Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 37. rady města ze dne 12.3.2012

.
 
Zápis
 
 
                        z 37. zasedání rady města,
                         konaného dne 12. března 2012                       
 
 
 
 
P ř í t o m n i :
                                
                   Mgr. Karel Filip                       - starosta města
                   RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
               Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
               Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
               Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
               Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
               Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
              JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
H o s t é :
 
            Jiří Toužimský                     - člen zastupitelstva města
                                                           (po celou radu)
             p. Pavel Friebert                  - vedoucí OI MěÚ
                                                           (k bodu 1, 2, 3, 4, 5)
            Ing. Miroslav Čermák         - jednatel TSNS, s.r.o.
                                                            ( k bodu 4, 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….            ………………………………………..    
    RNDr. Libuše Vosátková v.r. (19.3.2012)     Ing. Karel Kestner v.r. (19.3.2012)
 
 
Program:
 
Zahájení   
1.      Veřejná zakázka – Svoz komunálních odpadů
2.      Veřejná zakázka – dokončení ulice „Na Spravedlnosti“
3.      Žádost o úpravu veřejných prostranství na Žižkově náměstí
4.      Nájem HAMIRA na rok 2012
5.      Rozpis VOK na rok 2012
6.      Přidělení bytu č. 18 v Topinkově ulici čp. 1139
7.      Městské granty 2012
8.      Komise rady města
Různé
Závěr
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip, přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Bechyně
a Mgr. Richardem Spieglem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu RNDr. Libuši Vosátkovou
a Ing. Karla Kestnera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 členy rady města
 
 
 
 
1) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zadání veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“
 
Na základě úkolů, který byl uložen OI MěÚ, bylo připraveno zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby – Zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zadání veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“.
Vítězný uchazeč by:
a)        zpracoval a zadavateli předložil k rozhodnutí návrh nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení podle zákona, ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, termín:      do 15 kalendářních dnů od podpisu mandátní smlouvy,
b)        zpracoval návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky, termín:          do 30 kalendářních dnů od prokazatelného oznámení mandanta mandatáři:
-       o druhu zadávacího řízení dle zákona,
-       o základních podmínkách veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“,
c)        zajistil administraci a organizaci veškerých kroků zadavatele v průběhu veřejné zakázky, včetně kroků zadavatele při řešení podání námitek některým z uchazečů, a kroků zadavatele v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele; dle zákona a ve lhůtách podle zákona, včetně úhrady veškerých souvisejících poplatků a administrativních nákladů, termín:         ve lhůtách dle zákona,
d)        zajistil kompletaci veškeré dokumentace k veřejné zakázce a její předání zadavateli (mandantovi), termín: do 15 pracovních dnů ode dne ukončení veřejné zakázky, kterým je myšlen 1 pracovní den po lhůtě, ve které lze podat námitky podle ustanovení
§ 110 odst. (3) až (5) zákona,
e)        zajistí organizaci a účast odpovědných osob dodavatele na třech poradních schůzkách se zadavatelem k předmětu veřejné zakázky, v sídle zadavatele, v dohodnutém termínu v průběhu dodávky, vyjma úkonů zadavatele dle zákona, termín:  dle dohody se zadavatelem.
Cena za zajištění a realizaci zadavatelské činnosti vyplyne z výběrového řízení, dle odhadu OI MěÚ jí lze předpokládat na úrovni cca 100 – 150. tis. Kč. Cena za obdobné plnění
pro veřejnou zakázku „Svoz komunálních odpadů skupiny 20 vyhl. č. 381/2001 Sb.,
ve městě Nové Strašecí“ v roce 2005 činila103.530,- Kč včetně DPH.
Dle § 6 výše uvedeného zákona je třeba zakázku malého rozsahu na služby zadat dle zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby je do 2. mil. Kč (do 31. 3. 2012).
Navrhujeme vyzvat k předložení nabídky tyto uchazeče:
1.        Tercier s. r. o., Radlická 61, 150 00 Praha 5, IČ: 61063207,
2.        Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice,
IČ: 25972154,
3.        Veřejné zakázky, s. r. o., Na Hutích 9, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 26726050,
Radě města se navrhuje veřejnou zakázku hodnotit podle: nejnižší nabídková cena.
Otevřením, posouzením, vyhodnocením nabídek a jejich následným předložením RM k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky navrhuje OI pověřit společnou komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 459
 
