Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis ze 7. rady města ze dne 7.2.2011

.
 
Zápis
 
 
                          ze 7. zasedání rady města, konaného dne 7. února  2011                         
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                             Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                      RNDr. Libuše Vosátková     -  místostarostka města
                  Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                  Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                  Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                  Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                  Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                 JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
                 Ing. Jan Bechyně v.r.                                          Bc. Pavel Novák v.r.
 
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Kontrola usnesení
 2. Skládka „Na Okrouhlici“ , pronájem pozemků
 3. Pronájem části pozemku parc.č. 1306/93
 4. Ukončení  nájmu v čp. 414 dohodou (místnost č. 305, garáž č. 4)
 5. Výpověď z nájmu v čp. 1155 – kancelář č. 308
 6. Výpověď smlouvy o nájmu plakátovacích ploch
 7. Prodej pozemku z vlastnictví města parc.č. 2178/40
 8. Výběrové řízení č. SRA/002/2011 na prodej nemovitostí „Orlovna“
 9. Zřízení věcného břemene – uložení kabel.vedení p.č. 1104/95-kNN
 10. Plán činnosti finančního výboru na rok 2011
 11. Plán činnosti kontrolního výboru
12. Navýšení frekvence svozu tříděného odpadu – papír
 1. Nové obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích
 2. Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města
Různé
Závěr
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města.
Za pozdější příchod je omluven radní Ing. Karel Kestner.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Burešem
a Mgr. Richardem Spieglem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bechyně
a Bc. Pavla Nováka.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6  přítomnými členy rady města.
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 145 – trvá
(15/22.6.2007) Darování vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne 31. 7. 2007 uložilo starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu ( INTERMET, s.r.o.). 
Společnost Intermet byla požádána o návrh smlouvy. Smlouva byla městu předložena. Dárce zajišťuje ošetření uložení sítí v pozemcích třetích osob věcnými břemeny. Město do doby ošetření uložených sítí předložilo spol. G.A.M.Technische Taile, s.r.o. (právní nástupce Intermet) návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 8. 3. 2010 byla uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí darovací. Po právním ošetření uložení sítí v pozemcích dalších vlastníků (věcnými břemeny) bude uzavřena konečná smlouva o převodu vlastnictví. Podle sdělení G.A.M. Technische Taile, s.r.o. ze dne 1. 9. 2010 chybí uzavřít 2 smlouvy, jednání
o smlouvách trvají. Dne 19. 1. 2011 informace, že od 7.1. došlo k transformaci společnosti, nová firma Delt-Gas, cca do konce února další transformace na jinou firmu.
 
 
Usnesení č. 371 – trvá
(35/21.3.2008) Novostrašecké kulturní centrum
Členům rady byly předány dvě varianty návrhu nového uspořádání NKC. Konkrétní návrh bude projednán radou města po zpracování podkladových materiálů OI MěÚ. Další postup je závislý na eventuelní dotaci a rozhodnutí orgánů města.
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., xxxxxxxxx a p. xxxxxxxxxx Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. xxxxxx a p. xxxxxxx, zástupci spol. Edesa
 po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
K 2. 2. nebyla žádost na MěÚ doručena.
 
Usnesení č. 14 – trvá
(1/29.11.2010) Prodej části pozemku parc.č. 2178/2
( ulice Pod Větrákem – xxxxxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení. Z důvodu chybějícího geometrického plánu není možné zahrnout do programu
1. zasedání zastupitelstva města. Geometrický plán byl dodán. Bude předloženo na nejbližším zastupitelstvu města. Na programu jednání dnešní rady města.
 
Usnesení č. 21 – trvá
(2/13.12.2010) Nově obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích
Z programu 1. zasedání zastupitelstva města staženo. Na programu 2. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 54 – splněno
(4/10.1.2011) Dočasné užívání bytu čp. 972
Rada města souhlasila s pronájmem bytové jednotky čp. 972 pí xxxxxxx na dobu určitou do 31.3.2011 a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu. Starosta města smlouvu podepsal.
 
Usnesení č. 57 – splněno
(4/10.1.2011) Prodloužení nájemní smlouvy – sociální byt č. 18/752
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 277/2010/OI na sociální byt č. 18/752 v Husově ulici s pxxxxxxxxxx do 31. 3. 2011 a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Dodatek k nájemní smlouvě uzavřen.
 
