Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 24. rady města ze dne 19.9.2011

.

 

Zápis
 
 
                           z 24. zasedání rady města,
                              konaného dne 19. září 2011                          
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                 Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                         RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
                    Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                    Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                    Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                    Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                    Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                    JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
                                
                                
                                                            Host:
 
                 Mgr. Iva Dvořáková            - NoStraDivadlo, o.s.
                                                          (k bodu různé - a)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..    
      Mgr. Richard Spiegl v.r. (26. 9. 2011)                            Bc. Pavel Novák v.r. (27. 9. 2011)
                  
 
Program:
 
Zahájení   
1.      Kontrola usnesení
2.      Stanovení nové ceny pro prodej tabulek čísel popisných
3.      Žádost o ukončení nájmu nebyt.prostor v čp. 1155 – J.Perfect
4.      Ukončení nájmu bytu č. 5 čp. 645 – ul. Ke Stadionu
5.      Prodej pozemku z vlastnictví města
6.      Pronájem nebytového prostoru v čp. 1155
7.      Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu – Nové Strašecí – U Nádraží
8.      Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu – Nové Strašecí p.č. 417
Různé
Závěr
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti ….. členů rady města.
Omluveni z dnešního jednání jsou
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Karlem Kestnerem a Ing. Janem Bechyně.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Mgr. Karla Spiegla
a  Bc. Pavla Nováka.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 členy rady města
 
 
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxx a p. xxxxx Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. xxxxxxxx a p. xxxx, zástupci spol. Edesa
po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
Po několika jednáních dne 30. 3. 2011 podala novou žádost o prodej předmětných pozemků (žádost o snížení kupní ceny), ke které se následně přidali i ostatní 3 spoluvlastníci. Návrh společnosti Edesa nebyl akceptován, prodej bude uskutečněn přímo novým majitelům řadových domů.
 
Usnesení č. 73 – trvá
(5/24.1.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – čp. 414
Rada města souhlasila s návrhem xxxxxxx na uzavření dodatku k nájemní smlouvě (úprava fasády Šroubkovy vily – polovina nákladů úhrazena xxxxxx a druhá polovina ve výši max. 600.000,-Kč započteno proti nájemnému). Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit radě města návrh dodatku k nájemní smlouvě. xxxxxxxx bylo projednáno znění dodatku k nájemní smlouvě a návrh dohody o zápočtu ½ nákladů proti nájemnému. RM doporučila uzavřít s fi MAO, a.s. Kladno smlouvu o dílo, smlouva byla uzavřena. Dodatek nájemní smlouvy s xxxxxxxxx a dohodu rada města dne 22. 8. 2011 schválila, jsou podepsány starostou města a je zajišťován podpis xxxxxxxx.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí (splněno) a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny. Smlouva podepsána a potvrzena druhou stranou. K dispozici jsou telefonní aparáty (dar bubakov.net), čeká se na převedení telefonních linek.
 
Usnesení č. 128 – trvá
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011 a dále uložila místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 134 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 43/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
 
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava černých pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace objednána u Technických služeb a dojednána se SUS. Opravy probíhají.
 
Usnesení č. 157 – trvá
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd). Objednáno u Technických služeb města Nové Strašecí, s.r.o. Oblouky
a lanka jsou odstraněny, úprava vjezdu bude řešena až po realizaci stavby vodovodního přivaděče (VKM).
 
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11
přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene xxxxxxx a městem jako povinným z věcného břemene
 
Usnesení č. 197 – trvá
(16/30.5.2011) Návrh na sloučení organizačních složek MKZ a MSZ – od 1.10.2011
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh na usnesení ZM na zrušení organizačních složek města – MSZ a MKZ a návrh na založení nové organizační složky Městská kulturní a sportovní zařízení (MKSZ) a dále připravit návrh zakladatelské listiny, návrh konkurzu na funkci vedoucího MKSZ a dále ve spolupráci s OF připravit návrh rozpočtové změny v souvislosti s touto organizační změnou. Připravováno pro jednání ZM v září t.r.
 
