Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 23. rady města ze dne 5.9.2011

.
Zápis
 
 
                            z 23. zasedání rady města,
                              konaného dne 5. září 2011                           
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                        Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                  RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
              Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
              Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
              Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
              Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
              JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
O m l u v e n i :
 
             Ing. Jan Bureš                          - člen rady města
                                
                                                            Host:
 
            Bc. Alexandr Krško               - ředitel Dětského domova
                                                        Nové Strašecí  (k bodu
                                                         Různé - a)
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
           Ing. Karel Kestner v.r. (12.9.2011)                           Ing. Jan Bechyně v.r. (19.9.2011)
 
Program:
 
Zahájení   
1.      Rozpočtová opatření za období VII.-IX.)2011
2.      Inventarizace hospodářských prostředků města
3.      Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4.      Vyznamenání města
5.      Vypracování energetických auditů a průkazů energ. náročnosti
6.      Směna a prodej pozemku v souvislosti s vypořádáním cesty „kolem Šibeňáku“
7.      Návrh na uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy č. 43/2010/OI
8.      Telefónica Czech Republic – prodloužení nájemní smlouvy
9.      Pronájem pozemků u čp. 424
10. Pronájem části pozemku parc.č. 1753/1
11. Úprava svozu v tříděném odpadu
12. Návrh programu 5. zastupitelstva města
Různé
Závěr
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 5 členů rady města.
Omluveni z dnešního jednání jsou Ing. Jan Bureš. Bc. Pavel Novák přijde na jednání později.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Mgr. Richardem Spieglem a Bc. Pavlem Novákem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Karla Kestnera
a  Ing. Jana Bechyně.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 5 členy rady města
 
 
 
1) Rozpočtová opatřeních za období VII.-IX./2011
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
- Přijetí dotací.
- Pokrytí výdajů na §: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy, 3113 Základní škola
   a 3639 Komunální služby a 2212 Silnice.
- Pokrytí výdajů na zpracování projektových dokumentací a studií.
- Pokrytí nerozpočtovaných výdajů v rámci převodů mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu
 města na základě výsledků hospodaření k 31. 7. 2011.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 287
 
I. d o p o r u č u j e    
 
 zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období VII.-IX./2011 schválilo
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF doplnit jednotlivé položky o podrobnější rozpis
b) jednatelům Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. a řediteli Základní školy
J.A. Komenského Nové Strašecí zajištění čerpání finančních prostředků vždy po schválení rozpočtových změn, aby nedocházelo k dodatečnému schvalování rozpočtových změn již
po realizované akci
 
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   VII.-IX./2011
I. PŘÍJMY                                                                                 v tis. Kč
 
   Přijaté dotace
 
         Dotace na akci „EU peníze školám“,
         operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
            pol. 4116 – neinvestiční přijatý transfer                                                              1 680,7884
 
         Dotace od Středočeského kraje na akci „Rekonstrukce školní kuchyňky“
            pol. 4122 – neinvestiční přijatý transfer                                                                         165
 
         Přijetí příspěvku na vytvoření pracovního místa – veřejně prospěšné práce.
         Jedná se o příspěvek od Úřadu práce (pomocný pracovník u Městských sportovních
         zařízení - do 31.10.2011).  
            pol. 4116 – přijetí příspěvku                                                                                             30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
II. VÝDAJE  
 
     Výdaje spojené s přijetím dotací  
 
        § 3113 Základní škola
            pol. 5336 neinvestiční dotace                                                                              1 845,7884
 
         § 3412 Městská sportovní zařízení
             pol. 5011 – platy                                                                                                               30  
   
    Ostatní výdaje
 
       § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
             pol. 5329 – neinvestiční transfer veřejným rozpočtům                                                  220 
             porn.: Jedná se o navýšení výdajů na dopravní obslužnost. Pokud valná hromada
                       Svazku obcí nerozhodne (tak jako v předchozích letech) o snížení příspěvku,
                       bude nutné navýšit schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč o 220 tis. Kč.
 
        § 3113 Základní škola
            pol. 5331 – neinvestiční příspěvek                                                                                  210
            pol. 6331 – investiční příspěvek                                                                                      253
            pozn.: Výše uvedené navýšení příspěvků základní škole souvisí s provedenou
                       rekonstrukcí MŠ v Tovární ulici. Již dříve avizovaný požadavek ředitele ZŠ, byl
                       v rámci probíhající finanční kontroly ověřen na základě předložených účetních
                       dokladů a shledán jako oprávněný. Jedná se o navýšení výdajů na rekonstrukci
                       objektu MŠ o 253 tis. Kč a na vybavení mateřské školy v objemu 210 tis. Kč.
     
       § 3639 Komunální služby
           pol. 5362 platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitostí)                                        112
           pozn.: Jedná se o platbu daně z převodu nemovitostí za prodaný objekt bývalého
                      zahradnictví v Nádražní ulici, který byl odprodán za 3,724.000,- Kč. Daň bude
                      nutné uhradit do konce letošního roku.
 
