Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 34. rady města ze dne 30. 1. 2012

.
 
Zápis
 
 
      z 34. zasedání rady města, konaného dne 30. ledna 2012                        
 
 
 
 
P ř í t o m n i :
                                
                                 Mgr. Karel Filip                       - starosta města
                                            RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
                                 Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                                 Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                                 Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                                 Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                                 Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                                 JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
H o s t é :
 
            Jiří Toužimský                     - člen zastupitelstva města
                                                                                   (po celou radu)
                                 Pavel Friebert                       - vedoucí OI MěÚ
                                 Ing. Miroslav Čermák         - jednatel Technických služeb
                                                                                   Nové Strašecí, s.r.o.
                                 Ing. David Ryss                   - k bodu různé a)
                                 Ing. Václav Horáček           - k bodu různé a)
                                 Karel Šnobl                          - k bodu různé a)
                                 Kamil Černý                         - k bodu různé a)
 
 
                                
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..    
 RNDr. Libuše Vosátková                                         Ing. Karel Kestner
 
Program:
 
Zahájení   
1.      Kontrola usnesení
2.      Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 414
3.      Žádost o ukončení nájmu bytu č. 1178
4.      Výpověď nájmu nebytových prostor
5.      Žádost o přidělení bytu č. 18/752 – ulice Husova, sociální byt
6.      Výpověď nájmu bytu
7.      Úprava nájemného s ohledem na inflaci
8.      Smlouva o smlouvě budoucí – smyčka kNN
9.      Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP
10. Smlouva o odvozu a zneškodnění odpadu
11. Znalecký posudek ocenění kanalizační infrastruktury ve vlastnictví Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
12. Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků
13. NoStraDivadlo – smlouva o spolupráci
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip, přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Omluven z dnešního jednání je
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Bechyně
a Bc. Pavlem Novákem.
Stostarosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu RNDr. Libuši Vosátkovou
a Ing. Karla Kestnera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 členy rady města
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. Marvanovi a p. Kůtovi. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. Marvanem a p. Kůtem, zástupci spol. Edesa
po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
Po několika jednáních dne 30. 3. 2011 podala novou žádost o prodej předmětných pozemků (žádost o snížení kupní ceny), ke které se následně přidali i ostatní 3 spoluvlastníci. Návrh společnosti Edesa nebyl akceptován, prodej bude uskutečněn přímo novým majitelům řadových domů.
 
 
 
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí (splněno) a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek. Byly předloženy koncepce TSNS, Měpolicie, MKZ a knihovny, zbývá koncepce MSZ, která se řeší v návaznosti na výpověď smlouvy s TJ Sokol.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 107 – splněno
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny.
 
Usnesení č. 128 – splněno
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011.
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
(Rudská, 26 účastníků) Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům. Dosud bez kladné odpovědi.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
(xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx) Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům. Dosud bez kladné odpovědi.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava červených pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace objednána u Technických služeb a dojednána se SUS. Opravy probíhají. Kontrola společně s číslem usnesení č. 312. Ze strany SÚS ve spolupráci s ADSUM opakovaně přislíbena realizace. Obnova červených přechodů bude provedena, jak to umožní klimatické podmínky.
 
Usnesení č. 157 – trvá
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy. Pro zápočet kupní ceny a ceny za zřízení věcného břemene je vyzvána společnost RWE k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd). Objednáno u Technických služeb města Nové Strašecí, s.r.o. Oblouky
a lanka jsou odstraněny, úprava vjezdu bude řešena až po realizaci stavby vodovodního přivaděče (VKM) v r. 2012, z důvodu klimatických podmínek
 
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11
přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene xxxxx xxxxx a městem jako povinným z věcného břemene. Objednán geometrický plán k vyznačení rozsahu věcného břemene, který je podkladem pro uzavření smlouvy.
 
Usnesení č. 311 – trvá
(24/19.9.2011) NoStraDivadlo – podpora postupové přehlídky divadla Setkání
ve Strašecí 2012
Rada města schválila spolupráci při uskutečnění postupové přehlídky studentského
a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 ve dnech 30.3.-1.4.2012
se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s. a ukládá vedoucí MKZ připravit smlouvu o spolupráci.
 
Usnesení č. 312 – trvá
(24/19.9.2011) Dopravní opatření v Poděbradově ulici
Rada města souhlasila s nutností vybudování přechodu pro chodce v Poděbradově ulici vzhledem k novému vstupu do základní školy a s řešením přechodu komplexně v kontextu úpravy dopravní situace v okolí školy včetně přilehlých ulic na základě studie Ing. arch. Křižáka. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vstoupit do jednání s příslušným odborem dopravy k zahájení úkonů nezbytných pro povolení vybudování zvýšeného zpomalovacího valu s integrovaným přechodem pro chodce v horní části Poděbradovy ulice a rozpracovat předmětnou studii do úrovně projektu a vydání souhlasu s její realizací a dále připravit rozpočtové změny pro zrealizování této akce. Rada města uložila dále starostovi města pokračovat v jednání s majitelem stavebnin U Nováků.
 