I. s o u h l a s í
 
a)        s oznámením veřejné soutěže malého rozsahu na služby – Zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zadání veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“, ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazečům:
1)   Tercier s. r. o., Radlická 61, 150 00 Praha 5, IČ: 61063207,
2)   Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice, IČ: 25972154,
3)   Veřejné zakázky, s. r. o., Na Hutích 9, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 26726050,
b)        se zněním zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
-          Zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zadání veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“.
  
 
II. s t a n o v u j e
 
hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby – Zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zadání veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů
ve městě Nové Strašecí“, dle kriteria – nejnižší nabídková cena.
 
III. j m e n u j e
 
společnou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné soutěže malého rozsahu na služby – Zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zadání veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“ ve složení:
1.        Pavel Friebert
2.        Michal Kaválek
3.        Ing. Jan Bureš
4.        Jiří Toužimský
5.        RNDr. Libuše Vosátková
Náhradníci společné komise:
1.        Ing. Jan Vitner
2.        Ing. Jan Bechyně
3.        Bc. Pavel Novák
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
2) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP na stavbu „Nové Strašecí – dokončení ul. Na Spravedlnosti“
 
Na základě úkolů, který byl uložen OI MěÚ, bylo připraveno zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby – Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP na stavbu „Nové Strašecí – dokončení ul. Na Spravedlnosti“.
Předmětem veřejné zakázky je:
a)        Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – dokončení ul. Na Spravedlnosti“, v rozsahu:
§ Dokončení místní komunikace ul. Na Spravedlnosti na pozemcích parc. č. 190/7, 190/10 a 190/11 v kat. území Nové Strašecí. Jedná se o úsek komunikace
v ul. Na Spravedlnosti navazující na východní straně na stávající část komunikace ul. Na Spravedlnosti, a na západní straně navazující na ul. Jungmannovu. Návrh místní komunikace bude zpracován v šíři odpovídající normovým hodnotám, s jednostranným chodníkem ze zámkové dlažby do obrubníků, na druhé straně se zeleným pásem do obrubníků.
§ Projektové řešení bude zahrnovat:
-       revizi stávajících podkladních vrstev s cílem posouzení jejich využitelnosti při stavbě,
-       zajištění návaznosti nivelety projektované komunikace v místech napojování na stávající komunikace,
-       návrh šíře místní komunikace v normových hodnotách,
-       navržení systému s jednostranným chodníkem ze zámkové dlažby do obrubníků na severní straně a zeleným pruhem do obrubníků na jižní straně,
-       respektování stávajících vchodů a vjezdů do sousedících RD, včetně výškových napojení,
-       navržení systému odtoku povrchových (dešťových) vod,
-       návrh souvisejících úprav stávajících šachet technické infrastruktury,
-       návrh vodorovného i svislého dopravního značení.
b)        zajištění geodetických podkladů (výškopis a polohopis) pro potřeby vypracování předmětné projektové dokumentace,
c)        vypracování výkazu výměr a „slepého“ i oceněného položkového rozpočtu k projektové dokumentaci uvedené pod bodem a), v cenové úrovni 2012, „slepý“ i oceněný položkový rozpočet bude členěn na dvě samostatné části a sumarizující rekapitulaci:
-       samostatně náklady na vybudování části předmětné místní komunikace + náklady
na vybudování chodníku ze zámkové dlažby, na pozemcích parc. č. 190/10 a 190/11 v kat. území Nové Strašecí,
-       samostatně náklady na vybudování části předmětné místní komunikace + zeleného pásu na pozemku parc. č. 190/7 v kat. území Nové Strašecí,
-            sumarizující rekapitulaci celkových nákladů (součet obou částí),
d)       vypracovaná projektová dokumentace DUR a DSP včetně geodetických podkladů dle bodu b) a výkazu výměr a položkového rozpočtu dle bodu c) bude předložena v 6 paré + v elektronické podobě ve formátu SW AutoCad a Adobe Reader (grafická část), a MS Word (textová část).
Cenu za hotové dílo lze dle odhadu OI MěÚ předpokládat na úrovni cca 40 – 60. tis. Kč.
Dle § 6 výše uvedeného zákona je třeba zakázku malého rozsahu na služby zadat dle zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby je do 2. mil. Kč (do 31. 3. 2012).
Navrhujeme vyzvat k předložení nabídky tyto uchazeče:
1. Ing. Libor Křižák, Zd. Štěpánka 2357, 269 01 Rakovník, IČ: 68138270,
2. Ing. Kamil Hrbek, Lubná 13, 270 36 Lubná u Rakovníka, IČ 71292420
3. Ing. Jaroslav Klepiš, Kladenský projektový ateliér, Fügnerova 146,
    272 01 Kladno – Kročehlavy, IČ 14470039
4. Milota s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ 47550961
5. Ing. Josef Bureš, Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí, IČ 48685267
Radě města se navrhuje veřejnou zakázku hodnotit podle: nejnižší nabídková cena.
Otevřením, posouzením, vyhodnocením nabídek a jejich následným předložením RM k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky navrhuje OI pověřit společnou komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 460
 
