Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 27. rady města ze dne 31. 10. 2011

-
Zápis
 
 
                          z 27. zasedání rady města,
                           konaného dne 31. října 2011                         
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
               Mgr. Karel Filip                      - starosta města
               RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
               Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
               Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
               Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
               Bc. Pavel Novák                     - člen rady města

                 

JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
O m l u v e n:
 
                    Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
           
                                
            H o s t é :
 
Ing. Miroslav Čermák           - jednatel TS NS, s.r.o.
                                               (k bodu 5)
Pavel Friebert                         - vedoucí OI
                                                (k bodu 1)
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….       ………………………………………..    
  Bc. Pavel Novák v.r. (14.11.2011)            Ing. Karel Kestner (8.11.2011)
                  
 
 
Program:
 
Zahájení   
1.      Dotační výzvy z Fondů Středočeského kraje
2.      Vybudování zpevněných ploch pod tři kontejnerová stání na separaci odpadu
3.      Ukončení nájmu bytu č. 1/1155 dohodou
4.      Prodloužení platnosti smlouvy
5.      Operační plán zimní údržby místních komunikací města Nové Strašecí 2011-2012
6.      Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – ul. Vojty Kuchynky
7.   Smlouva o předávání údajů o spotřebě vody
8.   Rozšíření odstavných ploch pro parkování Křivoklátská + Topinkova
Různé
Závěr
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města.
Omluven z dnešního jednání je Mgr. Richard Spiegl.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Burešem  
a Mgr. Richardem Spieglem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Bc. Pavla Nováka
a Ing. Karla Kestnera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6 členy rady města
 
 
 
1) Dotační výzvy z Fondů Středočeského kraje
 
Dne 17. 10. 2011 byly na webových stránkách Středočeského kraje zveřejněny dotační okruhy k podávání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje. Jedná se o tyto fondy:
-          Fond sportu, volného času a primární prevence
-          Fond kultury a obnovy památek
-          Středočeský Humanitární Fond
-          Fond cestovního ruchu a podpory podnikání
-          Fond životního prostředí a zemědělství
-          Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Dále byl vyhlášen Fond rozvoje obcí a měst, který je však určen pouze pro obce a města
do 5.000 obyvatel a město Nové Strašecí do něj tedy podávat žádosti nemůže.
U všech výzev je termín podání žádosti o dotaci stanoven do 15. 12. 2011. Maximální dotace je u všech výzev 95 % s minimální spoluúčastí žadatele 5 %.
Odbor investic zpracoval návrhy projektů pro jednotlivé výzvy. Protože žadatelem
u některých výzev mohou být i TSNS, s. r. o., školy, SDH, sportovní subjekty, informoval OI o vypsaných dotačních výzvách také ředitele školy Mgr. Hajného, p. Nováka z SDH Nové Strašecí, pracovnice Městské knihovny, na poradě vedení úřadu jednatele
TSNS, s. r. o., Ing. Čermáka.
V rámci jednoho fondu může každý žadatel podat pouze jednu žádost, jeden žadatel však může podat žádosti do více fondů.
K podání žádostí zejména u stavebních projektů (např. park U Izidora, vodovod, stavební úpravy tělocvičen, oprava kapliček) příprava projektu vyžaduje delší čas a při výběru toho kterého projektu je nutné prověřit časovou realizovatelnost, tj. zda u projektu lze kvalitně připravit žádost včetně veškerých požadovaných příloh k datu 15. 12. 2011).
Zpracovaný přehled možných projektů k podání žádostí předkládáme radě města k projednání.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 346
 
I.   s o u h l a s í
s přípravou žádostí o dotace:
-          z Fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt: „Rekonstrukce osvětlení haly BIOS“
-          z Fondu kultury a obnovy památek na projekt: „ Kaple Sv. Izidora – rekonstrukce vnitřního oltáře a dřevěných prvků“
-          ze Středočeského Humanitárního Fondu na projekt: „Cvičební prvky pro seniory“
-          z Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání na projekt: „Propagační materiály“
-          z Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt: „Dostavba vodovodu“
-          z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt: „Rekonstrukce zásahového vozidla – škoda 706 kompletní oprava“
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit přípravu žádostí o dotace a následně předložit je radě města ke konečnému projednání
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
2) „Vybudování zpevněných ploch pod dvě kontejnerová stání na separaci odpadu“
1)        v ul. Aloise Jiráska u trafostanice – plocha 39 m2, parc. č. 217/8 v kat. území Nové Strašecí,
2)        v Husově ul. naproti čp. 674 – 29 m2, parc. č. 1307/4 v kat. území Nové Strašecí.
 
