Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 29. rady města ze dne 28. 11. 2011

.

Zápis
 
 
z 29. zasedání rady města,
konaného dne 28. listopadu 2011
 
 
P ř í t o m n i :
                                
 Mgr. Karel Filip                       - starosta města
RNDr. Libuše Vosátková      - místostarostka města
Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 H o s t :
 
Mgr. Stanislav Hajný        - ředitel ZŠ a MŠ J.A.Komenského
                          (k bodu 2, 4)
Václav Horáček                     - vedoucí OF
                                               (k bodu 1)
Pavel Friebert                         - vedoucí OI
                                                 (k bodu 8)
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….    ………………………………………..    
Mgr. Richard Spiegl v.r. (5.12.2011)          Ing. Karel Kestner v.r. (5.12.2011)
 
                 
Program:
 
Zahájení   
1.      Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2014
2.      Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy J.A.Komenského
3.      Změna OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom.odpadu
4.      Změna zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy J.A.Komenského
5.      Prodej bytu č. 972/9 Žižkovo nám.
6.      Žádost o přidělení bytu č. 2/1155- Havlíčkova ulice
7.      Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
8.      Žádost o vymezení částí pozemků parc.č. 419/1 a 416/3 pro účely vybudování dětského hřiště
9.      Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů
10. Smlouva o smlouvě budoucí-zřízení věcného břemene nový kNN, kVN a TS –lokalita 26 RD
11. Smlouva o smlouvě budoucí –zřízení věcného břemene, vedení vodovod.řadu, splaškové a dešťové kanalizace
12. Smlouva o smlouvě budoucí-zřízení věcného břemene pro stavbu p.č.398/5,6,7 nový kNN
13. Smlouva o smlouvě budoucí-zřízení věcného břemene pro stavbu p.č.1709/10 nový kNN
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Burešem
a Bc. Pavlem Novákem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Mgr. Richarda Spiegla
a Ing. Karla Kestnera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 členy rady města
 
 
 
1) Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2014
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 372
 
b e r e    n a    v ě d o m í
 
návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu do roku 2014
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 se zdržel hlasování (Ing. Karel Kestner)
 
2) Výroční zpráva Základní a mateřské školy J.A.Komenského Nové Strašecí
 
 
 U s n e s e n í č. 373
 
b e r e n a   v ě d o m í
 
výroční zprávu Základní a mateřské školy J.A.Komenského v Novém Strašecí, která je přílohou k tomuto usnesení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
3) Změna OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
OZV č. 4/2011 o místním poplatku za komunální odpad je účinná od 1.3. t.r. a při jejím uplatňování se ukázalo vhodné, některá ustanovení změnit:
1. Sazba poplatku
Od roku 2012 je stanoven poplatek ve výši 492,- Kč (480,- v roce 2011), který se sazbou shoduje s poplatkem ze psů. Lze předpokládat, že vzniknou problémy s identifikací plateb
u poplatníků, kteří využijí bezhotovostní platbu převodem nebo složenkou a uvedou chybný nebo žádný variabilní symbol. Další problém vzniká při platbách v pokladně MěÚ v hotovosti potřebou většího množství mincí. MěÚ navrhuje proto výši poplatku změnit
na 500,- Kč. V případě dělení poplatku podle počtu měsíců, lze podíl zaokrouhlovat
ve smyslu ust. 146 daňového řádu (zák. č. 280/2009 Sb.) na celé koruny nahoru.
2. Splatnost poplatku
Velký počet neplatičů poplatku uvádí jako důvod jeho nezaplacení, že čekají na zaslání platového výměru. MěÚ proto navrhuje doplnit ustanovení čl. 5 o slova „bez vyměření“.
3. Osvobození od poplatku
Novým zákonem o místních poplatcích byl s platností od 1. 1. 2011 vypuštěn § 16, který umožňoval na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek zcela nebo z části prominout. Jakákoliv úleva, či prominutí poplatku musí být proto dnes upraveno výslovně
ve vyhlášce. Praxe ukazuje, že častým důvodem takové žádosti je situace, kdy občan města se na tomto trvalém bydlišti nezdržuje a poplatek hradí v jiné obci. Tato úleva se sice přesto praktikuje, ale na doporučení dozorového orgánu je nutné v tomto smyslu vyhlášku doplnit, tedy o tom, že osvobozen je ten poplatník, který pobývá mimo trvalé bydliště a předloží doklad, že poplatek platí v jiné obci.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 374
 
