Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 19. rady města ze dne 11. 7.2011

.
Zápis
 
 
                  z 19. zasedání rady města, konaného
                                  dne 11. července 2011                     
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                   Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                   Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                   Ing. Karel Kestner                 - člen rady města
                   Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                   Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
                   RNDr. Libuše Vosátková      -  místostarostka města
 
                   JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
H o s t :
 
 
 
                  Ing. Jan Vitner                        - referent OI MěÚ
                                                                  (k bodu 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
            Ing. Jan Bureš v.r.(18.7.2011)                                   Bc. Pavel Novák v.r. (21.7.2011)     
 
 
Program:
 
Zahájení   
  1. Dotace z Operačního programu životního prostředí
  2. Energetické hospodaření – optimalizace a úspora
  3. Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
  4. Pronájem části pozemku parc.č. 61/1
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Bechyně
a Ing. Karlem Kesnterem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bureše
a  Bc. Pavla Nováka.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 členy rady města
 
 
 
1) Dotace z Operačního programu životní prostředí
 
Na základě výzvy č. 27 Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, ve které je možno žádat o dotaci od 15. května
do 15. července 2011, v souladu s usnesením rady města č. 199, je připravována žádost
o dotaci na projekt „Rozšíření a obnova sítě kontejnerových stání pro tříděný odpad“.
Z pravidelných sledování bylo vytipováno 14 nejproblémovějších stání, kde dochází k pravidelnému přeplňování kontejnerů. 10 z těchto stání bude v rámci projektu stavebně jednotně upraveno. Plocha stání bude tvořena betonovou zámkovou dlažbou na dusanou štěrkovou vrstvu s podkladním štěrkopískem.
Po obvodu upravovaných kontejnerových stání se osadí sadové obrubníky do betonového lože. Následně se stavebně provedou navržené vrstvy v projektované skladbě podlahy.
Do kontejnerových stání bude pořízeno celkem 29 plastových kontejnerů na plast o objemu 1100 l, 21 plastových kontejnerů na papír o objemu 1100 l a 13 sklolaminátových kontejnerů na sklo o objemu 2100 l.
Část z těchto 63 kontejnerů nahradí stávajících 45 kontejnerů, které jsou již na těchto stáních umístěny, ale jsou ve vlastnictví svozové společnosti. Zbylých 18 kontejnerů rozšíří kapacitu celého systému sběru separovaného odpadu o 16,5 %.
Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém projektovém záměru.
Předběžné náklady projektu činí 773 000,- Kč bez DPH. Dotace je poskytována na 90 % způsobilých nákladů. Cena díla bude upřesněna dle výsledku výběrového řízení na dodavatele.
Kopie usnesení rady města bude přílohou k žádosti o dotaci.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 248
 
s o u h l a s í
 
s podáním žádosti o dotaci a spolufinancováním projektu „Rozšíření a obnova sítě kontejnerových stání pro tříděný odpad“ v rámci 27. výzvy Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Cena dle zpracovaného rozpočtu je 773 000,- Kč bez DPH. Žádost bude podána v termínu do 15. 7. 2011.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování
(Ing. Karel Kestner)
 
 
2) Energetické hospodaření – optimalizace a úspora
 
Rada města svým usnesením č. 141 z 4. 4. 2011 souhlasila s uzavřením smlouvy o provádění servisních služeb spojených s energetickým hospodářstvím se společností c.e.c. – czech energy centre s.r.o. Rakovník. Součástí této smlouvy je též vypracování auditu distribučních poplatků, ze kterého vzešlo doporučení optimalizovat nastavení distribučních sazeb vedoucí k úspoře cca 20.000,- Kč /rok, začlenění do Sdružení a snížení stálého měsíčního poplatku uvedeného ve smlouvě z 5.000,- Kč na 3.100,- Kč, neboť město nemá takový objem nákladů na el. energii, jak se z prvotních propočtů předpokládalo. I po započtení částky měsíčního poplatu (3.100,-Kč x 12)  lze dosáhnout roční úsporu cca 33.385,-Kč. Aby se tato opatření mohla realizovat, je třeba udělit souhlas s tímto postupem citované společnosti.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 249
 
s c h v a l u j e
 
v souladu se smlouvou uzavřenou dne 13.4.2011 společnosti c.e.c. – czech energy centre s.r.o. k realizaci následující opatření:
 
1. Optimalizovat nastavení distribučních sazeb dle odstavce 2.5 „Auditu distribučních poplatků“ ze dne 6. 6. 2011 k dosažení úspory cca 20.000,- Kč/rok.
 
