základě podkladů z výpisu GSM.
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
 
 
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          žádost hokejbalistů o užívání bývalé družiny čp. 1150
-          zalednění bývalého hřiště u SOUz
-          vznesený požadavek o informovanosti členů rady města s případnými vícepracemi na zakázkách (které nebyly schváleny radou města)
-          termíny rady města na 1. pololetí roku 2012
-          stížnost občanů ohledně Non-Stop baru v ul. Čsl. armády
-          Enes
-          Předání iformací o využívání NKC a poskytnutých slevách
-          Informace o jednání k přechodům - Žižkovo nám. a Poděbradova ul.
-          Diskuse zadávání projektů včetně realizace jedné firmě
 
 
 
 
 
Závěr
 
Místostarostka města RNDr. Libuše Vosátková ukončila jednání rady města ve 21:40 hod.
 
 
 
29. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 28. 11. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.
místostarostka města
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 16. 11. 2011

 


21. 11. 2011 Zobrazit méně

Stránka