Usnesení č. 344 – splněno
(26/17.10.2011) Žádost o finanční příspěvek pro TJ Sokol N.S. – oddíl kopané
Rada města vzala na vědomí žádost oddílu kopané o finanční příspěvek a uložila sportovní komisi navrhnout kritéria pro přerozdělení určité částky finančních prostředků TJ Sokolu N.S. pro jednotlivé oddíly. Finanční příspěvky rozděleny na 8.ZM.
 
Usnesení č. 353 – splněno
(27/31.10.2011) Rozšíření odstavných ploch pro parkování Křivoklátská + Topinkova
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci OI prověřit možnost zřízení odstavné plochy pro parkování na parc.č. 310/8 a zpracovat pro RM přibližnou kalkulaci nákladů
při vzniku odstavné plochy. OI připravil materiál k jednání RM 30.1.2012.
 
 
 
 
Usnesení č. 363 – splněno
(28/14.11.2011) Žádost o povolení stavebních úprav a kompenzaci nákladů čp. 938
Rada města souhlasila s provedením stavebních úprav v koupelně a WC RD čp. 938 a s kompenzací nákladů za pořízení stavebního materiálu a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit vypracování dohody o zápočtu nákladů za pořízení stavebního materiálu a starostovi města tuto dohodu podepsat. Dohoda byla podepsána.
 
Usnesení č. 365 – trvá
(28/14.11.2011) Regenerace parku u Kaple sv. Isidora
Rada města souhlasila s návrhem řešení regenerace parku u Kaple sv. Isidora, jak byl zpracování Ing. Alenou Burešovou s těmito změnami: živý plot v ulici Křivoklátská bude nahrazen jinou neopadavou dřevinou a park bude osvětlen 7 lampami a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit dopracování návrhu řešení regenerace parku do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu, orgány státní správy a vlastníky a správci inženýrských sítí a případně do úrovně podkladu k žádosti o vhodný dotační titul.
 
Usnesení č. 367 – trvá
(28/14.11.2011) Studie dětského hřiště „Pod Farou“
Rada města souhlasila se studií dětského hřiště „Pod Farou“, jak byla vypracovaná
Ing. Alenou Burešovou a uložila tajemníkovi MěÚ s OI zajistit dopracování studie dětského hřiště do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu, orgány státní správy a vlastníky a správci inženýrských sítí a případně do úrovně podkladu k žádosti o vhodný dotační titul.
 
Usnesení č. 377 – splněno
(29/28.11.2011) Žádost o přidělení bytu č. 2/1155
Rada města souhlasila s pronájmem bytu č. 2/1155 manželům xxxxx a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu. Byt předán, smlouva podepsána.
 
Usnesení č. 379 – trvá
(29/28.11.2011) Žádost o vymezení částí pozemků parc.č. 419/1 a 416/3 pro účely vybudování dětského hřiště – společenství vlastníků bytového domu čp.1032, 33, 34 
Rada města vzala na vědomí žádost společenství vlastníků bytového domu a uložila starostovi města vyvolat společné jednání se společenstvím za účelem posouzení dvou koncepcí – hřiště x parkoviště, s termínem do konce února 2012.
 
Usnesení č. 385 – trvá
(29/28.11.2011) Vybudování komunikace v ulici Na Spravednosti
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ s OI dokončit projektovou dokumentaci na část komunikace Na Spravedlnosti na pozemku parc.č. 190/7 a zajistit vydání stavebního povolení pro společné výběrové řízení.
 
Usnesení č. 389 – splněno
(30/5.12.2011) Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu do r.2014
Projednáno na 8. ZM.
 
Usnesení č. 393 – splněno
(31/12.12.2011) Rozpočtová opatření za období XI./20122
Projednáno na 8. ZM
 
Usnesení č. 397 – trvá
(31/12.12.2011) Realizace zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Nové Strašecí
Rada města uložila řediteli příspěvkové organizace Ing. Miroslavu Špičkovi připravit delimitační protokol o přechodu majetku, práv a povinností organizace na zřizovatele
Usnesení č. 398 – splněno
(31/12.12.2011) Zřízení fondu
Projednáno na 8. ZM.
 
Usnesení č. 399 – trvá
(31/12.12.2011) Nabídka daru pozemku městu
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí daru, pozemku parc.č. 2470/6 od dárce pí Marie Pokorné. Na programu březnového ZM.
 