       § 2212 Silnice                                                                                                                                     215
                pol. 5171 opravy a udržování
                pozn. V daném případě se jedná o opravu komunikace v Křivoklátském sídlišti v návaznosti
na realizaci stavby vodovodního přivaděče
 
       tř. 8, pol. 8115 změna stavu na ZBÚ
           Navýšení výdajů na § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 220 tis., na § 3113 Základní
           škola 463 tis. a na § 3639 Komunální služby 112 tis. Kč a na §2212 Silnice 215 tis.Kč bude pokryto
           ze zůstatku na základním běžném účtu.
           pozn.: Stav zůstatku vlastních finančních prostředků na základním běžném účtu k 
                      31.7.2011 činil 11,002.445,34 Kč.
 
    
  III. PŘEVODY MEZI §§  
 
       § 2212 Silnice
           pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                                                - 105 
       § 2219 Záležitosti pozemních komunikací                                                                          
           pol. 5171 – opravy a udržování                                                                                        105
          (Opravy chodníků na Komenského náměstí – bude pokryto z úspory na § 2212 Silnice)                                                     
                  
       § 6171 Činnost místní správy
             pol. 6121 – pořízení projektové dokumentace na opravy chodníků na Komenského
                                náměstí                                                                                                          - 5  
             pol. 6121 – pořízení studie dopravních opatření v Novém Strašecí                              - 18
             pol. 6121 – pořízení proj. dokumentace – autobusová zastávka v Karlovarské ul.       - 10
       § 2219 Záležitosti pozemních komunikací
             pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                                                     5
       § 2223 Bezpečnost silničního provozu
             pol. 5169 – nákup ostaních služeb                                                                                    18 
       § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
             pol. 6121 – budovy, stavby                                                                                              10
 
       § 6171 Činnost místní správy
              pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                                                - 57 
       § 2341 Vodní díla v krajině (rybníky)
            pol. 5169 – nákup ostatních služeb                                                                                    57
            pozn.: povinnost vlastníka ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších
                        předpisů a vyhl. č. 255/2010 Sb. o technicko bezpečnostním dohledu nad
                        vodními díly.
                        Jedná se o výdaje spojené se zatříděním vodních děl a zajištěním technicko
                        bezpečnostní prohlídky.
 
        § 6171 Činnost místní správy
              pol. 5152 dodávka tepla                                                                                                 - 57 
        § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)
              pol. 5152 dodávka tepla                                                                                                   57 
              pozn.: Na základě vyúčtování nákladů v objektu čp. 550 (Okresní dům) došlo k překro-
                         čení rozpočtovaných výdajů u dodávky tepla na § 5311 (Městská policie).
 
 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
2) Inventarizace hospodářských prostředků města
 
Rada města svým usnesením č. 1268 ze dne 20. 9. 2010 schválila plán časového postupu prací provádění řádné inventarizace hospodářských prostředků a schválila složení hlavní inventarizační komise.
Řádná inventarizace hospodářských prostředků probíhala dle schváleného časového postupu a výsledkem činnosti komise je zápis o provedené inventarizaci.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 288
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
zápis o provedené řádné inventarizaci hospodářských prostředků města ke dni 31. 10. 2010, který je přílohou tohoto usnesení
 
II. s c h v a l u j e
 
návrh komise na vyřazení inventáře z majetku města dle inventarizace roku 2010, který je přílohou tohoto usnesení
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ nadále pokračovat v zabezpečení ocenění (event. přecenění) dlouhodobého hmotného majetku města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
 
3) Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 
V souladu s úkolem z porady MěÚ  tajemník MěÚ předkládá radě města návrh vnitřní směrnice MěÚ, která stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zadávání těchto zakázek se dosud provádělo analogicky za použití zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ačkoliv se na ně nevztahuje, nebo tzv. poptávkovým řízením, kde se vycházelo
ze zákonných zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, přičemž rozhodovací pravomoc od stanovení zadávacích podmínek po vlastní výběr nejvhodnějšího uchazeče byla na radě města. I v případě zakázek malého rozsahu je však, jedná-li se
o zakázku na níž bude čerpána dotace, vždy podmínkou, aby proběhlo výběrové řízení buď analogicky podle zákona, nebo podle vnitřních pravidel, nestanoví-li poskytovatel dotace podmínky jiné.
Návrh předkládané směrnice vychází z praxe a zkušeností i jiných měst a přispěje k urychlení procesu zadávání u zakázek do 100 tisíc korun (služby) a 200 tisíc korun (stavby), kde je navrhována pravomoc odboru MěÚ a starosty města.
V souladu s ust. § 110 odst. 2 písm. e) zákona o obcích vydává vnitřní směrnice úřadu tajemník úřadu, pokud je nevydá rada města. V tomto konkrétním případě, kdy směrnicí dojde v některých případech k předání pravomocí z rady města na odbor MěÚ a starostu města, je považováno za nutné, aby směrnici vydala rada města. Tuto směrnici je vhodné vydat i přesto, že lze očekávat v příštím roce novelu zákona o zadávání veřejných zakázek.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 289
 
v y d á v á
 
Směrnici městského úřadu o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tohoto znění:
 
