Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 36, rady města ze dne 27.2.2012

.
 
Zápis
 
 
                         z 36. zasedání rady města,
                        konaného dne 27. února 2012                        
 
 
 
 
P ř í t o m n i :
                                
               Mgr. Karel Filip                       - starosta města
               RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
            Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
            Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
            Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
            Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
            Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
           JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
H o s t é :
 
     Jiří Toužimský                     - člen zastupitelstva města
                                                            (po celou radu)
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….            ………………………………………..    
    Ing. Jan Bechyně v.r. (1.3.2012)               Mgr. Richard Spiegl v.r. (2.3.2012)
 
 
Program:
 
Zahájení    
1.      Kontrola usnesení
2.      Inventarizační zpráva za rok 2011
3.      Smlouva o pronájmu nebyt.prostor v poliklinice – záchranka
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip, přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Burešem
a Bc. Pavlem Novákem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bechyně
a Mgr. Richarda Spiegla.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 členy rady města
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxxx a p. xxxxxx Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. xxxxxx a p. xxxxxxx, zástupci spol. Edesa
po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
Po několika jednáních dne 30. 3. 2011 podala novou žádost o prodej předmětných pozemků (žádost o snížení kupní ceny), ke které se následně přidali i ostatní 3 spoluvlastníci. Návrh společnosti Edesa nebyl akceptován, prodej bude uskutečněn přímo novým majitelům řadových domů.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí (splněno) a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek. Byly předloženy koncepce TSNS, MěP, MKZ a knihovny, zbývá koncepce MSZ, která se řeší v návaznosti na výpověď smlouvy s TJ Sokol.
 
Usnesení č. 85 – splněno
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra. Kulturní komise návrh předložila.
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
(Rudská, 26 účastníků) Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům. Probíhají jednání.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
(Lípovi, Pátek, Kouskovi) Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům. Probíhají jednání.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava červených pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace objednána u Technických služeb a dojednána se SUS. Opravy probíhají. Kontrola společně s číslem usnesení č. 312. Ze strany SÚS ve spolupráci s ADSUM opakovaně přislíbena realizace. Obnova červených přechodů bude provedena, jak to umožní klimatické podmínky.
 
Usnesení č. 157 – Zrušeno
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy. Pro zápočet kupní ceny a ceny za zřízení věcného břemene je vyzvána společnost RWE k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Z rozhodnutí KÚ Středočeského kraje
ze dne 25. 1. 2012 bylo zjištěno, že kanalizační stoky byly vlastníkem odprodány kupními smlouvami z 10. 10. 2011  VKM,a.s.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd). Objednáno u Technických služeb města Nové Strašecí, s.r.o. Oblouky
a lanka jsou odstraněny, úprava vjezdu bude řešena až po realizaci stavby vodovodního přivaděče (VKM) v r. 2012, z důvodu klimatických podmínek
 
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11
přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene xxxxxxx a městem jako povinným z věcného břemene. Objednán geometrický plán k vyznačení rozsahu věcného břemene, který je podkladem pro uzavření smlouvy.
 
Usnesení č. 311 – splněno
(24/19.9.2011) NoStraDivadlo – podpora postupové přehlídky divadla Setkání
ve Strašecí 2012
Rada města schválila spolupráci při uskutečnění postupové přehlídky studentského
a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 ve dnech 30.3.-1.4.2012
se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s. a ukládá vedoucí MKZ připravit smlouvu o spolupráci. Smlouva byla uzavřena.
 
Usnesení č. 312 – trvá
(24/19.9.2011) Dopravní opatření v Poděbradově ulici
Rada města souhlasila s nutností vybudování přechodu pro chodce v Poděbradově ulici vzhledem k novému vstupu do základní školy a s řešením přechodu komplexně v kontextu úpravy dopravní situace v okolí školy včetně přilehlých ulic na základě studie Ing. arch. Křižáka. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vstoupit do jednání s příslušným odborem dopravy k zahájení úkonů nezbytných pro povolení vybudování zvýšeného zpomalovacího valu s integrovaným přechodem pro chodce v horní části Poděbradovy ulice a rozpracovat předmětnou studii do úrovně projektu a vydání souhlasu s její realizací a dále připravit rozpočtové změny pro zrealizování této akce. Rada města uložila dále starostovi města pokračovat v jednání s majitelem stavebnin U Nováků.
 