Usnesení č. 400 – splněno
(31/12.12.2011) Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 550 – místnost č. 24
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 162/2010/Bal, jehož předmětem bude změna pronajatého prostoru v Dukelské ulici čp. 550 spočívající v pronájmu místnosti č. 24 p. xxxxx a uložila starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu. Smlouva podepsána.
 
Usnesení č. 401 – trvá
(31/12.12.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – kNN Okružní
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 151/7 a 2101 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat.
 
Usnesení č. 402 – splněno
(31/12.12.2011) Projednání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí
Projednáno na 8. ZM.
 
Usnesení č. 404 – trvá
(31/12.12.2011) Vypovězení smluv č. 360/2006/OI, 361/2006/OI, 362/2006/OI
Rada města souhlasila s vypovězením výše zmíněných smluv se společností Městský podnik služeb Kladno, s r.o. – týkajících se svozu komunálního odpadu k datu 31.12.2011 a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI předložit radě města zadání nového výběrového řízení zajišťující služby sběru, odvozu a odstraňování komunálního odpadu a odvozu vytříděných složek komunálního odpadu v termínu do konce února.
 
Usnesení č. 406 – trvá
(32/2.1.2012) Nájemní smlouva s TJ Sokol Nové Strašecí
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na užívání sportovních zařízení města Tělovýchovnou jednotkou Sokol Nové Strašecí za nájemné ve výši 1,-Kč/měsíc na dobu určitou – 31. 3. 2012. Smlouva podepsána starostou města, čeká se na podpis druhé strany.
 
Usnesení č. 408 – trvá
(33/11.1.2012) Studie stavebních úprav parkoviště v areálu polikliniky v Novém Strašecí
Rada města souhlasila se studií stavebních úprav parkoviště v areálu polikliniky v Novém Strašecí, jak byla zpracována Ing. Hrbkem a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit dopracování této studie a zajistit vypracování položkového rozpočtu stavby.
 
Usnesení č. 409 – splněno
(33/11.1.2012) Záměr pronájmu
( pozemky za ČOV)Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu pozemků parc.č. 1043/17 a 901/4 a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění tohoto záměru. Záměr pronájmu je zveřejněn od 18. 1. 2012.
 
 
 
 
Usnesení č. 410 – splněno
(33/11.1.2012) Ukončení nájmu bytu č. 6/646
Rada města souhlasila s ukončením nájemního vztahu manželům xxxxx na byt č. 6/646 ul. Ke Stadionu dohodou ke dni 31. 1. 2012 a uložila starostovi města dohodou o ukončení nájmu podepsat. Dohoda podepsána, předání bytu 28. 1. 2012
 
Usnesení č. 411- splněno
(33/11.1.2012) Nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 1835/3 –záměr výstavby pěšiny z lokality U Rybníka
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. jako vlastníkem pozemku na pronájem části parc.č. 1835/3 pro účely umístění stavby – pěšiny pro pěší z lokality U Rybníka a uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Nájemní smlouva podepsána.
 
Usnesení č. 514 – trvá
(33/11.1.2012) Analýza možných úspor organizační složky Městská policie Nové Strašecí
Rada města uložila komisi veřejného pořádku zpracovat do 31.3.2012 analýzu možným úspor organizační složky Městská policie Nové Strašecí až do výše 20% rozpočtované částky za současného zachování adekvátní úrovně bezpečnosti.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.  418
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
                            
2) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 414
 
V návaznosti na předchozí jednání vedení města ve věci zřízení střediska stanoviště Záchranné služby Středočeského kraje v poliklinice v Novém Strašecí je nutno v souladu s odst. 1, §39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor, které budou pro tento účel využity. Jedná se o 5 místností a část chodby suterénu čp. 414, a garáž pro jedno vozidlo (část stavby na st.p. 1787).
/Nájemné za užívání nebytových prostor v čp. 414 v  r. 2012 činí 990 Kč/m2/rok (průměr
ze všech platných smluv), nájemné za garáž (ve stejné výši jako u 3 ostatních) je
8.363 Kč/rok (měsíčně 697,- Kč, tj. 440,- Kč/m2/rok)/.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 419
 
I. s o u h l a s í
 
se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v suterénu čp. 414 (poliklinika),
tj. 5 místností a části chodby o celkové ploše 101,74 m2 (dle PD) a garáže pro jedno vozidlo o ploše 19 m2 (část stavby na st.p.1787), za podmínek:
-          nebytové prostory budou pronajaty jako celek,
-          účel využití prostor bude pouze pro poskytování zdravotnických služeb,
-          sazba nájemného minimálně:
a)   5 místností a části chodby o celkové ploše 101,74 m2
b)   garáž pro jedno vozidlo o ploše 19 m2
s tím, že pronajímatel může každoročně s platností vždy k 1. lednu upravit výši nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce dle zveřejnění Českým statistickým úřadem (inflace),
-          na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi města zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
3) Žádost o ukončení nájmu bytu v čp. 1178 
 