MĚSTSKÝ   ÚŘAD NOVÉ STRAŠECÍ
 
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Touto směrnicí se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)
1)        Zadavatel (město Nové Strašecí) zadá veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. (3) zákona o veřejných zakázkách (předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby nepřesáhne 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty, předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce nepřesáhne 6.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty) s dodržením zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, v souladu s ustanovením
§ 6 zákona o veřejných zakázkách, s výjimkou:
-          dodávek, služeb a stavebních prací řešících bezprostřední následky havarijních stavů, živelních pohrom, odvrácení možného obecního ohrožení, služeb a stavebních prací,
-          kdy je třeba operativně zajistit dodávky, služby a stavební práce vztahující se zejména k zabezpečení běžné činnosti úřadu, provedení oprav a údržby drobnějšího charakteru na majetku města,
-          realizace dodávek, služeb a stavebních prací prostřednictvím Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o.
2)        Zadání zakázky malého rozsahu musí být zveřejněno na úřední desce MěÚ a webových stránkách města po dobu nejméně 10 dnů, současně mohou být obeslány adresně dodavatelské firmy v minimálním počtu tří.
3)        Komise pro posouzení a hodnocení nabídek musí mít nejméně 3 členy, komise vypracuje ze svého jednání zápis, který bude obsahovat veškeré podstatné okolnosti jednání komise, zejména:
-          místo, datum a čas jednání komise,
-          počet podaných nabídek,
-          uvedení názvu a sídla /jména a příjmení/ všech uchazečů,
-          konstatování, zda nabídka vyhověla či nevyhověla zadání veřejné zakázky spolu s uvedením konkrétních důvodů v případě, že nevyhověla,
-          nabídkové ceny u všech podaných nabídek, které vyhověly zadání veřejné zakázky, v členění: cena bez DPH, DPH, cena s DPH,
-          pořadí uchazečů,
-          podpisy všech přítomných členů komise.
4)        Nabídky uchazečů budou variantně hodnoceny:
a)      podle ekonomické výhodnosti, kdy jedním z hodnotících kritérií bude
vždy nabídková cena s váhou kritéria min. 50 %,
b)      podle nejnižší nabídkové ceny.
5)        Rozhodovací pravomoci na veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby:
 

Výše předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky bez DPH
-            o obsahu zadání
-            o stanovení okruhu firem dle bodu 2)
-            o složení komise dle bodu 3)
Výsledek schvaluje
do 50 tis. Kč
vedoucí odboru*
starosta města
od 50 tis. Kč do 100 tis. Kč
starosta města
starosta města
od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč
rada města
rada města

 
6)        Rozhodovací pravidla na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
 

Výše předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky bez DPH
-            o obsahu zadání
-            o stanovení okruhu firem dle bodu 2)
-            o složení komise dle bodu 3)
Výsledek schvaluje
do 100 tis. Kč
vedoucí odboru*
starosta města
od 100 tis. Kč do 200 tis. Kč
starosta města
starosta města
od 200 tis. Kč do 6 mil. Kč
rada města
rada města

 
* Všechna zadání veřejných soutěží jsou vypisována městem Nové Strašecí (zadavatel)
a jsou podepisována starostou města.
 
7) Pravidla této směrnice se nepoužijí, pokud pro zakázku na kterou se bude čerpat dotace,
      budou stanovena nebo požadována jiná pravidla stanovená poskytovatelem dotace.
8) Tato směrnice byla vydána radou města Nové Strašecí usnesením č. 289
      ze dne 5. 9. 2011.
9)  Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2011
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
 
4) Vyznamenání města
 
Dne 20. 7. 2011 byl na MěÚ doručen návrh ředitele Gymnázia J.A.Komenského
v Novém Strašecí Mgr. Richarda Spiegla na udělení čestného občanství panu
RNDr. Bohomilu Chocholovi.
Dr. Chochola obdržel v roce 2006 ocenění města – pamětní plaketu za zásluhy o soubor Čtyřlístek. Návrh ředitele gymnázia se především zabývá zásluhami Dr. Chocholy o tento soubor a též připomíná dlouholetou pedagogickou činnost. Jmenovaný působí na zdejším gymnáziu od 1. 9. 1967 a celý svůj aktivní život (učí zde ještě dosud již jako důchodce) věnoval této škole a tím i našemu městu a její zájmové umělecké činnosti, ač jako obyvatel Kladna celou dobu do Nového Strašecí dojíždí. 
Dosud bylo čestné občanství města uděleno dvakrát, a to v roce 1993 páteru Josefu Peterkovi a v roce 2001 Jitce Pivarčiové. Udělení čestného občanství je v kompetenci zastupitelstva města.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 290
 
d o p o r u č u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
 
U s n e s e n í č.
 