Usnesení č. 58 – splněno
(4/10.1.2011) Dohoda o provedení stavební úpravy v čp. 1155
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 11/2003/TM na nebytové prostory v čp. 1155 s Českou pojišťovnou, ve věci smluvního ošetření úhrad služeb spojených s užíváním klimatizační jednotky (podmínky demontáže klimatizačního jednotky v případě ukončení nájemního vztahu). Smlouva podepsána starostou města, předána k podpisu ČP, a.s.
 
Usnesení č. 59 – splněno
(4/10.1.2011) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jejichž předmětem je budoucí uložení optického kabelu komunitní sítě   k napojení na internet do pozemků ve vlastnictví města parc.č.   68/1, st.p. 291, parc.č. 2088, 2090, 2094, 2095/1, 2095/2, 2096, 2101, 306/1, 306/7, 301/5, 300/1, 2129/1, 2129/2, 299/4 v k.ú. Nové Strašecí a uložila starostovi města podepsat smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouvy podepsány.
 
Usnesení č. 60 – splněno
(4/10.1.2011) Informace Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
Rada města uložila jednatelům této společnosti předložit nejpozději do 31. 1. 2011 radě města tyto dokumenty: zakladatelskou listinu, výroční zprávy, účetní uzávěrky, notářské zápisy z valných hromad a zprávy auditora za rok 2005 až 2009, všechny platné vnitřní předpisy (např. organizační řád, podpisový řád, mzdový předpis), smlouvy o výkonu funkce jednatele včetně všech dodatků, případně dalšího pracovně- právního vztahu se společností. Dokumenty na CD předány, zbytek na dnešní radě města. Dále pak přehled přijatých a vydaných faktur, přehled přijatých a vydaných hotovostních operací a přehled účinných smluv a dále předat rejstříkovému soudu do 31. 1. 2011 povinné informace – výroční zprávy, účetní uzávěrky a zprávy auditora za roky 2005 až 2009, dále druhý podpisový vzor jednatele – odesláno soudu.
 
Usnesení č. 62 – splněno
(4/10.1.2011) Pronájem nebyt.prostor v čp. 414 – odběrové pracoviště nemocnice Kladno
Rada města schválila v souladu s usnesením č. 38 ze dne 13. 12. 2010 uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 414( část chodby v přízemí o ploše 18,5 m2 pro zřízení odběrového pracoviště) Oblastní nemocnici Kladno a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu. Nájemní smlouva je podepsána.
 
Usnesení č. 69 – splněno
(5/24.1.2011) Rozpočtová opatření za období XII/2010
Na programu zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 70 – trvá
(5/24.1.2011) Městské granty 2011
Rada města schválila témata pro poskytování grantových příspěvků, zásady pro poskytování grantů, tiskopis přihlášky a termín pro odevzdání přihlášek na granty města. Místostarostka města vyhlásila granty pro rok 2011. Rada města uložila místostarostce předložit návrh komise pro přípravu podkladů na grantové příspěvky v roce 2011 na jednání rady města.
 
Usnesení č. 71 – splněno
(5/24.1.2011) Záměr prodeje nemovitostí – čp. 1081
Rada města schválila prodej nemovitostí – dům čp. 1081 na st.parc. 1934, pozemky st.parc.č. 1934, 1762/2, 1762/4, část pozemku 1762/3, 1762/1. Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru.
 
Usnesení č. 72 – trvá
(5/24.1.2011) Přidělení bytu čp. 202
Rada města souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy s p. xxxxxxxx na byt č. 1 v čp. 202 a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu. Byt předán 1.2.2011 nájemci, fi Baldex připravuje nájemní smlouvu.
 
Usnesení č. 73 – trvá
(5/24.1.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – čp. 414
Rada města souhlasila s návrhem xxxxxxxx na uzavření dodatku k nájemní smlouvě (úprava fasády Šroubkovy vily – polovina nákladů úhrazena xxxxxxx a druhá polovina ve výši max. 600.000,-Kč započteno proti nájemnému). Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit radě města návrh dodatku k nájemní smlouvě.
 
 
 
Usnesení č. 75 – splněno
(5/24.1.2011) Zřízení věcného břemene – uložení kabelového vedení
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízeně věcného břemene na pozemku parc.č. 1684/8, 1684/27, 1684/28, 1684/10 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a uložila starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí. Smlouvy odeslány k podpisu druhé smluvní straně.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek.
 
