Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 33 rady města ze dne 11. 1. 2012

.
Zápis
 
 
                         z 33. zasedání rady města,
                        konaného dne 11. ledna 2012                        
 
 
 
 
P ř í t o m n i :
                                
Mgr. Karel Filip                       - starosta města
RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
O m l u v e n :
 
               Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
 
 
 
H o s t é :
 
Pavel Friebert                          - vedoucí OI MěÚ
                                                   (k bodu 1)
Jiří Toužimský                       - člen zastupitelstva města
                                                (po celou radu)
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….             ………………………………………..    
  Ing. Jan Bechyně v.r. (16.1.2011)                   Bc. Pavel Novák v.r. (17.1.2011)
     
 
Program:
 
Zahájení   
1.      Studie stavebních úprav parkoviště v areálu polikliniky v Novém Strašecí
2.      Záměr pronájmu pozemku
3.      Ukončení nájmu bytu č. 6 v ulici Ke Stadionu, čp. 646 dohodou
4.      Nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 1835/3 v souvislosti se záměrem výstavby pěšiny
5.      Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6.      Soudní spor A. Stříbrský proti městu o 39.393,-Kč s přísl. – pověření k zastupování města
7.      Analýza možných úspor organizační složky Městská policie Nové Strašecí
8.      Nový ceník NKC
Různé
Závěr
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájila v 17:30 hodin místostarostka města RNDr. Libuše Vosátková,  přivítala přítomné a konstatovala, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 4 členů rady města.
Omluven z dnešního jednání je Ing. Karel Kestner. Za pozdější příchod je omluven starosta města a Ing. Jan Bureš.
Místostarostka města konstatovala, že zápis z minulé rady města byl ověřen Bc. Pavlem Novákem a Ing. Janem Burešem.
Místostarostka města jmenovala za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bechyně
a Bc. Pavla Nováka.
Místostarostka města seznámila přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 4 členy rady města
 
 
 
1) Studie stavebních úprav parkoviště v areálu polikliniky v Novém Strašecí
 
Odbor investic MěÚ v roce 2011 zajistil zpracování studie stavebních úprav parkoviště v areálu polikliniky v Novém Strašecí. Studie řeší zvýšení počtu parkovacích míst v areálu polikliniky, z důvodu jejich výrazného nedostatku. Současně by stavební úpravy parkoviště měly zlepšit dopravní podmínky v místě vzhledem k záměru vybudování stanoviště rychlé záchranné služby (průjezdu sanitních vozidel). Studii zpracoval Ing. Kamil Hrbek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, bytem Lubná 13.
Předmětná studie je zatím pouze ve fázi záměru obsahového a situačního řešení – koncepce. Na poradě vedení úřadu dne 6. 1. 2012 starosta města uložil OI MěÚ pokračovat v přípravě realizace předmětné stavby. Zpracovanou studii je nutné pro další přípravu stavby dopracovat do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu (projektová dokumentace pro územní a stavební řízení), pro projednání stavby s orgány státní správy a vlastníky a správci inženýrských sítí. Současně je nutné zajistit zpracování rozpočtu stavby. Výše uvedenému dopracování však musí předcházet schválení vlastní studie ze strany vedení města.
Předmětné parkoviště (stávající i navrhované po rozšíření) je umístěno na pozemcích
parc. č. 419/1 a 419/2 v kat. území Nové Strašecí v majetku města. Záměr stavby
dle zpracované studie není v kolizi se záměrem vybudování dětského hřiště u bytového domu č. p. 1032-4 v Zahradní ul.
 
Poznámka: v 18:00 hod. přišel starosta města a Ing. Jan Bureš (6)
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 408
 
I. s o u h l a s í
 
se studií stavebních úprav parkoviště v areálu polikliniky v Novém Strašecí, jak byla zpracována Ing. Kamilem Hrbkem, Lubná 13, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby.
Studie je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
-          zajistit dopracování studie stavebních úprav parkoviště v areálu polikliniky v Novém Strašecí do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu (projektová dokumentace pro územní a stavební řízení), pro projednání stavby s orgány státní správy a vlastníky a správci inženýrských sítí,
-          zajistit vypracování položkového rozpočtu stavby
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
2) Záměr pronájmu pozemku
 