Usnesení č. 230 – trvá
(17/13.6.2011) Záměr výstavby hřiště v ulici Fortna na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3
Rada města schválila záměr výstavby dětského hřiště na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3 v ulici Fortna a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI prověřit realizovatelnost stavby v souladu s územními a stavebně technickými podmínkami. Není v rozporu s územním plánem. A. Burešová předložila situační studii OI k posouzení.
 
Usnesení č. 233 – trvá
(17/13.6.2011) Žádost o dotaci na projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“
Rada města nesouhlasila s podáním žádosti v rámci 27. výzvy OPŽP – projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“ vypracované firmou Safe Trees a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit zastavení prací na projektu a vypořádání smluvních vztahů s firmou Safe Trees. Firma Safe Trees byla o rozhodnutí RM informována, v projektu nepokračuje. Safe Trees předložila podklady pro přípravu dodatku ke smlouvě. Dodatek  rada města 22. 8. 2011 schválila, je podepsán starostou města a odeslán k podpisu druhé straně.
 
Usnesení č. 239 – trvá
(18/27.6.2011) Uzavření dodatku smlouvy – smlouva o dílo Šroubkova vila
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit k projednání v radě města konkrétní dodatek nájemní smlouvy s xxxxxx na opravu fasády Šroubkovy vily, dohodu o zápočtu polovin vynaložených nákladů oproti nájemnému v závislosti
na oboustranně odsouhlaseném výběru stavební firmy, a návrh smlouvy o dílo s vybranou firmou. Smlouva o dílo s firmou schválena a podepsána. Dodatek nájemní smlouvy rada města 22. 8. 2011 schválila, je podepsán starostou města a je zajišťován podpis protistrany.
 
Usnesení č. 243 – trvá
(18/27.6.2011) Problematika ledování hokejbalového hřiště Na Kocourku
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI provést studii proveditelnosti víceúčelové sportovní plochy na místě dnešní školní družiny (čp. 1155) a dále uložila školské a kulturní komisi zabývat se dalšími možnými náhradními plochami na ledování
 
Usnesení č. 250 – trvá
(19/11.7.2011) Žádost o prodej pozemku z vlastnictví města
Rada města doporučila zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem pozemku parc.č. 1870/9 manželům xxxxx a xxxxx z důvodu dotčení pozemku stavbou pokračování R6.
 
Usnesení č. 254 – trvá
(20/25.7.2011) Vystoupení ze svazku měst a obcí Rakovnicka
Rada města navrhla zastupitelstvu města schválit vystoupení města Nového Strašecí ze Svazku měst a obcí Rakovnicka. Na programu 5. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 255 – trvá
(20/25.7.2011) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Středočeského kraje
Rada města souhlasila s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na akce – Kaple sv. Izidora – udržovací práce, Parkové úpravy veřejných prostranství – II.etapa, Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra, Obnova a dovybavení zásahové jednotky a vozidla. Česká se na podpis Středočeského kraje.
 
Usnesení č. 263 – trvá
(20/25.7.2011) Nabídka daru pozemků městu
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení – přijetí daru pozemků parc.č. 1667/26, 1667/27 od xxxxx. Na programu 5. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 273 – splněno
(21/8.8.2011) Úprava nájezdu do domu čp. 983
Rada města souhlasila s úpravou chodníku před RD čp. 983 v ul. Na Spravedlnosti, a to provedením nájezdu z části chodníku o ploše cca 1x1 m před vstupem pro bezpečný průjezd invalidního vozíku z RD na komunikaci a zpět a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci úpravy chodníku. Úprava chodníku byla realizována.
 
Usnesení č. 277 – splněno
(21/8.8.2011) Odstranění klepadel a sušáků v Křivoklátském sídlišti
Rada města schválila navržený postup demontáže klepadel a sušáků za cenu 23.650,-Kč a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI objednat tuto činnost u TSNS, s.r.o. Akce byla realizována.
 
Usnesení č. 281 – splněno
(22/22.2.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – oprava fasády Šroubkovy vily
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. 221/2006/TM na pronájem nebytového prostoru v čp. 414, jejímž předmětem je poskytnutí částky na provedení a zajištění opravy fasády na Šroubkově vile nájemcem a dále souhlasila s uzavřením dohody o zápočtu nákladů za provedené stavební úpravy v pronajatých prostorách. Rada města uložila starostovi města podepsat dodatek č. 3 a dohodu o zápočtu nákladů. Starosta města dodatek i dohodu podepsal.
 
