Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 35. rady města ze dne 13.2.2012

.
Zápis
 
 
       z 35. zasedání rady města, konaného dne 13. února 2012                        
 
 
 
 
P ř í t o m n i :
                                
                                 Mgr. Karel Filip                       - starosta města
                                 RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
                                 Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                                 Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                                 Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                                 Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                                 Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                                 JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
H o s t é :
Jiří Toužimský                     - člen zastupitelstva města
                                                                                   (po celou radu)
                                 Pavel Friebert                       - vedoucí OI k bodu 6)
                                 Václav Horáček                   - vedoucí OF k bodu 2) 3)
                                 Mgr. Stanislav Hajný          - k bodu 1)
 
                                
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 
     Ing. Jan Bureš v.r. (15.2.2012)                    Bc. Pavel Novák v.r. (15.2.2012)
                                
 
 
 
 
 
 
 
Program:
 
Zahájení   
1.      Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ J.A.Komenského za rok 2011
2.      Rozpočtová opatření za období XII./2011
3.      Rozpočtová opatření I.-II./2012
4.      Pořízení nového územního plánu města Nové Strašecí
5.      Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí, navrhovatelka Dagmar Volfová, Nádražní 549, Nové Strašecí – změna územního plánu č. IV
6.      Žádost o prodej pozemku parc.č. 1721 z vlastnictví města
7.      Dodatek smlouvy č. 161/2008TM mezi městem Nové Strašecí a Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o.
8.      Žádost o ukončení nájmu dohodou a přidělení bytu č. 18 v Topinkově ulici čp. 1139
9.      Pronájem pozemků parc.č. 901/4 a 1043/17 v k.ú. Nové Strašecí k zemědělskému využití
10. Změna nájemce – byt č. 23 v čp. 707, Rakovnická ul.
11. Úprava nájemní smlouvy – užívání nebytových prostor v čp. 57
12. Ukončení nájmu bytu č. 16, Křivoklátská ul. čp. 693, nový pronájem
13. Dodatek č.2 ke smlouvě č. 2 BES 2006 ze dne 10.1.2006
14. Smlouva o nájmu nebytových prostor – kotelny
15. Úprava OZV o místních poplatcích
16. Směrnice pro kácení stromů v majetku města
17. Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst s Novém Strašecí
18. Roman Bršlica – žádost o náhradu škody
19. Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města
Různé
Závěr
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
 
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip, přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Omluven z dnešního jednání je
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Karlem Kestnerem
a RNDr. Libuší Vosátkovou..
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bureše a Bc. Pavla Nováka.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 členy rady města
 
 
 
 
 
1)   Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ J.A.Komenského za rok 2011
 
 na základě zákona 563/1991 Sb. o účetnictví předkládá Mgr. Stanislav Hajný, ředitel MŠ a ZŠ J.A.Komenského žádost o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2011.
 
HV za hlavní činnost 2011                                                       -296.140,30
HV za hospodářskou činnost                                                            37.426
                                                                                                   -258.714,30
 
Odůvodnění ztráty
 
Důvodem ztráty byly zvýšené náklady na opravy a rekonstrukce budovy nově zřízené školní družiny, stavení úpravy pro ZTP žáka a navýšené náklady v nově otevřené MŠ v Tovární ulici.
 
 
Náklady celkem                                                                           8.217.190                                                                   
Příspěvek na provoz z MÚ                                                            5.963.000                                                                          
                                                                                                      2.254.190
 
Překročení čerpání bylo pokryto financemi                                                                                      
ostatními výnosy (věcné SD,granty,ztrac.čipy)                               258.061                                     
školné                                                                                               632.240
úroky                                                                                                  32.877
čerpání fondu (finanční SD,FRIM,investice                                 1.072.298                                                                                                                             
 
Návrh na umoření ztráty :
 
Bude pozastavena obnova zastaralého zařízení, rekonstrukce budov, šetření při pořizování úklidových a kancelářských prostředků, navýšení školného v MŠ a ŠD.
Hospodaření se svěřenými finančními prostředky bude odpovídat tomu, aby ztráta byla umořena v co nejkratší době.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 434
 
I.
b e r e  n a  v ě d o m í
 
zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ J.A.Komenského za rok 2011
 
II. 
 
s o u h l a s í
 
s částečným pokrytím překročení čerpání příspěvku z fondu rozvoje investic a majetku
 
III.
 
u k l á d á
 
řediteli ZŠ a MŠ celkovou ztrátu snížit nejpozději do 31.12. 2012.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
2)   Rozpočtová opatření za období XII./2011
 
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
- přijetí neinvestičních a investičních dotací,
- vyúčtování dotace za sčítání lidu a domů,
- navýšení rozpočtovaných příjmů a výdajů na § Pohřebnictví a na § Sběr a svoz komunálních
 odpadů,
- pokrytí zvýšených výdajů oproti rozpočtu na §§: Bezpečnost silničního provozu, Odvádění
 a čištění odpadních vod, Městská knihovna a Bezpečnost a veřejný pořádek.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 435
 
d o p o r u č u j e  
 
 
zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období XII./2011 schválilo na svém nejbližším zasedání.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, jeden člen hlasoval proti (ing. Karel Kestner).
 
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   XII./2011
 
 
I. PŘÍJMY                                                                                                       v tis. Kč
 
 Dotace:
 
pol.: 4116 – navýšení dotace na sociální dávky ze státního rozpočtu                     200
 
pol.: 4122 – dotace od kraje – z rozpočtu EU                                             693,26810
                                dotace od kraje – ze státního rozpočtu                                     122,34144
(pozn.: z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ – Rozvoj tvořivosti, žadatelem přímo Základní škola J.A.K. v Novém Strašecí)
 
pol.: 4222 – dotace od kraje – z Fondu kultury a obnovy památek                 101,136
(pozn.: dotace na akci „Stavební práce na realizaci stavby veřejné sociální zařízení pro. návštěvníky knihovny a infocentra)
pol.: 4111 – neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy                        - 9,913
 (pozn.: vyúčtování dotace za sčítání lidů, domů – vratka)
 
II. VÝDAJE  
 
 Výdaje spojené s přijetím dotací:
 
§ 4171 příspěvek na živobytí                                                                                   195
pol.: 5410 sociální dávky
§ 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky                                                                        5
            pol.: 5410 sociální dávky
 
§ 3113 Základní škola                                                                                  815,60954
pol.: 5336 neinvestiční dotace 
§ 3314 Městská knihovna                                                                                 101,136
pol.: 6121 budovy, stavby 
 
§ 6149 Vnitřní správa                                                                                         - 9,913
pol.: 5021 ostatní osobní výdaje (snížení rozpočtovaných výdajů z důvodu vratky
části dotace na sčítání lidu, domů)
 
III. ÚPRAVA ROZPOČTU – navýšení rozpočtovaných příjmů a výdajů
 
§ 3632 Pohřebnictví                                                                                                     9
pol. 2324 přijaté nekapitálové náhrady
(finanční prostředky získané z pozůstalostního řízení jako náhrada za pohřebné)
§ 3632 Pohřebnictví                                                                                                     9
pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky
 (výdej za pohřeb zesnulého, o kterého se neměl kdo postarat)
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                 52
pol.: 2329 ostatní nedaňové příjmy (příjmy za tříděný sběr)
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                  52
pol.: 5166 konzultační, poradenské služby – výdaje za zpracování plánu odpadového hospodářství firmou ISES s.r.o. (40 tis.)
pol.: 5169 nákup služeb vyšší výdaje spojené se svozem a úložným (12 tis.)
 
IV. PŘEVODY MEZI §§
 
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu                                                                      10
pol.: 5169 nákup služeb
 (za projektové práce – přechod pro chodce v Poděbradově ulici)
§ 6171 Činnost místní správy                                                                                  - 10
pol. 6121 stavby – projektové dokumentace
 
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod                                                                  2
pol.: 5169 nákup ostatních služeb
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků                                                                    - 2
pol.: 5169 nákup ostatních služeb
 
§ 3314 Městká knihovna                                                                                           33
pol.: 5011 platy – 9, pol.: 5031 odvod na soc. zab. – 5,
pol.: 5169 – nákup služeb – 9, pol.: 6121 stavby – 10
§ 3319 Městská kulturní zařízení                                                                               33
pol.: 5021 ostatní osobní výdaje
 
§ 5311 Bezpečnost a pořádek                                                                                  177
pol.: 5011 platy – 121, pol.: 5031 odvod na soc.zab. – 40,
pol.: 5032 odvod na zdr.poj. – 16
§ 6171 Činnost místní správy                                                                                 -177
            pol.: 5011 platy – 157, pol.: 5169 nákup služeb - 20
 
 
3)   Zpráva o rozpočtových opatřeních za období I.- II./2012
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
a) Obdržený závazný rozpis souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcím
    týkající se příspěvku na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.
 
b) Pokrytí výdajů souvisejících s neoprávněným užíváním vodohospodářské infrastruktury
    města Nového Strašecí Středočeskými vodárnami a.s..
 
c) Požadavek ředitele ZŠ na navýšení neinvestičního příspěvku na r. 2012.
                                                           
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í    č. 436
 
d o p o r u č u j e  
 
 
zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období I.- II./2012 schválilo.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   I.-II./2012
 
I. PŘÍJMY                                                                                                                v tis. Kč
 
Přijaté dotace – úprava souhrnného finančního vztahu se státním rozpočtem
 
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí – neinvestiční transfer v rámci souhrnného finančního vztahu                                                                                                                - 687,8
(snížení dotace na výkon státní správy z důvodu novelizace zákonů v sociální oblasti,přechod agend sociálních dávej na Úřad práce ČR).
 