V rámci grantového řízení z Fondu ASEKOL město obdrželo příspěvek ve výši 60.000,- Kč na vybudování zpevněných ploch pod tři kontejnerová stání na separaci odpadu:
1)   v Křivoklátské ul. u trafostanice – plocha 38 m2, parc. č. 306/166 v kat. území
      Nové Strašecí,
2)   v ul. Aloise Jiráska u trafostanice – plocha 39 m2, parc. č. 217/8 v kat. území
      Nové Strašecí,
3)   v Husově ul. naproti č. p. 674 – 29 m2, parc. č. 1307/4 v kat. území Nové Strašecí.
 
O podání žádosti do grantového řízení fondu ASEKOL bylo opakovaně informováno zastupitelstvo města v bodu „různé“ – Příprava a realizace projektů ROP a OPŽP a dotace z ostatních fondů. Dle žádosti o příspěvek v grantovém řízení byly náklady projektu vyčísleny na 147.000,- Kč s tím, že vlastní příspěvek z Fondu ASEKOL měl činit 102.900,- Kč, spoluúčast města ve výši 30 % by pak dělala 45.000,- Kč.
Na základě darovací smlouvy č. 2011032 byl z Fondu ASEKOL městu poskytnut příspěvek pouze 60.000,- Kč.
Odbor investic MěÚ zajistil cenovou poptávku na dodavatele stavby vybudování zpevněných ploch pod tři kontejnerová stání na separaci odpadu – viz kopie protokolu o posouzení
a hodnocení nabídek v příloze. Nejvýhodnější cena byla nabídnuta ze strany Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o. – 119.700,- Kč bez DPH, DPH = 23.940,- Kč, cena včetně DPH činí 143.640,- Kč.
Z důvodu poskytnutí nižšího než žádaného příspěvku z Fondu ASEKOL tak vznikl požadavek na větší dofinancování ze strany města – místo částky 45.000,- Kč by spoluúčast města činila 83.640,- Kč. Pokud se město rozhodne nezvyšovat finanční spoluúčast v projektu, tj. dofinancovat jen 30 % k poskytnutému příspěvku (příspěvek 60.000,- Kč + spoluúčast města 25.714,- Kč), muselo by dojít k úpravě počtu budovaných zpevněných ploch pod kontejnerová stání na separaci odpadu, tj. místo tří by se realizovala pouze dvě.
S Mgr. Holinkou ze společnosti ASEKOL byla rovněž konzultována připomínka komise
pro problematiku sídlišť (posunutí místa stání vedle stání na komunální odpad u trafostanice v ul. Křivoklátská). Mgr. Holinka připustil tuto možnost, jelikož dojde k posunu stání max.
o 20 m, i když dojde ke změně parcelního čísla. V případě realizace stání na tomto místě bychom po zvážení všech okolností doporučovali realizovat ho mimo projekt, v jednotné úpravě se stáním na komunální odpad. Jelikož projekt s demolicí současného betonového stání nepočítá, došlo by tímto k navýšení nákladů, se kterými nebylo počítáno. Vyřazení tohoto stání z projektu je dle informací od Mgr. Holinky možné za podmínky dodržení 30% spoluúčasti města. Tato by byla dodržena i při realizaci stání č. 2 a 3 v navrhovaném rozsahu a nedošlo by ke krácení dotace.
Stání č. 2 v ul. Aloise Jiráska u trafostanice bylo navrženo pro stání šesti kontejnerů (papír, sklo, plast, elektroodpad, + 2 místa na kontejnery na papír a plast z důvodu častého přeplňování a rozvoje lokality s výstavbou rodinných domů). Pro samotné stání kontejnerů by byla dostačující šíře 2 m místo navrhovaných 3,6 resp. 3,8 m. Stání bylo navrženo tak, aby bylo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací na rekonstrukci ul. Aloise Jiráska (viz příloha), kde je v celé ploše před trafostanicí projektována betonová zámková dlažba. Plocha stání navazuje na současnou asfaltovou plochu a při realizaci projektu rekonstrukce komunikace bude oddělovat plochu před trafostanicí od komunikace pro pěší (chodník).
Z tohoto důvodu OI MěÚ navrhuje radě města schválit předmětnou stavební akci v rozsahu
2 stání (v ulici Husova naproti čp. 674  a Aloise Jiráska u trafostanice) a současně uložit tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s finančním odborem a odborem investic připravit
na nejbližší jednání zastupitelstva rozpočtovou změnu ve výši 33.336,- Kč na dofinancování výše uvedené stavební akce.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č.   347
 