 n a v r h u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2011 tohoto znění:
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 7/2011
kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne 21. 12. 2011 usnesením
č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Nové Strašecí č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:
 
a) v čl. 5 Splatnost poplatku odst. 1 se v prvé řádce za slovo splatný vkládá text …bez vyměření…,
b) v čl. 6 Osvobození a úlevy odst. 1 se vkládá nové písmeno f) tohoto znění:
    f) Osoby pobývající mimo trvalé bydliště na základě předložení dokladu o zaplacení
        poplatku v jiné obci.
 
Čl. 2
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Ing. Jan Bureš)
 
 
 
 
4) Změna zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Novém Strašecí (ZŠ)
 
V souvislosti se změnami v užívání a správě některých budov ZŠ – „klub“ Na Kocourku
čp. 1150 zpět pod město, III. MŠ čp. 887 v Tovární ulici a škola čp. 213 (bývalá zvláštní) zpět pod ZŠ – je vhodné též upravit zřizovací listinu ZŠ tak, že v čl. 5 „Vymezení majetku“ by byl vyjmenován nemovitý majetek města, který je svěřen ZŠ k zabezpečení její činnosti. Dnes je v listině pouze odkaz na inventarizaci k 31. 12. 2008, která není aktuální a jedná
se o inventarizaci ZŠ, nikoliv inventarizaci provedenou městem, resp. MěÚ.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 375
 
I. n a v r h u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení:
 
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
 
změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Novém Strašecí tak, že:
 
a) článek 5 se nahrazuje tímto textem:
 
Článek 5
 
5.1.Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek k zabezpečení činnosti organizace:
    a) nemovitý majetek představující stavby čp. 209 (základní škola)
        na st.parc.č. 201, čp. 213 (základní škola) na st.pac.č. 197, čp. 1140 
        (varna a jídelna) na st.parc.č. 64, čp. 660 (I. MŠ) na st.parc.č. 756, čp. 723 
        (II. MŠ) na st.parc.č. 1145, čp. 887 (III. MŠ) na st.parc.č. 1382 a čp. 938 
        (IV. MŠ) na st.parc.č. 1488 a pozemky č. 201, 202/1, 202/2,198, 197, 64, 66,
        122/3, 756, 419/1, 1145, 29/2, 29/5, 1382, 862/1, 1488 a 217/8
         v k.ú. Nové Strašecí.
     b) movitý majetek vymezený řádnou inventarizací k 31.12.208
 
5.2. Kromě v tomto článku uvedeného majetku neužívá organizace ke svému hospodaření
       žádný jiný majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele
 
b) v článku 7 se vypouští odstavec 7.5.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
5) Prodej bytu č. 972/9 v č.p. 972 Žižkovo nám.
 