I. s o u h l a s í
 
a) s oznámením veřejné soutěže malého rozsahu na služby – Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP na stavbu „Nové Strašecí – dokončení ul. Na Spravedlnosti“, ve smyslu § 6zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazečům:
1)      Ing. Libor Křižák, Zd. Štěpánka 2357, 269 01 Rakovník, IČ: 68138270,
2)      Ing. Kamil Hrbek, Lubná 13, 270 36 Lubná u Rakovníka, IČ 71292420
3)      Ing. Jaroslav Klepiš, Kladenský projektový ateliér, Fügnerova 146, 272 01 Kladno – Kročehlavy, IČ 14470039
4)      Milota s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ 47550961
5)      Ing. Josef Bureš, Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí, IČ 48685267
b) se zněním zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
-          Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP na stavbu „Nové Strašecí – dokončení ul. Na Spravedlnosti“.
 
II. s t a n o v u j e
 
hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby – Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP na stavbu „Nové Strašecí – dokončení ul.
Na Spravedlnosti“, dle kriteria – nejnižší nabídková cena.
 
III. j m e n u j e
 
společnou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné soutěže malého rozsahu na služby – Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP na stavbu „Nové Strašecí – dokončení ul. Na Spravedlnosti“ ve složení:
1.         Pavel Friebert
2.         Ing. Jan Bechyně
3.         Ing. Jan Bureš
Náhradníci: společné komise:
1.         Ing. Jan Vitner
2.         Michal Kaválek
3.         Mgr. Richard Spiegl
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
3) Žádost o úpravy veřejných prostranství na Žižkově náměstí
 