I. s ch v a l u j e
realizaci stavební akce „Vybudování zpevněných ploch pod dvě kontejnerová stání na separaci odpadu“:
1)   v ul. Aloise Jiráska u trafostanice – plocha 39 m2, parc. č. 217/8 v kat. území
      Nové Strašecí,
2)   v Husově ul. naproti č. p. 674 – 29 m2, parc. č. 1307/4 v kat. území Nové Strašecí
za cenu 93.336,- Kč včetně DPH, s termínem výstavby ve 4. čtvrtletí 2011 (s příspěvkem
z Fondu ASEKOL 60.000,- Kč), dodavatelem stavby budou Technické služby
Nové Strašecí, s. r. o.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s finančním odborem a odborem investic připravit
na nejbližší jednání zastupitelstva rozpočtovou změnu ve výši 33.336,- Kč k na financování stavební akce „Vybudování zpevněných ploch pod tři kontejnerová stání na separaci odpadu“.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
3) Ukončení nájmu bytu č. 1 v Havlíčkova č. p. 1155 
 
Pan xxxxxx podal dne 12. 10. 2011 žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 2/142/95 ze dne 1. 7. 1995 na byt č. 1 v č. p. 1155 v Havlíčkově ul., Nové Strašecí, dohodou
ke dni 30. 11. 2011. Jedná se o byt 1 +3 s příslušenstvím, podlahová plocha 101,40 m2.
Pan xxxxx tedy nepodal výpověď z nájemní smlouvy.
Odbor investic prověřil, že pan xxxxxxnedluží na nájemném, současně není známo porušování povinnosti spojených s užíváním nájemního bytu. Odbor investic MěÚ však navrhuje radě města žádosti nevyhovět, jelikož z hlediska zájmů města není důvodné ukončovat nájemní vztah dohodou předčasně se ztrátou na nájemném.
 
Po projednání rada města přijala
 
 
U s n e s e n í č. 348
 
I.   n e s o u h l a s í
 
s uzavřením dohody o ukončení nájemního vztahu dle nájemní smlouvy č. 2/142/95
ze dne 1. 7. 1995 na byt č. 1 v čp. 1155 v Havlíčkově ul., Nové Strašecí, s nájemcem panem xxxxxxxxx, ke dni 30. 11. 2011.
 
II. b e r e   n a   v ě d o m í
 
výpověď z nájmu bytu č. 1/1155 v Havlíčkově ulici k datu 31. 1 .2012 s tím, že pokud dojde k obsazení tohoto bytu novým nájemcem ve výpovědní lhůtě, bude nájemní vztah ukončen dohodou dříve.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
4) Prodloužení platnosti smlouvy
 
V souladu s usnesením ZM č. 199 ze dne 16. 12. 2009 byla mezi městem Nové Strašecí, jako budoucím prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 881-882, Křivoklátská 882, Nové Strašecí, IČ 264 33 664, jako budoucím nabyvatelem, uzavřena dne 20. 1. 2010 „Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nebytového prostoru z majetku města“. Předmětem smlouvy je prostor bývalé uhelny o ploše cca 78 m2, která je částí nebytové jednotky
č. 882/31 zapsané v KN jako vlastnictví města na LV č. 2553 s podílem 95/1000
na společných částech budovy čp. 881-2 a pozemku st.p. 1348. Kopie smlouvy evidované pod č. 25/2010/OI je přílohou této zprávy.
Smlouvou se budoucí nabyvatel zavázal připravit veškeré listiny pro zápis změny vlastnictví k nebytovému prostoru tak, aby převod vlastnictví byl ukončen do 2 let
od uzavření smlouvy, t.j. do 20. 1. 2012. 
Dopisem ze dne 8. 9. 2011 požádalo SVJ čp. 881-882 o prodloužení platnosti této smlouvy o smlouvě budoucí z důvodu, že současná legislativa neumožňuje převod části jednotky. Podstata legislativního problému spočívá v tom, že společenství chce předmětné prostory „koupit“ jako celek a nikoliv podílově, což současné zákony neumožňují. Již delší dobu je avizována změna zákona č. 72/1994 Sb., „o vlastnictví bytů.
Podle ujednání ve smlouvě (čl. IV. odst. 3) souhlasí budoucí převodce s tím, aby budoucí nabyvatel nebytový prostor do doby převodu vlastnictví užíval bezúplatně. Prostor, který je předmětem smlouvy byl budoucímu nabyvateli předán do užívání dne 20. 1. 2011 předávacím protokolem. SVJ prostory na své náklady upravilo a jsou užívány pro potřeby obyvatel domu. Podle prohlášení budoucího nabyvatele ve smlouvě, nebude prostor užíván komerčně.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 349
 