Usnesení č. 365 – trvá
(28/14.11.2011) Regenerace parku u Kaple sv. Isidora
Rada města souhlasila s návrhem řešení regenerace parku u Kaple sv. Isidora, jak byl zpracování Ing. Alenou Burešovou s těmito změnami: živý plot v ulici Křivoklátská bude nahrazen jinou neopadavou dřevinou a park bude osvětlen 7 lampami a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit dopracování návrhu řešení regenerace parku do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu, orgány státní správy a vlastníky a správci inženýrských sítí a případně do úrovně podkladu k žádosti o vhodný dotační titul.
 
Usnesení č. 367 – trvá
(28/14.11.2011) Studie dětského hřiště „Pod Farou“
Rada města souhlasila se studií dětského hřiště „Pod Farou“, jak byla vypracovaná
Ing. Alenou Burešovou a uložila tajemníkovi MěÚ s OI zajistit dopracování studie dětského hřiště do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu, orgány státní správy a vlastníky a správci inženýrských sítí a případně do úrovně podkladu k žádosti o vhodný dotační titul. Žádost o dotaci podána.
 
Usnesení č. 379 – splněno
(29/28.11.2011) Žádost o vymezení částí pozemků parc.č. 419/1 a 416/3 pro účely vybudování dětského hřiště – společenství vlastníků bytového domu čp.1032, 33, 34 
Rada města vzala na vědomí žádost společenství vlastníků bytového domu a uložila starostovi města vyvolat společné jednání se společenstvím za účelem posouzení dvou koncepcí – hřiště x parkoviště, s termínem do konce února 2012. Po projednání byla zvolena cesta pronájmu pozemku, záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce.
 
Usnesení č. 385 – trvá
(29/28.11.2011) Vybudování komunikace v ulici Na Spravednosti
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ s OI dokončit projektovou dokumentaci na část komunikace Na Spravedlnosti na pozemku parc.č. 190/7 a zajistit vydání stavebního povolení pro společné výběrové řízení. Zadávací podmínky veřejné zakázky na výběr projektanta byly zaslány  v 8. týdnu 2012 xxxxxx k připomínkování.
 
Usnesení č. 397 – trvá
(31/12.12.2011) Realizace zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Nové Strašecí
Rada města uložila řediteli příspěvkové organizace Ing. Miroslavu Špičkovi připravit delimitační protokol o přechodu majetku, práv a povinností organizace na zřizovatele. V současné době probíhají poslední závěrkové práce (dokladová inventura, atd.). Příprava přiznání k daní z příjmu právnických osob. Předávání majetku dle soupisu městu.
 
Usnesení č. 399 – trvá
(31/12.12.2011) Nabídka daru pozemku městu
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí daru, pozemku parc.č. 2470/6
od dárce pí xxxxxx. Na programu březnového ZM.
 
Usnesení č. 401 – splněno
(31/12.12.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – kNN Okružní
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 151/7 a 2101 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 404 – trvá
(31/12.12.2011) Vypovězení smluv č. 360/2006/OI, 361/2006/OI, 362/2006/OI
Rada města souhlasila s vypovězením výše zmíněných smluv se společností Městský podnik služeb Kladno, s r.o. – týkajících se svozu komunálního odpadu k datu 31.12.2011 a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI předložit radě města zadání nového výběrového řízení zajišťující služby sběru, odvozu a odstraňování komunálního odpadu a odvozu vytříděných složek komunálního odpadu v termínu do konce února.
 