II. VÝDAJE  
 
a) snížení rozpočtovaných výdajů
 
§ 6171 Činnost místní správy – výkon státní správy                                          - 687,8
pol.: 5011,5031,5032,5139,5167,5169 – mzdové výdaje, materiálové výdaje a služby 
(Pozn.: snížení výdajů z důvodu novelizace zákonů v sociální oblasti, přechod agend sociálních dávek na Úřad práce ČR)       
 
     b) navýšení rozpočtovaných výdajů
 
§ 2310 Pitná voda
pol.: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                                 60 
Výdaje na vypracování znaleckých posudků na ocenění vybranéhovodohospodářského majetku města Českou znaleckou a.s. Hradec Králové.
 
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
pol.: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                              376
a) Výdaje spojené s úhradou soudního poplatku – žaloba z důvodu bezdůvodného obohacení vzniklého bezdůvodným užíváním vodohospodářské infrastruktury města Středočeskými vodárnami a.s.Projednáno v RM dne 30.1.2012, soudní poplatek ve výši 300 tis. Kč;
b) Výdaje za právní služby na základě uzavřené mandátní smlouvy  Advokátní kanceláří, Mgr. Šocová – stav k 31.1.2011 = 45 tis. Kč. 
 
§ 3113 Základní škola - navýšení neinvestičního příspěvku celkem                      184
pol.: 5331
a) Neinvestiční příspěvek (pokrytí části mzdových prostředků potřebných pro učitele speciální třídy – finanční prostředky na pokrytí tohoto výdaje město již obdrželo na svůj běžný účet a v závěru roku 2011 nebyly ZŠ poukázány) – jedná se o částku 86 tis.;
b) Neinvestiční příspěvek (na základě hospodaření ZŠ byly ředitelem této organizace vyčísleny skutečné provozní náklady na MŠ v Tovární ulici a to k 31.12.2011. Jedná se o dodávku tepla, el. energie a vody za období duben až prosinec 2011 v objemu 68 tis. Kč;
c) Neinvestiční příspěvek (na základě hospodaření ZŠ byl vyčíslen rozdíl v nákladech souvisejících se změnou způsobu vytápění MŠ v Zahradní ul. Přechodem na přímou dodávku tepla z původního vytápění  uhlím došlo oproti r. 2010 k navýšení nákladů o 30 tis. Kč.
                                 
třída 8 Financování
pol.: 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech                                      620
Navýšení výdajů na § Pitná voda, na § Odvádění a čištění odpadních vod a na § Základní škola bude pokryto ze zůstatku na základním běžném účtu.                  (Pozn.: k 31.12.2011 činil zůstatek 8,315.282,93 Kč).
 
 
2) Pořízení nového územního plánu města Nové Strašecí
 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 21. 12. 2011 přijalo usnesení č. 80, kterým mimo jiné souhlasilo s neprodleným zahájením prací na pořízení nového územního plánu města Nové strašecí. Ve smyslu ustanovení § 44 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), Zastupitelstvo města musí o pořízení územního plánu rozhodnout. V souladu s citovaným usnesením č. 80 ze dne 21. 12. 2011 by se jednalo o pořízení územního plánu z vlastního podnětu (§ 44 písm. a) stavebního zákona).
Současně musí Zastupitelstvo města určit v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§ 47 odst. 1 stavebního zákona) „určeného zastupitele“ pro pořízení a zpracování nového územního plánu města. Tento určený člen zastupitelstva města spolupracuje s pořizovatelem – je jakýmsi „mluvčím“ zastupitelstva města. Stavební zákon upravuje, ve kterých případech určený zastupitel jedná s pořizovatelem.
Náklady na pořízení a zpracování nového územního plánu lze na základě odborného odhadu předpokládat na úrovni:
a)        Pořízení územního plánu (komerční služba) __________________ cca  200.000 Kč
b)        Zpracování územního plánu (architekt)______________________ cca 1.000.000 Kč
Celkem____________________________ cca 1.200.000 Kč
Skutečné náklady na zpracování a pořízení územního plánu vyplynou z  rozhodnutí o způsobu pořizování a výsledku veřejné zakázky na zpracovatele a případně také pořizovatele.
Je běžnou praxí, že mnoho vykonávaných činností je oceňováno hodinovou sazbou dle skutečně odpracovaných hodin. Tento způsob oceňování některých prací spojených s pořizováním a zpracováváním územního plánu (zejména četnost a délka veřejných projednávání a jednání s dotčenými orgány – zajištění účasti na nich) může mít podstatný vliv na cenu, a bude přímo odvislý od pořizování, tj. nelze na začátku stanovit rozsah, četnost a tedy ani konečnou cenu (bude-li hodinová sazba ve smluvním vztahu využívána).
Od 1. 1. 2012 vstoupilo v účinnost ustanovení § 102 odst. (2) stavebního zákona:
§   Vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě změny územního plánu nebo regulačního plánu, anebo vydáním nového územního plánu nebo regulačního plánu nebo zrušením územního rozhodnutí podle § 94 odst. 3, náleží náhrada. Náhrada se stanoví ve výši rozdílu mezi cenou stavebního pozemku sjednanou v kupní smlouvě a cenou obvyklou zjištěnou posudkem znalce podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění) pozemku, který není určen k zastavění, v případě, že vlastník tohoto pozemku byl vlastníkem nebo jej nabyl v době platnosti územního plánu, regulačního plánu nebo územního rozhodnutí jako pozemek určený k zastavění. Náhrada vlastníkovi pozemku nenáleží, jestliže k uvedené změně došlo na základě jeho návrhu. Osoba, která byla oprávněna realizovat regulační plán, který byl změněn nebo zrušen, nebo územní rozhodnutí, které bylo zrušeno, má nárok na náhradu skutečných nákladů vynaložených při uplatňování práv z regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, a to ode dne nabytí jejich účinnosti do jejich změny nebo zrušení.
§   V ustanovení § 102 stavebního zákona se dále uvádí:
Odst. (1) Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla při užívání pozemku nebo stavby na základě územního opatření o stavební uzávěře omezena, náleží náhrada.
Odst. (3) Povinnost poskytnout náhradu podle odstavců 1 a 2 na základě písemné žádosti vlastníka má obec nebo kraj, jejichž orgány vydaly územní opatření o stavební uzávěře, vydaly územně plánovací dokumentaci nebo její změnu, anebo zrušily územní rozhodnutí.
Odst. (4) Náhrada se poskytuje v penězích. Návrh výše náhrady musí být doložen posudkem znalce. Obec nebo kraj vyrozumí žadatele o svém stanovisku k uplatněnému nároku na náhradu do 6 měsíců ode dne podání. V případě uznání nároku obec nebo kraj poskytnou náhradu do 2 měsíců ode dne vyrozumění žadatele, v opačném případě rozhoduje o nároku soud. V případě uznání nároku poskytnou náhradu v penězích, pokud nedojde k dohodě o poskytnutí náhradního pozemku. V případě neuznání nároku rozhoduje o něm soud.
Odst. (5) V případě, že dojde k následné změně územního plánu a příslušný pozemek, za který byla vyplacena náhrada, se vrátí do režimu zastavitelného území, je vlastník pozemku povinen vyplacenou náhradu v plné výši vrátit poskytovateli náhrady do 2 měsíců od vyrozumění o změně územního plánu a vzniku povinnosti náhradu vrátit.
Náklady na pořízení a zpracování nového územního plánu by byly nepochybně rozloženy do několika let. V případě rozhodnutí Zastupitelstva města o pořízení územního plánu města by pokrytí vyvolaných nákladů v letošním roce muselo být řešeno příslušnou rozpočtovou změnou.
Na rozhodnutí Zastupitelstva města o pořízení nového územního plánu města by měly bezprostředně následovat tyto kroky:
1)        Výběr pořizovatele (zajišťuje řádné projednání jednotlivých etap územního plánu dle stavebního zákona, např. ve spolupráci s určeným zastupitelem zajistí zpracování návrhu zadání územního plánu a jeho dalších etap /koncept, návrh/, projedná jednotlivé etapy územního plánu s dotčenými orgány, krajským úřadem a veřejností, zajistí úpravu jednotlivých etap územního plánu dle uplatněných připomínek, předkládá jednotlivé etapy územního plánu ke schválení zastupitelstvu města, apod.):
-            Pořizovatelem nového územního plánu města Nové Strašecí může být:
a)         MěÚ Rakovník, odbor výstavby a investic, jako úřad územního plánování,
b)        MěÚ Nové Strašecí, pokud zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona. Splnění požadovaných kvalifikačních požadavků je nutné zajistit smluvním vztahem s kvalifikovanou osobou.
2)        Výběr zpracovatele územního plánu (projektant, který bude na základě smluvního vztahu s městem zajišťovat zpracování textové a grafické části jednotlivých etap územního plánu):
-            Hodnotu veřejné zakázky OI MěÚ odhaduje na úrovni cca 1. mil. Kč (město Kladno za zpracování územního plánu bez zadání /koncept, SEA – vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, návrh, data pro GIS/ v roce 2010 soutěžilo s předpokládanou hodnotou 4. mil. Kč). Z důvodu předpokládané hodnoty veřejné zakázky je žádoucí provést výběr zpracovatele nového územního plánu ve veřejné soutěži. K úvaze je zajištění této veřejné zakázky, vzhledem k významu a finančnímu objemu, externí dodávkou.
3)        Zpracování zadání územního plánu (po výběru pořizovatele a zpracovatele):
-            Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání územního plánu. V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu.
-            Způsob projednávání zpracovaného návrhu zadání územního plánu probíhá podle § 47 stavebního zákona /výňatek z příslušných ustanovení/:
§   Pořizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu, zajistí zveřejnění návrhu zadání územního plánu a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů.
§   V uvedené lhůtě 30 dnů může každý (myšleno veřejnost, občané) uplatnit své připomínky.
§   Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu (zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny); ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
§   Pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud dotčený orgán nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, uvede pořizovatel v návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
§   Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení.
§   Zadání územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce, pro jejíž území je územní plán pořizován. V odůvodněných případech nebo z podnětu dotčeného orgánu zastupitelstvo obce uloží v zadání zpracování konceptu územního plánu ověřujícího variantní řešení územního plánu.
Zpracování zadání územního plánu lze považovat za stěžejní fázi zpracovávání územního plánu
Aby bylo možné zahájit zpracování návrhu zadání územního plánu, město musí definovat své požadavky na územní plán.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 437
I.       d o p o r u č u j e
předložit Zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í ZM č.
I.       s c h v a l u j e
ve smyslu § 6 odst.5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení územního plánu města Nové Strašecí.
II.      j m e n u j e
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, určeným zastupitelem pro zpracování a pořízení územního plánu města Nové Strašecí pana Bc. Pavla Nováka
III.   u k l á d á
starostovi města zajistit pořízení územního plánu města Nové Strašecí.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se hlasování zdržel (Bc. Pavel Novák).
 
