Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 32. rady města ze dne 2. 1. 2012

.
Zápis
 
 
                          z 32. zasedání rady města,
                         konaného dne 2. ledna 2012                         
 
 
 
 
P ř í t o m n i :
                                
Mgr. Karel Filip                      - starosta města
RNDr. Libuše Vosátková       - místostarostka města
Ing. Jan Bechyně                  - člen rady města
Ing. Jan Bureš                       - člen rady města
Ing. Karel Kestner                 - člen rady města
Bc. Pavel Novák                   - člen rady města
                                
JUDr. Jiří Tláskal                  - tajemník MěÚ
 
 
 
 
O m l u v e n :
 
Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
 

 

O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….    ………………………………………..    
Ing. Jan Bureš v.r. (6.1.2012)                       Bc. Pavel Novák v.r. (11.1.2012)
 
     
 
Program:
 
Zahájení   
1)    Nájemní smlouva s TJ Sokol Nové Strašecí
2)    Využití objektu čp. 1150 (bývalá družina)
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města.
Omluven z dnešního jednání je Mgr. Richard Spiegl.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Bechyně
a Ing. Karlem Kestnerem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Bc. Pavla Nováka
a Ing. Jana Bureše.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6 členy rady města
 
 
1) Nájemní smlouva s TJ Sokol Nové Strašecí
 
Dne 13. prosince 2010 byla na 2. zasedání rady města usnesením č. 26 vypovězena nájemní smlouva s Tělovýchovnou jednotou Sokol Nové Strašecí, IČ 16981448. Smlouva obsahuje ustanovení o jednoleté výpovědní lhůtě,  která počne běžet prvním dnem roku následujícího od doručení písemné výpovědi druhé straně. Vzhledem k doručení výpovědi do konce roku 2010,  končí nájemní smlouva ke dni 31. 12. 2011. Na základě analýzy sportovních aktivit
ve městě a Městských sportovních zařízení, jednáních sportovní komise a jednání s TJ Sokol bylo navrženo na posledním společném jednání sportovní komise a TJ Sokol,  uzavřít dodatek č.3  k této smlouvě a prodloužit platnost smlouvy, resp. uzavřít stejnou smlouvu,
ale na dobu určitou, nejpozději však do 29. února 2012. V rámci TJ Sokol Nové Strašecí je projednáváno aktuálně možné oddělení činnosti některých oddílů pod hlavičkou jiného občanského sdružení a po dořešení těchto organizačních změn by byly nové nájemní smlouvy uzavřeny s novými subjekty. Navržená lhůta se jeví jako přiměřená pro dořešení organizačních změn v TJ Sokol a projednání budoucích smluvních vztahů s městem a podmínek nájmu.
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í  č. 406
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření nájemní smlouvy na užívání sportovních zařízení města  Tělovýchovnou jednotou Sokol Nové Strašecí, IČ 16981448 za nájemné ve výši 1,- Kč/měsíc. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012. Text smlouvy je v příloze tohoto usnesení.
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
2) Využití objetku čp. 1150 (bývalá družina)
 
Dne 23. 12. 2011 byla na MěÚ doručena žádost členů přípravného výboru OS HBC Nové Strašecí o využití uvolněného objektu čp. 1150 (bývalá družina) za účelem provozování sportovních (v rámci DDM sportovní kroužek všestrannosti, nově vzniklý oddíl boxu
a v rámci TJ Sokol oddíl hokejbalu) případně i kulturních (Čtyřlístek, Klobouček, Junák) aktivit. Dále se na MěÚ přípravný výbor obrací s žádostí o poskytnutí ekonomických
a účetních podkladů týkajících se provozních nákladů hokejbalového areálu pro možné provozování tohoto areálu.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 407
 
I. b e r e n a   v ě d o m í
 
dopis zaslaný členy přípravného výboru OS HBC Nové Strašecí
-          týkající se využití uvolněného objektu čp. 1150 (bývalá družina)
-          s žádostí o poskytnutí ekonomických a účetních podkladů týkajících se provozních nákladů hokejbalového areálu
 
II. k o n s t a t u j e
 
-          ekonomické a účetní podklady týkající se provozních nákladů hokejbalového areálu již byly předány žadatelům
-          k rozhodnutí o možném využití objektu čp. 1150 OS HBC Nové Strašecí rada města žádá žadatele o zpřesnění nabídky
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
Různé
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
 
-          bar v Novostrašeckém kulturním centru
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 18:20 hod.
 
 
33. zasedání rady města se uskuteční
ve středu dne 12. 1. 2012 od 17:30 hod.
     
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.                           RNDr. Libuše Vosátková  v.r.
starosta města                                místostarostka města
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 3. 1. 2012

 


12. 1. 2012 Zobrazit méně

Stránka