Dne 20. 12. 2011 byla na MěÚ doručena žádost o úpravu veřejných prostranství na Žižkově nám. Žádost byla podána xxxxxxxxxx, předsedkyní SVJ Žižkovo nám.
971-972. Předmětem žádosti je zajištění oprav veřejných prostranství, a to dlažeb chodníků kolem domů, chodníků vedoucích ke vstupům do čp. 971 a 972 (boky lávek), kontejnerových stání.
OI MěÚ v uplynulých letech vyřizoval několik žádostí podobného druhu. Po zkušenostech s jejich individuálním vyřizováním se OI MěÚ domnívá, že by město mělo přistupovat
k problematice oprav a stavebních úprav chodníků a kontejnerových stání kolem bytových domů systémově, tj. měla by být nastavena pravidla zejména pro financování.
Podle názoru OI MěÚ by město nemělo hradit:
-                 opravy a stavební úpravy okapových chodníků kolem bytových domů, dále opravy částí chodníků, které slouží pouze (nebo v převažující míře) obyvatelům bytového domu (přístupy k vchodovým dveřím, chodníky podél domu mezi jednotlivými vchody, vstupní lávky, předsazená schodiště a podesty apod.), a také kontejnerová stání na komunální odpad.
OI MěÚ takové stavby považuje za součásti bytových domů a opravy či stavební úpravy by proto měly být zajišťovány a hrazeny vlastníky bytových domů, tj. jednotlivými společenstvími vlastníků bytových jednotek.
Město by dle názoru OI MěÚ mělo zajišťovat a hradit opravy a stavební úpravy:
-                 chodníků, které slouží nejen obyvatelům příslušného bytového domu, ale také veřejnosti pro pohyb mezi jednotlivými částmi lokality a města, a kontejnerová stání na separovaný odpad.
Sporné případy, kdy by mezi městem a žadateli nedošlo k dohodě o způsobu úhrady jednotlivých chodníků, by rozhodné bylo stanovisko odboru výstavby a ŽP MěÚ Nové Strašecí k užívání jednotlivých chodníků či jiných stavebních konstrukcí souvisejících s budovou obytného domu.
V případě opravy společného kontejnerového stání na komunální i separovaný odpad, nebo výstavby nového, by mělo dojít ke sdružení finančních prostředků příslušného společenství vlastníků bytových jednotek (i několika) a města, v dohodnutém poměru (např. dle počtu jednotlivých kontejnerů).
Výše uvedené systémové řešení úhrad oprav a stavebních úprav chodníků a kontejnerových stání kolem bytových domů by pak bylo aplikováno nejen na vyřízení žádosti xxxxxxxx, předsedkyně SVJ Žižkovo nám. 971-972, ale i k vyřizování dalších žádostí obdobného typu.
Navržený způsob řešení úhrad oprav a stavebních úprav chodníků a kontejnerových stání kolem bytových domů nevylučuje jednání o finanční spoluúčasti společenství vlastníků bytových jednotek na úhradě oprav a stavebních úprav, které by mělo hradit město, z různých důvodů (nedostatek finančních prostředků na straně města, urychlení realizace, řešení konkrétních požadavků na technické řešení, požadavek na atypické technické řešení apod.). Obdobná spolupráce mezi městem a společenstvími vlastníků bytových jednotek byla aplikována před několika lety v Rakovnickém sídlišti.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 461
 
u k l á d á
 
1) komisi pro problematiku sídlišť vyjádřit se do 4. 4. 2012 k  postupu při vyřizování žádostí společenství vlastníků bytových jednotek na zajišťování a financování oprav a stavebních úprav okapových chodníků, chodníků, vstupních lávek, kontejnerových stání na komunální odpad a kontejnerových stání na separovaný odpad tak, že
-           město bude zajišťovat a financovat opravy a stavební úpravy chodníků, které slouží nejen obyvatelům příslušného bytového domu, ale také veřejnosti pro pohyb mezi jednotlivými částmi lokality a města, a kontejnerová stání na separovaný odpad,
-            město nebude zajišťovat a financovat opravy a stavební úpravy okapových chodníků kolem bytových domů, dále opravy částí chodníků, které slouží pouze (nebo v převažující míře) obyvatelům bytového domu (přístupy k vchodovým dveřím, chodníky podél domu mezi jednotlivými vchody, vstupní lávky, předsazená schodiště a podesty apod.), a také kontejnerová stání na komunální odpad.
 
2) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OV MěÚ předložit stanovisko ve věci příslušnosti chodníků, ramp, schodišť apod. ke stavbám bytových domů.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
4) Nájem HAMIRA na rok 2012
 
Společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. provozuje areál HAMIRA,  který pronajímá zájemcům k provozování jejich podnikatelské činnosti.
V prosinci 2011 byla provedena kontrola z oblastního inspektorátu práce pro středočeský kraj kontrola zaměřená na BOZP.
Z výše uvedené kontroly byla TSNS uložena opatření a mimo jiné ….. citace“ zajistěte provedení pravidelné revize technického zařízení – elektroinstalace objektu HAMIRO v Novém Strašecí ……………“ konec citace.
V této souvislosti byla v areálu HAMIRU provedena kontrola BOZP a PO panem
Pavlem Neumanem a v současné době probíhá kontrola elektrozařízení a elektroinstalace panem Jiřím Drexslerem – Rakovník.
Z kontroly BOZP a PO ( viz. příloha ) je zřejmé, že  některé objekty jsou v dezolátním stavu, není zcela oplocen ………. apod. viz zpráva (hrozí nebezpečí úrazu osob – dětí, kteří mohou do areálu vstoupit porušeným plotem a pod.,  shnilé střechy, neprověřený komín z hlediska bezpečnosti ……… ).  
Z průběžné kontroly revizního technika je rovněž objekt z hlediska elektrorozvodů, zařízení a následně bezpečnosti práce a osob nevyhovující. (Zpráva bude do konce měsíce března).
Předběžný odhad na odstranění závad, jak z kontroly BOZP a PO a kontroly elektrozařízení 
 je cca 1.200.000,- Kč.
K řešení tohoto stavu jsou 2 cesty:
1.) Uzavřít areál, v jehož důsledku bude i ukončení smluvních vztahů se současnými provozovateli - nájemci
2.) Postupné odstraňování závad z jednotlivých protokolů BOZP a PO a elektrorevize
a za takových to podmínek areál provozovat.
Ing. Miroslav Čermák doporučuje radě města bod 2.), protože pokud se areál opustí, budou devastační účinky areálu ještě vetší, z hlediska zodpovědnosti za bezpečnost areálu o proti úrazům jiných osob se město nevyviní a náklady na jeho trvalé zabezpečení budou vyšší než náklady na odstranění závad.
 
Po projednání podkladových materiálů rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 462
 
I. b e r e n a v ě d o m í  
 
záznam o kontrole bezpečnosti práce a požární ochrany areálu bývalého HAMIRA
ze dne 28. prosince 2011.
 
II. u k l á d á
 
a) jednatelům TSNS, s.r.o. zahájit postupné odstraňování závad bezpečnosti práce a požární ochrany areálu bývalého HAMIRA. Věcné a finanční plnění odstraňovaných závad předkládat radě města ke kontrole 1x za ½ roku.
 
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s jednateli TSNS, s.r.o. předložit radě města zprávu o nezbytných revizích areálu bývalého HAMIRA z doby před r. 2011
 
c) tajemníkovi MěÚ přeložit návrh dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu areálu bývalého HAMIRA upravující financování nákladů na odstranění závad z revizí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
Poznámka : Ing. Jan Bureš nehlasoval z důvodu možného střetu zájmu
 
5) Rozpis VOK na rok 2012
 
Společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. od 1. 7. 2011 zabezpečují přistavování velkoobjemových kontejnerů po městě Nové Strašecí ke sběru a likvidace velkoobjemového odpadu.
Rekapitulace:
V roce 2010 zajišťoval odvod VOK MPS Kladno, počet kontejnerů 65 á 1749,50 Kč. Celkové náklady města 113.717,50 – bez DPH
V roce 2011 zajišťoval odvoz MPS Kladno, počet kontejnerů 23 á 1749,50, celkové náklady
z MPS Kladno 40.238,50 Kč a TSNS, počet 19 kontejnerů á 1.100,-Kč, celkové náklady
20.900,-Kč. Náklady celkem 61.138,50 Kč – bez DPH. Celkový počet kontejnerů byl 42. Bylo jich málo, likvidovali se černé skládky a lidé se chodili dotazovat na další přistavení kontejnerů.
Návrh na rok 2012, zajišťují zcela TSNS navržený počet kontejnerů 61 (posílena BORA, Šibeniční vrch, Mackova hora, snížen byl počet Nádražní – horní část z důvodů blízkosti
 „Sběrného dvora“). Počet a rozmístění by mohlo být optimální. Náklady města by byly 67.100,- Kč – bez DPH.
Rada města po projednání snížila počet o kontejnerů na 51/rok za cenu 56.100,-Kč – bez DPH.
  