 
5) Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí, navrhovatelka Dagmar Volfová, Nádražní 549, Nové Strašecí – změna územního plánu č. IV
 
Dne 24. 1. 2012 byl na MěÚ podán návrh Dagmar Volfové, bytem Nádražní 549, Nové Strašecí, na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí (dále jen „změna ÚP“).
Předmětem návrhu je změna funkčního využití pozemků:
-            parc. č. st. 1111 – 633 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
-            parc. č. 1320/2 – 4159 m2, ostatní plocha – manipulační plocha,
-            parc. č. 1320/3 – 455 m2, ostatní plocha – jiná plocha.
Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví navrhovatelky Dagmar Volfové. Nové funkční využití uvedených pozemků je navrhováno – čistě obytné území, nízkopodlažní individuální rodinné domy.
Současné využití a stav pozemků: travní porost a různá náletová vegetace, na stavebním pozemku se nachází objekt bývalé ubytovny, který je několik let nevyužíván a vzhledem k jeho stavebně technickému stavu je na něj vydán demoliční výměr.
Dagmar Volfová ve svém návrhu uvádí, že uhradí veškeré náklady na pořízení změny ÚP, a to jak náklady na práci pořizovatele, tak na práci projektanta.
Na základě předběžného projednání na MěÚ ve dnech 20. 1. a 7. 2. je ze strany navrhovatelky předpokládáno, že pořizovatelem změny ÚP bude MěÚ Nové Strašecí prostřednictvím kvalifikované fyzické osoby (pořizovatelem by tedy nebyl MěÚ Rakovník, odbor investic a výstavby, jako úřad územního plánování), a to Ing. Petrem Topinkou, bytem Nám. T. G. Masaryka 28, Smečno, za předpokládanou částku 50.000 Kč.
Zpracovatelem (projektantem) změny ÚP by byl dle návrhu Dagmar Volfové Ing. Petr Laube, autorizovaný architekt pro obor územního plánování, bytem 28. Října 909/98, Neratovice, za předpokládanou částku 50.000 Kč.
O pořízení změny ÚP rozhoduje Zastupitelstvo města. Pokud rozhodne o jejím pořízení, navrhuje Dagmar Volfová uzavřít smlouvu o poskytnutí úhrady za pořízení změny ÚP mezí jí a městem. Současně by byla uzavřena mandátní smlouva mezi městem a Ing. Petrem Topinkou jako mandatářem, na výkon územně plánovacích činností při pořizování změny ÚP. Další smluvní vztah by byl současně uzavřen mezi městem a Ing. Petrem Laubem jako projektantem, na zpracování předmětné změny ÚP.
Výše uvedeným postupem by byla změna ÚP pořízena prostřednictvím MěÚ Nové Strašecí jako pořizovatele k návrhu Dagmar Volfové, ale bez nároků na finanční požadavky z rozpočtu města.
Požadovaná změna ÚP byla součástí změny č. III. územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí. OI MěÚ neeviduje negativní vyjádření k této změně územního plánu v průběhu projednávání změny č. III. územního plánu. V případě rozhodnutí o pořízení předmětné změny ÚP a jejím vydání Zastupitelstvem města (na základě kladného projednání) by nové funkční využití předmětných pozemků bylo totožné s funkčním využitím okolních pozemků v místě, tj. čistě obytné území – nízkopodlažní individuální (a částečně řadové) rodinné domy.
Změna ÚP by měla číslo IV. Výše uvedené smluvní vztahy by byly projednány v Radě města následně po rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny ÚP.
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í   č. 438
I.                   d o p o r u č u j e
předložit Zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í ZM č.
I.                   s c h v a l u j e
a)        Ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení změny č. IV. územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí na návrh paní Dagmar Volfové, bytem Nádražní 549, 271 01 Nové Strašecí, spočívající v prověření:
-            funkčního využití pozemků ve vlastnictví navrhovatelky parc. č. st. 1111, 1320/2 a 1320/3 v kat. území Nové Strašecí, pro bydlení (§ 4 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění); dle platného územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí – čistě obytné území, nízkopodlažní individuální rodinné domy.
b)        V souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, schvaluje způsob pořizování změny č. IV. územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí postupem podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:
a)         Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn na základě mandátní smlouvy s fyzickou osobou Ing. Petrem Topinkou, bytem Nám. T. G. Masaryka 28, 273 05 Smečno, IČ 46431276(§ 24 stavebního zákona).
b)        Zpracovatelem (projektantem) změny bude na základě smlouvy o dílo Ing. Petr Laube, autorizovaný architekt pro obor územní plánování, číslo autorizace: ČKA 03 889, IČ 86794361, bytem 28. října 909/98, 277 11 Neratovice.
II.      p o d m i ň u j e
ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení změny č. IV. územního plánu sídelního útvaru města Nové strašecí úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelkou Dagmar Volfovou vzhledem k tomu, že pořízení změny je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatelky.
III.   j m e n u j e
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, určeným zastupitelem pro zpracování a pořízení změny č. IV. územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí pana Bc. Pavla Nováka
IV.   u k l á d á
starostovi města zajistit pořízení změny č. IV. územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí k návrhu paní Dagmar Volfové, bytem Nádražní 549, 271 01 Nové Strašecí.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se hlasování zdržel (Bc. Pavel Novák)
 
