Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 31. rady města ze dne 12.12. 2011

.

Zápis
 
 
                            z 31. zasedání rady města,
                        konaného dne 12. prosince 2011                     
 
 
 
 
P ř í t o m n i :
                                
Mgr. Karel Filip                       - starosta města
RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….     ………………………………………..    
Ing. Jan Bechyně v.r. (20.12.2011)           Ing. Karel Kestner v.r. (19.12.2011)
             
    
Program:
 
Zahájení   
1.      Kontrola usnesení
2.      Rozpočtová opatření za období XI/2011
3.      Návrh na vyřazení inventáře z majetku města- inventarizace 2011
4.      Dotační výzvy z fondů Středočeského kraje – podání žádostí a spolufinancování akcí
5.      Žádost TSNS,s.r.o. o dotaci z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje na kalové hospodářství – čistírna odpadních vod
6.      Realizace zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Nové Strašecí
7.      Zřízení fondu
8.      Nabídka daru pozemků městu parc.č. 2470/6
9.      Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 550 – místnost č. 24
10. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene posílení kNN ul. Okružní
11. Projednání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
12. Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města
13. Vypovězení smluv č. 360/2006/OI, 361/2006/OI, 362/2006/OI
Různé
Závěr
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města.
Za pozdější příchod je omluven Mgr. Richard Spiegl.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Burešem
a RNDr. Libuší Vosátkovou.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bechyně
a Ing. Karla Kestnera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6 členy rady města
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxa p. xxxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. xxxxxxxx a p. xxxxxxxx, zástupci spol. Edesa
po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
Po několika jednáních dne 30. 3. 2011 podala novou žádost o prodej předmětných pozemků (žádost o snížení kupní ceny), ke které se následně přidali i ostatní 3 spoluvlastníci. Návrh společnosti Edesa nebyl akceptován, prodej bude uskutečněn přímo novým majitelům řadových domů.
 
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí (splněno) a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek. Byly předloženy koncepce TSNS, Měpolicie, MKZ a knihovny, zbývá koncepce MSZ, která se řeší v návaznosti na výpověď smlouvy s TJ Sokol.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny. Smlouva podepsána a potvrzena druhou stranou. K dispozici jsou telefonní aparáty (dar bubakov.net), čeká se na převedení telefonních linek.
 
Usnesení č. 128 – trvá
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011 a dále uložila místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům. Dosud bez kladné odpovědi.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům. Dosud bez kladné odpovědi.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava černých pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace objednána u Technických služeb a dojednána se SUS. Opravy probíhají. Kontrola společně s číslem usnesení č. 312. Ze strany SÚS opakovaně přislíbena realizace.
 
Usnesení č. 157 – trvá
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy. Pro zápočet kupní ceny a ceny za zřízení věcného břemene je vyzvána společnost RWE k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd). Objednáno u Technických služeb města Nové Strašecí, s.r.o. Oblouky
a lanka jsou odstraněny, úprava vjezdu bude řešena až po realizaci stavby vodovodního přivaděče (VKM) v r. 2012, z důvodu klimatických podmínek
 
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11
přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene xxxxxxxxx a městem jako povinným z věcného břemene. Objednán geometrický plán k vyznačení rozsahu věcného břemene, který je podkladem pro uzavření smlouvy.
 
Usnesení č. 243 – splněno
(18/27.6.2011) Problematika ledování hokejbalového hřiště Na Kocourku
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI provést studii proveditelnosti víceúčelové sportovní plochy na místě dnešní školní družiny (čp. 1155) a dále uložila školské a kulturní komisi zabývat se dalšími možnými náhradními plochami na ledování. Rada města svým usnesením č. 386 nesouhlasila s ledováním hokejbalového hřiště. Rada města upouští od studie proveditelnosti.
 
Usnesení č. 288 – splněno
(23/5.9.2011) Inventarizace hospodářských prostředků města
Rada města schválila návrh komise na vyřazení inventáře z majetku města dle inventarizace roku 2010 a ocenění dlouhodobého majetku. Bylo provedeno.
 
Usnesení č. 301 – splněno
(23/5.9.2011) Ledování hokejbalového hřiště
Rada města vzala na vědomí info starosty města, že veškeré podklady k problematice ledování hokejbalového hřiště byly postoupeny předsedům komisí (sportovní, školské
a kulturní) k jejich vyjádření a doporučuje zastupitelstvu města uložit výboru pro školství, kulturu a sport, aby se zabýval stanovisky jednotlivých komisí, jež se mají vyjádřit k problematice ledování hokejbalového hřiště. Rada města na svém 29. zasedání rozhodla
pro neledování hokejbalového hřiště.
 
Usnesení č. 302 – splněno
(23/5.9.2011) Vyznamenání a ocenění města 2011
Rada města udělila vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy p. Skálovi in memoriam a Ing. Perglerovi, Zlaté W krále Vladislava III. třídy Mgr. Hajnému a MUDr. Neustupové a pamětní plaketu města p. Lebrovi a pí Pelcové. Tajemníkovi MěÚ organizačně zabezpečil předání vyznamenání a ocenění dne 17.11.2011.
 
Usnesení č. 311 – trvá
(24/19.9.2011) NoStraDivadlo – podpora postupové přehlídky divadla Setkání
ve Strašecí 2012
Rada města schválila spolupráci při uskutečnění postupové přehlídky studentského
a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 ve dnech 30.3.-1.4.2012
se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s. a ukládá vedoucí MKZ připravit smlouvu o spolupráci.
 
Usnesení č. 312 – trvá
(24/19.9.2011) Dopravní opatření v Poděbradově ulici
Rada města souhlasila s nutností vybudování přechodu pro chodce v Poděbradově ulici vzhledem k novému vstupu do základní školy a s řešením přechodu komplexně v kontextu úpravy dopravní situace v okolí školy včetně přilehlých ulic na základě studie Ing. arch. Křižáka. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vstoupit do jednání s příslušným odborem dopravy k zahájení úkonů nezbytných pro povolení vybudování zvýšeného zpomalovacího valu s integrovaným přechodem pro chodce v horní části Poděbradovy ulice a rozpracovat předmětnou studii do úrovně projektu a vydání souhlasu s její realizací a dále připravit rozpočtové změny pro zrealizování této akce. Rada města uložila dále starostovi města pokračovat v jednání s majitelem stavebnin U Nováků.
 