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 463
 
I. s c h v a l u j e
 
rozpis VOK pro rok 2012
 
II. u k l á d á
 
jednateli společnosti Ing. Miroslavu Čermákovi zajistit rozmístění VOK dle schváleného rozpisu a  následný odvoz a likvidaci vzniklého odpadu na skládce EKOLOGIE Lány.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Mgr. Richard Spiegl).
 
 
 
6) Přidělení bytu č. 18. v Topinkově ulici čp. 1139
 
Manželé xxxxxxxxx ukončili dohodou nájemní vztah na byt č. 18 v č. p. 1139 v Topinkově ulici k 31. 12. 2011. Jedná se o byt o velikosti 3+1 a celkové ploše 67,60 m2. V tomto bytě je regulované nájemné. Základní nájemné je ve výši 4.123 Kč, po započtení slevy 10% bude nájemné v roce 2012 ve výši 3.710 Kč.
OI MěÚ eviduje dvě žádosti o byt podobné velikosti.
-          Dne 16. 5. 2011 požádala paní xxxxxxxxxx, toho času bytem xxxxxxxxxxx(nejedná se o byt města), o přidělení městského bytu velikosti 2+1. Paní xxxxxxx je rozvedená a ve společné domácnosti s ní žijí dvě děti na prahu dospělosti. Paní xxxxxxxxx si předmětný byt prohlédla, seznámila se s jeho stavem a projevila o něj zájem, i když je větší, než uvedla v žádosti. Paní xxxxxxx je zaměstnaná a má pravidelný příjem.
-          Dne 29. 9. 2010 obdržel odbor investic MěÚ žádost o přidělení městského bytu od pana xxxxxxx, toho času bytem xxxxxxxxx. Jeho žádost byla aktualizována podáním ze dne 6. 1. 2012. Pan xxxxxxxje rozvedený, ale má přítelkyni s malým dítětem a rád by vyřešil svou bytovou situaci. V současné době zatím žije ve společné domácnosti s bývalou ženou. Toto soužití dle jeho slov přináší řadu neshod a složitých životních situací. Pan xxxxxxxxx si byt prohlédl, seznámil se s jeho stavem a projevil o něj zájem, i když je větší, než uvedl v žádosti z roku 2010. Pan xxxxxxx je zaměstnán a má pravidelný příjem.
Předmětný byt nevyžaduje žádné nutné opravy a je v dobrém stavu.
OI MěÚ navrhuje Radě města uvolněný byt přidělit jednomu z výše uvedených žadatelů.
Nájemní smlouvu pro uzavření nájemního vztahu by vypracovala na základě mandátní smlouvy firma Baldex, Ing. Josef Baldýnský.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 464
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem bytu č. 18 v č.p. 1139 v Topinkově ul. o velikosti 3+1 a celkové ploše 67,60 m2
panu xxxxxxxx, toho času bytem xxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou
od 1. 4. 2012.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat nájemní smlouvu s panem xxxxxxxxxxxx po jejím vypracování
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
7) Městské granty 2012 
 
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 21. 12. 2011 rozpočet města na rok 2012. Součástí rozpočtu je ve třídě 5 (běžné výdaje) položka 6409 (příspěvky, granty), která obsahuje také grantový příspěvek (celá položka je 550.000,- Kč.).  
Podle zákona o obcích 128/2000 Sb., § 35, odst. 2 a § 102, odst. 2a je v kompetenci rady města vyhlásit městské granty na rok 2012 (zásady a témata pro poskytování grantových příspěvků města, formu přihlášky do grantu, termín odevzdání přihlášky zájemců o grant
a výběrovou komisi ke schválení grantových příspěvků). Návrhy uvedených materiálů jsou přiloženy jako přílohy. K tématu 1d) je přiložen návrh sportovní komise. Návrh zásad byl zpracován na základě jednání výboru pro školství kulturu a sport.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č.   465
 