Rada města svými usneseními č. 317 ze dne 3. 10. 2011 schválila zveřejnění záměru prodeje předmětného bytu, který je volný po ukončení nájemního vztahu. Byt byl nabídnut k prodeji také prostřednictvím realitní kanceláře za minimální kupní cenu 1.400.000,- Kč. Jedná se
o byt o velikosti 4 + 1 (91,2 m2) ve 3. nadz. podlaží. Realitní kanceláří byli zajištěni kupující – manželé xxxxxxx, kteří nabízí kupní cenu v požadované výši, kterou uhradí takto: 420.700,- Kč (z toho 50.000,- záloha složená do úschovy realitní kanceláři) do 10 dnů
od podpisu kupní smlouvy a 979.300,- Kč prostřednictvím hypotečního úvěru poskytnutého Hypoteční bankou po podání návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch banky. Návrh
na vklad vlastnického práva bude podán až po uhrazení celé kupní smlouvy, do té doby bude kupní smlouva v úschově u prodávajícího – města.
Současně s kupní smlouvou město uzavře zástavní smlouvu na předmětný byt do doby, než kupující nabudou k bytu vlastnické právo. V tom okamžiku závazky ze zástavní smlouvy přejdou na nové vlastníky.
Radě města se předkládá tento prodej doporučit ke schválení zastupitelstvem města, neboť výhodnější nabídka dosud učiněna nebyla. S ohledem na nepříznivý pohyb cen na trhu s byty, kdy předmětný byt má původní vybavení a původní okna, se tato kupní cena jeví jako výhodná. Byt již město nabízí k prodeji od začátku roku.
Z kupní ceny obdrží realitní kancelář odměnu ve výši 3,5%.
Se záměrem prodeje tohoto bytu byli seznámeni občané v souladu s ust. § 39
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích vyvěšením na úřední desce od 24. 10. 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 376
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í   č.
 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
a) prodej bytové jednotky, a to bytu č. 972/9 (4+1) v domě čp. 972 Žižkovo náměstí,
Nové Strašecí se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 971 a 972
a pozemku st.parc.č. 1591 v k.ú. Nové Strašecí manželům xxxxxxxx a xxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx za kupní cenu 1.400.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru. Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
b) zástavu nemovitosti, a to bytové jednotky č. 972/9 (4+1) v domě čp. 972 Žižkovo náměstí, Nové Strašecí se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 971 a 972
a pozemku st.parc.č. 1591 v k.ú. Nové Strašecí k zajištění pohledávky zástavního věřitele, kterým je Hypoteční banka, a.s. za dlužníky, kterými jsou manželé xxxxxxx
a xxxxx ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 979.300,- Kč s tím, že povinnosti ze zástavní smlouvy přecházejí na kupující okamžikem nebytí jejich vlastnického práva k bytové jednotce.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní a zástavní smlouvu
 
RM dále:
 
II. s c h v a l u j e
 
uzavření zprostředkovatelské smlouvy s realitní kanceláří NOVA REALITY, Nádražní 78, Nové Strašecí, IČ: 681 40 525 na prodej bytu č. 972/9 Žižkovo náměstí v Novém Strašecí
za minimální kupní cenu 1.400.000,- Kč za provizi 3,5% z dohodnuté kupní ceny. Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
III. u k l á d á
 
starostovi města podepsat zprostředkovatelskou smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
6) Žádost o přidělení bytu č. 2 v Havlíčkově ulici čp. 1155 – pan xxxxxxxx
 
Dne 19. 9. 2011 požádal pan xxxxxx, tohoto času bytem xxxxxxxx (nejedná se o byt města), o přidělení městského bytu velikosti 3+1. Pan xxxxx je ženatý a má jedno dítě ve věku 13 let.
Odbor investic MěÚ nabídl panu xxxxxxx byt č. 2 v Havlíčkově ulici čp. 1155 (pojišťovna). Jedná se o byt po panu xxxxxx, kterému skončí nájemní vztah
ke dni 31. 12. 2011. Pan xxxxxxx si byt prohlédl, seznámil se s jeho stavem a projevil
o něj zájem.
Celková plocha bytu je 155,7 m2. V bytě je regulované nájemné. Základní nájemné je ve výši 9.646 Kč, po započtení slevy 20 % je nájemné pro rok 2011 ve výši 7.717,- Kč. V roce 2012 bude základní nájemné snížené pouze o 10 % a po slevě tedy bude ve výši 8.682 Kč. Při prohlídce bytu požádal pan xxxxxxxxxx o jeho přidělení od 1. 1. 2012.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 377
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem bytu č. 2 v Havlíčkově ulici čp. 1155 v Novém Strašecí manželům xxxxxxxxx toho času bytem xxxxxxxxxx, na dobu neurčitou od 1. 1. 2012.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
                                                                   
7) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
 
Dne 10. 11. 2011 požádala paní xxxxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 10 v bytovém domě v ulici Ke Stadionu čp. 645 v Novém Strašecí. Jedná se o byt
o velikosti 1+1.
Paní xxxxxx má nájemní smlouvu vedenou pod číslem 229/2008 na dobu určitou, dodatky postupně prodlouženou do 31. 12. 2011. Nájemní smlouva je prodlužována dodatky na základě žádostí paní xxxxxxx a schválení radou města, vždy o půl roku. Dodatek č. 6 byl schválen radou města usnesením č. 185 ze dne 16. 5. 2011. Dle zjištění odboru investic paní xxxxxxxxxx  nedluží na nájemném.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 378
 
I.   s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 229/2008 na byt č. 10 v bytovém domě
v ulici Ke Stadionu čp. 645 v Novém Strašecí s paní xxxxxxx, dodatek č. 7 k nájemní smlouvě se bude týkat prodloužení nájemního vztahu do 30. 6. 2012.
Text dodatku nájemní smlouvy č. 7 je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek č. 7
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
8) Žádost o vymezení částí pozemků parc. č. 419/1 a 416/3 v kat. území Nové Strašecí pro účely vybudování dětského hřiště – společenství vlastníků bytového domu čp. 1032, 1033 a 1034 v Zahradní ul.
 
Na MěÚ byla dne 7. 9. 2011 doručená žádost společenství vlastníků bytového domu
čp. 1032, 1033 a 1034 v Zahradní ul., v zastoupení xxxxxx, na vymezení částí pozemků parc. č. 419/1 a 416/3 v kat. území Nové Strašecí pro účely vybudování dětského hřiště, na dobu minimálně 15 let. V žádosti je dále uvedeno, že výše nákladů, harmonogram a případná spoluúčast MěÚ na vybudování dětského hřiště budou dohodnuty po schválení záměru.
Pan xxxxxxxx následně projednával podanou žádost na odboru investic ústně
a na základě tohoto projednání poté doplnil mapové podklady se zákresem záměru. Při tomto projednání bylo zmíněno ze strany žadatelů několik variant řešení:
-          souhlas města s využitím předmětných pozemků k vybudování dětského hřiště, bez další spoluúčasti města,
-          souhlas města s využitím předmětných pozemků k vybudování dětského hřiště
s finanční spoluúčastí města,
-          převzetí záměru městem, které by v dotčené lokalitě dětské hřiště vybudovalo.
S uvedenými variantami také souvisí veřejná přístupnost vybudovaného dětského hřiště, jeho případné oplocení a řešení údržby pozemků v takovém případě, následná údržba, řešení oprav a obnovy. A v neposlední řadě také majetkové uspořádání v případě finanční spoluúčasti města na jeho realizaci.
Záměr vybudování dětského hřiště předpokládá dle žádosti využití výše uvedených pozemků parc. č. 419/1 a 416/3 v kat. území Nové Strašecí v majetku města. Dle doplněného zákresu záměru je uvažováno i s využitím části pozemku parc. č. 416/4 v kat. území Nové Strašecí, také v majetku města. Převážná část pozemku parc. č. 419/1 je využita na oplocenou zahradu sousedící mateřské školy, část pozemku je využita jako komunikace a parkovací plocha
u bytového domu žadatelů. Dle územního plánu je funkční využití pozemku zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační. Pozemky parc. č. 416/3 a 416/4 tvoří okolí bytového domu žadatelů, dle územního plánu je funkční využití pozemků čistě obytné území (vícepodlažní bytové domy). Z pohledu územního plánu města tedy předložený záměr není s územním plánem v rozporu.
Při rozhodování o předloženém záměru navrhuje OI MěÚ radě města zvážit také tyto okolnosti:
-          Město nemá zpracovánu žádnou koncepci budování dětských hřišť na území města. Aspekty počtu dětských hřišť, jejich umístění a rozsahu (velikosti, vybavení) budou mít zcela zásadní vliv na rozpočet města z pohledu zajištění provozování dětských hřišť, zajištění nutných oprav a také obnovy hracích prvků, dopadových ploch
a doplňkových konstrukcí (zejména u hracích prvků, které nejsou vyrobeny z akátu,
a pískovišť, je životnost těchto prvků omezená na dobu cca 10 let, samozřejmě je životnost odvislá také od údržby). Jelikož požadavků na budování dětských hřišť přibývá, lze považovat vypracování takové koncepce za žádoucí zejména z hlediska komplexnosti posuzování, rozhodování a ekonomičnosti.
-          Budování předmětného dětského hřiště – jakoukoliv formou – by mělo být koordinováno s řešením parkování u polikliniky. Kolize může nastat ve využití části předmětných pozemků. Na zvýšení kapacity parkoviště pod poliklinikou je zatím zpracována pouze jednoduchá dispoziční studie (řešící i parkování u bytového domu čp. 1032, 1033 a 1034). Pokud by se konečné řešení od ní nemělo zásadně odlišovat, lze konstatovat, že oba záměry je možné bez větších obtíží koordinovat. OI MěÚ se však domnívá, že řešení parkování u polikliniky musí mít z pohledu veřejného zájmu prioritu.
 