Usnesení č. 406 – splněno
(32/2.1.2012) Nájemní smlouva s TJ Sokol Nové Strašecí
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na užívání sportovních zařízení města Tělovýchovnou jednotkou Sokol Nové Strašecí za nájemné ve výši 1,-Kč/měsíc na dobu určitou – 31. 3. 2012. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 408 – trvá
(33/11.1.2012) Studie stavebních úprav parkoviště v areálu polikliniky v Novém Strašecí
Rada města souhlasila se studií stavebních úprav parkoviště v areálu polikliniky v Novém Strašecí, jak byla zpracována Ing. Hrbkem a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit dopracování této studie a zajistit vypracování položkového rozpočtu stavby. Objednáno u Ing. Křižáka za cenu 30.000,-Kč.
 
Usnesení č. 414 – trvá
(33/11.1.2012) Analýza možných úspor organizační složky Městská policie Nové Strašecí
Rada města uložila komisi veřejného pořádku zpracovat do 31.3.2012 analýzu možným úspor organizační složky Městská policie Nové Strašecí až do výše 20% rozpočtované částky za současného zachování adekvátní úrovně bezpečnosti.
 
Usnesení č. 419 – splněno
(34/30.1.2012) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 414
Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 414 (suterén polikliniky) a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 1.2.2012. Je předmětem dnešního jednání RM.
 
Usnesení č. 420 – splněno
(34/30.1.2012) Žádost o ukončení nájmu bytu v čp. 1178
Rada města schválila ukončení nájemního vztahu k bytu čp. 1178 s xxxxxxx a dále schválila uzavření dohody s nájemcem o uznání dluhu za užívání bytu. Dohoda byla podepsána.
 
Usnesení č. 421 – splněno
(34/30.1.2012) Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
Rada města souhlasila s výpovědí nájmu nebytových prostor v domě čp. 1178, starosta města podepsal výpověď nájmu.
 
Usnesení č. 422 – splněno
(34/30.1.2012) Žádost o přidělení bytu č. 18/752 – sociální byt
Rada města souhlasila s pronájmem sociálního bytu č. 18/752 pí Svobodové. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 423 – splněno
(34/30.1.2012) Výpověď nájmu bytu
Rada města souhlasila s výpovědí nájmu bytu č. 880/3 v Křivoklátském sídlišti nájemci pí xxxx a uložila starostovi města podepsat výpověď  nájmu. Výpověď nájmu bytu byla pí xxxxxx doručena 31. 1. 2012.
 
Usnesení č. 424 – splněno
(34/30.1.2012) Úprava nájemného s ohledem na inflaci
Rada města souhlasila s úpravou nájemného u nájemních vztahů uzavřených mezi městem a nájemci nebytových prostor v roce 2012 navýšením o míru inflace za rok 2011 ve výši 1,9 %, vyjma Okresní pečovatelské služby, o.p.s., Základní umělecké školy, Gymnázia J.A.K., Nadačního fondu na podporu hospic.hnutí v ČR a uložila tajemníkovi MěÚ informovat nájemce o změně nájemného a připravit příslušné dodatky k nájemním smlouvám. Informace nájemcům byly doručeny.
 
Usnesení č. 425 – splněno
(34/30.1.2012) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – smyčka kNN
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2118/1 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a uložila starostovi města příslušnou smlouvu o smlouvě budoucí podepsat. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 426 – splněno
(34/30.1.2012) Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP, s.r.o. spočívající v provozování sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP a uložila starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 427 – splněno
(34/30.1.2012) Smlouva o odvozu a zneškodnění odpadu
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu s Fitklub 1155, zastoupené pí Slavíkovou a uložila starostovi města smlouvu o odvozu a zneškodnění odpadu podepsat. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 429 – splněno
(34/30.1.2012) Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků
Rada města souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Kozojedy o výkonu přenesené působnosti, kterou bude město vykonávat místo této obce podle ust.§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích. Starosta města podepsal smlouvu, která následně byla zaslána krajskému úřadu ke schválení.
 