I. s c h v a l u j e
 
1) Témata pro poskytování grantových příspěvků v oblastech:
   a) Mládež do 18 let v kultuře, sportu, školství, vzdělávání a volnočasových aktivitách     
   b) Akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města        
   c) Sociální a zdravotní oblast, pomoc, aktivizace a zájmová činnost seniorů a osob se
       zdravotním postižením
 d) Příspěvek na účast v soutěžích pro mládež ve sportu i kultuře
2)   Zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2012, které jsou přílohou tohoto
      usnesení
3)   Tiskopis žádosti na grantový příspěvek pro rok 2012
4)   Termín odevzdání žádosti na granty města 2012 - 15. března 2012 do 16. dubna 2012
      do 17:00hod.
5)   Komisi pro přípravu podkladů a otevírání obálek ve složení : RNDr. L. Vosátková,
       E. Videmannová
6)   Výběrovou komisi ve složení: předsedkyně RNDr. Libuše Vosátková, členové:
       Ing. David Ryss, Mgr. Eliška Kodyšová, Mgr. Iva Dvořáková, Libor Husák.
 
II. u k l á d á
 
a)     místostarostce města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ vyhlásit granty pro rok 2012 
        (témata, tiskopis přihlášky, zásady a termín odevzdání přihlášek):
-          vyvěšením na úřední desce MěÚ
-          zveřejněním na internetových stránkách města 
-     zveřejněním v Novostrašeckém měsíčníku 
b)     místostarostce města předložit návrh komise pro přípravu podkladů na grantové
        příspěvky v roce 2012 na jednání rady města                           
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
8) Komise rady města
 
Sportovní komise (starosta města) – Sportovní komise nevznesla vůči radě města žádné požadavky. Vyjadřovala se k ledování areálu na Kocourku a hledala vhodný prostor
pro ledování, komise se dále vyjadřovala ke sloučení Městských sportovních zařízení a Městských kulturních zařízení. Ze svých řad si vybrala zástupce, který navštívil město Welden (družba), předložila klíč k rozdělování grantů a předložila náklady jednotlivých sportovních oddílů.
 
Komise pro turistiku a zahraniční styky a Komise pro školství (Mgr. Richard Spiegl) – tyto komise vznesly na jednání rady města spousty podnětů, poslední podnět vůči radě města – začít se zabývat partnerským městem Welden – vstoupit již do konkrétního jednání s potvrzením jejich návštěvy v Novém Strašecí, aby se mohly začít řešit organizační věci (ubytování, apod.). Z komise pro školství odstoupila z osobních důvodů Ing. Věra Matějovičová.
 
U s n e s e n í č. 466
 
b e r e n a v ě d o m í
 
odstoupení Ing. Věry Matějovičové z komise pro školství
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
 
 
 
 
 
 
Komise pro informovanost a komunikaci (Bc. Pavel Novák) –  úkol pro komisi – řešit webové stránky města Nové Strašecí, což se dělo.
Komise vznesla návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva města, který byl schválen, spolupracovala na změně webových stránek města a uskutečnila anketu spokojenosti.
 
Komise pro problematiku sídlišť (Ing. Jan Bechyně) – komise řeší spousty podnětů, např. problematiku drahého parkování, přemístění dopravní značky při výjezdu (posunutí o 30 m), oplocení hřiště v zadní části sídliště, kontejnerová stání – vše v Křivoklátském sídlišti.
 
 
Různé
 
a) Změna ceníku parkovného
 
Po slibovaném zhodnocení posledních změn ve zpoplatnění parkování, a také v reakci
na podněty občanů, se navrhuje provedení dílčích úprav týkajících se parkovací plochy
u bývalé sokolovny. Zde se navrhuje zpoplatnění zmírnit na původní výši sazby odstavného parkoviště a to saznou 0 Kč za první dvě hodiny parkování a následně 10,-Kč za každých dalších 12 hodin. A to pouze v pracovních dnech. V mimopracovních dnech pak zde upustit od výběru parkovného úplně. Touto formou se znovunavrátí princip odstavného parkování v prostorech mimo náměstí a podpoří se tak navštěvovanost společenských akcí v kulturním centru.
Dopady do rozpočtu nejsou shledány, nedojde ani k výpadku příjmu TSNS,s.r.o., neboť za minulý rok byl celkový příjem z automatu PA 7 u sokolovny 24.823,-Kč a tento režim zpoplatnění u PA7 se navrací ke stavu podobnému v minulém roce. Lze dokonce očekávat, že vstřícný krok směrem v úlevě na parkovném zlepší platební morálku řidičů a odstraní neorganizované parkování vozidel v okolních ulicích, což bylo připomínkováno ze stran občanů.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 467
 