Zastupitelstvo města
 
u d ě l u j e
 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů čestné občanství panu RNDr. Bohumilu Chocholovi, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx za jeho celoživotní působení ve městě Nové Strašecí jako profesor a ředitel Gymnázia J.A. Komenského, spoluzakladatel a vedoucí folklorního souboru Čtyřlístek
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
5) Vypracování energetických auditů /EA/ a průkazů energetické náročnosti budov /pENB/ na objekty polikliniky a MěÚ, projektových dokumentací /PD/ pro účely žádosti o dotaci na zateplení budov z OPŽP na objekty 4 MŠ, sportovní haly BIOS, polikliniky a MěÚ
 
Na základě usnesení RM č. 286/2011 byla kontaktována firma DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, ve věci předložení návrhů smluv o dílo na zpracování energetických auditů /EA/ a průkazů energetické náročnosti budov /pENB/ na objekty polikliniky a MěÚ, projektových dokumentací /PD/ pro účely žádosti o dotaci na zateplení budov z OPŽP na objekty 4 MŠ, sportovní haly BIOS, polikliniky a MěÚ (nabídková cena celkem 468.600,- Kč, s termínem vyhotovení do 30 pracovních dnů ode dne doručení objednávky nebo uzavření příslušné smlouvy o dílo nebo získání kompletních projekčních podkladů).
Smlouvy o dílo na výše uvedený předmět plnění se tímto předkládají radě města k projednání.
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 291
 
I. s o u h l a s í
 
a)     s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DEKPROJEKT, s.r.o., Tiskařská 10/257,
      108 00 Praha 10, na zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti
      budov a projektových dokumentací pro účely žádosti o dotaci na zateplení budov z OPŽP
      pro objekty polikliniky čp. 414 a MěÚ čp. 201, za nabídkovou cenu celkem
      189.600,- Kč včetně DPH (cena bez DPH 158.000,- Kč), s termínem vyhotovení do 30
      pracovních dnů ode dne doručení objednávky nebo uzavření příslušné smlouvy o dílo
      nebo získání kompletních projekčních podkladů.
      Text smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
 
b)    s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DEKPROJEKT, s.r.o., Tiskařská 10/257,
      108 00 Praha 10, na zpracování projektových dokumentací pro účely žádosti o dotaci
      na zateplení budov z OPŽP pro 4 objekty MŠ a halu BIOS, za nabídkovou cenu celkem
      279.000,- Kč včetně DPH (cena bez DPH 232.500,- Kč), s termínem vyhotovení do 30
      pracovních dnů ode dne doručení objednávky nebo uzavření příslušné smlouvy o dílo
      nebo získání kompletních projekčních podkladů.
      Text smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města
-          podepsat smlouvu o dílo s firmou DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, na zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a projektových dokumentací pro účely žádosti o dotaci na zateplení budov z OPŽP pro objekty polikliniky č. p. 414 a MěÚ č. p. 201,
-          podepsat smlouvu o dílo s firmou DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, na zpracování projektových dokumentací pro účely žádosti o dotaci na zateplení budov z OPŽP pro 4 objekty MŠ a halu BIOS.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
 
Poznámka: v 19:07 dorazil Bc. Pavel Novák (6)
 
6) Směna a prodej pozemku z vlastnictví města v souvislosti s majetkoprávním
vypořádáním cesty „kolem Šibeňáku“
 
V návaznosti na usnesení RM č. 223 ze dne 13. 6. 2011 byl podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. od 22. 6. 2011  zveřejněn záměr směny a prodeje pozemků z vlastnictví města v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním cesty „kolem Šibeňáku“.
K záměru směny a prodeje nebyla vznesena žádná připomínka, námitka či jiná nabídka řešení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 292
 
d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í    č. ........
 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a) směnu části pozemku parc.č. 153/2 ve vlastnictví manželů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx ( součást cesty ) za část pozemků
parc.č. 154 a 155/1 v k.ú. Nové Strašecí ve vlastnictví města ve stejné výměře (dle návrhu GP 79 m2)
b)odprodej částí parc.č. 154 a 155/1 o výměře cca 61 m2 (výměra bude upřesněna GP) z vlastnictví města do vlastnictví manželů xxxxxxxx, k zarovnání hranice pozemku parc.č. 153/2 za podmínek : 
- cena - 600,-Kč/m2
- kupující uhradí náklady spojené s převodem
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu směnnou a kupní podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
7) Návrh na uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy – převedení rozvodů veřejného vodovodu místo na Středočeské vodárny, a. s., na Město Nové Strašecí – stavebníci xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
 