 
6) Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
 
Město obdrželo dne 16. 11. 2011 žádost manželů xxxxxxxxx, majitelů rodinného domu čp. xxxxxxxxx v Novém Strašecí, o odprodej pozemku města parc.č. 1721 v kat. území Nové Strašecí. Tento městský pozemek sousedí s pozemky parc. č. 1727/2 a 1727/3 (o výměře celkem 2077 m2) ve vlastnictví žadatelů.
V původní žádosti manželé xxxxxxx uvádějí, jako hlavní důvod zájmu o pozemek, nutnost údržby pozemku a náletových dřevin na něm, které zasahují i na jejich sousedící pozemek a poškozují stavbu domu – tj. pozemek města parc. č. 1721 by po prodeji zvětšil plochu pozemků tvořících funkční celek s jejich rodinným domem.
Za pozemek nabídli cenu 600 Kč/m2, případě cenu v místě obvyklou. Po seznámení žadatelů s platným územním plánem města, podle kterého je pozemek parc. č. 1721 součástí území pro zástavbu rodinnými domy, doplnili žadatelé písemně dne 19. 12. 2011 svoji žádost o sdělení, že jsou si vědomi účelu využití předmětného pozemku podle platného územního plánu města, a že tomuto využití bude odpovídat cena pozemku.
Pozemek parc. č. 1721 (2792 m2) je podle územního plánu města součástí lokality Z5 o celkové ploše 10.700 m2 (všechny pozemky jsou ve vlastnictví města – bývalá „školní zahrada“), která je územním plánem určena k funkčnímu využití čistě obytné území (nízkopodlažní individuální rodinné domy). Pro zástavbu lokality nebyla zatím vypracována žádná studie, či jiný návrh zástavby. Lokality Z5 není zasíťována, v přiléhající ul. Nádražní je však vodovod, rozvod elektro ČEZu, plynovodní rozvod RWE, telefonní rozvody a veřejné osvětlení. V žádosti o dotaci na kanalizaci je obsažena výstavba kanalizace v Nádražní ulici. Lze předpokládat technickou možnost napojení na tyto sítě technické infrastruktury, technické možnosti a nutnost případných souvisejících investic zatím nebyla prověřována pro chybějící zástavbovou studii lokality Z5 (nelze vydefinovat požadavky).
Podle názoru OI by prodeji pozemku mělo předcházet vypracování studie zástavby celé lokality Z5, která by byla podkladem pro rozdělení pozemků v lokalitě Z5 a pro řešení technické a dopravní infrastruktury v lokalitě. Vzhledem k rozpracovanosti jiných stavebních záměrů města (dětské hřiště u Fortny, park u kaple sv. Isidora, parkoviště v poliklinice, autobusová zastávka v Karlovarské ul., parkoviště v Křivoklátském sídlišti, přechody pro chodce, komunikace v ul. Na Spravedlnosti) a schválené výši finančních prostředků v rozpočtu města, určených na projekční činnost v roce 2012, není vypracování zastavovací studie v tomto roce bez navýšení prostředků příslušné rozpočtové kapitoly reálné. Náklady na zpracování předmětné studie lze bez poptávky na trhu velmi těžko odhadnout, lze je však předpokládat v řádu desítek tisíc korun (velmi předběžný odhad OI je na úrovni cca 50 až 100. tis. Kč).
Při rozhodování o prodeji pozemku parc. č. 1721 dle žádosti xxxxxxx je proto nutné zvážit, zda chce město řešit celou lokalitu jako celek, a stanovit podmínky pro zástavbu lokality Z5 (prostřednictvím územně plánovací či jiné dokumentace), nebo dát přednost okamžitému zisku z prodeje jednoho pozemku bez ohledu na možné nevratné dopady na využitelnost zbývající části lokality. Prodejní cenu pozemku lze v současné době odhadovat na úrovni cca 1.000 Kč/m2, tj. při výměře předmětného pozemku 2792 m2 celkem cca 2,8 mil. Kč. OI MěÚ neobdržel při projednávání od žadatelů jednoznačné vyjádření, že by cenu pozemku na této úrovni akceptovali.
OI MěÚ projednával s manželi xxxxxxxxxx i možnost, že by financovali, či se alespoň spolupodíleli na financování zpracování výše uvedené studie zástavby Z5. Manželé xxxxxxxxvšak namítali, protože by studie zástavby lokality Z5 měla předcházet prodeji pozemku, chybějící garanci, že jim pozemek skutečně bude odprodán. A to z důvodu možné výhodnější nabídky po zveřejnění záměru prodeje. Může nastat i situace, že by řešení zástavby dle zastavovací studie nebylo manželi xxxxxxx akceptováno, případně by došlo mezi spolufinancujícími subjekty k rozporům nad řešením zastavovací studie.
OI MěÚ se domnívá, že v případě řešení zástavby lokality Z5 u Nádražní ulice by město mělo mít rozhodující a zásadní vliv na koncepční řešení vlastní zástavby, a její řešení na úrovni územně plánovacího podkladu (např. zastavovací studie) by mělo být známo před prodejem pozemků. Z tohoto pohledu se jeví jako nejvhodnější zajištění potřebné studie zástavby lokality Z5 ze strany města. Ze stejného důvodu pak OI navrhuje nesouhlasit s prostým prodejem pozemku.
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 439
 
I.         s c h v a l u j e
 
záměr prodeje pozemku parc.č. 1721 – sad o výměře 2.792 m2  v k.ú. Nové Strašecí za minimální kupní cenu ve výši 1.000,- Kč / m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
7) Dodatek smlouvy č. 161/2008/TM mezi Městem Nové Strašecí a Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o.
 
Dne 30. 5. 2008 byla mezi Městem Nové Strašecí a Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., uzavřena smlouvy č. 161/2008/TM, kterou byly TSNS svěřeny do údržby místní komunikace, parkovací plochy a chodníky. Předmětem smlouvy dále je, že TSNS jsou zmocněny k výkonu práv a povinností pronajímatele včetně braní užitků plynoucích z nájemních vztahů, tj. vybírání nájemného od nájemců parkovacích míst a ploch, a dále výnosů parkovacích automatů.
Smlouva obsahuje ustanovení čl. III. Vymezení pojmů. Zde je mimo jiné uvedeno, že za běžnou údržbu se podle smlouvy rozumí:
-            Opravy povrchu komunikací a parkovacích ploch (výtluky, propady, praskliny apod.) do 10 m2 poškození jednoho místa.
-            Opravy chodníků při poškození do 5 m2 poškození jednoho místa.
Následná praxe dlouhodobě ukázala, že uvedené výměry oprav (do 10 m2 u komunikací a do 5 m2 u chodníků) jsou z hlediska provádění oprav místních komunikací, parkovacích ploch a chodníků značně omezující, nepraktické a v mnoha případech nedodržitelné. Striktní respektování těchto výměr by mělo za důsledek to, že by převažující části oprav komunikací a chodníků nemohla být prováděna dle výše uvedené smlouvy, protože jejich výměra překračuje uvedené plochy. Opravy nad 10 m2 u komunikací a nad 5 m2 u chodníků, kterých je v praxi převažující většina, by musely být realizovány na základě jiného smluvního či dodavatelského vztahu a zejména hrazeny z jiných prostředků města, tj. nemohly by být hrazeny z nájemného od nájemců parkovacích míst a ploch, a výnosů parkovacích automatů.
Dále je předmětem dodatku smlouvy možnost finanční prostředky získané za výběr nájemného od nájemců parkovacích míst a ploch, a dále výnosů parkovacích automatů, využít k úhradě stavebních úprav, tj. provádění obnovy nebo změny povrchů komunikací, chodníků a parkovacích ploch bez ohledu na použitý materiál a výměru, včetně úprav směrového a výškového řešení komunikací, chodníků a parkovacích ploch.
Po konzultaci s jednatelem TSNS Ing. Čermákem OI MěÚ navrhuje Radě města schválit dodatek smlouvy č. 161/2008/TM, ve výše uvedeném rozsahu.
 