Usnesení č. 430 – splněno
(34/30.1.2012) NoStraDivadlo – smlouva o spolupráci
Rada města schválila smlouvu o spolupráci při uskutečnění postupové přehlídky studentského a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 ve dnech 30.3. – 1.4. 2012 a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 432 – splněno
(34/30.1.2012) Bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním kanalizační infrastruktury města Nové Strašecí
Rada města souhlasila s tím, aby město podalo žalobu o zaplacení náhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 6.000.000,-Kč vzniklé společnosti Středočeské vodárny,a.s. užíváním infrastruktury ve vlastnictví města bez právního důvodu v období 2008 – 2011. Starosta města podepsal zplnomocnění pro Mgr. B. Šocovou – advokátku. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF připravit návrh příslušné změny pro úhradu nákladů tohoto soudního sporu. Žaloba byla podána, rozpočtová změna na programu 9. ZM.
 
Usnesení č. 434 – splněno
(35/13.2.2012) Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ J.A.Komenského za rok 2011
Rada města souhlasila s částečným pokrytím překročení čerpání příspěvku z fondu rozvoje investic a majetku a uložila řediteli ZŠ a MŠ celkovou ztrátu snížit nejpozději do 31.12.2012
 
Usnesení č. 435 – trvá
(35/13.2.2012) Rozpočtová opatření za období XII/2011
Na programu 9. ZM.
 
Usnesení č. 436 – trvá
(35/13.2.2012) Rozpočtová opatření za období I.-II./2012
Na programu 9. ZM.
 
Usnesení č. 437 – trvá
(35/13.2.2012) Pořízení nového územního plánu města Nové Strašecí
Rada města doporučila ZM schválit ve smyslu § 6 odst. 5 písm.a) a § 44 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pořízení územního plánu města Nové Strašecí. Na programu 9. ZM.
 
Usnesení č. 438 – trvá
(35/13.2.2012) Návrh na pořízení změny ÚP navrhovatelka – pí Volfová
Na programu 9. ZM.
 
Usnesení č. 439 – splněno
(35/13.2.2012) Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
Rada města schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 1721 – sad, za minimální kupní cenu 1.000,-Kč/m2, tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru.
 
Usnesení č. 440 – trvá
(35/13.2.2012) Dodatek smlouvy č. 161/2008/TM Technické služby Nové Strašecí s.r.o.
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 161/2008/TM mezi městem a TSNS. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna ustanovení v čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Vymezení pojmů a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Čeká se na podpis TSNS.
 
Usnesení č. 441 – splněno
(35/13.1.2012) Žádost ukončení nájmu dohodou a přidělení bytu č. 18/1139
Rada města souhlasila s ukončením nájmu na byt č. 18/1139 v Topinkově ulici s nájemci xxxxxx dohodou ke dni 31. 1. 2012, dále schválila dohodu o ukončení nájemního vztahu a uložila starostovi města tuto dohodu podepsat. Dohoda byla podepsána.
 
Usnesení č. 442 – splněno
(35/13.2.2012) Pronájem pozemků parc.č. 901/4 a 1043/17
Rada města souhlasila s pronájmem pozemků parc.č. 901/4 a 1043/17 manželům xxxxx a uložila starostovi města podepsat dodatek k nájemní smlouvě. Starosta města podepsal dodatek k nájemní smlouvě, uživatelé jsou pozváni k jejímu podpisu.
 
Usnesení č. 443 – trvá
(35/13.2.2012) Změna nájemce – byt č. 23/707
Rada města souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 23/707 s nájemcem Občanským sdružením Klub přátel dětí dětských domovů, dále souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 23/707 s xxxxxxx a dále uložila starostovi města obě dohody podepsat. Žadatel – OS bylo seznámeno s usnesením rady města. Starosta města podepsal dohodu o ukončení nájmu- žadatel byl pozván k jejímu podpisu. Následně bude připravena nájemní smlouva pro p. xxxxx fi Baldex.
 