d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í    č. ........
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 25/2010/OI ze dne 20. 1. 2010, kterým se prodlužuje platnost smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nebytového prostoru - části jednotky
č. 882/31 ( bývalá uhelna u kotelny) do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu Křivoklátská 881-882, Nové Strašecí, IČ: 264 33 664 do 31. 12. 2014.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o převodu nebytového prostoru z majetku města podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
5) Operační plán zimní údržby místních komunikací města Nové Strašecí - 2011 - 2012
 
Na základě obecně právních předpisů a zákona č.13/1997 „o pozemních komunikacích“
a jeho novel, z nichž poslední je zákon 152/2011 Sb. a vyhláška č. 104/97, kterou se provádí zákon o místních komunikací ve znění pozdějších změn předpisů,  je ve smyslu výše citovaných zákonů „odpovědnou osobou“ za sjízdnost místních komunikací společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí.
K provádění souvisejících činností je zpracován „odpovědnou osobou“ Operační plán zimní údržby města, který na každé nastávající zimní období schvaluje rada města Nové Strašecí na svém řádném zasedání
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 350
 
I. s c h v a l u j e
 
Operační plán zimní údržby místních komunikací na rok 2011-2012
Text operačního plánu je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi a místostarostce města tento plán podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
6) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene -
stavba: Prodloužení vodovodu a kanalizace pro 2 RD v ul. Vojty Kuchynky
 
Firma Čestav, s.r.o. podala dne 17. 10. 2011 žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k ošetření umístění vodovodního a kanalizačního vedení, včetně přípojek pro dva rodinné domy v pozemcích města parc.č. 2118/1, 207/105 a 207/199.
(pokračování ul. Vojty Kuchynky). Podle projektové dokumentace bude provedeno prodloužení stávajících rozvodů, a to kanalizace PVC DN 300 v délce 36 m a vodovodu PE DN 100 v délce 35 m.
Jedná se o standardní postup při ošetření stavby na pozemku města, který vyžadují současné právní předpisy (stavební zákon). Obsah návrhu smlouvy a její podmínky jsou v souladu s běžnou praxí a usnesením RM č. 383/2008, kterým byla stanovena výše náhrady za zřízení věcných břemen. Předmětem smlouvy je i závazek budoucího oprávněného projednat s městem možnost převodu vlastnického práva ke stavbám, které jsou předmětem smlouvy.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 351
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí   o zřízení věcného břemene pro oprávněného - společnost ČESTAV, s.r.o. se sídlem v Novém Strašecí , ul. Jiřího Šotky 1180,
IČ 475 49 467 spočívajícího v právu umístění, provozování a údržby kanalizace a vodovodu včetně přípojek pro 2 RD  na částech pozemků parc.č. 2118/1, 207/105 a 207/199 
v k.ú. Nové Strašecí ve vlastnictví města Nové Strašecí, jako strany budoucí povinné z věcného břemene v rozsahu dle projektové dokumentace stavby .   
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
7) Smlouva o předávání údajů o spotřebě vody
 
V našem městě probíhá převážně fakturace výše stočného dle skutečného odběru pitné vody z vodovodního řadu. Provozovatelem vodovodního řadu je společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) V zájmu efektivního předávání údajů o množství odebrané vody je potřebné s touto společností uzavřít smlouvu o předávání údajů o spotřebě vody. Tato data budou zasílána SVAS po provedených odečtech provozovateli kanalizační sítě společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Na základě těchto dat bude probíhat fakturace stočného odběratelům. Cena za jeden odečet je stanovena ve výši 4,- Kč bez DPH a bude hrazena provozovatelem (TSNS).
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 352
 
