Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 30. rady města ze dne 5. 12. 2011

.
Zápis
 
 
                        z 30. zasedání rady města,
                      konaného dne 5. prosince 2011                      
 
 
 
 
P ř í t o m n i :
                                
Mgr. Karel Filip                       - starosta města
RNDr. Libuše Vosátková        - místostarostka města
Ing. Jan Bechyně                   - člen rady města
Ing. Jan Bureš                        - člen rady města
Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….     ………………………………………..    
RNDr. Libuše Vosátková v.r. (7.12.2011)      Ing. Jan Bureš (12.12.2011)
 
 
Program:
 
Zahájení   
1.      Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2014
2.      Mapa města
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta města Mgr. Karel Filip přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Mgr. Richardem Spieglem a Ing. Karlem Kestnerem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu RNDr. Libuši Vosátkovou
a Ing. Jana Bureše.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 členy rady města
 
 
1) Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2014
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 389
 
I.    b e r e  n a    v ě d o m í
 
návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu do roku 2014, který je přílohou k tomuto usnesení
 
II. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtový výhled do roku 2014 schválilo;
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen hlasoval proti (Ing. Karel Kestner)
 
 
                        
2) Mapa města
 
Na jednání rady města dne 13. 7. 2006 (88. RM) byla schválena cena mapy města 10,-Kč
za kus. Mapy jsou v prodeji v informačním centru. Vzhledem k tomu, že informace v dokumenty již zastaraly, prodej je velice malý (cca 1kus za měsíc) a v informačním centru jsou obdobné mapy okolí k dispozici zdarma, navrhuje se radě města též poskytovat zbylé mapy zájemcům zdarma.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 390
 
m ě n í
 
své usnesení č. 915 ze dne 13. 7. 2006 tak, že zbylé mapy města- celobarevné A3 lze poskytovat zdarma
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
Různé
 
a) Finanční odměna řediteli ZŠ a MŠ J.A.Komenského
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í  č. 391
 
 s c h v a l u j e
 
finanční odměnu za druhé pololetí roku 2011 Mgr. Stanislavu Hajnému dle návrhu, který přílohou tohoto usnesení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 20:00 hod.
 
 
 
31. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 12. 12. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.                                                             RNDr. Libuše Vosátková v.r.
 starosta města                                                                         místostarostka města
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 6. 12. 2011

14. 12. 2011 Zobrazit méně

Stránka