Usnesení č. 78 – splněno
(5/24.1.2011) Přehled akcií VKM, a.s. v majetku města
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF a OI zpracovat do 7.2.2011 přehled akcií VKM,a.s. v majetku města včetně historie jejich nabývání a případného převodu, dále přehled výplat dividend, zhodnocení jejich tržní ceny a nominální hodnoty. Předáno na dnešním jednání rady města.
 
Usnesení č. 80 – trvá
(5/24.1.2011) Poskytnutí neinvestičního příspěvku
Rada města schválila příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na dějepisnou soutěž a dále věcný dar – knihy. Knihy byly zaslány, očekáváme smlouvu na základě níž se zašle finanční příspěvek.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.    85
 
I. s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení rady města
 
II. u k l á d á
 
kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra, viz. usnesení č. 371.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
2) Skládka „Na Okrouhlici“, pronájem pozemků
 
Skládka „Na Okrouhlici“ není dosud naplněna a je stále využívána k ukládání výkopového materiálu. Podle zpracovaného projektu rekultivace, je možno její kapacitu využít
pro uložení výkopového materiálu z akcí, které město připravuje (kanalizace, vodovod, ČOV).Skládka je umístěna z větší části na pozemcích jiných vlastníků a obec tyto pozemky užívá na základě nájemních smluv a jejich dodatků. Platnost posledních smluv a dodatků k nim skončila k 31. 12. 2010.
Doposud bylo nájemné vypočteno ze sazby 1000,-Kč/ha/rok v souladu s usnesením RM
ze dne 9. 10. 1997. U čtyřech nájemních smluv ( vlastník xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 
p. xxxxxxxxxx, p. xxxxxxxxa xxxxxxxx) bylo RM schváleno nájemné v individuální výši.  
Na dobu předpokládanou k naplnění skládky a k provedení rekultivace pozemků je nutno smluvně ošetřit uživatelské vztahy k pozemkům, které město užívá.
Je proto navrhováno uzavření nových nájemních smluv, jejichž obsah a podmínky budou odrážet aktuální stav ( t.j. zejména navýšení cen pozemků od r. 1997, vliv inflace od doby uzavření původních nájemních smluv, změny v označení a výměře pozemků po digitalizaci dat KN, změnu ve způsobu platby daně z nemovitostí) s platností od 1. 1. 2011
do 31. 12. 015.
Zvýšením nájemného + náhradou daně z pozemku za pronajatou výměru, může město nabídnout vlastníkům výhodnější podmínky nájemních smluv, které přispějí k dořešení uživatelských vztahů k pozemkům, které město dlouhodobě užívá.
Finanční prostředky na nájemné jsou zajištěny v rámci schváleného rozpočtu města
na r. 2011 ( § 3722-sběr a svoz KO, položka 5165-nájemné za půdu – rozpočtováno
ve výši 20 tis. Kč).
 
 
Po projednání rada města přijala
 
Us n e s e n í č. 86
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením nájemních smluv k ošetření užívání  pozemků pro   skládku „Na Okrouhlici“ za podmínek :
-          na dobu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015
-     nájemné
a) sazba 4.000,- Kč/ha/rok + úhrada daně z pozemků za pronajatou část
b) byla-li již se stejným pronajímatelem dříve sjednána náhrada vyšší než činí sazba
    ad a) zůstává nájemné ve stejné výši dle poslední nájemní smlouvy + navýšení 
     o daň z nemovitosti za pronajatou výměru
 
Přehled pozemků, jejich vlastníků, výše náhrady za užívání a vzorový text nájemní smlouvy jsou   přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvy podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
3) Pronájem části pozemku parc.č. 1306/93
 
Spoluvlastníci bytového domu č. p. 919 v Máchově ulici (celkem 4 b.j. ) užívají na základě
2 nájemních smluv od r. 1997 (vždy pro ½ domu s 2 b.j.) část pozemku města
parc. č. 1306/93v kat. území Nové Strašecí, jako zahrádku a zázemí domu.
Dne 17. 1. 2011 obdrželo město žádost manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, o pronájem pozemku části parc.č. 1306/93 o výměře cca 122 m2, resp. o změnu nájemní smlouvy ze dne 25. 2. 1997 č. 0213/1997 (původní nájemci p. xxxxxxxxx a xxxxxxxx) z důvodu koupě bytové jednotky a ¼ domu čp. 919 od manželů xxxxxxxxx Maximální výše nájemného je regulována vyhláškou Ministerstva financí, výše nájemného pro pozemky tohoto druhu a k obdobnému účely v Novém Strašecí byla stanovena usnesením Rady města č. 338 ze dne 26. 3. 1998.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 87
 