Se stavebníky xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx; a xxxxxxxxxxxx byla dne 2. 2. 2010 uzavřena plánovací smlouva č. 43/2010/OI. Na základě usnesení rady města č. 134 ze dne 21. 3. 2011 OI MěÚ vypracoval návrh dodatku č. 1 plánovací smlouvy
č. 43/2010/OI ze dne 2. 2. 2011. Předmětem návrhu dodatku je změna článků V., VI. VII.
a VIII., a to převod rozvodů veřejného vodovodu místo na Středočeské vodárny, a. s., na město Nové Strašecí. Návrh dodatku č. 1 plánovací smlouvy spolu s průvodním dopisem byl stavebníkům odeslán dne 30. 3. 2011.
Dne 12. 8. 2011 byl na MěÚ doručen dopis stavebníků, ve kterém uvádí, že souhlasí s uzavřením dodatku plánovací smlouvy za stejných podmínek, které byly ve věci převodu vodovodu dojednány se Středočeskými vodárnami, a. s. Jedná se o finanční vyrovnání, stavebníci uvádějí částku 41.000,- Kč + DPH za každou etapu stavby vodovodu, etapy jsou dvě. Požadují tedy celkovou částku 98.400,- Kč (při aktuální sazbě DPH 20 %).
Rozsah vodovodu je vymezen projektovou dokumentací, rozhodnutím o umístění stavby
čj. 689+690+691/328/09/OV/He ze dne 17. 6. 2010, a výše uvedenou plánovací smlouvou. Jedná se o vodovod PE 110x6,3 mm celkové délky 972 m (řad „H“ – 412 m, řad „HA“ – 117 m, řad „HB“ – 143 m, řad „HC“ – 123 m a řad „HD“ – 177 m), podzemní hydrant – 2 ks. Předpokládaná cena stavby je dle stavebníků cca 2,5 mil.Kč.
Požadovaná částka 98.400,- Kč není zahrnuta v rozpočtu města. Pokud by stavebníkům měla být hrazena v letošním roce, bylo by nutné připravit, projednat a schválit příslušnou rozpočtovou změnu. Pokud by měla být hrazena v roce příštím, lze s ní uvažovat při tvorbě rozpočtu na příští rok.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 293
 
I. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy č. 43/2010/OI
ze dne 2. 2. 2011 s xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx; a xxxxxxxxxxx
jehož předmětem je změna článků V., VI. VII. a VIII., a to převod rozvodů veřejného vodovodu místo na Středočeské vodárny, a. s., na město Nové Strašecí,
za finančního vyrovnání ve prospěch stavebníků ve výši 41.000,- Kč + DPH za každou etapu stavby vodovodu, etapy jsou dvě, tedy celkem 98.400,-Kč (při aktuální sazbě DPH 20%)
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit text dodatku a  podklady k projednání do  zastupitelstva města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
8) Telefónica Czech Republic – prodloužení nájemní smlouvy
 
Na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 6. 12. 2001 ve znění pozdějších sedmi dodatků má společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dříve Eurotel Praha a Telefonica O2 Czech Republic) pronajat prostor na půdě MěÚ včetně stožárů pro umístění antén. Tato smlouva je uzavřena na dobu 10 let s tím, že dle ujednání čl. 4 smlouvy se pronajímatel (město) zavázal, že v případě zájmu nájemce prodlouží nájemní smlouvu o dalších 5 až 10 let. Nájemce telefonicky a následně e-mailem potvrdil svůj zájem o prodloužení smlouvy o dalších 10 let při zachování stávajících podmínek a výše nájemného. V současné době činí nájemné 121.236,- Kč ročně a je valorizovatelné v závislosti na inflaci.
Dosavadní nájemní vztah probíhal korektně bez potíží, jak po stránce technické, tak ekonomické. V roce 2009 byl sice vznesen ze strany nájemce návrh na snížení nájemného, nebyl však městem akceptován. Další požadavky již vzneseny nebyly.
Radě města se proto předkládá k odsouhlasení návrh dodatku k nájemní smlouvě, jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu do roku 2021.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 294
 
I. s c h v a l u j e
 
prodloužení nájemní smlouvy o dalších 10 let uzavřené dne 6. 12. 2001 se společností Telefónica Czech Republic, a.s se sídlem Za Brumovkou 266/2, Praha 4, IČ: 60193336
o nájmu části půdy budovy MěÚ na Komenského nám. 201 pro umístění anténních stožárů formou dodatku ke smlouvě v souladu s čl. 4 smlouvy.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek ke smlouvě podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
9) Pronájem pozemků u čp. 424 
 
Rada města projednala na svém jednání dne 8. 8. 2011 žádost spoluvlastníků čp. 424 ,
p. xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx,  trvale bytem xxxxxxxxxx o vypořádání uživatelských vztahů k pozemkům u čp. 424. 
Na základě projednání této žádosti a usnesení rady města č. 267 ze dne  8. 8. 2011
byl od  12. 8. 2011 zveřejněn záměr   pronájmu  části 107/2 ( v majetku města ) o výměře
cca 27 m2 náhradou za části pozemku st.p. 785 nacházející se mimo oplocení domu čp. 424.
Po dobu zveřejnění záměru nebyla doručena na MěÚ jiná nabídka, připomínka či námitka k tomuto záměru. 
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í  č. 295
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž obsahem je pronájem části pozemku parc.č. 107/2 (ve vlastnictví města) o výměře cca 27 m2 , navazující na západní   stranu st.p. 785 
p. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx   náhradou za části st.p. 785 ( spoluvlastníci : xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx – po ½)   ležící mimo stávající oplocení domu čp. 424 , o shodné výměře celkem cca 27 m2, které bude užívat město Nové Strašecí jako součástí plochy veřejného prostranství – zeleně.
 