Poznámka: Ing. Jan Bureš k tomuto bodu z důvodu možného střetu zájmů nehlasoval.
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í    č. 440
I.     s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 161/2008/TM mezi Městem Nové Strašecí a Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., kterou byly TSNS svěřeny do údržby místní komunikace, parkovací plochy a chodníky. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna ustanovení odst. (2) čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Vymezení pojmů v rozsahu:
-            možnosti využití finančních prostředků získaných za výběr nájemného od nájemců parkovacích míst a ploch, a dále výnosů parkovacích automatů, k úhradě, stavebních úprav, tj. provádění výstavby, obnovy nebo změny povrchů komunikací, chodníků a parkovacích ploch bez ohledu na použitý materiál a výměru, včetně úprav směrového a výškového řešení komunikací, chodníků a parkovacích ploch, s předchozím souhlasem města
-            vypuštění hodnoty max. plochy výměr oprav u komunikací, parkovacích ploch a chodníků.
Text dodatku č. 1 je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města dodatek č. 1 ke smlouvě č. 161/2008/TM podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
8)   Žádost ukončení nájmu dohodou a přidělení bytu č. 18. v Topinkově ulici čp. 1139
 
Manželé xxxxxxxx podali dne 12. 12. 2012 výpověď z nájmu na byt č. 18 v č. p. 1139 v Topinkově ulici. Z obsahu textu je zřejmé, že ve skutečnosti žádají o ukončení nájemního vztahu ne výpovědí, ale dohodou k 31. 12. 2011. OI MěÚ proto dále podání projednával jako žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou. Po doručení žádosti následně žadatelé upravili termín ukončení nájemního vztahu k 31. 1. 2012. V žádosti uvádějí, že se jim podařilo zajistit jiné bydlení a od ledna letošního roku budou platit hypoteční úvěr a na nenájemné ve výše uvedeném bytě by neměli finanční prostředky. Byt užívali na základě nájemní smlouvy č. 40/2009/Bal ze dne 29. 8. 1990. Jedná se o byt o velikosti 3+1 a celkové ploše 67,60 m2. V tomto bytě je regulované nájemné. Základní nájemné je ve výši 4.123 Kč, po započtení slevy 10% bude nájemné v roce 2012 ve výši 3.710 Kč.
Manželé xxxxxxx nedluží na nájemném.
Předmětný byt nevyžaduje žádné nutné opravy a je v dobrém stavu.
OI MěÚ navrhuje Radě města souhlasit s ukončením nájemního vztahu s manželi xxxxxxxx dohodou k 31. 1. 2012. Uvolněný byt navrhuje OI neobsazovat do doby dalšího rozhodnutí o jeho využití (náhradní byt).
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 441
 
I.         s o u h l a s í
 
s ukončením nájemního vztahu na byt č. 18 v č.p. 1139 v Topinkově ul. s nájemci xxxxxxxxxxi dohodou ke dni 31. 1. 2012.
 
II.      s ch v a l u j e
 
dohodu o ukončení nájemního vztahu s manželi xxxxxxxx na byt č. 18 v č.p. 1139 v Topinkově ul. ke dni 31. 1. 2012.
Dohoda je přílohou tohoto usnesení.
 
III.        u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájemního vztahu s manželi xxxxxxxxxxx.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
 
 
9) Pronájem pozemků parc.č. 901/4 a 1043/17 v k.ú. Nové Strašecí k zemědělskému využití
 
Na základě usnesení RM č. 409 ze dne 11.1.2012 byl od 18.1.2012 zveřejněn   podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. záměr pronájmu pozemků parc.č. 1043/17 a  901/4 k.ú. Nové Strašecí o celkové výměře 3449 m2 ( v lokalitě za ČOV) k zemědělskému využití. 
 
O pronájem pozemku požádal dne 14.12.2011 pan xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, soukromě hospodařící zemědělec, který   obhospodařuje i další pozemky v této lokalitě.
 
Po dobu zveřejnění záměru pronájmu nebyla žádná jiná žádost na MěÚ doručena. 
 
Manželé xxxxxxxxxx užívají na základě nájemní smlouvy č. 234/2005/OI m.j. i pozemek města parc.č. 884 ve stejné lokalitě.    
OI proto navrhuje - po dohodě s žadatelem , řešit pronájem pozemků parc.č. 901/4 a 1043/17 dodatkem k této nájemní smlouvě, ve které bude zároveň upravena výše náhrady za užívání všech pronajatých pozemků podle právní úpravy platné k 02/2012, t.j. vycházející ze sazby 535,-Kč/ha. 
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 442
 
I.         s o u h l a s í 
 
s  pronájmem pozemků parc.č.901/4 a parc.č. 1043/17 o výměře celkem 3449 m2 ( z toho 2500 m2 orná, 949 m2 zatravněný břeh, kraj lesa) manželům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za podmínek :
- nájemné – sazba 535,-Kč/ha/rok
             - možnost navýšení nájemného v průběhu užívání podle cenového předpisu upravujícího výši
                nájemného za užívání zemědělských pozemků   platného vždy k 1.1. běžného roku            
- na dobu neurčitou s možností výpovědi vždy k 1. říjnu běžného roku s jednoměsíční
   výpovědní lhůtou
- pouze k zemědělskému využití, 
 
Text dodatku č. 1 ke smlouvě č. 234/2005/OI je přílohou tohoto usnesení.
 
II.                u k l á d á
 
starostovi města dodatek k nájemní smlouvě podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
10) Změna nájemce – byt č. 23 v čp. 707, Rakovnická ul.
 
Občanské sdružení Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí („Klub přátel dětí DD“)  užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 byt č. 23 v čp. 707 ( půdní vestavba) o velikosti 2+1, o výměře 39,85 m2, který je využíván v rámci sociálního projektu společenské integrace dětí odcházejících z dětských domovů.
Město obdrželo dne 5.1.2012 žádost nájemce o převedení nájemní smlouvy na klienta a současného uživatele bytu pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, který je řádně připraven a schopen plnit všechny závazky vyplývající z nájemní smlouvy na byt. V Novém Strašecí je přihlášen k trvalému pobytu od 26.5.2010.
Podle sdělení žadatele bude nevyčerpaná část předplaceného nájemného, které uhradil Klub přátel dětí DD, a které činí k 29.2.2012 celkem 72.724,- Kč převedena na p. xxxxxxx xxxxxxx formou půjčky. Pro město proto změnou uživatele bytu nevzniknou žádné finanční změny.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 443
 
I.                   s o u h l a s í
 
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 na užívání bytu č. 23 v čp. 707, Rakovnická ul. s nájemcem -Občanským sdružením Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí, Mšecká 769 dohodou k 29.2.2012.
 
b) s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 23/707 mezi městem Nové Strašecí a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, trvale bytem Nové Strašecí, Rakovnická 707 s platností od 1.3.2012
 
s tím, že nevyčerpaná částka na nájemném ve výši 72.724,- Kč, které uhradil „Klub přátel dětí DD“ , bude dohodou mezi „Klubem přátel dětí DD“ a p. Tomášem Matějkou převedena na tohoto uživatele bytu jako půjčka.
Znění dohody o ukončení nájmu bytu je přílohou tohoto usnesení.
 
II.                u k l á d á
 
starostovi města dohodu o ukončení nájmu bytu a novou nájemní smlouvu, kterou připraví v souladu s tímto usnesením RM a uzavřenou mandátní smlouvou fi. Baldex , podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
11) Úprava nájemní smlouvy – užívání nebytových prostor v čp. 57
 
Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx společně užívají na základě nájemní smlouvy ze dne 7.4.2003 ve znění jejích dodatků č. 1 až 7   ke své podnikatelské činnosti -provozovna holičství a kadeřnictví - nebytové prostory v objektu  čp. 57, Palackého ul. 
Z důvodu  ukončení podnikatelské činnosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a nově příchodu   paní xxxxxxxxxxxxxxxx, požádaly uživatelky o úpravu nájemní smlouvy, pokud se jedná o okruh nájemců, a to podle skutečnosti k 1.1.2012.
Vzhledem k počtu předchozích změn a úprav nájemní smlouvy,   bude obsahem dodatku č. 8 úplné znění nájemní smlouvy, tak aby odpovídalo současné právní úpravě.  
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 444
 
 
I.                   s o u h l a s í
 
se změnou okruhu společných uživatelů (nájemců) nebytových prostor v čp. 57 v Novém Strašecí - od 1.1.2012 užívají nebytový prostor společně   paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 
Znění dodatku NS je přílohou této smlouvy.
 