Usnesení č. 319 – splněno
(25/3.10.2011) Skládka „Na Okrouhlici“, pronájem pozemků
Rada města souhlasila s úpravou znění odst.1 čl. V. nájemní smlouvy k ošetření užívání části pozemku 655 pro skládku „Na Okrouhlici“ a ukládá starostovi města nájemní smlouvu na části pozemku podepsat a dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat v jednáních s pí xxxxxxx. Nájemní smlouva na užívání části p.č. 655 byla dne 20.10.2011 uzavřena. P. xxxxxx byla dne 14.10.2011 informována dopisem o stanovisku RM k výši nájemného. Nájemní smlouvy s vlastníky p.č. 655(manž.xxxxxxxx) i p.č.652 (pí xxxxx – dle původního návrhu) byly uzavřeny 9.11.2011.
 
Usnesení č. 336 – splněno
(26/17.10.2011) Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla JSDH
Rada města schválila nákup vybavení a obnovy zásahové jednotky a vozidla JSDH Nové Strašecí a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF připravit na nejbližším zasedání ZM rozpočtovou změnu.
 
Usnesení č. 339 – splněno
(26/17.10.2011) Žádost o pronájem bytu
Rada města souhlasila s pronájmem bytu č. 5/645 p. xxxxxxxx na dobu neurčitou od 1.12.2011 a uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Vyhotovení smlouvy zajišťuje Baldex. Nájemní smlouva byla podepsána 9.11.2011.
 
Usnesení č. 343 – splněno
(26/17.10.2011) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě č. 165/2011 o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. spočívající v rozšíření jejich činnosti.
Starosta města dodatek podepsal.
 
Usnesení č. 344 – trvá
(26/17.10.2011) Žádost o finanční příspěvek pro TJ Sokol N.S. – oddíl kopané
Rada města vzala na vědomí žádost oddílu kopané o finanční příspěvek a uložila sportovní komisi navrhnout kritéria pro přerozdělení určité částky finančních prostředků TJ Sokolu N.S. pro jednotlivé oddíly.
 
Usnesení č. 346 – splněno
(27/31.10.2011) Dotační výzvy z Fondů Středočeského kraje
Rada města souhlasila s přípravou žádostí o dotace z 6 fondů a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit přípravu žádostí o dotace a následně předložit radě města ke konečnému projednání. Na programu dnešní rady města.
 
Usnesení č. 347 – splněno
(27/31.10.2011) Vybudování zpevněných ploch pod dvě kontejnerová stání na separaci odpadu
Rada města schvaluje stavební akce „vybudování zpevněných ploch pod dvě kontejnerová stání na separaci odpadu a ukládá tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zajistit rozpočtovou změnu v ZM.
 
Usnesení č. 349- splněno
(27/31.10.2011) Prodloužení platnosti smlouvy
Smlouva č. 25/2010/OI ze dne 20. 1. 2010 – Projednáno na 7. zastupitelstvu města
 
Usnesení č. 350 – splněno
(27/31.10.2011) Operační plán zimní údržby místních komunikací 2011-2012
Rada města schválila tento operační plán. Starosta a místostarostka města tento plán podepsali.
 
Usnesení č. 351 – splněno
(27/31.10.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 2RD Vojty Kuchynky
Rada města souhlasila se zřízením věcného břemene v právu umístění, provozování a údržby kanalizace a vodovodu pro 2RD na částech pozemků parc.č. 2118/1, 207/105 a 207/199. Rada města uložila starostovi smlouvu o smlouvě budoucí podepsat. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 352 – splněno
(27/31.10.2011) Smlouva o předávání údajů o spotřebě vody
Rada města schválila smlouvu o předání údajů o spotřebě vody mezi městem jako odběratelem a spol. Středočeské vodárny, a.s. jako dodavatel a TSNS jako odběratelem pověřená osoba a uložila starostovi města tuto smlouvu podepsat. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 353 – trvá
(27/31.10.2011) Rozšíření odstavných ploch pro parkování Křivoklátská + Topinkova
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci OI prověřit možnost zřízení odstavné plochy pro parkování na parc.č. 310/8 a zpracovat pro RM přibližnou kalkulaci nákladů
při vzniku odstavné plochy
 
Usnesení č. 357 – splněno
(28/14.11.2011) Farmářské trhy
Rada města schválila uzavření smlouvy o bezplatném obstarání farmářských trhů na Komenského nám. spol.SLATR, s.r.o.. Starosta města smlouvu podepsal.
 
Usnesení č. 358 – splněno
(28/14.11.2011) Nabídka daru pozemků městu
(pozemek parc.č. 2282/1 a 2470/11) projednáno na 7. zasedání zastupitelstva města
 
Usnesení č. 359 – splněno
(28/14.11.2011) Převod pozemků z a do vlastnictví města
(parc.č. 314/18, 314/4) Projednáno na 7. zasedání zastupitelstva města
 
Usnesení č. 361 – splněno
(28/14.11.2011) Žádost o přidělení bytu č. 5/1034
Rada města souhlasila s pronájmem bytu č. 5/1034 pí xxxxxxx a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu. Starosta města smlouvu podepsal.
 
Usnesení č. 362 – splněno
(28/14.11.2011) Žádost o přidělení bytu č. 1/1155
Rada města souhlasila s pronájmem bytu č. 1/1155 p. xxxxxxxxa s ukončením nájemního vztahu na tento byt dohodou s p. xxxxxx a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu a dohodu. Smlouva byla podepsána starostou města.
 
Usnesení č. 363 – trvá
(28/14.11.2011) Žádost o povolení stavebních úprav a kompenzaci nákladů čp. 938
Rada města souhlasila s provedením stavebních úprav v koupelně a WC RD čp. 938 a s kompenzací nákladů za pořízení stavebního materiálu a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit vypracování dohody o zápočtu nákladů za pořízení stavebního materiálu a starostovi města tuto dohodu podepsat.
 