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen hlasoval proti (RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
10) Pronájem  části  pozemku parc.č. 1753/1 v k.ú. Nové Strašecí (zahrádka )
 
Na základě usnesení RM č. 227 ze dne 13. 6. 2011 byl podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejněn od 22. 6. 2011 záměr pronájmu části pozemku 1753/1 v k.ú. Nové Strašecí 
o výměře 471 m2 ( 4. zahrádka od Rudské cesty) k zahrádkářskému využití a jeho podmínky. 
Dne 11. 7. 2011 byla na MěÚ doručena žádost o pronájem tohoto pozemku paní xxxxxxxxxx
Žadatelka nemá v Novém Strašecí trvalé bydliště, je evidována na úřední adrese (xxxxxxxxx). V žádosti uvedla kontaktní adresu : xxxxxxxx
Tato skutečnost by mohla být komplikací v případě nutnosti doručování zásilek týkajících
se předmětu pronájmu a nájemní smlouvy.
Jiná žádost nebyla po dobu zveřejnění záměru na MěÚ podána.
 
Po projednání rada města přijala
 
 U s n e s e n í č. 296
 
I. s o u h l a s í  
 
s  pronájmem části pozemku parc.č. 1753/3 o výměře 471 m2 (4. část –zahrádka od Rudské cesty) paní xxxxxxxx, doručovací adresa: xxxxxxxxxxx 
za podmínek :
- nájemné 2,50 Kč/m2/rok
             - možnost navýšení nájemného v průběhu užívání podle  usnesení RM a cenového
               předpisu upravujícího výši nájemného za pozemky nesloužící k podnikání nájemce
- na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ( do doby využití pozemku
    v souladu s ÚP)
- pouze k zahrádkářskému využití
 
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Mgr. Karel Filip)
 
 
 
11) Úprava svozu v tříděném odpadu
 
Úpravy svozů v komoditě plasty
 
Na základě sledování naplněnosti kontejnerů je zřejmé, že nejproblémovější komoditou jsou právě plasty. Přehled naplněnosti je v příloze, která je součástí tohoto návrhu na usnesení. Plasty jsou na mnoha kontejnerových stání pravidelně přeplněny a řada občanů musí buď odložit plastové odpady vedle kontejneru, hledat volný kontejner nebo plastový odpad vhodit do nádoby na směsný odpad. V případě dlouhodobějšího stavu lze předpokládat, že tento občan ztratí zájem na jeho třídění. To je v době, kdy je kladen velků důraz na třídění odpadů, nežádoucí.
Při analýze možných řešení se jako nejefektivnější jeví přistoupit na svážení plastů 2x v týdnu oproti doplnění dalšího kontejneru. Na mnohých místech není dostatečný prostor pro doplnění dalšího kontejneru.
Na základě průběžného sledování naplněnosti by bylo potřebné nastavit svoz na 2x v týdnu v následujících lokalitách:
 
1. Pecínovská (stání č. 21)
2. Jungmannova (stání č. 19)
3. Ke Stadionu. (stání č. 11)
4. Al. Jiráska – u dětského domova (stání č. 30)
5. Al. Jiráska – u trafostanice (stání č. 31)
6. Rakovnická (stání č. 2)
7. Mšecká (stání č. 9)
8. Topinkova 1 (stání č. 22)
9. Okružní (stání č. 27)
 