Na základě výše uvedeného OI MěÚ navrhuje radě města vzít na vědomí předložený záměr vybudování dětského hřiště u bytového domu čp. 1032, 1033 a 1034 v Zahradní ul., do doby zpracováním koncepce dětských hřišť na území města.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 379
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost společenství vlastníků bytového domu čp. 1032, 1033 a 1034 v Zahradní ul., v zastoupení xxxxxxxxxx, na vymezení částí pozemků parc. č. 419/1 a 416/3
v kat. území Nové Strašecí pro účely vybudování dětského hřiště
 
II. u k l á d á
 
starostovi města vyvolat společné jednání se společenstvím vlastníků bytového domu
čp. 1032, 1033 a 1034 za účelem posouzení dvou koncepcí – hřiště x parkoviště, s termínem
do konce února 2012.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
9) „Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“
 
V rámci vylepšení systému sběru vytříděných složek komunálního odpadu město na jaře roku 2011 požádalo firmu ASEKOL, s. r. o. o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů, která by spočívala v umístění tří kontejnerů na elektroodpad na třech lokalitách ve městě Nové Strašecí. Jako nejvhodnější místa byla, z hlediska hustoty sítě zpětného odběru elektrozařízení, vybrána tato stání
na separaci odpadu:
 
1) v Křivoklátské ul. („u bytového domu čp. 929 “) – v kat. území Nové Strašecí,
2)   v ul. Aloise Jiráska („u trafostanice“) – v kat. území Nové Strašecí,
3)   v Husově ul. („naproti čp. 674“) – v kat. území Nové Strašecí.
 
Společnost ASEKOL, s. r. o. evidovala žádost města a přislíbila spolupráci v nejbližším možném termínu, jelikož všechny kontejnery na elektroodpad měla již rozmístěné.
11. listopadu zaslal Mgr. Holinka z firmy ASEKOL, s. r. o. návrh smlouvy o spolupráci
při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů. Předmětem smlouvy je rozmístění tří stacionárních kontejnerů na výše zmíněná kontejnerová stání. Svoz těchto nádob bude zajišťovat společnost ASEKOL, s. r. o. v pravidelných intervalech, případně na upozornění města. Město se touto smlouvou zavazuje zajistit možnost bezplatného umístění kontejnerů na výše zmíněných místech, oznamovat poškození nebo odcizení kontejnerů, informovat občany o zřízení těchto odběrných míst a další
dle čl. III této smlouvy.
Umístění kontejnerů souvisí s poskytnutím dotace z Fondu ASEKOL na vybudování zpevněných ploch stání kontejnerů na separovaný odpad v ulici Aloise Jiráska a Husova,
ve smyslu usnesení rady města č. 347. Kontejnery budou umístěny na těchto nově budovaných stáních. V ulici Křivoklátská bude kontejner umístěn na současném stání kontejnerů (viz příloha).
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č.   380
 