Usnesení č. 364 – splněno
(28/14.11.2011) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 195/2011/OI
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 195/2011/OI –udržovací práce Kaple sv.Isidora – navýšení ceny a uložila starostovi města tento dodatek podepsat a tajemníkovi MěÚ s OF připravit rozpočtovou změnu. Dodatek podepsán, rozpočtová změna připravována k projednání v ZM dne 21.12.2011
 
Usnesení č. 365 – trvá
(28/14.11.2011) Regenerace parku u Kaple sv. Isidora
Rada města souhlasila s návrhem řešení regenerace parku u Kaple sv. Isidora, jak byl zpracování Ing. Alenou Burešovou a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit dopracování návrhu řešení regenerace parku do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu, orgány státní správy a vlastníky a správci inženýrských sítí a případně do úrovně podkladu k žádosti o vhodný dotační titul.
 
Usnesení č. 366 – splněno
(28/14.11.2011) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 196/2011/OI
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 196/2011/OI – regenerace veřejných prostranství – navýšení ceny díla a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat a tajemníkovi MěÚ připravit příslušnou rozpočtovou změnu. Dodatek smlouvy podepsán, rozpočtová změna připravována k projednání v ZM dne 21.12.2011.
 
Usnesení č. 367 – trvá
(28/14.11.2011) Studie dětského hřiště „Pod Farou“
Rada města souhlasila se studií dětského hřiště „Pod Farou“, jak byla vypracovaná Ing. Alenou Burešovou a uložila tajemníkovi MěÚ s OI zajistit dopracování studie dětského hřiště do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu, orgány státní správy a vlastníky a správci inženýrských sítí a případně do úrovně podkladu k žádosti o vhodný dotační titul.
 
Usnesení č. 368 – splněno
(28/14.11.2011) Výzva ve věci užívání kanalizační infrastruktury
Rada města souhlasila s podáním výzvy adresované společnosti Středočeské vodárny, a.s.ve věci užívání kanalizační infrastruktury ve vlastnictví města NS v období 2004 – 2011. Výzva byla doručena.
 
Usnesení č. 369 – splněno
(28/14.11.2011) Půjčka Technickým službám Nové Strašecí, s.r.o.
Projednáno na 7. zasedání zastupitelstva města
 
Usnesení č. 374 – splněno
(29/28.11.2011) Změna OZV č. 4/2011 o místním poplatku za svoz komunálních odpadů
Na programu 8. zastupitelstva města
 
Usnesení č. 375 – splněno
(29/28.11.2011) Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ J.A.Komenského
Na programu 8. zastupitelstva města
 
Usnesení č. 376 – splněno
(29/28.11.2011) Prodej bytu č. 9/972 Žižkovo nám.
Na programu 8. zastupitelstva města
 
Usnesení č. 377 – trvá
(29/28.11.2011) Žádost o přidělení bytu č. 2/1155
Rada města souhlasila s pronájmem bytu č. 2/1155 manželům xxxxxxxxx a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu.
 
Usnesení č. 378 – splněno
(29/28.11.2011) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 229/2008 na byt č. 10/645 s pí Pokornou a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Dodatek byl podepsán.
 
Usnesení č. 379 – trvá
(29/28.11.2011) Žádost o vymezení částí pozemků parc.č. 419/1 a 416/3 pro účely vybudování dětského hřiště – společenství vlastníků bytového domu čp.1032,33,34
Rada města vzala na vědomí žádost společenství vlastníků bytového domu a uložila starostovi města vyvolat společné jednání se společenstvím za účelem posouzení dvou koncepcí – hřiště x parkoviště, s termínem do konce února 2012.
 
Usnesení č. 380 – splněno
(29/28.11.2011) Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů
Rada města schválila smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů s firmou ASEKOL, s.r.o. a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva podepsána.
 
Usnesení č. 381 – splněno
(29/28.11.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – uložení kabelového vedení v pozemku města
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a VN – 26 RD. Smlouva podepsána.
 
Usnesení č. 382 – splněno
(29/28.11.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – vedení vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí za účelem údržby, plnění povinností spojených s provozováním vodního díla a odstraňování případných poruch na vodním díle a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva podepsána.
 
Usnesení č. 383 – splněno
(29/28.11.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene- uložení kabelového vedení p.č. 398/5,6,7
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 411/11, 406/10, 406/9, 406/28, 308/6 a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva podepsána.
 
Usnesení č. 384 – splněno
(29/28.11.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – uložení kabelového vedení v pozemku města
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2178/3 a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva podepsána.
 
Usnesení č. 385 – trvá
(29/28.11.2011) Vybudování komunikace v ulici Na Spravednosti
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ s OI dokončit projektovou dokumentaci na část komunikace Na Spravedlnosti na pozemku parc.č. 190/7 a zajistit vydání stavebního povolení pro společné výběrové řízení.
 
Usnesení č. 387 – splněno
(29/28.11.2011) Zakoupení automatizovaného externího defibrilátoru
Rada města schválila pro potřeby Městské policie Nové Strašecí zakoupení automatizovaného externího defibrilátoru a uložila tajemníkovi MěÚ s OF připravit rozpočtovou změnu. Rozpočtová změna připravena na projednání 21.12.2011 ZM.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 392
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
2) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období XI./2011
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
- přijetí nekapitálového příspěvku od kraje na dofinancování mzdových výdajů ZŠ,
- přijetí neinvestičních dotací od kraje,
- přijetí investičního daru na nákup defibrilátoru od obcí Tuchlovice a Lány,
- přijetí neinvestičního daru od firmy ASEKOL s.r.o.,
- dofinancování podílů města na jednotlivých akcích uvedených této zprávě.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 393
 
d o p o r u č u j e  
 
zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období XI./2011 schválilo
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   XI./2011
 
I. PŘÍJMY                                                                                                       v tis. Kč
 
 Přijaté dotace a dary
                    pol.: 4122 – dotace od kraje na opravu kaple sv. Isidora                                          589 
                  pol.: 4122 – dotace od kraje na regeneraci veřejných prostranství                           183
             pol.: 4122 – dotace od kraje na neinvestiční výdaje hasičů                                         21,887
             pol.: 4221 – investiční dar na pořízení defibrilátoru pro potřeby MěP                       16,400
                                 (dar od obcí Tuchlovice 8,7 tis. a Lány 7,7 tis.)
             § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
              pol.: 2321 – neinvestiční dar od firmy ASEKOL s.r.o. za účelem zpevnění             60
                                  ploch kontejnerových stání na separaci odpadu (Al. Jiráska, Husova)
             