Z důvodu nutnosti upřesnění předmětu pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví města na stav po digitalizaci katastrálních map (DKM), kterým došlo k novému označení pozemků a oprav jejich výměr, je připravován dodatek k nájemní smlouvě uzavřené
v r. 2007 s ČZU-ŠZP Lány. Porovnáním skutečného stavu užívání a map katastru nemovitostí (ortofoto), bylo zjištěno, že 2 pozemky města, které byly dosud m.j. předmětem nájemní smlouvy se ŠZP, užívá jiný uživatel. Jedná se o pozemky parc.č. 901/4 a 1043/17, vytvořené DKM z parcely PK 903/2.
Pozemky obhospodařuje již několik let místní soukromě hospodařící zemědělec, který užívá na základě nájemní smlouvy rovněž sousední pozemek. Nesrovnalost vznikla chybným vyznačením vlastnické hranice sousedního pozemku parc.r. 901/3 v terénu.
Po seznámení se zjištěným stavem podal uživatel pozemku, pan Martin Procházka, bytem Nové Strašecí, Na Hrázi 320, žádost o jejich pronájem tak, aby byla nesrovnalost odstraněna a užívání pozemků bylo podloženo smluvním vztahem.
Žadatel řádně užívá na základě nájemní smlouvy z r. 2000 i další zemědělský pozemek města ve stejné lokalitě (za ČOV).
Navržená sazba nájemného je v souladu s § 22, odst. 9 , zák.č. 229/1991 Sb. a vyhl. MZeČR č. 613/1992 Sb. v platném znění, t.j.ve výši 1% z průměrné ceny zem. pozemků v k.ú. Nové Strašecí (5,35 Kč/m2 53500,-Kč/ha). Stejná sazba je sjednána i v NS se ŠZP Lány.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 409
 
I.    s o u h l a s í
 
se zveřejněním záměru  pronájmu pozemků parc.č. 1043/17 a 901/4 o celkové výměře
3449 m2 (z toho 2500 m2 orná, 949 m2 – zatravněný břeh a lesní porost) za podmínek:
-          nájemné - sazba minimálně 535,-Kč/ha/rok  s možností navýšení v souladu
s cenovými předpisy platnými vždy k 1.1. běžného roku
-          na dobu neurčitou
-          pouze k zemědělskému využití
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi města zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků podle § 39 odst. 1
zák.č. 128/2000 Sb. „ o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
3) Ukončení nájmu bytu č. 6 v ulici Ke Stadionu č.p. 646 – dohodou (DPS)
 
Manželé xxxxxxxxxxxx užívají na základě nájemní smlouvy č. 154/2009/OI
ze dne 29. 5. 2009 byt č. 6 v čp. 646 v ul. Ke Stadionu, Nové Strašecí. Jedná se o byt 1 +1 s příslušenstvím, podlahová plocha 44 m2.
Dne 28. 12. 2011 podali xxxxxxxxxxx návrh na ukončení nájemního vztahu dohodou k 31. 1. 2012. Svou žádost odůvodňují zdravotními důvody (nemohoucnost obou manželů a nutnost trvalé péče). Manželé xxxxxxxxxxxx jsou již ubytování v domově důchodců, ukončení nájemního vztahu k 31. 1. 2012 žádají z důvodu zajištění vyklizení bytu.
Odbor investic zjistil, že manželé xxxxxxxxx na nájemném nic nedluží a vždy si plnili své povinnosti a podmínky užívání nájemního bytu.
Odbor investic navrhuje radě města žádosti vyhovět a ukončit nájemní vztah dohodou ke dni 31. 1. 2011. Na sociální byt existují další zájemci, je tedy předpoklad, že byt nezůstane neobsazený.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 410
 
I. s o u h l a s í
 
s ukončením nájemního vztahu manželů xxxxxxxxxxxx na byt č. 6 v čp. 646 v ul. Ke Stadionu, Nové Strašecí (byt 1 +1 s příslušenstvím, podlahová plocha 44 m2) dohodou ke dni 31. 1. 2012
 
II. s c h v a l u j e
 
dohodu o ukončení nájemního vztahu s manželi xxxxxxxxxxxxx na byt č. 6 v čp. 646.
Text dohody je přílohou tohoto usnesení
 
III. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájmu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
4) Nájemní smlouva na část pozemku parc. č. 1835/3 v kat. území Nové Strašecí v souvislosti se záměrem výstavby pěšiny z lokality „U Rybníka“ v Novém Strašecí, v sousedství kolejiště ČD
 