Usnesení č. 282 – trvá
(22/22.8.2011) Ukončení nájemního vztahu v domě čp. 213 
Rada města schválila uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu se Základní školou Nové Strašecí, Čsl. armády 213 na pronájem nebytových prostor v budově čp. 213 dnem
31. 8. 2011 a vrácení předplaceného nájemného. Rada města uložila starostovi města dohodu podepsat.
 
Usnesení č. 283 – splněno
(22/22.8.2011) Žádost o přidělení bytu č. 7 v čp. 645
Rada města souhlasila s pronájmem bytu č. 7/čp. 645 v ulici Ke Stadionu pí. xxxxxxxxxxxa dále souhlasila s provedením stavebních úprav v tomto bytě a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu a dohodou o zápočtu nákladů za provedení stavebních úprav. Smlouva i dohoda podepsána.
 
Usnesení č. 284 – trvá
(22/22.8.2011) Ukončení smluvní spolupráce s firmou Safe Trees, s.r.o.
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 88/2010/OI s firmou Safe Trees, s.r.o. jehož předmětem je finanční vypořádání a ukončení smluvního vztahu a uložila starostovi města podepsat příslušný dodatek. Starosta města dodatek podepsal, je zajišťován podpis protistrany.
 
Usnesení č. 285 – trvá
(22/22.8.2011) Zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k ošetření existence a provozování plynárenského zařízení – stavby STL přípojka Nové Strašecí 661/1 a uložila starostovi města smlouvu o zřízení věcného břemene podepsat.
 
Usnesení č. 286 – splněno
(22/22.8.2011) Energetické audity a projektová dokumentace na zateplení budov
Rada města schválila ve věci zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov polikliniky a MěÚ a projektových dokumentací pro účely žádosti o dotaci na zateplení budov z OPŽP na objekty čtyř mateřských škol, sportovní haly BIOS, polikliniky a MěÚ cenovou nabídku fi. DEKPROJEKT, s.r.o. a uložila tajemníkovi MěÚ objednat zpracování těchto auditů a v souladu s nabídkou připravit smlouvu o dílo. Audity byly objednány, smlouva o dílo byla RM projednána dne 5.9.2011
 
Po projednání rada města přijala
 U s n e s e n í č. 303
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
2) Stanovení nové ceny pro prodej tabulek čísel popisných
 
Ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, si občan hradí označení budovy číslem popisným, eventuelně číslem evidenčním u rekreačních objektů. Usnesením č. 68/2007 byla stanovena cena na 250,- Kč za 1 ks tabulky.
Tato cena již neodpovídá aktuálním nákladům na pořízení nových tabulek označení budov. Dle poslední dodávky je skutečná pořizovací cena 366,75 Kč (včetně DPH a poštovného). Z tohoto důvodu se radě města předkládá návrh na úpravu ceníku na 400,- Kč za 1 kus tabulky s tím, že by za tuto cenu byly občanům odprodávány i již pořízené tabulky v zásobě MěÚ (z důvodu zachování jednotnosti ceny).
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 304
 
s t a n o v í
 
cenu za jeden kus smaltové tabulky s číslem popisným a evidenčním ve výši 400,- Kč
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
3) Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 1155, ul. Havlíčkova –
nájemce : J Perfect, spol. s.r.o., IČ 257 73 534
 