 II. VÝDAJE  
 
 Výdaje spojené s přijetím dotací a daru
 
         § 3322 Obnova kulturních památek                                                                                589
               pol.: 5171 opravy a udržování                                                                                 
 
         § 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                                                                   183
              pol. 5169 nákup ostatních služeb
 
         § 5512 Hasiči                                                                                                                    21,887
               pol.: 5156 pohonné hmoty                                                                          8,447
               pol.: 5167 školení                                                                                       4,100
               pol.: 5134,5139,5171(oděvy, materiál, opravy - věcné prostředky)          9,340
 
          § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                         60
               pol.: 5169 nákup ostatních služeb   
 
          § 5311 Bezpečnost a pořádek                                                                                          16,400
               pol.: 6122 přístroje, stroje, zařízení 
        
    Ostatní výdaje
 
         § 3113 Základní škola                                                                                                       86
               pol.: 5331 neinvestiční příspěvek (pokrytí části mzdových prostředků potřebných
                                pro učitele speciální třídy – finanční prostředky na pokrytí tohoto výdaje
                                město již obdrželo na svůj běžný účet).                                                                              
                        
         § 3322 Obnova kulturních památek                                                                                   69
               pol.: 5171 opravy a udržování (podíl města na dotované akci „oprava
                                kaple sv. Isidora“ – celkové výdaje akce = 658 tis. Kč)
 
         § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                          34
               pol.: 5169 nákup ostatních služeb (podíl města na akci „zpevnění ploch
                                kontejnerových stání na separaci odpadu“ – celkové výdaje akce = 94 tis. Kč)
 
         § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                                       10
                pol.: 5169 nákup ostatních služeb (podíl města na dotované akci „regenerace
                                veřejných prostranství“ – celkové výdaje akce = 193 tis. Kč)
 
        § 5311 Bezpečnost a pořádek                                                                                              33
            pol.: 6122 přístroje, stroje, zařízení (podíl města na pořízení defibrilátoru – celkové
                             výdaje na jeho pořízení = 49.709,- Kč) 
 
     Uvedené navýšení výdajů na. § 3113 Základní škola – 86 tis., § 3322 Obnova kulturních pamá- tek – 69 tis., § 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – 34 tis., § 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – 10 tis., a na § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – 33 tis. bude kryto ze zůstatku na ZBÚ (∑ 232 tis. Kč).   
Pozn.: Zůstatek na ZBÚ k 30. 11. 2011 činil 8,375.139,88 Kč.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
Poznámka: v 18:25 přišel Mgr. Richard Spiegl (7)
 
 
 
 
3) Návrh na vyřazení inventáře z majetku města – inventarizace 2011
 
V návaznosti na probíhající inventarizaci majetku a závazků předkládá hlavní inventarizační komise návrh na vyřazení inventáře z majetku města dle přílohy. Ve všech případech se jedná o nefunkční či zastaralý inventář doporučený k likvidaci.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 394
 
I.   s c h v a l u j e
 
návrh hlavní inventarizační komise na vyřazení inventáře z majetku města dle přílohy č. 1;
 
II. j m e n u j e
 
likvidační komisi ve složení: Olga Šlégrová, Zdeňka Kratinová, Michal Kaválek.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
4) Dotační výzvy z fondů Středočeského kraje – podání žádostí a spolufinancování akcí
 
Na jednání rady města ze dne 31. 10. 2011 byla odsouhlasena příprava žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje na akce:
- „Nové Strašecí - Kaple sv. Isidora – obnova oltáře a dřevěných prvků, instalace vnitřní mříže“
- limit poskytované dotace (50.000,- – 2.000.000,- Kč)
- „Aktivní odpočinek pro seniory“
- limit poskytované dotace (10.000,- – 50.000,- Kč)
- „Soubor propagačních materiálů města Nové Strašecí“
- limit poskytované dotace (50.000,- – 300.000,- Kč)
- „Vodovod – Nové Strašecí – řad L - Rudská“
- limit poskytované dotace (50.000,- – 4.000.000,- Kč)
 - „Oprava zásahového automobilu Škoda 706 RTHP“
- limit poskytované dotace (10.000,- – 200.000,- Kč)
 
Na základě výše uvedeného rozhodnutí rady města byly připraveny tyto žádosti:
-          „Nové Strašecí - Kaple sv. Isidora – obnova oltáře a dřevěných prvků, instalace vnitřní mříže“
Výstupem projektu je restaurování vnitřního oltáře, oltářní mřížky, lavic a kruchty („ochoz nad vstupem“) a instalace vnitřní mříže v Kapli sv. Izidora.
 - předběžný odhad nákladů 882.040,- Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 44.102,- Kč
 
-          „Aktivní odpočinek pro seniory“
Výstupem projektu je pořízení a instalace cvičebního prvku pro seniory v areálu sportovní haly BIOS.
- předběžný odhad nákladů 51.000,- Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 2.550,- Kč.
 
-          „Soubor propagačních materiálů města Nové Strašecí“
Výstupem projektu je výroba souboru propagačních materiálů (informativní brožura, vandrovní knížka, informační letáky a nástěnné mapy).
- předběžný odhad nákladů 94.812,- Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 4.741,- Kč.
 
-          „Vodovod – Nové Strašecí – řad L - Rudská“
Výstupem projektu je výstavba celkem 645 m vodovodního řadu L v ulici Rudská, který umožní připojení stávajících objektů a rozvojových obytných ploch a bude napojen na stávající vodovodní síť města.
- předběžný odhad nákladů 3.020.450,- Kč, se spoluúčastí města 5 %,
tj. 151.023,- Kč.
 
-          „Oprava zásahového automobilu Škoda 706 RTHP“
Výstupem projektu je celková oprava zásahového vozidla Škoda 706 RTHP místního sboru dobrovolných hasičů.
- předběžný odhad nákladů 201.830,- Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 10.092,- Kč.
 