II.                u k l á d á
 
starostovi města dodatek č. 8 k NS podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
12) Ukončení nájmu bytu č. 16, Křivoklátská ul. č.p. 693, nový pronájem
 
Pan xxxxxxxxxxxx podal dne 12. 12. 2011 výpověď z nájmu bytu č. 16 v č.p. 693 v Křivoklátské ul., který užívá na základě nájemní smlouvy č. 64/2010/Bal ze dne 1. 3. 2010.
Jedná se o půdní vestavbu 2 +kk s příslušenstvím, podlahová plocha 53,2 m2.
Pan xxxxxxxx žádá o ukončení nájmu k 31. 3. 2012 po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty dle § 710 odst. 2 obč. zákoníku.
MěÚ Nové Strašecí byla současně téhož dne doručena žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o přidělení bytu po panu xxxxxxx.. Pan xxxx Ulrych v žádosti avizuje dohodu s panem xxxxxxxxx o finančním vypořádání za vybavení bytu.
Regulované nájemné v předmětném bytě činí 1.443 Kč a bylo řešeno předplatbou. Ke dni 31. 3. 2012 bude činit zůstatek předplatby 38.248 Kč. OI MěÚ navrhuje předplatbu řešit tak, že by nový nájemce xxxxxxxx uhradil městu předplatbu nájemného ve výši 38.248 Kč do 15 dnů ode dne předání nájemního bytu. Město by pak s končícím nájemníkem panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx vypořádalo předplatbu nájemného do 30 dnů od ukončení nájemního vztahu, tj. město by do 30. 4. 2012 zaplatilo panu xxxxxxxxxxxxxxx 38.248 Kč.
Nájemní smlouvu pro uzavření nájemního vztahu s panem xxxxxxxxxxxxxxxx by vypracovala na základě mandátní smlouvy firma Baldex, Ing. Josef Baldýnský.
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 445
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
ukončením nájemního vztahu k bytu č. 16, Křivoklátská ul. č. p. 693, s nájemcem panem xxxxxxxxxxxxxxx výpovědí ke dni 31. 3. 2012 s tím, že panu xxxxxxxxxxxxxxxx bude do 30. 4. 2012 uhrazen zůstatek na předplaceném nájemném ve výši 38.248 Kč.
 
II.      s o u h l a s í
 
s pronájmem bytu č.16, Křivoklátská ul. č.p. 693, o velikosti 2+ kk s příslušenstvím (půdní vestavba) panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, toho času bytem Máchova 910,Rakovník od 1. 4. 2012 s tím, že nejpozději do 15 dnů od předání bytu uhradí městu předplacené nájemné ve výši 38.248 Kč.
 
III.   u k l á d á
starostovi města podepsat po jejím vypracování nájemní smlouvu s panem xxxxxxxxxxxx.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
13) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2 BES 2006 ze dne 10. 1. 2006
 
Společnost ista Česká republika, s. r. o., IČ: 610 56 758, DIČ: CZ61056758, zastoupena Ing. Jiřím Zerzaněm, jednatelem společnosti, se sídlem Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, žádá o podpis dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o rozúčtování nákladů na teplo č. 2 BES 2006 ze dne 10. 1. 2006.
Dodatkem se aktualizuje seznam objektů na rozúčtování tepla.
Ke stávajícím objektům: Čsl. Armády 1166
                                        Ke Stadionu 645
                                        Čelechovická 646
                                        Čsl. Armády 202
                                        Havlíčkova 1155
                                        Dukelská 550
je doplněna budova polikliniky (Čsl. Armády 414), kde byly v září 2011 na základě žádosti nájemců osazeny měřiče tepla.
V roce 2011 firma ista ČR, s. r. o., fakturovala za odečty a rozúčtování 28.237 Kč včetně DPH. Po zápočtu budovy polikliniky by roční fakturace za odečty a rozúčtování měla dle výpočtů OI MěÚ činit 35.882 Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 446
 
I.                   s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2 BES 2006 ze dne 10. 1. 2006 se společností ista Česká republika, s. r. o., IČ: 610 56 758, DIČ: CZ61056758, se sídlem Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 – Stodůlky.
 
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.                                                                                         
 
II.                u k l á d á
 
starostovi města dodatek č. 2 podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
14)  Smlouva o nájmu nebytových prostor
 
Rada města svým usnesením č. 194 ze dne 24. května 2011 rozhodla o ukončení smluvního vztahu pronájmu nebytových prostor (kotelen) se společností ENES spol.s. r. o.  Ukončení smluvního vztahu se naplní 31. května 2012.
V důvodové zprávě se praví, že bude vypracována ekonomická analýza, která poslouží při rozhodování, jaký model provozování zvolit. Byl vyhotoven znalecký posudek ing. Jaroslavem Fárkou, energetickým auditorem č. 111 – (zapsán u MPO ČR). Současně byla vyzvána firma ENES , aby předložila, jaké provedla zhodnocení majetku od roku 2004 do roku 2011, protože na městském úřadě v Novém Strašecí se nenacházejí z této doby žádné podklady.
 
Znalecký posudek pana ing. Fárky byl odeslán členům rady města 8. srpna 2011. Dne 10. srpna 2011 byl odeslán všem zastupitelům města. Posudek odhalil některé porušování smluv ze strany provozovatele – společnosti ENES s. r. o. xxxxx byl též vyzván, aby se k posudku vyjádřil, což také učinil 31.10. 2011. Ten vidí pouze nepřesnosti ve stavu popisovaných tepelných zařízení. K jiným skutečnostem se nevyjádřil.
Dne 7. prosince žádá odbor investic xxxxxxx, aby předložil kopii účetních dokladů za vynaložené práce. Dne 21. prosince předkládá xxxxxx zpracované rozpočty na provedená zhodnocení tepelných zařízení. Tyto materiály podle odboru investic jsou však nedostatečné, a proto byl vyzván xxxxx znovu, aby předložil kopie dokladů z účetnictví ENES. O tomto byl informován pan xxxxx  dne 22. prosince 2011. Pan xxxxxx přislíbil, že materiály dodá v závěru ledna. K datu 9. února nebyly všechny podklady dodány v takové formě, aby bylo možné je posoudit.
 
Pronajímatel – ( město) do nájemních smluv uvedl, že technologické zhodnocení nebo stavební úpravy mohou být realizovány pouze po předchozím souhlasu pronajímatele a na základě dodatku ke smlouvě. Město tak může kontrolovat oprávněnost investice do pronajatého majetku a to již před samotnou realizací. Výše investic pak ovlivňuje cenu tepla, která je účtována odběratelům.
 
Z uzavřených nájemních smluv k 31. květnu 2012 zbývá k umoření technologických zhodnocení podle soudního znalce ing. Josefa Fárky 1 321 626,- Kč. Avšak podle podkladů, které dodatečně dodal provozovatel (společnost Enes) se jedná o částku 4 265 010,- Kč. Zjištěný rozdíl k 31.květnu 2012 je v hodnotě 2 943 385, Kč. Tento rozdíl mezi nájemcem a provozovatelem z důvodu neodsouhlasených investic není smluvně ošetřen.
 
Provozovatel zaslal po urgenci návrhy dodatků ke smlouvám, které řeší zpětně technologické nebo stavební zhodnocení. Navrhované dodatky však není možné předložit ke schválení, protože je nutné zjistit zda a případně v jakém rozsahu byly provedeny, zda deklarovaná výše investic odpovídá cenám obvyklým a také zda bylo jejich provedení nutné.
 
Z výše uvedených důvodů se doporučuje, aby rada města k nájmu nebytových prostor a provozu technologického zařízení na výrobu, distribuci a prodej tepla – včetně TUV – (dále jen kotelen) využila svou dceřinou společnost TSNS s.r.o, která je 100% vlastněná městem.
 
Jelikož administrativní práce s vyřízením licence u energetického regulačního úřadu Jihlava trvají 2-3 měsíce, je s ohledem na ukončení nájemního vztahu k 31.5.2012 potřebné uzavřít novou nájemní smlouvu s dostatečným časovým předstihem. Nájemní smlouva  mezi nájemcem a pronajímatelem ( vlastníkem ) je nutnou podmínkou k vyřízení a vydání licence na výrobu a distribuci tepla.
 
Poznámka: Ing. Jan Bureš k tomuto bodu z důvodu možného střetu zájmů nehlasoval.
 