10. Spojovací (stání č. 28)
11. Lomená 2 (stání č. 6)
12. Nádražní (stání č. 3)
 
V současnosti je na území města 5 kontejnerových stání, kde jsou umístěny 2 ks 1100 l kontejnerů na plast (Lipová, Tovární, Žižkovo nám., Zahradní, Křivoklátská 2- u Trafostanice). V navrhovaném řešení by se z každého kontejnerového stání jeden kontejner vrátil svozové společnosti Městský podnik služeb Kladno, s.r.o. (MPS) a zbylý jeden kontejner by byl zapojen do „dvojsvozu“.
Protože tyto vrácené kontejnery jsou majetkem MPS, město ušetří i na nájemném. Nájemné dle platné smlouvy je ve výši Kč 1655 ( bez DPH - 10%). Ve smlouvě, resp. platných dodatcích je tato částka dohledatelná z rozdílu v částkách původce/odvozce. Např. za odvoz 1100l plastového kontejneru se platí v případě vlastnictví nádoby odvozce (MPS) 9092,5 bez DPH. Nádoby původce (města, Ekokomu nebo Středočeských komunálních služeb s.r.o.) jsou sváženy za částku 7437,50 bez DPH. Celková ročníúspora na nájemném za těchto 5 kontejnerů je ve výši 8275,- Kč bez DPH.
Na základě usnesení rady č. 183 ze dne 16. 5. 2011bylo městu od společnosti Eko-kom a.s. (Ekokom) bezplatně zapůjčeno mimo jiné 5 ks 1100 l žlutých kontejnerů. Tyto kontejnery nejsou zatím zapojeny do systému třídění. Pro optimalizaci nákladů je opět vhodné, aby u případů, kde je žádocí navýšit svoz z 1x týdně na 2x týdně se plastové kontejnery ve vlastnictví MPS vrátily a zapojily se právě tyto od společnosti Ekokom. Tímto krokem město získá další úsporu ve výši 8275,- Kč bez DPH ročně. Celkem město na nájemném 10 ks1100 litrových kontejnerů ušetří ročně 16 550,-.
Dle platné smlouvy s MPS o sběru vytříděných složek odpadu se sváží celkem 37 kontejnerů na plast o objemu 1100l v periodě 1x týden. Po této změně by se sváželo svozovou společností MPS v prvním svozovém dni celkem 32 ks 1100 l kontejnerů a druhý den v týdnu 17 ks 1100 l kontejnerů. 240 l nádoby zůstanou beze změny.
Výpočet 32 ks 1100 l kontejnerů v prvním svozovém dni je následující:
od stávajících 37 se odečte 5, které se vrátí společnosti MPS (současná stání kde jsou 2 ks 1100l kontejnerů na plast)
Výpočet 17 ks 1100 l kontejnerů v druhém svozovém dni je
k 12 navrhovaným místům – viz výše, přičteme 5 nových v majetku původce (současná stání kde jsou 2 ks 1100l kontejnerů na plast)
 
 
Úpravy svozů v komoditě papír
 
Na základě monitoringu naplněnosti papíru je žádoucí upravit nastavení dvou stání. Konkrétně Žižkovo nám. a Hálkova. Na Žižkově náměstí jsou v současné chvíli 3 ks 1100 l kontejnerů na papír. Po navýšení svozu (dodatek č. 2 ke smlouvě o svozu vytříděných složek komunálního odpadu  platný od 1.4.2011) papíru se jeví 3 kontejnery jako předimeznované. Z tohoto důvodu je vhodné na tomto stání o 1 kontejner snížit počet. U kontejnerového stání Hálkova naplněnost dlouhodobě nedosahuje ½. Z tohoto důvodu je žádoucí zde snížit frekvenci na 1 x 14 dnů. Tímto opatřením dojde k ponížení částky za svoz ve výši 6519,- Kč bez DPH (Žižkovo nám.) a 2432,- Kč bez DPH (Hálkova).
 
Rekapitulace nákladů jsou následující
 
úprava smlouvy se společností MPS (částky jsou uvedeny bez DPH 10%)
Navýšení svozové částky (dvojsvoz)            12 x 7437,50                                          89 250,-
Úspora            na nájemném 10 kontejnerů                                                                        - 16 550,-
Úspora na nájemném (optimalizace v komoditě papír)                                             - 8 951,-
Celkem                                                                                                                        63 749,-
 
Současně platný dodatek č. 3 k příloze č. 2 smlouvy č. 2006/2/047 (stanovující množství a frekvence svozů tříděného odpadu) je v celkové částce Kč 652 492,- bez DPH. Navrhovaný dodatek č. 4 je v částce 716 241,- Kč bez DPH. Rozdíl je právě 63 749,-
Příspěvek od společnosti Ekokom pokryje přibližně 60-70% nákladů v odpadovém hospodářství tříděných odpadů, což v případě schválení změn dle tohoto návrhu ve výši 63 749,- Kč bez DPH bude činit přibližně 35 tis Kč ročně. Roční navýšení nákladů městalze očekávat ve výši cca 28tis.
 
Návrh dodatku ještě řeší tři  nesrovnalosti.
1) ve městě jsou umístěny 3 odpadové nádoby na sklo, kde je možné ještě třídit barevné a čiré sklo (Sukova, Fortna, Nádražní). Ve schváleném dodatku č. 3 jsou uvedeny pouze 2 ks. Tato změna nemá finanční dopad na smluvní částku. Pouze se sníží o 1ks počet kontejnerů - netříděné sklo a o 1ks zvýší počet kontejnerů s třídeným sklem.
 
2) kontejnery na netříděné sklo – v platném dodatku uvedené na řádce – „2100 l – sep. sklo“ je nesprávně uveden objem nádoby. Správně má být 1 500 l namísto 2 100 l. Tato změna opět nebude mít dopad na výši ceny. Zde lze ale očekávat určité ponížení platby od společnosti Ekokom, a.s.
 
3) Výše DPH u svozu vytříděných složek odpadu je ve snížené sazbě DPH – tedy 10%. Cena za službu u 3. dodatku je ale nesprávně uvedena ve výši 20%.
 