Na tomto jednání byla rovněž odsouhlasena příprava podání žádosti o dotaci na projekt: „Rekonstrukce osvětlení haly BIOS“. Při přípravě této žádosti zjistil OI, že rekonstrukce osvětlení při zachování stávající elektroinstalace a rozvaděče je možná pouze za dodržení stejného způsobu osvícení (odrazem o strop). Tato rekonstrukce by spočívala ve výměně
a navýšení počtu svítidel, čímž by došlo ke zvýšení spotřeby el. energie. Vhodnější
a ekonomičtější variantou by byla instalace stropních svítidel, což by umožnilo vyšší svítivost a zároveň také úsporu el. energie. V případě realizace této varianty by byla nutná výměna stávající elektroinstalace a rozvaděčů, na což není možné žádat o dotaci z uvažovaného programu, jelikož náklady projektu by byly mnohem vyšší než 100.000,-
a změnil se jeho charakter z neinvestičního na investiční.
Z tohoto důvodu je, po konzultaci s p. Lincem a vedením města, připravován projekt:
-          „Dovybavení posilovny v hale BIOS“
Výstupem projektu je pořízení dvou posilovacích strojů, fitness činek a zátěžových kotoučů do posilovny v hale BIOS.
- předběžný odhad nákladů 102.381,- Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 5.121,- Kč.
Dále byl, na základě požadavku vedení základní školy, připravován projekt rekonstrukce sportovního hřiště v areálu základní školy. Byly zpracovány dvě varianty řešení povrchu
a rozpočtu, PUR povrch (2.101.000,- Kč) a umělý trávník (1.839.000,- Kč). Finanční limit dotace je maximálně 1.000.000,- Kč, náklady obou variant tak výrazně převyšují dotační limit. Důvodem velkých finančních nákladů je nutnost výstavby opěrné zdi (alespoň jejího základu a nadzemní části do výše cca 1 m) na jižní straně hřiště. Pokud by se opěrná zeď nestavěla, nelze jí následně postavit bez poškození hřiště. I po razantním seškrtání rozpočtu (vybavení hřiště, rozpočtová rezerva, oplocení, náklady na zařízení staveniště, atd.) by spolufinancování města bylo min. 800.000,- Kč. Z těchto důvodů, po konzultaci s vedením města, bylo upuštěno od další přípravy této žádosti s tím, že bude vyvoláno jednání s vedením školy o záměru využití veškerých ploch v areálu školy a přípravě podkladů do další výzvy.
Namísto toho byl připraven projekt:
-          „Vybavení sektoru pro skok vysoký“
Výstupem projektu je pořízení vybavení sektoru pro skok vysoký na víceúčelovém hřišti „Na Kocourku“.
- předběžný odhad nákladů 95.000,- Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 4.750,- Kč.
Pro podání těchto žádostí je nutné jejich podání schválit a zavázat se k jejich spolufinancování v určené výši. Kopie usnesení rady města bude povinnou přílohou k žádosti o dotaci.
Spoluúčast města na všech výše navrhovaných projektech by činila celkem 222.379,- Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 395
 
s o u h l a s í
 
a)         s podáním žádosti o dotaci a spolufinancováním akcí:
- „Nové Strašecí - kaple sv. Isidora – obnova oltáře a dřevěných prvků, instalace vnitřní mříže“ – v poměru 5 % z celkových nákladů, tj. 44.102,- Kč.
- „Aktivní odpočinek pro seniory“ – v poměru 5 % z celkových nákladů,
tj. 2.550,- Kč.
- „Soubor propagačních materiálů města Nové Strašecí“ – v poměru 5 % z celkových nákladů, tj. 4.741,- Kč.
- „Vodovod – Nové Strašecí – řad L - Rudská“ – v poměru 5 % z celkových nákladů, tj. 151 023 Kč.
- „Oprava zásahového automobilu Škoda 706 RTHP“ – v poměru 5 % z celkových nákladů, tj. 10.092,- Kč.
- „Dovybavení posilovny v hale BIOS“ – v poměru 5 % z celkových nákladů,
tj. 5.121,- Kč.
- „Vybavení sektoru pro skok vysoký“ – v poměru 5 % z celkových nákladů,
tj. 4.750,- Kč.
 
b)         jako zřizovatel s podáním žádosti ZŠ Nové Strašecí o dotaci na projekt „Rekonstrukce podlahy v hale BIOS“  s celkovými náklady 1.095.000,- Kč a spoluúčastí
ve výši 8,7 % z celkových nákladů, tj. 95.000,- Kč
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
5) Žádost společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o o dotaci z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje na kalové hospodářství - čistírna odpadních vod
 
Čistírna odpadních vod v našem městě nemá kalovou koncovku. Po vyčištění jsou kaly umístěny v kalojemu, odkud se musí odvážet k finálnímu zahuštění. V kalojemu je umístěn kal v poměru 98% vody a pouhá 2% sušiny/kalu. Proces zahuštění spočívá v odseparování velkého množství vody.
Dle evidence je produkce kalu v ČOV Nové Strašecí za rok 2010   1440 tun, které se musí odvážet fekálními vozy k zahuštění. V tomto objemu je již neekonomické odvážet takové velké množství, neboť se převáží převážně voda.
Společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. jsou způsobilým žadatelem
ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství coby provozovatel ČOV
a části kanalizace ve vlastnictví města. Technické služby si nechaly zpracovat projekt
na kalové hospodářství v ČOV Nové Strašecí.
Předpokládané  investiční náklady jsou ve výši 3.246.009,- Kč (bez DPH). Dotace by byla
ve výši 3.083.000,- Kč a vlastní zdroje 163.009,-Kč, což představuje 5% spoluúčast.
 