Po projednání rada města přijala
 
Usnesení č. 447
 
 
 
 
I.                   s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy mezi městem Nové Strašecí a společností Technické služby Nové Strašecí, s.r.o, , se sídlem Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí o nájmu nebytových prostor a nájmu technologických zařízení na výrobu, distribuci tepla a TUV ( dále jen kotelny ) s účinností od 1.6.2012.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
a ) starostovi městu smlouvu podepsat.
b) tajemníkovi zajistit kvalifikované zpracování oprávněnosti rozsahu a výše provedených investic do stavební a technologické části kotelen
 
 
 Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 členka se zdržela hlasování (RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 15) Úprava OZV o místních poplatcích
 
Město Nové Strašecí má obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 2/2011 stanoveny sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství, konkrétně na Komenského náměstí, za prodejní stánek a za prodej z automobilu ve výši 100,- Kč za každý i započatá m2 a den. V souvislosti s pořádáním farmářských a výročních trhů, kde jednotlivý trhovci tento poplatek neplatí, pouze pořadatel platí městu nájemné, se v jiných dnech pouze velmi výjimečně vyskytují trhovci (prodejci) jednotlivě. Všichni mají zájem, ale odrazuje je příliš vysoký místní poplatek. Ve srovnání s okolními městy je stejný poplatek stanoven pouze v Kladně v tzv. I. zóně, což je náměstí Starosty Pavla. Na ostatních místech v Kladně je poplatek 80,- Kč/m2  a pro prodejce ovoce, zeleniny a květin 20,- Kč/m2. V Rakovníku je poplatek 50,- Kč/m2 , ve Slaném 4,- Kč/m2 , v Unhošti 30,- Kč/m2 a ve Stochově 50,- Kč/m2 . V roce 2011 bylo na místním poplatků od trhovců vybráno 50.400,- Kč. Farmářské trhy se setkaly s příznivou odezvou jak občanů, tak návštěvníků města z blízkého okolí, stejné přízni se těší obdobný prodej potravin, zeleniny a ovoce v jiných dnech, kde je ovšem nabídka podstatně menší a nepravidelná. Při snížení poplatku by se jistě zvýšil zájem trhovců a zlepšila by se nabídka a sortiment. Při hrubém porovnání velkosti uvedených měst a našeho města se jeví jako odpovídající výše poplatku 40,- Kč/m2 . V tomto duchu je předložena úpravy OZV č. 2/2011.
OZV č. 7/2011 byla provedena změna OZV č. 4/2011 o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu v tom smyslu, že od poplatku jsou osvobozeni ti občané, kteří se nezdržují v místě trvalého bydlišti a kteří předloží doklad o tom, že poplatek platí v jiné obci. Na doporučení dozorujícího orgánu (shodně i v jiných městech, které tuto úpravu též mají) však dochází k neodůvodněné tvrdosti vůči těm občanům, kteří takovéto potvrzení předložit nemohou, neboť ne ve všech obcích je uplatněn systém místního poplatku. Z tohoto důvodu je doporučena úprava spočívající v tom, že od poplatku budou osvobozeni ti občané, kteří prokazatelně pobývají mimo trvalé bydliště.
Zákonem č. 458/2011 Sb. o změněn zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů došlo ke zrušení ust. § 1 písm. g) a § 10a zákona o místních poplatcích, tzn. že od 1.1.2012 nejsou obce oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích přístrojů (VHP). Poplatek nebyl proto v letošním roce vyměřen a ačkoliv se předpokládá nová právní úprava, která místní poplatek nejspíš v jiném rozsahu vybírat umožní, je doporučeno do té doby OZV č. 5/2011 o místním poplatku z provozování VHP zrušit.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 448
 
 n a v r h u j e,
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
vy d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2012 tohoto znění:
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a OZVč. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
 
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne 1.3.2012 usnesením č. …….. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Změna OZV č. 2/2011
Obecně závazná vyhláška města Nové Strašecí č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění takto:
v čl. 6 odst. 1 písmeno b) a c) se částka „100,- Kč“ sazby místního poplatku mění na částku „40,-Kč“
Čl. 2
Změna OZV č. 4/2011
Obecně závazná vyhláška města Nové Strašecí č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky města Nové Strašecí č. 7/2011 se mění takto:
v čl. 6 odst. 1 písmeno f) se za slovo Osoby vkládá slovo „prokazatelně“; text za slovem bydliště se vypouští a za slovem bydliště se vkládá tečka.  
 
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 2. 3. 2012.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
16) Směrnice pro kácení stromů v majetku města
 
V poslední době se opět vyskytl problém s kácením stromu v majetku města. V některých minulých případech  se v těchto záležitostech angažovala komise pro ŽP rady města (doporučení, nedoporučení, návrh apod.).  Pokud je žádoucí, aby na rozhodování města ve věci kácení stromů v majetku města dále participovala zmíněná komise, navrhuji proto stanovit jasná pravidla formou směrnice úřadu. Pokud by je rada města schválila, byla by závazná pro MěÚ i komisi.  Pravidla a  jednotný postup jistě odstraní do budoucna jakékoliv pochybnosti a usnadní to i práci MěÚ.
Vzhledem k tomu, že směrnice zavazuje a ukládá určité povinnosti komisi rady města, je třeba aby směrnici úřadu vydala rada města. V ostatních případech je vydávání vnitřních směrnic úřadu v kompetenci tajemníka MěÚ (§ 110 odst. 4 písm e) zákona o obcích).
K návrhu směrnice se vyjádřila komise rady pro ŽP a zde předkládaný návrh je již upraven dle připomínek komise.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 449
 
v y d á v á
 
směrnici pro kácení stromů v majetku města tohoto znění:
 
MĚSTSKÝ   ÚŘAD NOVÉ STRAŠECÍ
 
Směrnice pro kácení stromů v majetku města
Tato směrnice stanoví pravidla a postup při rozhodování o pokácení stromů a porostních skupin v majetku města, k jejichž pokácení musí být vydán souhlas rozhodnutím orgánu státní správy (odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nové Strašecí) podle ust. § 8 odst. 2 vyhl. č. 395/1992 Sb. u stromů o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 13 cm nad zemí nebo u souvislého keřového porostu o celkové ploše nad 40 m2.
 
(1) Před každým podáním žádosti (externí žádost, vlastní podnět města, z úřední povinnosti), o udělení souhlasu s pokácením stromu v majetku města si odbor investic MěÚ (OI MěÚ) vyžádá písemné stanovisko komise pro životní prostředí rady města (komise pro ŽP). Komisi budou předloženy veškeré dostupné podklady ke kácení, tzn. odborné posudky, dendrologické průzkumy, předchozí vyjádření úřadu apod.
(2) Komise pro ŽP vydá stanovisko nejpozději do 20 pracovních dnů. Stanovisko komise může být zasláno i prostým e-mailem. Jestliže komise pro ŽP v této lhůtě stanovisko nevydá, rozhodne OI MěÚ ve své kompetenci.
(3) Bude-li stanovisko komise pro ŽP shodné se stanoviskem OI MěÚ, OI MěÚ podá žádost na odbor výstavby a ŽP MěÚ o povolení k pokácení stromu. Bude-li rozhodnutím kácení povoleno, dojde k jeho realizaci
(4) Nebude-li stanovisko komise pro ŽP shodné se stanoviskem OI MěÚ, věc se předá ke konečnému rozhodnutí radě města. Bude-li rada města souhlasit s pokácením, podá OI MěÚ žádost na odbor výstavby a ŽP MěÚ o povolení k pokácení stromu. V případě, že rada města nebude souhlasit s kácením, o usnesení rady města budou informováni případní žadatelé.
(5) V případě tzv. havarijního stavu stromu, kdy se odboru výstavby a ŽP MěÚ pouze oznamuje pokácení, si nejprve OI MěÚ vyžádá stanovisko pracovní skupiny komise pro ŽP   ve zkrácené lhůtě 7 pracovních dnů. Jestliže komise pro ŽP stanovisko v této lhůtě nevydá, rozhodne OI MěÚ ve své kompetenci.
(6) Tato směrnice byla vydána radou města Nové Strašecí usnesením č. …… ze dne 13.2.2012.
(7) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 14.2.2012.
  