Dne 16. 1. 2012 byla na městský úřad doručena žádost pana xxxxx xxxxx o ukončení nájmu bytu v čp. 1178, která byla doplněna dne 23. 1. 2012. Jedná se o byt správce sportovního zařízení „Na Kocourku“, který nájemce užívá na základě nájemní smlouvy
ze dne 19. 3. 2008 jako služební.
Nájemce navrhuje ukončení nájemního vztahu dohodou k 31. 1. 2012.
K  31. 1. 2012 je na MěÚ evidován dluh nájemce na nájemném z bytu v celkové výši 31.037,- Kč ( t.j. za část roku 2011 a leden 2012). Tuto částku se zavazuje žadatel uhradit v měsíčních splátkách po 3.000,-Kč. Vzhledem k finanční situaci nájemce by dalším užíváním bytu byl zvyšován již tak vysoký dluh a doba jeho splátek.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 420
 
I. s c h v a l u j e
 
a)ukončení nájemního vztahu k bytu v čp. 1178 s nájemcem panem xxxxxx xxxx dohodou ke dni 31. 1. 2012
b) uzavření dohody s nájemce o uznání dluhu za užívání bytu v celkové výši 31.037,- Kč
a jeho splátkách po 3.000,- Kč/měsíc
Texty dohody o ukončení nájemního vztahu a dohody o uznání dluhu a jeho splátkách jsou přílohou tohoto usnesení.
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dohodu o ukončení nájmu a dohodu o uznání dluhu a jeho splátkách podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
4) Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
 
Nájemce nebytových prostor v domě čp. 1178 (občerstvení) Na Kocourku pan xxxxx xxxxx si dlouhodobě neplní své povinnosti z nájemní smlouvy uzavřené dne 9. 1. 2008. K dnešnímu dni vykazuje nedoplatek na nájemném ve výši 45.755,- Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 421
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu nebytových prostor v domě čp. 1178 v Novém Strašecí nájemci xxxxxx xxxxxx
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
5) Žádost o přidělení bytu č. 18. v ulici Husova 752 – sociální byt
 
Dne 27. 12. 2011 obdržel odbor investic MěÚ žádost paní xxxx xxxx, úřední adresou Komenského náměstí 201, Nové Strašecí, o přidělení bytu 1+1. V žádosti je uvedeno, že žadatelka žije s malou dcerou (4 měsíce) a do 5 dnů se musí vystěhovat z nájemního bytu v Novém Strašecí. OI MěÚ zajistil žadatelce do 31. 1. 2012 náhradní ubytování v domě s pečovatelskou službou.
Současně v rámci hledání vhodného řešení byl paní xxxxx xxxxx nabídnut sociální byt 1+0 v Husově ul. čp. 752. Měsíční nájemné bude v tomto sociálním bytě v roce 2012 ve výši 1.495,- Kč po započtení 10 % slevy (plné nájemné 1.662,- Kč). S přihlédnutím k výši nájemného lze předpokládat jeho úhradu i v současné sociální situaci žadatelky. Paní xxxx xxxxxx si sociální byt 1+0 v Husově ul. čp. 752 prohlédla, byla seznámena s jeho stavem a o byt projevila zájem. Nájemné je v těchto sociálních bytech uzavíráno na dobu určitou – na půl roku. Byt užíval na základě nájemní smlouvy pan xxxxxx, který o prodloužení nájmu nepožádal a do 31. 1. 2012 má byt uvolnit.
Požadavek žadatelky na byt 1+1 v čp. 645, Čelechovická ul., vyplynul z ústního projednávání při hledání řešení (jako jedna z možností). Jde o byt po zemřelém panu xxxxx, jednání o předání bytu bude u JUDr. Kroulíkové 9. 2. 2012, nelze však dovodit, kdy přesně bude byt předán zpět městu. Nájemné v tomto bytě je cca 6.000,- Kč.
Po seznámení s těmito fakty paní xxxx xxxx o tento byt dále neusiluje.
Nájemní smlouvu pro uzavření nájemního vztahu s paní xxx Svoboxxxxdovou by vypracovala na základě mandátní smlouvy firma Baldex, Ing. Josef Baldýnský.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 422
 