Poznámka: Ing. Jan Bureš k tomuto bodu z důvodu možného střetu zájmů nehlasoval.
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č. 396
 
 s o u h l a s í
 
s podáním žádosti společností Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. o dotaci na projekt „Nové Strašecí ČOV - kalové hospodářství“ ze Středočeského Fondu životního prostředí
a zemědělství, oblast podpory „Realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV
a kanalizací napojených na ČOV“ v celkové hodnotě 3.246.009,-Kč (bez DPH)
s 5% spoluúčastí.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
 
 
 
6) Realizace zrušení příspěvkové organizace Technické služby město Nové Strašecí
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 38 ze dne 28. 4. 2011 rozhodlo o zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Nové Strašecí (PO TS NS),
a to dnem 31. 12. 2011 bez nástupnictví jiné příspěvkové organizace, tzn. že majetek
a veškerá práva a povinnosti rušené organizace přecházejí na zřizovatele - město Nové Strašecí.
Pro vlastní realizaci zrušení a výmazu PO TS NS, je žádoucí přijmout navržené usnesení s podrobnějšími pokyny.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 397
 
I. u k l á d á
 
a) řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Nové Strašecí - Ing. Miroslavu Špičkovi :
 
1) zajistit souhlas finančního úřadu s ukončením činnosti organizace
2)  připravit delimitační protokol o přechodu majetku, práv a povinností organizace
     na zřizovatele s tímto obsahem:
 
      a) Údaje o rozhodnutí orgánů města o zrušení příspěvkové organizace
- údaje o dotčené organizaci (název organizace, sídlo, jméno statutárního zástupce)
       b) Oblast pracovněprávní
- neuspokojené nároky vzniklé mezi dosavadním zaměstnavatelem a zaměstnanci
do dne přechodu
       c) Oblast majetková
                    Vypořádání majetku (vyřazení, majetkové převody).
      d) Oblast účetnictví
- výkazy účetní závěrky ke dni ukončení činnosti (Rozvaha, výkaz ZZ a příloha včetně komentáře k těmto výkazům)
- hlavní kniha ke dni ukončení činnosti
- příkaz k provedení mimořádné inventarizace
- inventarizační soupisy majetku nemovitého, movitého (tř. 0), seznam inventárních karet (inventární karty)
- inventarizační soupisy majetku vedeného na účtech účtové tř. 1 (skladové karty)
- dokladovou inventarizaci za účty účtové tř. 2 (inventarizaci pokladní hotovosti, cenin, podrobný popis zůstatku na běžných účtech)
- vypořádání účtu 243
- dokladovou inventarizaci na účtech účtové tř. 3, tzn. soupis veškerých pohledávek a závazků doložených vystavenými fakturami (musí souhlasit s knihou faktur vystavených a přijatých),
- vyčíslení pohledávek na krátkodobé a dlouhodobé, doložit doklady o vymáhání, soudních sporech,..
- se shora uvedeným souvisí předání veškerých smluv z oblasti dodavatelsko- odběratelské,
- přiložit fotokopie výpovědí ze smluvních vztahů, případně doklady o zrušených dodavatelsko-odběratelských vztazích v termínech při dodržení výpovědních lhůt
- zpracování rozborů hospodaření včetně rozboru výsledku hospodaření a jeho vypořádání, rozbor peněžních fondů, doložit zůstatek SU 902
- vypořádání účtu 912 – soupis nesplacených půjček
- vnitřní směrnice, účetní rozvrh
- archiv
- statistické výkazy
      e) Oblast investiční
- pasportizace převáděného majetku
- předání dodavatelských, nájemních a jiných smluv, revizních zpráv atd.
 
b) tajemníkovi MěÚ po delimitaci zajistit výmaz organizace v obchodním rejstříku
 
II. j m e n u j e
 
jako koordinátora ukončení činnosti organizace Václava Horáčka, vedoucího finančního odboru MěÚ
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
7) Zřízení fondu
 
V souladu s úkolem se předkládá radě města návrh na zřízení fondu pro výstavbu, rekonstrukce, obnovu a udržování vodohospodářského majetku (dále jen fond).
Zdrojem fondu by byl převod prostředků z bývalého fondu rezerv, převody z prostředků v rozpočtu (např. nájemné od TS NS za užívání kanalizace), dotace a veškeré příjmy související s vodohospodářským majetkem města. Fond bude mít samostatný účet
a prostředky z fondu by byly použitelné pouze na výstavbu, rekonstrukce, obnovu
a udržování vodohospodářského majetku města.
Fond zřizuje usnesením zastupitelstvo a současně schvaluje jeho statut.
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 398
 
 n a v r h u j e
 
Zastupitelstvu města, aby přijalo následující usnesení
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. z ř i z u j e
 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů peněžní fond „Fond pro výstavbu, rekonstrukce, obnovu a udržování vodohospodářského majetku“ s účinností od 1. 1. 2012.
 
II. s c h v a l u j e
 
statut Fondu pro výstavbu, rekonstrukce, obnovu a udržování vodohospodářského majetku. Text statutu je přílohou tohoto usnesení.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
8) Nabídka daru pozemku městu
 
Město obdrželo písemnou nabídku paní xxxxxxx, bytem xxxxxxxxx
na darování pozemku parc.č. 2470/6 (24 m2), zapsaného v katastru nemovitostí na LV
č. 1363 pro obec a k.ú. Nové Strašecí jako ostatní plocha-ostat.komunikace, městu.
Jedná se o pozemek, který je součástí chodníku podél místní komunikace, ulice Pecínovská, před čp. 219.
Pozemek byl v rámci digitalizace zapsán jako vlastnictví původní majitelky domu čp. 219, která jej prodala již před cca 23 lety a paní xxxxxxxx ho nabyla v letošním roce na základě rozhodnutí o dědictví.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 399
 
d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í   č. ........
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru pozemku parc. č. 2470/6 (24 m2) v kat. území Nové Strašecí zapsaného
na LV č.1363 pro obec a k.ú. Nové Strašecí, od dárce paní xxxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxx s tím, že město Nové Strašecí jako strana obdarovaná připraví darovací smlouvu a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu darovací podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
9) Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 550 – místnost č. 24
 