Dne 1. 9. 2011 byla na městský úřad doručena žádost o ukončení nájmu nebytových prostor ve 4. nadzemním podlaží v objektu čp. 1155, ul. Havlíčkova nájemce J Perfect, spol. s.r.o. zastoupené jednatelem společnosti p. xxxxxx. Jedná se o nebytové prostory 
ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 134,7 m2, který nájemce užívá na základě nájemní smlouvy č. 55/2007/Bal ze dne 20. 2. 2007 ve znění dodatků č. 1 až 4.
Navrhovatel vypovídá nájemní vztah v souladu s nájemní smlouvou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  ukončení nájmu předpokládá k  30. 11. 2011. Přivítal by však možnost ukončit  užívání o 14-30 dnů dříve, t.j. k 31. 10 nebo 15. 11. 2011. Vzhledem k tomu, že výpověď byla na MěÚ doručena dne 1. 9. 2011, začíná běžet výpovědní lhůta od 1. 10. 2011. Nájem by byl výpovědí dle NS ukončen až k 31. 12. 2011.
Žádost o ukončení nájmu je proto možno posuzovat jako návrh na ukončení nájmu dohodou v souladu s ust. čl. VIII. odst. 1 nájemní smlouvy k 30. 11. 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 305
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
výpověď nájemního vztahu k nebytovým prostorám ve 4. nadzemním podlaží v čp. 1155, ul. Havlíčkova nájemce J Perfect, spol. s.r.o., IČO:257 73 534 k 31.12.2011 s tím, že pokud dojde k obsazení tohoto prostoru novým nájemcem ve výpovědní lhůtě bude nájemní vztah ukončen dohodou dříve
 
II. s o u h l a s í
 
se záměrem pronájmu nebytových prostor ve 4. nadzemním podlaží v domě č. p. 1155, Havlíčkova ul, místností č. 304 ( 30,5 m2), č. 306 ( 33,1 m2), a č. 305 ( celkem 57,3 m2) za podmínek :
-           nájemné minimálně ve výši   930,-  Kč/m2/rok, splatné ve čtvrtletních splátkách,
-           úhrada nákladů na služby spojené s užíváním (teplo, voda, el. energie, úklid spol. prostor  a likvidace odpadu) – ve výši dle skutečnosti za poslední zúčtovací období , splatné zálohově ve čtvrtletních splátkách, s ročním vyúčtováním,
-           na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
-           možnost navýšení nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce (inflace)
-           místnosti možno pronajmout jednotlivě, příp. jako celek
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru pronájmu podle § 39 zákona „o obcích“.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
4) Ukončení nájmu bytu č. 5, čp. 645 ul. Ke Stadionu - dohodou
 
 
Paní xxxxxxxxxx podala dne 5. 9. 2011 výpověď z nájmu bytu č. 5 v čp. 645v ulici Ke Stadionu, který užívala na základě nájemní smlouvy č. 185/2005 ze dne 26. 5.2005.
Jedná se o byt 1+1s příslušenstvím, podlahová plocha 43,9 m2.
Vzhledem k tomu, že požadovaná lhůta k ukončení nájmu je kratší než 3 měsíce (tj. minimální délka lhůty dle § 710 odst.2) obč. zákona), je žádost nájemkyně posuzována jako žádost o ukončení nájmu dohodou k 5. 9. 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 306
 
I.   s o u h l a s í
 
s ukončením nájmu bytu č. 5/645,ul. Ke Stadionu s nájemkyní paní xxxxxxxx dohodou ke dni 5. 9. 2011.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájmu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
5) Prodej pozemku z vlastnictví města
 
Rada města projednala dne 8. 8. 2011 žádost manželů xxxxxxxx a xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx o odprodej pozemku parc.č. 1074/3 z majetku města
a svým usnesením č. 265 souhlasila se záměrem prodeje tohoto pozemku. 
V souladu s usnesením RM byl záměr prodeje pozemku a jeho podmínky zveřejněn
od 12. 8. 2011 podle § 39 zákona „o obcích“ na úřední desce.
Na zveřejněný záměr prodeje pozemku reagovala za oba manžele   svým dopisem
ze dne 5. 9. 2011 paní xxxxxxxxx. Manželé xxxxxmají o odkoupení pozemku
za cenu 870,-Kč/m2 zájem. Zatím však nemají k dispozici celou výši kupní ceny , t.j. 472.410,- Kč . V současné době mohou složit 250 tis. Kč. a zbytek uhradit do konce r. 2012. V případě, že by tento návrh nebyl akceptovatelný, žádají o pronájem pozemku
do vyřešení jejich finanční situace.
Jiná žádost, připomínka či námitka k záměru prodeje nebyla podána.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 307
 
d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í    č. ........
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
prodej pozemku parc.č. 1074/3   o výměře 543 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx za podmínek : 
- cena   870,-Kč/m2
- kupující uhradí náklady spojené s převodem
-  do doby uzavření kupní smlouvy o prodeji parc.č. 1074/3 s vkladem do KN bude 
    uzavřena smlouva   o smlouvě budoucí kupní s platností do 31. 12. 2012 a budoucí     
    kupující uhradí městu zálohu kupní ceny ve výši 250.000,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následnou smlouvu kupní podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
6) Pronájem nebytového prostoru
 