I. s o u h l a s í
s pronájmem sociálního bytu č. 18 v Husově ul. č.p. 752 v Novém Strašecí, o velikosti 1+0, paní xxxx xxxx, úřední adresou Komenského náměstí 201, Nové Strašecí, od 1. 2. 2012 do 31. 7. 2012.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat nájemní smlouvu s paní xxxx xxxxxx, po jejím vypracování
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
6) Výpověď nájmu bytu
 
Radě města se předkládá k odsouhlasení vypovězení nájmu bytu č. 880/3 (1 + 2) nájemci xxxxx xxxxx z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu za dobu delší jak tři měsíce. Ke dni 26. 1. 2012 je vykázán celkový dluh ve výši 42.247,- Kč bez příslušenství a z výkazů vyplývá, že jmenovaná neuhradila nájem a služby v červnu, červenci, září, říjnu a listopadu 2011 a za leden 2012. Přesto, že byla upomenuta dopisy
ze dne 17. 8. 2011, 20. 10. 2011a několikrát osobně, platební morálka nezměnila. Jsou zde dány zákonné důvody pro vypovězení nájmu ve smyslu ust. § 711 odst 2 písm. b) občanského zákoníku, neboť se lze oprávněně domnívat, že dluh by se mohl nadále zvyšovat. V bytě se nacházejí čtyři osoby, nájemce paní xxxxx, dcera se synem a manžel dcery. V listopadu loňského roku jmenovaná odůvodňovala svoji platební neschopnost tím, že na její účet byla nařízena exekuce.
Lze předpokládat, tak jako v obdobných případech, že do konce výpovědní lhůty (tři měsíce) bude dluh nájemcem uhrazen, takže bude možné nájemní vztah obnovit pouze však na dobu určitou s tím, že při řádném placení nájemného bude smlouva prodlužována.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 423
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu č. 880/3 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí nájemci xxxxx xxxxx ve smyslu ust. §711 ods. 2 písm. b) občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
7) Úprava nájemného s ohledem na inflaci
 
Český statistický úřad vyhlásil míru inflace za rok 2011 ve výši 1,9 % (2010 1,5%). Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a nájemci nebytových prostor obsahují, kromě několika výjimek, tzv. inflační doložku, tedy, že město může na základě svého rozhodnutí jednostranně upravit výši nájemného o inflaci. Při způsobu navýšení, jak bylo provedeno v loňském roce, tedy bez škol, pečovatelské služby a nadačního fondu by navýšení představovalo celkový přírůstek na nájemném cca 60.000,- Kč.
 
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.  424
 
I. s o u h l a s í
 
s úpravou nájemného u nájemních vztahů uzavřených mezi městem a nájemci nebytových prostor v roce 2012 navýšením o míru inflace za rok 2011 ve výši 1,9%, vyjma :
-          Okresní pečovatelské služby, o.p.s.
-          Základní umělecké školy Nové Strašecí
-          Gymnázia J.A.Komenského Nové Strašecí,
-          Nadačnímu fondu na podporu hospic.hnutí v ČR
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ informovat nájemce o změně nájemného a připravit příslušné dodatky k nájemním smlouvám do konce měsíce března
b) starostovi města podepsat dodatky k nájemním smlouvám
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
Poznámka: Mgr. Richard Spiegl k tomuto bodu z důvodu možného střetu zájmů nehlasoval
 
 
8) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí p.č.207/1,5,13-smyčka kNN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí p.č.207/1,5,13-smyčka kNN.
Jedná se o vybudování nového odběrného místa parcely p.č. 207/1 v ulici Vojty Kuchynky.
Stavbou bude dotčen pozemek ve vlastnictví města, parc. č. 2118/1.
Délka kabelového vedení v pozemku města bude cca 3 metry (náhrada 1.000,-Kč s DPH).
Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Odbor investic uplatnil k této stavbě podmínky, které schválila rada města na svém zasedání, usn.č. 261 ze dne 25. 7. 2011.
V současné době není v ulici Vojty Kuchynky finální živičný povrch, ale jen štěrková komunikace.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 425
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 2118/1 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí p.č.207/1,5,13-smyčka kNN.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
9) Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP
 