Dne 6. 12. 2011 byla na MěÚ doručena žádost o pronájem nebytových prostor v ulici Dukelská čp. 550 v Novém Strašecí od pana xxxxxxxxx, trvalým bytem xxxxxxxxx, korespondenční adresa xxxxxxxx,
IČ: 87125242. Pan xxxxxxxxx užívá na základě nájemní smlouvy č. 162/2010/Bal kancelář č. 23 o celkové ploše 20 m2, kde provozuje grafickou přípravu v reklamní činnosti. Pan xxxxxxxxxxx žádá o větší nebytový prostor z důvodu rozšíření své podnikatelské činnosti. Jedná se mu o místnost č. 24 o ploše 25 m2, která sousedí s místností, kterou má dnes pronajatou (č. 23). Místnost č. 23 by tedy přestal užívat a užíval by větší místnost č. 24. Pan xxxxxxx navrhuje pronájem za stejných podmínek, kdy nájemné pro rok 2010 činí 683 Kč/m2/rok + úhradu nákladů za služby spojené s užíváním na dobu neurčitou
a předpokládaný termín přestěhování firmy do většího nebytového prostoru od 1. 1. 2012.
Do této doby byla podána pouze jedna žádost o tyto nebytové prostory (xxxxxxxx). Odbor investic zjistil, že nájemné pan xxxxxxxx nedluží.
Záměr pronájmu nebytového prostoru byl vyvěšen 26. 1. 2010.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 400
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 162/2010/Bal, jehož předmětem bude změna pronajatého prostoru v Dukelské ulici čp. 550 spočívající v pronájmu místnosti č. 24 o ploše 25 m2 místo místnosti č. 23 (o ploše 20 m2), panu xxxxxxxx, trvalým bytem xxxxxxxxx, korespondenční adresa xxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou a to od 1. 1. 2012, za podmínek:
-          nájemné 683 Kč/m2/rok,
-          úhrada nákladů za služby spojené s užíváním (dodávka tepla a TUV, el. energie, vodné, stočné, odvoz a likvidace odpadu, úklid spol. prostor) formou měsíčních záloh s ročním vyúčtováním.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 162/2010/ Bal po jeho vyhotovení firmou Baldex
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
10) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí – posílení kNN ul. Okružní.“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí – posílení kNN ul. Okružní.
Z důvodu nevyhovujícího stavu je nutné demontovat nadzemní vedení a položit nové kabelové vedení do země v ulici Okružní, směrem od dětského domova ke křižovatce ulic Okružní a Spojovací. V trase vedení se nachází pozemky města parc. č. 151/7 a 2101
v k. ú. Nové Strašecí.
Kabelová rýha bude vedena v zeleni a poté v chodníku po levé straně ulice Okružní, směrem od dětského domova ke křižovatce ulic Okružní a Spojovací.
Délka kabelového vedení v pozemku města bude cca 160 metrů a jedna kabelová skříň (náhrada cca 17.500,-Kč s DPH). Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Odbor investic uplatnil k této stavbě podmínky, které schválila rada města na svém zasedání, usn.č. 261 ze dne 25. 7. 2011, dále byla uplatněna podmínka, aby bylo městu umožněno připoložit kabel veřejného osvětlení do drážky ke kabelu NN a dotčený chodník bude obnoven ze zámkové dlažby.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 401
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 151/7 a 2101 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí – posílení kNN ul. Okružní..“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
11) Projednání Změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
 
Na 27. zasedání zastupitelstva města dne 27. 4. 2006 bylo schváleno usnesení č. 245
o pořízení změny č. III. územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí (změna č. III ÚP), zpracovatelem této změny byl Doc. Ing. Arch. Horký, DrSc.
Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání dne 22. 3. 2007 iniciovalo další změny, týkající se změny využití zóny Severozápad (zóna „G“). Pro ověření potencionálu a kapacitních možností nejrozsáhlejšího uceleného rozvojového území města rada města rozhodla o vypracování územní studie, a to ve dvou variantních řešeních, jako podkladového materiálu k dokončení zadání změny č. III ÚP.
V době zpracovávání citované územní studie bylo na MěÚ doručeno dalších 24 požadavků
a podnětů (vzešlých z veřejného projednání) a 2 další požadavky vyplynuly z potřeb města. Rada města se novými požadavky a podněty zabývala na svých jednáních dne 26. 11. 2007 (usnesení č. 259), dne 30. 11. 2007 (usnesení č. 268), a dne 16. 3. 2009 (usnesení č. 759).
Na základě opakovaných konzultací na odboru územního a stavebního řádu a odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, a dále konzultací na MěÚ Rakovník, odbor výstavby a investic - úřadu územního plánování vzešla možnost začlenit tyto nové požadavky do rozpracovaného návrhu zadání změny č. III ÚP. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 164 ze dne 13. 5. 2009 ukončilo schvalovací proces zadání změny č. III ÚP tak, že zpracovatel do změny ÚP zapracoval zmíněnou studii a ty požadavky občanů, kterým zastupitelstvo vyhovělo. Takto zpracovaný návrh změny č. III ÚP byl předložen úřadu územního plánování - odboru výstavby MěÚ Rakovník k projednání. Tento úřad poté, co si vyžádal stanoviska dotčených orgánů, zaslal 18. 3. 2010 své připomínky, které byly následně předány zpracovateli Doc. Ing. Arch. Horkému, DrSc.. Další projednávání ÚP zkomplikovalo stanovisko ministerstva dopravy,  které bez zákonné opory požadovalo respektování koridoru 600 m pro pokračování výstavby R6.
Teprve 9. 9. 2010, po předchozích čtyřech jednáních, byla na ministerstvu nalezena dohoda a ministerstvo od svého požadavku ustoupilo.
Dne 30. 3. 2011 bylo na MěÚ doručeno stanovisko MěÚ Rakovník, jako pořizovatele změny č. III ÚP, že návrh změny byl kladně posouzen Krajským úřadem Středočeského kraje
a postoupen k dalšímu projednání, ve kterém bude MěÚ Rakovník postupovat podle stavebního zákona, tj. zajistí projednání s veřejností. To proběhlo dne 16. 5. 2011.
Ve smyslu ust. § 53 stavebního zákona pořizovatel změny, tedy MěÚ Rakovník, vyhodnotí výsledky veřejného projednání a zpracuje návrh rozhodnutí zastupitelstva o námitkách k návrhu ÚP. Zpráva pořizovatele byla doručena na MěÚ zatím neoficiálně e-mailem
dne 9. 12. 2011. Tato zpráva neobsahuje návrh rozhodnutí o námitkách, ale  v závěru MěÚ Rakovník nedoporučuje dále pokračovat v pořizování změny č. III ÚP.
Proces pořizování předmětné změny ÚP se proti původnímu záměru neúměrně časově protáhl, ať už z důvodu rozhodnutí orgánů města o přidávání dalších podnětů k zapracování v jeho průběhu, tak i projednáváním a posuzováním jiných orgánů státní správy (např. na MěÚ Rakovník 2,5 roku). V té době došlo ke změně právních předpisů, především k vydání nového stavebního zákona, na který musely práce na změně ÚP též reagovat. Při posuzování všech schvalovacích dokumentů a rozhodování se objevily určité pochybnosti, např. ve způsobu projednání jednotlivých námitek v orgánech města, což by mohlo zadat eventuální příčinu na zrušení změny ÚP v přezkumném řízení. Vzhledem k hospodářskému vývoji, změnám v podnikatelském prostředí a změnám legislativy, se zpracovaný návrh změny č. III ÚP jeví jako nepostihující všechny okolnosti současné situace ve městě (např. navrhované využití severozápadní zóny „G“, posunutí termínu dostavby R6, situace na realitním trhu
a další).
MěÚ Rakovník ve své zprávě doporučuje proto zahájit práce na novém územním plánu, který bude reflektovat všechny zpracované i aktuální změny a podněty, bude zajištěna nejenom požadovaná aktualizace, ale zároveň dojde ke stanovení nových stimulů a limitů pro rozvoj výstavby a dalšího koncepčního směřování města jako celku. 
 