Usnesení č. 444 – trvá
(35/13.2.2012) Úprava nájemní smlouvy – užívání nebytových prostor v čp. 57
Rada města souhlasila se změnou okruhu společných uživatelů nebytových prostor
v čp. 57 – od 1. 1. 2012 užívají nebytové prostory společní pí xxxxxxx, pí xxxxxxxx, pí xxxxxxxx, pí xxxxxxx a pí xxxxxxx. Rada města uložila starostovi města dodatek č. 8 k nájemní smlouvě podepsat. Starosta města dodatek k nájemní smlouvě podepsal, je zajišťován podpis druhé strany.
 
Usnesení č. 445 – trvá
(35/13.2.2012) Ukončení nájmu bytu č. 16/693
Rada města vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu k bytu č. 16/693 s p. xxxxxxxvýpovědí ke dni 31. 3. 2012. dále souhlasila s pronájmem bytu č. 16/693 p. xxxxxxx a uložila starostovi města podepsat novou nájemní smlouvu. Žadatel byl informován o projednání v radě města. Novou nájemní smlouvu vyhotoví fi Baldex v průběhu 3/2012.
 
Usnesení č. 446 – splněno
(35/13.2.2012) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2 BES 2006 
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2 BES 2006 se společností ista Česká republika, s.r.o. Dodatek ke smlouvě je podepsán.
 
Usnesení č. 447 – trvá
(35/13.2.2012) Smlouva o nájmu nebytových prostor
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy s TSNS o nájmu nebytových prostor a nájmu technologických zařízení na výrobu, distribuci tepla a TUV s účinností od 1. 6. 2012 a uložila starostovi města smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit kvalifikované zpracování oprávněnosti rozsahu a výše provedených investic do stavební a technologické části kotelen. Smlouva je podepsána, oprávněnost se zkoumá.
 
Usnesení č. 448 – trvá
(35/13.2.2012) Úprava OZV o místních poplatcích
Na programu 9. ZM.
 
Usnesení č. 453 – splněno
(35/13.2.2012) Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku
Rada města schválila příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na dějepisnou soutěž studentů gymnázií a knižní dary. Tajemník MěÚ
ve spolupráci s OF zaslal finanční příspěvek a knižní dary.
 
Usnesení č. 454 – splněno
(35/13.2.2012) Žádost o vymezení části pozemku parc.č. 419/1 a 416/3 pro účely vybudování dětského hřiště
Rada města souhlasila se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 416/3 a částí pozemků parc.č. 416/4 a 419/1 pro rekreaci a odpočinek společenství vlastníků bytových jednotek domu
čp. 1032, 1033, 1034 a uložila tajemníkovi Mě zajistit zveřejnění záměru pronájmu. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 21. 2. 2012
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.  455
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
2) Inventarizační zpráva za rok 2011
 
Dne 17. 10. 2011 schválila rada města svým usnesením č. 332 „Směrnici k provádění inventarizace“ a „Plán časového postupu prací při provádění řádné inventarizace“ hospodářských prostředků. Dále pak schválila hlavní inventarizační komisi, která pracovala ve složení: JUDr. Jiří Tláskal – předseda komise, Olga Šlégrová, Jitka Hančáková, Daniela Kučerová a Václav Horáček jako členové.
Řádná inventarizace hospodářských prostředků probíhala dle schváleného „Plánu časového postupu prací“. Výsledkem činnosti výše uvedené komise je Inventarizační zpráva za rok 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 456
 
 
I.   b e r e    n a   v ě d o m í
 
Inventarizační zprávu o řádné inventarizaci hospodářských prostředků města a návrh na vyřazení inventáře z majetku města.
 