Na základě požadavků občanů (vlastníků rodinných domů kolem nádraží ČD Nové Strašecí) se OI MěÚ zabývá řešením problému, který nastal po dostavbě nového silničního mostu při výjezdu z Nového Strašecí ve směru Ruda, Rakovník. Při realizaci stavby mostu nebyla vybudována cesta pro pěší, která by umožnila přechod chodců do Nádražní ulice přes nově vybudovaný most. Obyvatelům RD z okolí nádraží tak nezbývá než přecházet frekventovanou státní komunikaci Nové Strašecí – Ruda – Rakovník. Vzhledem k šíři této komunikace a hustotě provozu je to značně nebezpečné.
Při hledání vyhovujícího řešení bylo po jednáních OI MěÚ s občany z lokality „U Rybníka“ navrženo, vybudovat pěšinu pro pěší podél železniční trati, pod silničním mostem (za pilíři mostu) a poté náspem do Nádražní ulice. Projektovou dokumentaci vypracoval Lubomír Beneš, tato byla následně projednána s ČD a KSÚS.
Umístění pěšiny je navrhováno na pozemku parc. č. 1853/3 v kat. území Nové Strašecí,
ve vlastnictví Českých drah, a. s., a to v rozsahu 119 m2. Pro účely projednání stavby je třeba stavebnímu úřadu předložit smluvní vztah s majitelem pozemku. Po jednáních s ČD, a. s., byl městu zaslán návrh smlouvy o nájmu pozemků nebo jejich částí. Podle této smlouvy
by městu byla pronajata výše uvedená část pozemku parc. č. 1853/3 v kat. území
Nové Strašecí o výměře 119 m2 pro účely vybudování pěšiny pro pěší,
za roční nájemné 1.071 Kč. OI MěÚ navrhuje radě města souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 411
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Českými drahami, a. s., nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226, jako vlastníkem pozemku, a městem Nové Strašecí, jako nájemcem, na pronájem části pozemku parc. č. 1853/3 v kat. území Nové Strašecí o výměře 119 m2
za roční nájemné 1.071 Kč, pro účely umístění stavby – pěšiny pro pěší z lokality
„U Rybníka“.
Text nájemní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
5) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 
Rada města na svém jednání dne 6. 9. 2011 vydala Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.Směrnice se již aplikuje, ale již za krátkou dobu její platnosti se ukázalo, že byť jednoduchá a přehledná ustanovení nemohou postihnout veškeré situace. Trvání
na striktním dodržování směrnice by v některých případech znamenalo naopak zdržení, či jiné komplikace v konkrétních případech. Obzvláště je to patrné v případě, kdy je třeba rychle rozhodnout o zadání projektové dokumentace pro žádost o dotaci a postup podle směrnice by znemožnil dosažení předepsaného termínu. Pro takovéto situace se navrhuje směrnici doplnit o ustanovení o výjimce ze směrnice, jejíž udělení by bylo v kompetenci rady města. Tento postup by nikterak neznamenal porušení zákona. Pokud by o jakékoliv zakázce malého rozsahu rozhodla rada města svým usnesením, bylo by tak učiněno v rámci navrhované výjimky.
Druhým úskalím se jeví stanovení limitů předpokládaných cen předmětu veřejné zakázky pro stanovení postupu a kompetencí. Směrnice totiž nestanovila minimální limit, ale pouze maximální. Znamená to, že výběrové řízení podle směrnice se musí provádět na veškeré zakázky na dodávky a služby, tedy např. již od ceny 1.000,- Kč, pouze kromě případů vyjmenovaných v čl. 1) směrnice. V namátkovém porovnání s jinými městy a obcemi, které mají obdobnou směrnici, je takovým minimálním limitem cena zakázky 50.000,- Kč (Tuřany, Mimoň, Česká Lípa). Zakázky do této částky by byly v kompetenci starosty města, tajemníka MěÚ a ved. OI – oprávněné osoby k podepisování objednávek a u starosty města smluv, přičemž vždy při dodržení rozpočtovaných částek.
Ve smyslu výše uvedeného předkládám radě města následující úpravu předmětné směrnice.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 412
 
 u p r a v u j e
 
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 6. 9. 2011. Text směrnice je přílohou tohoto usnesení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
6) Soudní spor xxxxxxxxx proti městu o 39.393,- Kč s přísl. – pověření k zastupování města
 