I. s c h v a l u j e
 
smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů s firmou ASEKOL, s. r. o. se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČ: 27373231.
Text smlouvy je přílohou k tomuto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
10) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí lok. 26RD – nový kNN, kVN a TS“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí lok. 26RD – nový kNN, kVN a TS.
Stavba je podložena smlouvou o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120639393 mezi ČEZ Distribuce a.s. a Občanským sdružením  - Na Pískách, Křivoklátská 829, 271 01 Nové Strašecí.
Má být připojeno na třífázový proud 26 stavebních parcel a zřízen zapínací bod veřejného osvětlení.
Dodávka el. energie bude zajištěna z nově vybudované kioskové trafostanice v lokalitě
Na Pískách, osazené trafem 630 kVA, která bude připojena do sítě VN kabely. Ty  budou vyvedeny ze stávající  zděné  TS č. RA_2133 v Dukelské ulici a položeny budou  podél silnice 1. třídy (Čížkovice – N.Strašecí – Rakovník č. 232 )  a dále přes pozemky
ve vlastnictví města Nové Strašecí (parc. č. 2198/3, 2457/2, 2180/3, 1737/4, 1711/1, 1712/2
a 2168/1) a Pozemkového fondu ČR do nové TS. V lokalitě 26 RD bude položeno smyčkové kabelové vedení a osazeny budou kabelové skříně.
Celková náhrada cca 33.100,- Kč s DPH. Celková výše náhrady bude upřesněna
po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy a počtu skříní.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 381
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 2198/3, 2457/2, 2180/3, 1737/4, 1711/1, 1712/2 a 2168/1 pro investora stavby
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a VN, stavba „Nové Strašecí lok. 26RD – nový kNN, kVN a TS.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
11) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí, za mateřskou školou, vodovodní řad, splašková a dešťová kanalizace“ – vedení vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace v pozemku města
 
Ing. Radim Vožech, bytem Nad Větrákem 1025, 271 01 Nové Strašecí, jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí, za mateřskou školou, vodovodní řad, splašková a dešťová kanalizace.“
Jedná se vybudování nové základní technické infrastruktury zahrnující dešťovou, splaškovou kanalizaci a vodovod pro lokalitu za mateřskou školou v ul. AL. Jiráska. Napojení
na stávající řad vodovodu a kanalizace bude provedeno přes pozemek města 
parc. č. 217/28 v k. ú. Nové Strašecí.
Zřízení věcného břemene se sjednává bezúplatně v souladu se zněním čl. IV., odst. 5 dle Plánovací smlouvy č. 43/2010/OI uzavřené dne 2. 2. 2010
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala  
 
U s n e s e n í   č. 382
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 217/28 pro investora stavby Ing. Radima Vožecha, bytem Nad Větrákem 1025,
271 01 Nové Strašecí, za účelem údržby, plnění povinností spojených s provozováním vodního díla a odstraňování případných poruch na vodním díle, stavba Nové Strašecí,
za mateřskou školou, vodovodní řad, splašková a dešťová kanalizace.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
12) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: Nové Strašecí, p.č. 398/5,6,7 nový kNN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí,
p.č. 398/5,6,7 nový kNN.
Jedná se vybudování nových distribučních zařízení. V trase vedení se nachází pozemky města parc. č. 411/11; 406/10; 406/9; 406/28; 308/6 v k. ú. Nové Strašecí. Délka kabelového vedení v pozemcích města bude  cca 650 m; 1x kabelová skříň SR; 1x kabelová skříň SD;
2x betonový podpěrný bod (celková náhrada cca 69.000,- Kč s DPH). Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Odbor investic uplatnil ve vyjádření ke stavbě podmínky, aby mohl být připoložen kabel veřejného osvětlení do drážky ke kabelu NN a dotčený chodník byl obnoven v celé délce
a šířce ze zámkové dlažby. Přechody přes komunikace v křižovatkách ulic Zahradní
s Čsl. armády a Boženy Němcové s Čsl. armády budou realizovány protlakem.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala 
 