I. s o u h l a s í
 
s dílčí úpravou ceníku parkovného s účinností od 1. 4. 2012 pro lokalitu „U Sokolovny“ na těchto principech:
-          v pracovních dnech zdarma první dvě hodiny a 10,-Kč za každých dalších 12 hodin stání
-          v mimopracovních dnech zcela zdarma
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zapracovat změny do ceníku parkovného
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
b) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
 
Dne 21. 2. 2012 byla na MěÚ Nové Strašecí doručena žádost Náboženské obce Církve československé husitské v Novém Strašecí o poskytnutí finanční částky na rekonstrukci elektroinstalace Husova sboru, která je nezbytná z bezpečnostních důvodů a dále na opravu obvodového zdiva, poničeného zemní vlhkostí z venkovních i vnitřních stran.
 
Rada města po seznámení se s podobnými žádostmi a jejich finančním řešením v minulosti přijala
 
U s n e s e n í   č. 468
 
s c h v a l u j e
 
finanční příspěvek ve výši 25.000,-Kč Náboženské obci Církve československé husitské Nové Strašecí na rekonstrukci elektroinstalace Husova sboru v Novém Strašecí
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zajistit proplacení tohoto příspěvku
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 3 členové se zdrželi hlasování (Ing. Jan Bureš, Bc. Pavel Novák, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
c) Žaloba o určení vlastnictví
 
V současné době probíhá soudní spor, ve kterém město čelí žalobě pana xxxxxxxx o zaplacení bezdůvodného obohacení ve výši 39.393,- Kč s příslušenstvím, kterého se mělo město dopustit tím, že užívalo pozemky č. 2107/4 a 1341/13
(parčík a chodník) ve vlastnictví žalobce. V průběhu řízení město kromě jiného argumentuje tím, že tyto pozemky užívalo a spravovalo v dobré víře. Jedním z možných způsobů obrany města je uplatnit vydržení, a to podáním žaloby o určení vlastnictví k citovaným pozemkům.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 469
 
I. s o u h l a s í
 
s podáním žaloby o určení vlastnictví města k pozemkům č. 2107/4 a 1341/13 v k.ú. Nové Strašecí vydržením proti xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx
 
II. p o v ě ř u j e
 
JUDr. Jiřího Tláskala, tajemníka MěÚ, bytem xxxxxxxxx, aby město zastupoval a jednal jeho jménem před všemi soudy ve věci soudního sporu s žalobcem xxxxxxxxxx o určení vlastnictví města k pozemkům č. 2107/4 a 1341/13 v k.ú. Nové Strašecí.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Ing. Karel Kestner)
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          Policie ČR a její působnost v Novém Strašecí – starosta města si sjedná schůzku s vedoucím Policie ČR OOP Nové Strašecí
-          Zástupci bytových družstev a bytových domů byli informování o přechodu tepelného hospodářství pod TSNS, s.r.o.
-          Znečistění Strašeckého potoka- pokud nebude sjednána náprava ze strany znečišťovatele, potok vyčistí město a náklady bude vymáhat po Středočeských vodárnách, a.s.
-          Snížení rychlosti u Penny Marketu + přemístění dopravní značky u výjezdu z Křivoklátského sídliště
 
 
 
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 21:45 hod.
 
 
 
38. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 26. 3. 2012 od 17:30 hod.
     
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip  v.r.                                      RNDr. Libuše Vosátková  v.r.
 starosta města                                                  místostarostka města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 13. 3. 2012

19. 3. 2012 Zobrazit méně

Stránka