Jak již byli členové rady města informováni, dne 25. 8. 2011 byl doručen elektronický platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Rakovníku, kterým bylo městu uloženo zaplatit žalobci xxxxxxxxxxxx částku 39.393,- Kč a na soudních nákladech 18.310,- Kč. Žalobní návrh spočívá v tom, že dle žalobce se město bezdůvodně obohacuje tím, že užívá pozemky žalobce č. 1341/13 (56 m2 ) chodník a č. 2107/4 (292 m2) parčík. Proti platebnímu rozkazu byl podán odpor s tím, že město se nikterak neobohatilo, naopak se o oba pozemky stará a navrhuje žalobní návrh zamítnout. Nechť se o pozemky stará nadále jejich majitel.
Ve věci je nařízeno soudní jednání na 30. 1. 2012.
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 413
 
p o v ě ř u j e
 
JUDr. Jiřího Tláskala, tajemníka MěÚ, bytem xxxxxxxxxxxx, aby město zastupoval a jednal jeho jménem před všemi soudy ve věci soudního sporu s žalobcem xxxxxxxxxxxxxxx
 o zaplacení částky 39.393,- Kč s přísl.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
7) Analýza možných úspor organizační složky Městská policie Nové Strašecí
 
V rámci přípravy návrhu rozpočtu města Nové Strašecí na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky 2013 a 2014 byla finančním výborem i radou města diskutována otázka možných úspor organizační složky Městská policie Nové Strašecí. Vzhledem k nutnosti zpracovat detailní analýzu činnosti a nákladů organizační složky Městská policie Nové Strašecí ukládá rada města tento úkol komisi rady města „Komisi veřejného pořádku“. Cílem analýzy je zpracovat varianty dosažení možných úspor až do výše 20% rozpočtované částky za současného zachování adekvátní úrovně bezpečnosti.
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č.  414
 
I. u k l á d á
 
Komisi veřejného pořádku zpracovat do 31. března 2012 analýzu možných úspor organizační složky Městská policie Nové Strašecí až do výše 20% rozpočtované částky za současného zachování adekvátní úrovně bezpečnosti.
 
II. j m e n u j e
 
Ing. Radima Vožecha a p. Radka Hondla členy Komise veřejného pořádku
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
8) Ceník MKZ
 
Každý rok se opakují žádosti pořadatelů na slevu na nájemném v NKC. Vzhledem k tomu, že většině žádostí je vyhověno, souhlasila rada města s úpravou ceníku pronájmů v NKC. Návrh je předložen k diskusi. Přílohou je i ceník KC Rakovník.
 
Po projednání rada města přijala
 
 U s n e s e n í   č. 415
 
I. s c h v a l u j e
 
 s platností od 16. 1. 2012 nový ceník pronájmů NKC
 
 
II. k o n s t a t u j e
 
že veškeré dosud doručené žádosti o slevu nájmu NKC jsou řešeny pouze tímto ceníkem
 
Ceník NKC
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
Různé
 
a) Zvýšení nájmu za bar NKC
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č.  416
 
s c h v a l u j e
 
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (bar v NKC) č. 111/2007/TM ze dne 17. 10. 2007 s nájemcem xxxxxxxxx spočívající ve změně výše nájemného, a to 3.300,-Kč/ples, mimo ples 250,-Kč/hod.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
b) Anketa
 
Po projednání rada města přijala
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 417
 
b e r e n a v ě d o m í
 
že v průběhu měsíce února proběhne ve městě anketa spokojenosti občanů na základě návrhu komise rady města pro informovanost a komunikaci
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          inflace ve vztahu k nájemcům
-          konání farmářských trhů
-          výkup pozemku u Benziny
-          smlouva s TJ Sokol Nové Strašecí, přefakturace vody
-          ples města 2013 - březen
-          vyčíslení nákladů na změnu č. III územního plánu
-          dopravní situace kolem škody – přemístění stavebnin
-          Enes
-          Smlouvy s podnikateli o tříděném odpadu
-          Situace v Hamiru
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 20:10 hod.
 
 

34. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 31. 1. 2012 od 17:30 hod.

       
 
Mgr. Karel Filip v.r.                                RNDr. Libuše Vosátková  v.r.
 starosta města                                          místostarostka města
 
 
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 12. 1. 2012

18. 1. 2012 Zobrazit méně

Stránka