2. Získat začleněním města do Sdružení města a obcí exkluzivní cenu z produktu TDD-OBJEM A k dosažení úspory cca 30.000,- Kč bez změny dodavatele el. energie.
 
3. Snížit stálý měsíční poplatek sjednaný ve smlouvě ze dne 13. 4. 2011 z 5.000,- Kč
na 3.100,- Kč.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
3) Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
 
Spoluvlastníci pozemků zapsaných v KN na LV č. 2101, manželé xxxxxx a xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxx, xxxxxxxxx , podali dne 30. 5. 2011 žádost o odprodej pozemku parc.č. 1870/9 ( 65 m2, v KN zapsán jako orná půda) z majetku města do jejich spoluvlastnictví. Jedná se o pozemek, který leží podél stávající komunikace, silnice na Třtici a navazuje na pozemky
ve vlastnictví žadatelů.
Protože pozemek leží na hraně zájmového území pro stavbu pokračování silnice R6
a s tím souvisejících staveb. Protože v  rámci  přípravy této stavby souhlasilo město již
v r. 2004 s vynětím pozemku p.č. 1870/9 ze zem. půdního fondu, požádali jsme o stanovisko k případnému prodeji pozemku ŘSD. Podle sdělení p. Šedinové, vedoucí majetkoprávní agendy, ŘSD ČR Správa Karlovy Vary, která zajišťuje přípravu stavby, bude pozemek dotčen stavbou. Pracuje se na upřesnění a aktualizaci záborových elaborátů a dokumentaci stavby. ŘSD žádá, aby si město pozemek ponechalo ve svém vlastnictví pro potřeby stavby.
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem a zájmům města na pokračování stavby R6 nedoporučuje OI MěÚ pozemek prodávat z důvodu možných  komplikací při přípravě
a realizaci této stavby.    
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 250
 
 d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í č. ......
Zastupitelstvo města
 
I.   n e s o u h l a s í
 
s prodejem   pozemku  parc.č. 1870/9 o výměře 65  m2 v k.ú. Nové Strašecí manželům xxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx k jejich žádosti ze dne 30. 5. 2011 z důvodu dotčení pozemku stavbou pokračování R6.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
4) Pronájem části pozemku parc.č. 61/1
 
Rada města projednala na svém jednání dne 13.6.2011 žádost manželů xxxxxx a xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx o pronájem  části pozemku parc.č. 61/1 v k.ú. Nové Strašecí.
Na základě projednání této žádosti a usnesení rady města č. 226 ze dne 13. 6. 2011, byl
od 22. 6. 2011 zveřejněn záměr pronájmu  uvedeného  pozemku.
Po dobu zveřejnění záměru nebyla doručena na MěÚ jiná žádost.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 251
 
I. s o u h l a s í
 
s  pronájmem části pozemku parc.č. 61/1 o výměře 1628 m2 manželům xxxxx a xxxxxxxx, bytem xxxxxxx za podmínek :
- nájemné 0,20 Kč/m2/rok
- možnost navýšení nájemného v průběhu užívání podle  usnesení RM a cenového předpisu upravujícího výši nájemného za pozemky nesloužící k podnikání nájemce
- na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
- pouze k zemědělskému užívání , bez možnosti jakékoliv výstavby a výsadby nových trvalých porostů   
 
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
Různé
 
a) Poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti v Novém Strašecí
 
 
Dne 14. 6. 2011 byla doručena na MěÚ žádost administrátora farnosti Mgr. Mariusze Stanislawa Walczaka o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 45.000,- Kč na výměnu oken farního kostela. Jedná se o 2 malá postranní okna pod oratořemi a 1 okno v sakristii.
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í   č. 252
 
I. s c h v a l u j e
 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč Římskokatolické farnosti v Novém Strašecí na částečnou úhradu nákladů na výměnu oken farního kostela
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
-          Oprava střechy na hale BIOS
-          Dětské hřiště v Křivoklátském sídlišti – oprava oplocení
-          Úspornější varianta studie autobusové zastávky u Lidlu
-          Rezignace předsedy komise pro sport – M.Hrbka
-          Svatováclavský den
-          Farmářské trhy
-          sběr nebezpečných odpadů – stanovení frekvence svozu – první svoz – v sobotu
6. srpna 2011 od 10:00 do 12:00hod ve „Sběrném dvoře“
 
 
 
Závěr
 
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 19:30 hod.
 
 
 
 
20. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 25. 7. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                               Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 13. 7. 2011

22. 7. 2011 Zobrazit méně

Stránka