 
Společnost EKOLAMP, s. r. o., se sídlem I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27248801, zastoupena jednateli Ing. Alexandrem Hanouskem a Ing. Oliverem Čelkem, zaslala novou smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP k podpisu.
Tato nová smlouva nahrazuje smlouvu stávající (Dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností), která byla uzavřena 3. 5. 2006 pod číslem 163/2006/TS. EKOLAMP tuto změnu odůvodňuje sjednocením všech smluv s obcemi a jinými subjekty. Do současnosti společnost EKOLAMP, s. r. o., uzavírala 5 různých smluv s různými subjekty, nyní se rozhodli smlouvy sjednotit a používat jen jeden typ smluv. Smlouva je kratší, srozumitelnější a má jednotné podmínky. Nová smlouva je koncipována na dvoustránkový dokument s odkazem na nově vytvořené Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému EKOLAMP, jimiž se bude smluvní vztah fakticky řídit. Součástí smlouvy je také několik obecných dokumentů popisujících specifické oblasti spolupráce. Novinkou ve smlouvě je také motivační program, který již bude dostupný pro všechny a nebude nikoho zvýhodňovat ani diskriminovat.
Sběrné místo pro EKOLAMP se nachází na „Sběrném dvoře“ v areálu Technických služeb, s. r. o.
 
Po projednání rada města přijala  
 
U s n e s e n í   č. 426
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP, s. r. o., se sídlem I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27248801, spočívající v provozování sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
10) Smlouva o odvozu a zneškodnění odpadu
(zapojení podnikatelů do sběru vytříděných složek komunálního odpadu – papír, plast, sklo do systému města)
 
Paní xxxx xxx, která zastupuje Fitklub 1155, se sídlem Tyršovo nám. 58, 271 01 Nové Strašecí, požádala o uzavření smlouvy pro zapojení do sběru vytříděných složek komunálního odpadu.
Žádost se vztahuje na papír a lepenku a dále na plasty a nápojové kartony.
Vzhledem k tomu, že Fitklub 1155 nemá velké množství odpadu výše uvedených komodit, odbor investic navrhuje nižší sazbu:
 

komodita
měsíční
roční
specifikace služby ANO/NE
Roční cena za využívání nádoby bez DPH
20% DPH
Roční cena za využívání nádoby vč. DPH
 
cena za využití 1
 
nádoby dle komodity
papír a lepenka
 37,72
 416,65
ANO
 416,65
 83,35
 500
plasty, nápojové kartony
 62,49
 749,97
ANO
 749,97
 150,03
 900
sklo
 
 
NE
 
 
 

Celkem                                                                                                                           1.400,
s DPH
 
Rada města schvaluje návrh smlouvy
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 427
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu s Fitklub 1155, zastoupené paní xxxx xxxxx, se sídlem Tyršovo nám. 58, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 12253413
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
11) Znalecký posudek ocenění kanalizační infrastruktury ve vlastnictví Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
 
Usnesením zastupitelstva města č. 69 ze dne 25. 10. 2011 byl společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) předložen záměr města ve věci převodu majetku kanalizační infrastruktury ve vlastnictví VKM za vodovodní infrastrukturu ve vlastnictví města.
Pro tento záměr je potřebné mít vyhotovené relevantní znalecké posudky. Znalecké posudky na vodovodní infrastrukturu byly vyhotoveny v roce 2010 společností Česká Znalecká, a.s. Objednatelem těchto posudků bylo VKM.
Pro účely předložení záměru směny bylo nutné provést jejich aktualizaci, které proběhla v lednu 2012. Odhadovaná tržní cena vybraného vodohospodářského majetku je k lednu 2012 ve výši Kč 19.569.000,-.
Na kanalizační infrastrukturu dosud nebyl zpracován znalecký posudek. Jeho zhotovení bylo projednáno s ředitelem společnosti VKM Ing. Stanislavem Bulvou. Je adekvátní, aby znalecký posudek byl zhotoven od stejné společnosti Česká Znalecká a.s. Protože znalecký posudek na vodovodní infrastrukturu byl zaplacen společností VKM, je vhodné, aby znalecký posudek na kanalizační infrastrukturu byl uhrazen recipročně městem.
Společnost Česká Znalecká, a.s. byla dotázána na předložení cenové nabídky za vyhotovení tohoto znaleckého posudku. Nabídka byla zaslána a cena za vyhotovení je 30.000,- (bez DPH).
 
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 428
 
 s o u h l a s í
 
s vyhotovením znaleckého posudku - ocenění vodohospodářského majetku kanalizační infrastruktury ve vlastnictví Vodárny Kladno-Mělník, a.s. od společnosti Česká Znalecká, a.s. za částku 30.000,- plus platná sazba DPH.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasován (Bc. Pavel Novák)
 
 
 
11) Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků
 
Město Nové Strašecí jako obec s pověřeným obecním úřadem podle zákona č. 314/2002 Sb. ve spojení s § 10 vyhl. č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za obce, jejichž orgány neplní povinnost podle § 7 odst. 2 zákona o obcích.
Město Nové Strašecí projednává přestupky, které byly spáchány v územním obvodu i jiných obcí, které patří do jeho správního obvodu na základě veřejnoprávních smluv, ve smyslu ust. § 63 zákona o obcích, nebo na základě rozhodnutí krajského úřadu. V případě veřejnoprávních smluv lze dohodnout příspěvek obce na výkon této agendy. S obcemi, se kterými má město tuto smlouvu uzavřenu je dohodnut příspěvek ve výši 500,- Kč za jeden přestupek, v jehož případě bylo vydáno rozhodnutí. Od obcí, za které město tuto agendu vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu, příspěvek nedostává.
O vyřizování agendy přestupků požádala obec Kozojedy, která věc projednala v obecním zastupitelstvu dne 29. 12. 2011 formou veřejnoprávní smlouvy. Obec je ve správním obvodu Nového Strašecí.
Platnost a účinnost smlouvy nastává dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 429
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Kozojedy o výkonu přenesené působnosti, kterou bude město Nové Strašecí vykonávat místo této obce podle ust. § 53 odst. 1 zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích s tím, že obec Kozojedy poskytne příspěvek ve výši 500,- Kč za každé zahájené přestupkové řízení. Text smlouvy je v příloze tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
a)    starostovi města podepsat smlouvu
b)    tajemníkovi MěÚ po podpisu smlouvy zajistit schválení smlouvy krajském úřadem.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
12) NoStraDivadlo - smlouva o spolupráci
 
Rada města usnesením č. 311 ze dne 19.9.2011 schválila finanční spolupráci při uskutečnění  postupové přehlídky studentského a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2012 spolu se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s. tak, že město poskytne prostory v NKC za nájemné ve výši 15.000,-Kč, 3.000,- Kč na knižní poukázky , 7.000,- Kč na jedno inspirativní představení a 5.000,- Kč na upomínkové dary. Současně rada města uložit vedoucí MKZ připravit smlouvu o spolupráci k následnému schválení. Návrh smlouvy byl ze strany NoStraDivadla doručen 26. 1. 2012.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
 U s n e s e n í   č.  430
 
I. s c h v a l u j e
 
smlouvu o spolupráci při uskutečnění postupové přehlídky studentského a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2012 spolu se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s. takto: město poskytne prostory v NKC za nájemné ve výši 15.000,-Kč, 3.000,- Kč na knižní poukázky , 7.000,- Kč na jedno inspirativní představení a 5.000,- Kč na upomínkové dary.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o spolupráci podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
Různé
 
a) Využití objektu čp. 1150 , správa areálu horního a spodního Kocourku
 
Na MěÚ došla dne 23. 12. 2011 žádost členů přípravného výboru OS HBC Nové Strašecí o využití uvolněného objektu čp. 1150 (bývalá družina) za účelem provozování sportovních, případně i kulturních aktivit. Rada města se touto žádostí zabývala na svém 33. zasedání dne 2. 1. 2012 a usnesením č. 407 vzala na vědomí nabídku výboru OS HBC Nové Strašecí a konstatovala, že k rozhodnutí o možném využití objektu čp. 1150 je nutné zpřesnit jejich nabídku (zpřesnění nabídky bylo doručeno na MěÚ dne 26. 1. 2012 – Analýza využití sportovního areálu „Kocourek“.  Starosta města vyzval členy přípravného výboru, aby se zúčastnili dnešní rady města, členové výboru jeho pozvání přijali a na dnešní radě města zkonkretizovali svou nabídku, kdy by měli zájem nejen o objekt čp. 1150, ale též o horní a dolní Kocourek s tím, že tyto areály by byly pronajaty OS HBC Nové Strašecí za symbolickou cenu, a OSB Nové Strašecí by pokryl provozní náklady a drobné údržbářské práce. Velké investice by byly záležitostí města.
 
 
 
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í  č. 431
 
b e r e n a   v ě d o m í
 
analýzu využití sportovního areálu „Kocourek“doručenou přípravným výborem OS HBC Nové Strašecí s tím, že touto tématikou se bude rada města nadále zabývat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
b) Bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním kanalizační infrastruktury města Nové Strašecí
 