 
Z tohoto pohledu se jeví navrhované opatření jako žádoucí.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 297
 
I. b e r e n a   v ě d o m í
 
návrh optimalizace svozu u vytříděné složky komunálního odpadu – plasty dle smlouvy
č. 206/2/047 uzavřené mezi městem a Městským podnikem služeb Kladno spol. s r.o. dne 5. 10. 2006 ve znění pozdějších dodatků
 
II. p o s t u p u j e
 
tento návrh k projednání v zastupitelstvu města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Mgr. Richard Spiegl)
 
  
12) Návrh programu 5. zastupitelstva města
 
Starosta města předložil návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 22. září 2011 ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 298
 
 s c h v a l u j e 
 
návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat
dne 22. září 2011 od 18:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Navržený program:
 
1.    Zahájení
2.    Kontrola usnesení
3.    Rozpočtová opatření za období VII.-IX./2011
4.    Udělení čestného občanství
5.    Přijetí daru pozemků parc.č. 1667/26 a 1667/27
6.    Prodej pozemku parc.č. 1870/9
7.   Směna části pozemku parc.č. 153/2 za část pozemků parc.č. 154 a 155/1
       ve vlastnictví města a prodej části pozemků parc.č. 154/ a 155/1
8.    Návrh na sloučení organizačních složek města Městská kulturní
       zařízení a Městská sportovní zařízení
9.    Vystoupení ze Svazku měst a obcí Rakovnicka
10. Úprava svozu v tříděném odpadu
11. Informace o vodohospodářské infrastruktuře v Novém Strašecí
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
          
 
 
Různé
 
a) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
 
Dne 1. 7. 2011 byla na MěÚ doručena žádost ředitele Dětského domova v Novém Strašecí pana xxxxxxxxxx o příspěvek města ve výši 50.000,-Kč na veřejně přístupné víceúčelové sportovní hřiště. Žadatel uvádí tyto podrobnosti:
Využití: Basketbal, volejbal, malá kopaná, házená…., povrch bude tvořen umělým trávníkem s pískokřemičitým vsypem.
Hřiště se bude nacházet v areálu Dětského domova Nové Strašecí, vstup bude z rohu ulic Al. Jiráska a Okružní (jeden ze stávajících vchodů.
Ředitel dětského domova nabízí využití hřiště školám v Novém Strašecí a také široké veřejnosti a to bezúplatně. Podmínkou bude jen dohoda o času využívání.
Využití hřiště obyvateli města:
-          Výuka tělesné výchovy ve školách
-          Volnočasové aktivity
-          Pořádání soutěží
-          Hřiště se bude nacházet v lokalitě, kde se významně rozšiřuje výstavba, a kde podobné zařízení chybí
Financování stavby je zajištěno takto:
-          Celkové náklady        1.152.000,-Kč
-          Středočeský kraj        1.000.000,-Kč
-          Sponzoři, ev.město        152.000,-Kč
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 299
 
s c h v a l u j e
 
poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,-Kč Dětskému domovu v Novém Strašecí na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště s tím, že na základě smlouvy budou upraveny podmínky volného vstupu školám v Novém Strašecí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
b) Info – Welden
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 300
 
b e r e n a   v ě d o m í
 
že ve dnech 30. září – 1. října se uskuteční návštěva osmičlenné delegace partnerského města Welden (Německo)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
c) Ledování hokejbalového hřiště
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 301
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
informaci starosty města, že veškeré sesbírané podklady k  problematice ledování hokejbalového hřiště byly postoupeny předsedům komisí (sportovní, školské a kulturní) k jejich vyjádření
 
II. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města uložit výboru pro školství, kulturu a sport, aby se zabývala stanovisky jednotlivých komisí, jež se mají vyjádřit k problematice ledování hokejbalového hřiště
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
d) Vyznamenání a ocenění města 2011
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 302
 
I . u d ě l u j e
 
vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy p. Františku Skálovi in memoriam
a Ing. Jiřímu Perglerovi, Zlaté W krále Vladislava III. třídy Mgr. Stanislavu Hajnému
a MUDr. Marcele Neustupové, pamětní plaketu města p. Zdeňku Lebrovi a pí Magdaleně Pelcové
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ organizačně zabezpečit předání vyznamenání a ocenění
    dne 17. 11. 2011
b) starostovi města vyznamenání a ocenění předat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          Přechod pro chodce v ul. Čsl. armády – vchod do základní školy
-          Omezení rychlosti, případně zpomalovací pruh v ul. Al. Jiráska v souvislosti s mateřskou školou
-          Jednání školské komise dne 6. 10. 2011 – pozvání starosty, místostarostky a velitele městské policie
-          Nabídka pomoci školské komise  v systému grantů
-          Odstranění živého plotu v parku U Isidora – naproti domovu důchodců – případná úprava povrchu pro in-line brusle
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 20:50 hod.
 
 
 
 
 
24. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 19. 9. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip                                                                   RNDr. Libuše Vosátková
 starosta města                                                                         místostarostka města
 
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 6. 9. 2011

21. 9. 2011 Zobrazit méně

Stránka