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
17) Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst v Novém Strašecí
 
V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů stanovila rada města svým usnesením č. 724 z 6.10.2005 cenu nájemného za 1 m2 hrobového místa ve výši 105,- Kč za rok a ve výši 475,- Kč za 5 let. Nájemné se skládá ze dvou položek: 5,- Kč nájem dle plochy a 100,- Kč za služby, přičemž při smlouvě uzavřené na delší dobu je cena zvýhodněna. Rada města svým usnesením č. 108 z 21.2.2011 pak toto usnesení rozšířila o možnost zaokrouhlování plochy hrobového místa (náhrobku). Cena za služby byly vypočtena podle dosud jediné publikované a ministerstvem vnitra respektované metodiky (zpracovaná Sdružením pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR, Ostrava 2004), tedy z celkových ročních nákladů města na provozování a správu pohřebiště.
V loňském roce se vyskytl požadavek na uzavření nájemních smluv na dobu 10 let oproti stávající praxi 1 rok nebo 5 let. Požadavek na smlouvu na pronájem hrobového místa na dobu 10 let je též v souladu s citovaným zákonem a pro některé majitele náhrobků je potvrzením větší právní jistoty trvání smlouvy po tzv. tlecí dobu, která je pro hřbitov v Novém Strašecí stanovena desetiletá. Dosud se sice žádný problém nevyskytl a nájemní smlouvy jsou po 5ti letech prodlužovány, ale se vzrůstajícím počtem pohřbívání zesnulých do země, je požadavek četnější. Cena nájmu a služeb na dobu 10 let však stanovena není. Z tohoto důvodu byl proveden nový zevrubný výpočet nákladů města a přesto, že od roku 2004 došlo ke změně některých vstupů a náklady mírně stouply (průměrné roční náklady 2004 = 103,95 Kč, 2011 = 121,12 Kč), ale též došlo k úbytku pronajatých hrobových míst a celkové pronajaté plochy, je navrhováno zachovat původní ceny a pouze nově stanovit cenu za pronájem na 10 let takto:
za 1m2 hrobového místa celkem ve výši 105,- Kč /rok, 475,- Kč /5 let a 850,- Kč/10 let. 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 450
 
s c h v a l u j e
 
ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst v Novém Strašecí s účinností od 1. ledna 2012 takto:
 
I. Cena za nájem z pozemků – místa na pohřebišti:
5,- Kč za 1 m2 a rok
 
V souladu s výměrem MF ČR č. 1/2010, seznam zboží s regulovanými cenami, část i., oddíl A, článek 5, činí maximální roční nájemné za nájem pozemků sloužících k podnikání v obci od 5001 do 15000 obyvatel 9,- Kč za 1 m2 a rok.    
 
II. Cena za služby spojené s nájmem pozemků – místa na pohřebišti:
100,- Kč za 1 m2 a rok při uzavření smlouvy na dobu 1 roku
 90,- Kč za 1 m2 a rok při uzavření smlouvy na dobu 5 let
 80,- Kč za 1 m2 a rok při uzavření smlouvy na dobu 10 let
 
Cena za služby zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je údržba zeleně, letní a zimní údržba komunikací, hřbitovního zařízení, vody, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů a vedení evidence.
 
Při stanovení celkové výměry hrobového zařízení bude postupováno tak, že výměra bude zaokrouhlena do 0,49 m2 směrem dolů a od 0,5 m2 směrem nahoru vždy na celé metry čtvereční.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (ing. Karel Kestner)
 
 
18) xxxxxxxx – žádost o náhradu škody
 
Dne 15.8.2011 došlo ke škodě na vozidle Škoda Octavia Combi majitele pana xxxxx xxxxxx, bytem Křivoklátská 970, Nové Strašecí tím, že automobil vjel do vyfrézované části vozovky (Křivoklátská ul.) a narazil o vyfrézovaný okraj nárazníkem (tuning). Na vozidle vznikla škoda ve výši 5.500,- Kč. Po nahlášení této škodní události byl případ předán České pojišťovně. Po šetření a doplnění údajů, pojišťovna dospěla k závěru, že majitel komunikace, tedy město za tuto škodu neodpovídá. Jako nejpodstatnější z argumentů je uvedeno, že stav vozovky byl označen a že řidič je povinen přizpůsobit jízdu stavu vozovky. Překážku bylo možné objet bez následků poškození vozidla.
V případě, že poškozenému není poskytnuta náhrada škody z pojistky majitele komunikace, může se svého nároku domáhat soudní cestou. Poškozený pan xxxx se však ještě před tím, než by se domáhal náhrady škody soudní cestou žádá o zvážení svého nároku radou města. Učil tak osobně na MěÚ dne 1.2.2012.
Dle dostupných znalostí případu se i MěÚ kloní k názoru pojišťovny, tedy že ke škodě došlo neopatrností řidiče. Pokud by město dospělo k názoru, že jmenovaného odškodní, mělo by náhradu dále uplatňovat po firmě, která prováděla frézování a která měla zajistit příslušné označení vozovky. Nelze však předpokládat, že úspěšně.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 451
 
I. n e s o u h l a s í
 
s poskytnutím náhrady škody ve výši 5.500,- Kč panu xxxxxxxxx, bytem Křivoklátská 970, Nové Strašecí, neboť město Nové Strašecí, není za vznik škody odpovědné.
II. k o n s t a t u j e,
 
že ke škodě došlo dne 15.8.2011 vjetím osobního vozidla Škoda Octavia Combi do vyfrézované části vozovky a tím k poškození předního nárazníku (tuning). Rada města se shoduje se závěry České pojišťovny, tedy že vozovka byla řádně označena a řidič nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky. Závada ve sjízdnosti na komunikaci nebyla takového charakteru, že by byla řidičem nepředvídatelná a majitel komunikace v tomto případě za škodu nedopovídá.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
19) Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města
 
Starosta města předložil návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 1. března 2012 ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 452
 
s c h v a l u j e
 
návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se koná
dne 1. března 2012 od 18:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ
 
Navržený program:
 
1.                  Zahájení
2.                  Kontrola usnesení
3.                  Rozpočtová opatření za období XII./2011
4.                  Rozpočtová opatření I.-II./2012
5.                  Plán práce finančního výboru
6.                  Plán práce kontrolního výboru
7.                  Pořízení nového územního plánu města Nové Strašecí
8.                  Návrh změny č. IV. územního plánu
9.                  Zpráva o vodohospodářské infrastruktuře
10.              Změny vyhlášek o místních poplatcích
11.              Dar pozemku č. 2470/6
12.              Různé
13.              Diskuse
14.              Závěr
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
Různé
 
a) Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku
 
Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb pořádá XXI.. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií z České republiky, který se uskuteční 22. listopadu 2012. Tematicky je soutěž v letošním roce zaměřena na znalosti období 1740 - 1848. Této soutěže se účastní také studenti Gymnázia Jana Amose Komenského z Nového Strašecí. Poskytnutý příspěvek je výhradně na organizační zajištění soutěže.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 453
 
I. s c h v a l u j e
 
a) Příspěvek 3.000,- Kč pro nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na dějepisnou
      soutěž studentů gymnázií.
 
 
b) Věcný dar – knihy:
- T.Bednařík: Pověsti a příběhy z Novostrašecka – 4 ks
- J.Černý: Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801-1834 – 4 ks
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s vedoucím finančního odboru zaslat příspěvek a věcný dar nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
a)                  Žádost o vymezení částí pozemků parc. č. 419/1 a 416/3 v kat. území Nové Strašecí pro účely vybudování dětského hřiště – společenství vlastníků bytového domu čp. 1032, 1033 a 1034 v Zahradní ul.
 
Na MěÚ byla dne 7. 9. 2011 doručená žádost společenství vlastníků bytového domu čp. 1032, 1033 a 1034 v Zahradní ul, na vymezení částí pozemků parc. č. 419/1 a 416/3 v kat. území Nové Strašecí pro účely vybudování dětského hřiště. Po projednání dne 28.11.2011 rada města vzala na vědomí žádost společenství vlastníků a uložila starostovi města vyvolat společné jednání se společenstvím vlastníků bytového domu čp. 1032, 1033 a 1034 za účelem posouzení dvou koncepcí – hřiště x parkoviště, s termínem do konce února 2012. Jednání se zástupci společenství vlastníků proběhlo 25.1.2012. Zástupci společenství vlastníků byli seznámeni se záměrem města na vybudování parkoviště pod poliklinikou, který ale není v rozporu s jejich žádostí, dojde pouze ke zmenšení dotčeného pozemku. Žadatelé opětovně žádají vyjádření rady k navrhovaným variantám řešení.
 -          souhlas města s využitím předmětných pozemků k vybudování dětského hřiště, bez další spoluúčasti města,
-          souhlas města s využitím předmětných pozemků k vybudování dětského hřiště
s finanční spoluúčastí města,
-          převzetí záměru městem, které by v dotčené lokalitě dětské hřiště vybudovalo.
 
Po projednání rada města přijala
 
                                                     U s n e s e n í   č. 454
 
I. s o u h l a s í
 
se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 416/3 a částí pozemků parc. č. 416/4 a 419/1 v k.ú. Nové Strašecí pro rekreaci a odpočinek společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1032, 1033 a 1034 v Zahradní ul.
 
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          Elektronické aukce
-          Komise pro strategický rozvoj města a zahájení práce na aktualizaci strategického plánu rozvoje města
-           
 
Závěr
 
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 20:35 hod.
 
 
36. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 27. 2. 2012 od 17:30 hod.
     
 
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.                                                               RNDr. Libuše Vosátková  v.r.
 starosta města                                                                         místostarostka města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Zlatuše Dušková, 13. 2. 2012

16. 2. 2012 Zobrazit méně

Stránka