Bez ohledu na rozhodnutí o změně č. III ÚP má město v oblasti územního plánování tři možnosti následného postupu:
a) uvést současný ÚP města do souladu s platnou legislativou (stavební zákon). Tento postup neumožňuje však měnit ÚP (např. vymezovat jiné zastavitelné plochy apod.),
b) pořídit nový územní plán města s tím, že vzhledem k platnosti stávajícího je nutné zpracování, pořízení a schválení ukončit dom 31. 12. 2015,
c) pokud město nezvolí ani jednu z uvedených variant, platnost současného ÚP vyprší ze zákona 31. 12. 2015 a od 1. 1. 2016 bude město bez ÚP.
Na základě výše uvedeného je navrhováno radě města doporučit zastupitelstvu města upustit od pořízení změny č. III ÚP a zabývat se koncepcí postupu města v oblasti územního plánování v dalším období.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 402
 
d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
u p o u š t í
 
od pořízení změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
12) Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města
 
Starosta města předložil návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 21. prosince 2011 ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 403
 
s c h v a l u j e
 
návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se koná
dne 21. prosince 2011 od 18:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ
 
Navržený program:
 
1.    Zahájení
2.    Kontrola usnesení
3.    Rozpočtová opatření za období XI./2011
4.    Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu
       do roku 2014
5.    Projednání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
6.    Zřízení Fondu pro výstavbu, rekonstrukce, obnovu a udržování
       vodohospodářského majetku
7.    Informace o vodohospodářské infrastruktuře v Novém Strašecí
8.    Změna OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému
       shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
       komunálních odpadů
9.    Změna zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy
       J.A.Komenského v Novém Strašecí
10. Prodej bytu č. 972/9 v čp. 972 Žižkovo nám.
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
13) Vypovězení smluv č. 360/2006/OI, 361/2006/OI, 362/2006/OI
 
Město Nové Strašecí má se společností Městský podnik služeb Kladno spol. s r.o., uzavřené smlouvy na sběr, svoz, odvoz a likvidaci komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu tyto smlouvy:
č. 360/2006/OI (2006/1/047) o sběru, odvozu a odstraňování komunálního odpadu
č. 361/2006/OI (2006/2/047) o sběru vytříděných složek komunálního odpadu
č. 362/2006/OI (2006/3/047) o provádění mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
V rámci monitorování cen za sběr, svoz, odvoz a likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu, jakož i monitorování odvozu komunálního a separovaného odpadu, včetně dalších služeb s tím spojených bylo zjištěno, že v oblasti našeho regionu existuje možnost jak uspořit v rozpočtu města nemalé finanční prostředky. Z tohoto důvodu by bylo účelné vypovědět stávající společnosti výše uvedené smlouvy
a provést výběrové řízení na nového provozovatele poskytovaných služeb. Vzhledem k roční výpovědní lhůtě, která počíná běžet 1. kalendářním dnem následujícího roku, je nutné výpovědi doručit druhé smluvní straně do konce tohoto roku.
Město, a taktéž její organizační složky, mají uzavřeny se stávající svozovou společností další smlouvy
o svozu a likvidaci svého odpadu (nikoli komunálního). V těchto smlouvách je uvedená výpovědní lhůta 6 měsíců.
Z tohoto důvodu je účelné, aby výběrové řízení proběhlo bez zbytečného odkladu tak, aby v případě že bude vybrána jiná svozová společnost, byl dostatečný časový prostor vypovědět tyto smlouvy a uzavřít smlouvy nové.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í  č. 404
 
I. s o u h l a s í
 
s vypovězením smluv se společností Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o.
- č. 360/2006/OI (2006/1/047) o sběru, odvozu a odstraňování komunálního odpadu
- č. 361/2006/OI (2006/2/047) o sběru vytříděných složek komunálního odpadu
- č. 362/2006/OI (2006/3/047) o provádění mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
včetně příloh a dodatků, všechny k datu 31. 12. 2011
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ
-           zajistit doručení výpovědi společnosti Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. ještě v roce 2011
-          ve spolupráci s odborem investic předložit radě města zadání nového výběrového řízení zajišťující služby sběru, odvozu a odstraňování komunálního odpadu a sběru
a odvozu vytříděných složek komunálního odpadu v termínu do konce února 2012
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (RNDr. Libuše Vosátková)
 
Různé
 
a) Výroční zpráva MSZ za rok 2010
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 405
 
b e r e n a v ě d o m í
 
výroční zprávu Městských sportovních zařízení za rok 2010, která je přílohou k tomuto usnesení.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          úhyn stromků v ulici Mšecká a Nádražní
-          kontrola GPS
-          TJ Sokol – nastavení nových podmínek
-          Ceník NKC
-          Parkoviště Texas
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 21:48 hod.
 
 

32. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 2. 1. 2012 od 17:30 hod.

     
 
Mgr. Karel Filip                    RNDr. Libuše Vosátková  
starosta města                    místostarostka města
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 15. 12. 2011

 


20. 12. 2011 Zobrazit méně

Stránka