U s n e s e n í   č. 383
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 411/11; 406/10; 406/9; 406/28; 308/6 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,
DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí, p.č. 398/5,6,7 nový kNN.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
13) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí p.č. 1709/10-nový kNN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí
p.č. 1709/10-nový kNN.
Jedná se vybudování nového distribučního zařízení v lokalitě Mackova hora. V trase vedení se nachází pozemek města  parc. č. 2178/3 v k. ú. Nové Strašecí. Kabelová rýha bude vedena v zeleni vlevo podél příjezdové cesty směrem k rozhledně. Délka kabelového vedení v pozemku města bude 82 metrů (náhrada cca 8.200,-Kč s DPH). Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 384
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 2178/3 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí
p.č. 1709/10-nový kNN.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
Různé
 
a) Vybudování komunikace v ulici Na Spravedlnosti
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 385
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI dokončit projektovou dokumentaci na část komunikace Na Spravedlnosti na pozemku parc.č. 190/7 a zajistit vydání stavebního povolení
pro společné výběrové řízení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
b) Ledování plochy hokejbalového stadionu
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 386
 
n e s o u h l a s í
 
s ledováním plochy hokejbalového hřiště v Novém Strašecí v zimních měsících
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 3 členové hlasovali proti (Mgr. Karel Filip, Mgr. Richard Spiegl, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
c) Zakoupení automatizovaného externího defibrilátoru
 
V návaznosti na dřívější jednání rady města ohledně pořízení přístroje laické první pomoci
a neodkladné resuscitace pro potřeby městské policie, přístroje AED Philips HeartStar FRx - automatizovaný externí defibrilátor, byly osloveny sousední obce, kde vykonává Městská policie Nové Strašecí svoji působnost o případný příspěvek. Příspěvek poskytly obce Lány 7.700,- Kč a obec Tuchlovice 8.700,- Kč. Cena přístroje včetně zaškolení od společnosti S&T Plus s.r.o. Praha činí 49.709,- Kč (s DPH). Cena odpovídá i jiným nabídkám na trhu, např. spol. Bexamed nabízí přístroj za 49.600,- Kč (s DPH). Město obdrželo nabídku
od společnosti AZ-Medica, o.s., v rámci projektu „Pomáháme společně“ jehož součástí je zakoupení přístroje od společnosti S&T Plus. O této nabídce byly též informovány citované sousední obce.
Vzhledem k tomu, že rozpočtované prostředky na městskou policii na rok 2011 již s položkou na zakoupení přístroje nepočítají, bude třeba přijmout příslušnou rozpočtovou změnu.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 387
 
I. s c h v a l u j e
 
pro potřeby Městské police Nové Strašecí zakoupení automatizovaného externího defibrilátoru AED Philips HeartStar FRx za kupní cenu 49.709,- Kč (včetně DPH)
od společnosti S&T Plus s.r.o. Praha. Při zapojení příspěvků obcí Tuchlovice a Lány, budou činit náklady na pořízení přístroje 33.309,- Kč (s DPH).
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s finančním odborem připravit na nejbližší jednání zastupitelstva města rozpočtovou změnu na financování pořízení přístroje
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen hlasoval proti (Ing. Jan Bureš)
 
 
 
 
 
 
d) Změna podmínek v parkovacím systému
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í  č. 388
 
m ě n í
 
podmínky pro parkování vybírané parkovacími automaty tak, že abonent je fyzická
a právnická osoba se sídlem v Novém Strašecí, pokud zde má provozovnu, nebo místo podnikání, nebo místo výkonu činnosti a je držitelem silničního vozidla.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
Další projednávané body bez přijatého usnesení:
 
-          zábor náměstí ZŠ – vánoční trhy
-          kontroly odvážení kalů a fekálů
-          kontroly – nakládání s odpady právnických osob
-          možné ledování bývalého hřiště u SOU
-          oprava střechy MŠ v Tovární ulici
 
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 20:50 hod.
 
 
 
30. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 5. 12. 2011 od 17:00 hod.
 
 
  
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.                                                             RNDr. Libuše Vosátková v.r.
 starosta města                                                                         místostarostka města
 
 

 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 30. 11. 2011

7. 12. 2011 Zobrazit méně

Stránka