Odkazujeme na zprávu právního zástupce předloženou radě města dne 31.10.2011. Jejím předmětem jsou pohledávky související s užíváním kanalizační infrastruktury vlastněné městem za období 2004-2011. Při tomto zasedání rady města dne 14.11.2011 rada přijala usnesení č.368, dle kterého má být uvedená pohledávka vymáhána. V mezidobí město dopisem ze dne 21.11.2011  oslovilo Středočeské vodárny, a.s. ( dále SVAS) s výzvou, aby dobrovolně uhradili náhradu za bezdůvodné obohacení. SVAS dopisem ze dne 27. 12. 2011 zcela odmítl oprávněnost nároku a není ochoten dobrovolně plnit. Vzhledem k tomu, že právo dle shora uvedené zprávy právního zástupce podléhá promlčení, navrhujeme, aby bylo zabráněno znehodnocení pohledávky dalším promlčováním a podána soudní žaloba. Pouze podání soudní žaloby v dané situaci je způsobilé zabránit dalšímu promlčování. Pokud jde
o rozsah, v němž navrhujeme domáhat se práva s ohledem na posouzení již proběhlého promlčení, navrhujeme, domáhat se práva v rozsahu, jak navrhl právní zástupce ve shora uvedené zprávě, tj. v období 2008 -2011.
Dle znaleckého posudku Ing. Hlavínka činí výše bezdůvodného obohacení =1.500.000,- Kč za rok. Při období 2008-2011 se jedná o 4 roky a celkovou částku =6.000.000,- Kč. Z této částky bude městu soudem vyměřen soudní poplatek za žalobu ve výši =300.000,- Kč. Navrhujeme, aby se město pokusilo dosáhnout částečného osvobození od soudních poplatků a to ve výši 50% s ohledem na to, že platbou soudního poplatku bude nikoli zanedbatelně zasaženo do rozpočtu města, který byl v minulých letech ochuzen právě z důvodu neplacení žádné platby od SVAS za užívání. Podle informace právního zástupce není příliš pravděpodobné, že soud osvobození městu přizná. Přesto však považujeme za vhodné nerezignovat na tuto možnost předem. Dále navrhujeme, v souvislosti s nutností vytvořit zdroj pro úhradu soudního poplatku, aby město rezervovalo ve svém rozpočtu částku =300.000,- Kč pro účel úhrady soudního poplatku, bude-li mu vyměřen v plné výši. Neuhrazení soudního poplatku ve lhůtě dané soudem by totiž mohlo vést k zastavení řízení.
Ve věcech jednání se SVAS již v minulosti město zmocnilo advokáta Mgr. Bohdanu Šocovou, s kterou má uzavřenu smlouvu o právní pomoci. S ohledem na to navrhujeme pověření této advokátky k zastupování města v soudním řízení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 432
 
I. s o u h l a s í
 
s tím, aby město Nové Strašecí podalo žalobu o zaplacení náhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 6.000.000,-Kč vzniklé společnosti Středočeské vodárny, a.s. IČ 26196620, se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80, užíváním kanalizační infrastruktury ve vlastnictví města Nové Strašecí bez právního důvodu v období 2008 - 2011.
 
II. p o v ě ř u j e
 
Mgr. Bohdanu Šocovou – advokátku, se sídlem Gajdošova 7, Brno, aby  město zastupovala a jednala jeho jménem před všemi soudy ve věci vymáhání náhrady za bezdůvodné obohacení vzniklé společnosti Středočeské vodárny, a.s. IČ 26196620, se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80.  
 
III. u k l á d á
 
a) starostovi města zplnomocnění podepsat
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF MěÚ připravit návrh příslušné rozpočtové změny pro úhradu nákladů tohoto soudního sporu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
c) Sleva za nájem prostror Novostrašeckého kulturního centra
 
Dne 18.1.2012 byla na MěÚ doručena žádost předsedy představenstva NoStraDivadla,o.s. Vojtěcha Dvořáka o slevu nájmu prostor Novostrašeckého kulturního centra. Jedná se o den premiéry divadelního představení Hodina mezi psem a vlkem, která se koná ve středu 1.2.2012 od 19 hod. ( pronájem sálu na 5 hodin)
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 433
 
s o u h l a s í
 
s poskytnutím 50% slevy za pronájem sálu Novostrašeckého kulturního centra NoStraDivadlu, o.s. dne 1. 2. 2012 na představení Hodina mezi psem a vlkem
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          Rozpočtová opatření za období XII./2011
-          Návrh ceníku Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o.
-          Výstavba odstavné plochy na Křivoklátském sídlišti
-          Ukončení nájmu bytu dohodou čp. 1139/18
-          Oznámení manifestace Dělnické strany
-          Možné zrušení komise pro kanalizaci
-          Výroční zpráva Okresní pečovatelské služby, o.p.s.
-          Projekty (hřbitovní zeď, autobusová zastávka u Benziny, přechod Poděbradova ulice)
-          Příprava výběrového řízení „Odpady“
-          Granty 2012
-          Soud p. Stříbrský – 1. stání
 
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 21:55 hod.
 
 
 
35. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 13. 2. 2012 od 17:30 hod.
     
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.                                                               RNDr. Libuše Vosátková  v.r.
 starosta města                                                                         místostarostka města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 1. 2. 2012

6. 2. 2012 Zobrazit méně

Stránka