I. s c h v a l u j e
 
smlouvu o předávání údajů o spotřebě vody mezi městem Nové Strašecí jako odběratel, společností Středočeské vodárny, a.s. jako dodavatel a společností Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. jako odběratelem pověřená osoba
Text smlouvy je přílohou k tomuto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
 
8) Rozšíření odstavných ploch pro parkování Křivoklátská + Topinkova
 
Komise pro problematiku sídlišť na svém 4. jednání dne 18. 11. 2011 projednávala nedostatečnou kapacitu parkovacích míst pro obyvatele sídliště zahrnující ulice
Křivoklátská a Topinkova a žádá radu města o prověření možnosti rozšíření odstavné plochy pro parkování na dalším pozemku města parc. č. 310/8, který má výměru 1705 m2
(rozměr cca 25 x 80 metrů).
Komise navrhuje zřízení prozatímní odstavné plochy, jejíž vybudování by nemělo být finančně příliš náročné. Zároveň navrhuje zachovat dostupnost této prozatímní odstavné plochy pouze z ulice Křivoklátská a zachovat uzavření plochy z ulice Čs. armády. Součástí zřízení prozatímní odstavné plochy by byly zemní práce zajišťující přístup, povrch z válcované drtě, oplocení lemující odstavnou plochu, aby nebyl umožněn vstup na sousední pozemky a vybudování několika nových světelných bodů. Komise žádá radu o zajištění přibližné kalkulace na zřízení této odstavné plochy a to ve smyslu funkční a ekonomicky nejméně nákladné varianty. Komise dále projednávala varianty možného zpoplatnění stávajících placených i neplacených míst a po dalším projednání a s ohledem na možnost rozšíření parkovacích míst návrh předloží radě města.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 353
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru investic prověřit možnost zřízení odstavné plochy pro parkování na par.č. 310/8  a zpracovat pro radu města přibližnou kalkulaci nákladů
při vzniku odstavné plochy pro parkování pro osobní vozidla.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů zastupitelstva města
 
 
Různé
 
a) Žádost o slevu nájemného
 
Dne 19. 10. 2011 byla na MěÚ doručena žádost Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí
o snížení nájemného za prostory bývalé restaurace v Novostrašeckém kulturním centru
dne 6. 1. 2012. Plné nájemné za tyto prostory by činilo 1.500,-Kč, Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí žádá radu města o 100% slevu z nájemného
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 354 
 
s o u h l a s í
 
se snížením nájemného Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí o 500,-Kč, tedy na částku 1.000,-Kč za pronájem bývalé restaurace Novostrašeckého kulturního centra dne 6. 1. 2012.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
b) Žádost o finanční příspěvek
 
Dne 21. 10. 2011 byla na MěÚ doručena žádost ředitele Muzea T.G.M. Rakovník
Mgr. Františka Povolného o finanční příspěvek na topení pro muzeum v Novém Strašecí. Ředitel ve své žádost uvádí, že jejich instituce se nachází delší domu ve složité ekonomické situaci a mají problém s výdaji za energie, především topení. Žádá proto radu města o příspěvek na topení ve výši 20.000,-Kč
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 355
 
n e s o u h l a s í
 
s finančním příspěvkem 20.000,-Kč pro Muzeum T.G.M. Rakovník na úhradu částečných výdajů za topení pro pobočku muzea v Novém Strašecí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          Technické služby Nové Strašecík, s.r.o. – ekonomická situace
-          Info jednatele TSNS, s.r.o. Ing. Bureše o případném pronájmu haly v areálu „bývalého Hamira“ kynologům
-          Předávání vyznamenání – 17. Listopadu 2011
-          Info o snížení příspěvku na státní správu od ministerstva práce a sociálních věcí
-          Stanoviska k posudku Ing. Josefa Farky – Enes
-          Info o anketě pro občany – komise pro informovanost a komunikaci
-           
 
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 21:40 hod.
 
 
 
28. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 14. 11. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.                                                             RNDr. Libuše Vosátková  v.r.
 starosta města                                                                         místostarostka města
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 2. 11. 2011

15. 11. 2011 Zobrazit méně

Stránka