II.   u k l á d á
 
Tajemníkovi MěÚ:
 
a) Dle finančních možností, realizovat postupné zaměření hrází rybníků a zajistit tak podklad
    pro jejich ocenění. Tímto způsobem bude možno zavést do účetní evidence hodnoty hrází
    u rybníků, které jsou historickým majetkem města (Podhorní I, Fortna, Konopas,
    Hospodní).
b) Nadále věnovat pozornost vymáhání pohledávek a jejich případných odpisů podle platné
    vnitřní směrnice. 
c) Prostřednictvím vedoucích odborů Odboru investic, Odboru výstavby a Odboru financí,
    nadále pracovat na vydefinování majetku na podrozvahovém účtu 903 (ostatní majetek)
    a případně zajistit potřebné úkony (dodatečné kolaudace, ocenění a podobně),
    které povedou k začlenění tohoto majetku do řádné majetkové evidence města.  
                                                                          Termín: úkol trvalý, kontrola při periodických
                                                                                         inventarizacích
 
 d) Prostřednictvím likvidační komise (Šlégrová, Kratinová, Kaválek) zajistit likvidaci
     vyřazeného inventáře v areálu sběrného dvora TS s.r.o..
                                                                             Termín: do 31. 3. 2012
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
3) Smlouva o pronájmu nebytových prostor v poliklinice – záchranka
 
V souladu s usnesením RM č. 419 ze dne 30. 1. 2012 byl od 1. 2. 2012 zveřejněn záměr pronájmu nebytových prostor v suterénu čp. 414 a garáže pro jedno vozidlo v areálu polikliniky.
Město obdrželo dne 27. 1. 2012 žádost Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno, o pronájem suterénních prostor a garážového stání
pro zřízení výjezdového stanoviště záchranné služby Středočeského kraje, které by zajišťovalo lepší dostupnost této péče. Předmětem žádosti je dále návrh na započítání nákladů na rekonstrukci prostor vynaložených nájemcem proti nájemnému
(ve výši 1.287.764,- Kč).
Po dobu zveřejnění záměru nebyla jiná žádost o pronájem prostor na MěÚ podána.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 457
 
I. s o u h l a s í
 
pronájmem nebytových prostor v suterénu čp. 414 (poliklinika), tj. 5 místností a části chodby o celkové ploše 101,74 m2 (dle PD) a garáže pro jedno vozidlo o ploše 19 m2 (část stavby
na st.p. 1787), za podmínek:
-          nájemné 990,- Kč/m2/rok za nebytové prostory a část chodby, nájemné
440,- Kč/m2/rok za garáž, celkové roční nájemné 109.083,- Kč/rok,
-          zápočet nákladů za provedené stavební úpravy ve výši 1.287.764,- Kč, zápočet bude prováděn čtvrtletně proti nájemnému do výše 25.000,- Kč,
-          úhrada dodávek služeb spojených s nájmem formou čtvrtletních záloh s ročním vyúčtováním, výše čtvrtletních záloh 45.000,- Kč,
-          možnost navýšení záloh na služby v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce (inflace).
Nájemní smlouva je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
Různé
 
a) Dohody o ukončení nájmů bytů čp. 3/880 a čp. 2/100
 
Na základě žádosti nájemců a vzhledem k jejich tíživé finanční situaci rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 458
 
s o u h l a s í
 
1) s uzavřením dohody o ukončení nájemního vztahu na byt č. 3 v domě čp. 880 Křivoklátské sídliště, Nové Strašecí s nájemcem xxxxxxxx, ke dni 29. 2. 2012
 
2) s uzavřením dohody o ukončení nájemního vztahu na byt č. 2 v domě čp. 100 Havlíčkova ulice, Nové Strašecí s nájemcem xxxxxxxxx, ke dni 29. 2. 2012
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
-          žádost Církve československé husitské o finanční příspěvek
-          nájem hrobových míst v Novém Strašecí
-          navýšení ceny firmy DEKPROJEKT – zateplení školky
-          pozemky v Texasu
-          červené kontejnery Asekol
-          Projekt „hřbitovní zeď“
-          Parkování u sokolovny
-          Zimní údržba silnic
-          Komise pro sídliště – narovnání podmínek parkování v Texasu, vybudování plotu u hřiště
-          Hamiro
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 20:45 hod.
 
 
 
37. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 12. 3. 2012 od 17:30 hod.
     
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip  v.r.                               RNDr. Libuše Vosátková  v.r.
 starosta města                                         místostarostka města
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 28. 2. 2012

5. 3. 2012 Zobrazit méně

Stránka