V souladu s usnesením  RM č. 268 ze dne 8. 8. 2011 je ode dne 18. 8. 2011 zveřejněna nabídka pronájmu nebytových prostor v přízemí čp. 1155, Havlíčkova ul., místností č. 001, 003 a 004 o celkové výměře 97,09 m2.
Žádost o pronájem těchto prostor podal dne 6. 9. 2011 pan xxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxx pro svou podnikatelskou činnost (internetový obchod - sklad oblečení, kompletace zásilek a ke zřízení fotoateliéru). 
Jiná žádost o pronájem nebyla na MěÚ podána.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 308
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru, v přízemí čp. 1155, Havlíčkova ul.- místností č. 001, 003 a 004 o celkové výměře 97,09 m2 panu xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx pro podnikání ( sklad a kompletace zboží internetového obchodu i-odevy.cz, fotoateliér) IČ 449 69 881
- nájemné 850,- Kč/m2/rok splatné ve čtvrtletních splátkách
- + úhrada nákladů za služby spojené s užíváním ( teplo, voda, el. energie, úklid spol.
   prostor likvidace odpadu) zálohově ve výši 88.000,-Kč/rok, splatné ve čtvrtletních
   splátkách s ročním vyúčtováním                                  
- od 1. 10. 2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
- možnost navýšení nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím
    kalendářním roce (inflace)
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat  nájemní smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel (Mgr. Richard Spiegl)
 
 
 
7) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí-U Nádraží, nové kabelové vedení VN, TS a kabelové vedení NN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí-U Nádraží, nové kabelové vedení VN, TS a kabelové vedení NN
Jedná se vybudování nových distribučních zařízení. V trase vedení se nachází pozemky města parc. č. 2457/2, 1850/3, 2180/3, 1809/3 v k. ú. Nové Strašecí. Délka kabelového vedení v pozemcích města bude cca 57 metrů a bude zde umístěna jedna kabelová skříň a 1 trafostanice (celková náhrada cca 10.710Kč s DPH). Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 309
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2457/2, 1850/3, 2180/3, 1809/3 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí-U Nádraží, nové kabelové vedení VN, TS a kabelové vedení NN.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
8) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí, p.č. 417-nový kNN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí, p.č. 417-nový kNN
Jedná se vybudování nových distribučních zařízení. V trase vedení se nachází pozemky města parc. č. 292/10, 2129/1, 2129/2, 300/1, 301/5, 314/8 v k. ú. Nové Strašecí. Délka kabelového vedení v pozemcích města bude cca 216 metrů (celková náhrada cca 21.600Kč s DPH). Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 310
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
žádost spol. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 292/10, 2129/1, 2129/2, 300/1, 301/5, 314/8 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí, p.č. 417-nový kNN.“
 
II. u k l á d á
 
komisi pro životní prostředí a komisi pro problematiku sídlišť zabývat se touto žádostí s ohledem na zeleň, která se v dotčených pozemcích nachází a své vyjádření zaslat nejpozději do 30. 9. 2011
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
Různé
 
a) Žádost NoStraDivadla, o.s. o podporu postupové přehlídky studentského a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 městem Nové Strašecí
 
Dne 15. 9. 2011 na jednání s místostarostkou města L. Vosátkovou požádali zástupci NoStraDivadla, o.s. xxxxxxx a xxxxxxx o projednání své žádosti o podporu postupové přehlídky studentského a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 městem Nové Strašecí na nejbližším jednání rady města.
Přehlídka se ve městě koná od roku 2004 a město Nové Strašecí vždy přehlídku podporovalo.
V roce 2012 se přehlídka bude konat ve dnech 30. 3 – 1. 4. 2012 v prostorách NKC
a v budově ZUŠ. Všechna divadelní představení budou opět volně přístupná občanům města bez vstupného. Předpokládané využití NKC a šaten bude asi 15 hodin. Zástupci NoStraDivadla žádají, zda by město Nové Strašecí nepodpořilo přehlídku ve stejném rozsahu, jako v minulých letech, tj. 50% slevu na nájemném (asi 15.000,- Kč), dále 7.000,- Kč na jedno inspirativní představení, 3.000 Kč na knižní poukázky ( ceny pro účastníky)
a 5.000 Kč na upomínkové dary. Smlouva o spolupráci bude předložena radě ke schválení v lednu 2012. V této době již bude znám počet účastníků i přesný harmonogram přehlídky                 
 
Po projednání přijala rada města
 
 U s n e s e n í   č. 311
 
I. s c h v a l u j e
 
 spolupráci při uskutečnění postupové přehlídky studentského a mladého experimentálního divadla Setkání ve Strašecí 2012 ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2012 spolu se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s. takto: město poskytne slevu na nájemném za prostory v NKC ve výši 50%, 3.000,- Kč na knižní poukázky , 7.000,- Kč na jedno inspirativní představení
a 5.000,- Kč na upomínkové dary.
 
II. u k l á d á
 
vedoucí Městských kulturních zařízení připravit smlouvu o spolupráci
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
b) Dopravní opatření v Poděbradově ulici
 
Před časem rada města zadala zhotovení dopravně – situační studii, která se mimo jiné zabývala řešením bezpečnostního opatření okolo budovy školy a na přilehlých komunikacích. Cílem této studie, rakovnické architektonické kanceláře Ing. arch. Křižáka, bylo zjednodušení dopravní obslužnosti pospaného území a opětovná rekonstrukce bývalých přechodů tak, aby se riziko dopravních úrazů malých školáků snížilo na minimum. To vše za relativně nízké investiční náročnosti.
Nově vzniklá situace, kdy prvé tři ročníky základní školy mají vchod právě z křižovatky u Smetanova náměstí – průčelím bývalé zvláštní školy (cca 200 školáků do deseti let se v této oblasti kumuluje každý pracovní den), byla důvodem urychlené reakce stran kompetentních úředníků města a vedení školy.
 
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 312
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
Již existující doporučení komise pro dopravní bezpečnost a následný souhlas s navrhovanými opatřeními vyjádřené komisí pro školství, která se sešla minulý týden za přítomnosti členů vedení školy, městské policie, odboru investic MěÚ a starosty města
 
II. s o u h l a s í
 
s následujícími opatřeními vyvolanými novou dopravní situací:
-          S nutností vybudování přechodu pro chodce v Poděbradově ulici vzhledem k novému vstupu do základní školy
-          S řešením přechodu komplexně v kontextu úpravy dopravní situace v okolí školy včetně přilehlých ulic na základě studie Ing. arch. Křižáka
 
III. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ
-          vstoupit do jednání s příslušným odborem dopravy k zahájení úkonů nezbytných pro povolení vybudování zvýšeného zpomalovacího valu s integrovaným přechodem pro chodce v horní části Poděbradovy ulice
-          rozpracovat předmětnou studii do úrovně projektu a vydání souhlasu s její realizací
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF MěÚ připravit rozpočtové změny pro zrealizování této akce, v případě prozatímního řešení pouhého vyznačení přechodu zajistit potřebné podklady pro vyčlenění finančních prostředků již tento rok
c) starostovi města pokračovat v jednání s majitelem Stavebnin U Nováků
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
c) Dodatky ke smlouvě č. 155/2011 o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu kontejnerových stání, kontrola dohled nad shromažďováním odpadů od občanů
 
Rada města na svém 17. zasedání konaném dne 13. června 2011 odsouhlasila svým usnesením č. 221 uzavření smlouvy „Svoz velkoobjemových kontejnerů (VOK), odpadkových košů, úklid kontejnerových stání a kontrola a dohled nad shromažďováním odpadů od občanů“ (smlouva VOK) mezi městem a společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (TS).
Po dvouměsíčním provozování je potřebné přistoupit k následujícím dvěma úpravám:
1. Na základě upřesnění otvírací doby místa sběrného odpadu („sběrného dvora“) je nutné zvolit správnou výši odměny, neboť kalkulace při uzavírání VOK tuto částku neobsahovala. Taktéž nebyla zahrnuta ani u předchozího provozovatele Městského podniku služeb Kladno, s.r.o. (MPS). Tato společnost ale zaslala ještě koncem minulého roku návrh dodatku ke smlouvě, kde bylo řešeno navýšení částky za obsluhu „sběrného dvora“. Jednalo se o částku 17.000,-Kč měsíčně. Vzhledem ke změně provozovatele na společnost TS nebyl tento dodatek radou města již projednán. Je pochopitelné, že i bez změny provozovatele na Ts by muselo dojít k navýšení částky v rámci této smlouvy, neboť tato činnost nebyla dosud provozovateli hrazena. I přes rozšířenou provozní dobu (každá sobota 9-12 hod., duben – říjen) TS konstatují, že tato částka, tedy 17.000,-Kč měsíčně pokryje náklady na jeho obsluhu.
Platnost a účinnost dodatku od 1.10.2011. TS provozují sběrný dvůr od 1.7.2011. Z tohoto důvodu je potřebné dofinancovat obsluhu sběrného dvora za období červenec, srpen a září a to v částce 17.000,-Kč/měsíc.
 
2. Na místě sběrného odpadu jsou taktéž shromažďovány druhotné suroviny, za které je možné získat finanční odměnu. V srpnu 2011 bylo do poklady města vloženo za železný šrot celkem 16.000,-Kč a v měsíci září 1.400,-Kč za papír.
Je žádoucí aby tyto příjmy byly příjmem města. Z tohoto důvodu je nutné upravit smlouvu dodatkem (dodatek č. 1 ke smlouvě VOK). Změna v článku IV- Práva a povinnosti smluvních stran. Tyto příjmy budou taktéž nově zahrnuty do čtvrtletních výkazů pro společnost EKOKOM, a.s., město tak dále získá další finanční prostředky od této společnosti.
 
Poznámka: Ing. Jan Bureš k tomuto usnesení nehlasoval z důvodu možného střetu zájmů.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 313
 
s o u h l a s í
 
1) s uzavřením dodatku č. 1 k příloze č. 2 smlouvy č. 155/2011 o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu kontejnerových stání, kontrola a dohled nad shromažďováním odpadů od občanů s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o.
2) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 155/2011 o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu kontejnerových stání, kontrola a dohled nad shromažďováním odpadů od občanů s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o.
3) s finanční kompenzací Technickým službám Nové Strašecí,s.r.o. doplatku ceny díla za období červenec, srpen, září ve výši 51.000,-Kč
Texty obou dodatků jsou přílohou tohoto usnesení.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
d) Darovací smlouva – požární automobil CAS MAGIRUS
 
Rada města se předkládá k odsouhlasení darovací smlouva, kterou Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje daruje městu historický požární automobil CAS MAGIRUS. Tento automobil evidovaný jako veterán z roku 1966 užívá SDH Nové Strašecí již 11 let ale pouze jako zapůjčený. Jedná se jediný exemplář v ČR jako ukázka zajímavé techniky a reprezentace hasičských tradic. Členové SDH se o automobil starají bezplatně, je ve velice dobrém stavu. V roce 1998 byl automobil zakoupen tehd. Okresem Rakovník v Německu.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 314
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením darovací smlouva, kterou ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, J. Palacha 1970, Kladno, IČ: 70885371 daruje městu požární automobil CAS MAGIRUS, i.č. RA 449-8/100. Text darovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města darovací smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
e) Soudní spor
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 315
 
b e r e n a v ě d o m í
 
Zahájení soudního sporu ve kterém žalobce xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxžaluje město o částku 39.393,-Kč s příslušenstvím jako náhradu za užívání pozemků žalobce – veřejné prostranství, veřejná zeleň a chodník
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-           zajištění předběžného plánu termínů zastupitelstev města
-          komunikace Na Spravedlnosti
-          zasílání termínů jednání komisí všem členům rady města
-          výjimka z počtu v třídě základní školy
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 19:50 hod.
 
 
 
25. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 3. 10. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.                                                             RNDr. Libuše Vosátková v.r.
 starosta města                                                                         místostarostka města
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 21. 9. 2011

29. 9. 2011 Zobrazit méně

Stránka