I. s o u h l a s í
 
se záměrem pronájmu části pozemku města parc.č. 1306/93 za domem čp. 919, Máchova ul. za podmínek:
-          pronájem spoluvlastníkům domu č. p. 919, Máchova ul.,
-          nájemné 3 Kč/m2/rok,
-          na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
 
II.  u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru pronájmu podle § 39 zákona „o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
Poznámka: v 18:05 přišel radní Ing. Karel Kestner (7)
 
 
 
4) Ukončení  nájmu nebytových prostor v domě čp. 414, ul. Čsl. armády (poliklinika) – pan xxxxxxxxxx
 
Dne 31. 1. 2011 byla na Městský úřad doručena výpověď z nájmu nebytových prostor v domě čp. 414, ul. Čsl. Armády (poliklinika), kterou podal pan xxxxxxxxxxxx,
IČ: 69829454, bytem xxxxxxxxx, doručovací adresa xxxxxxxxxxxx. Jedná se o nebytové prostory:
a)   nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží (podkroví) – místnost č. 305
o podlahové ploše 13,5 m2, nájemní smlouva č. 114/2010/OI ze dne 30. 4. 2010,
b) nebytový prostor – garáž č. 4 (část objektu na pozemku parc. č. st. 1787) o výměře 18 m2 – nájemní smlouva č. 124/2010/OI ze dne 7. 5. 2010.
Žadatel navrhuje ukončit oba nájemní vztahy dohodou ke dni 28. 2. 2011. V případě neuzavření takové dohody tříměsíční výpovědní doba začne běžet 1. 2. 2011 a skončí
30. 4. 2011.
OI MěÚ navrhuje radě města v souvislosti s podanou výpovědí souhlasit s ukončením nájemních vztahů u obou nájemních smluv dohodou k 28. 2. 2011 a současně vyčkat se zveřejněním záměru nového pronájmu nebytových prostor do doby rozhodnutí o realizaci stanoviště rychlé záchranné služby v poliklinice, z následujících důvodů:
-          V případě realizace záměru zřízení stanoviště rychlé záchranné služby v poliklinice Nové Strašecí bude nutné alespoň v omezené míře nahradit skladovací prostory,
ke kterým v současné době slouží prostory, které jsou uvažovány ke zřízení stanoviště rychlé záchranné služby. A to jak pro ostatní nájemce, tak případně pro účely údržby objektu. Nebytový prostor ve 3. nadzemním podlaží (podkroví) – místnost č. 305
o podlahové ploše 13,5 m2 by mohl dočasně do doby konečného rozhodnutí sloužit jako rezerva k těmto účelům.
-          Pro účely zřízení stanoviště rychlé záchranné služby v poliklinice Nové Strašecí je uvažováno využití garáže č. 1 (nejdále od objektu polikliniky). Tuto garáž má v současné doba pronajatu xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx. Nájemce xxxxxxxxxxmá pronajatu garáž č. 4 (nejblíže objektu polikliniky). V případě zřízení stanoviště rychlé záchranné služby v poliklinice Nové Strašecí lze s nájemkyní xxxxxxxxxx projednat její přesunutí do uvolněné garáže č. 4. Garáž č. 1 tak bude volná pro potřeby zřízení stanoviště rychlé záchranné služby v poliklinice Nové Strašecí bez toho, aby současné nájemkyni musela být dána výpověď a v případě nedohody o ukončení nájemního vztahu dohodou (dle potřeb města) mít garáž pro sanitu rychlé záchranné pomoci blokovánu během výpovědní lhůty.
-          Ukončení nájemního vztahu dohodou s panem xxxxxxxxxx k 28. 2. 2011 budou dříve uvolněny nebytové prostory, se kterými se počítá pro zřízení stanoviště rychlé záchranné služby v poliklinice Nové Strašecí (garáž) nebo s jejím zřízením mohou souviset (případné skladovací prostory).
 
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í  č. 88
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření dohody o ukončení nájemních vztahů s panem xxxxxxxxxxxxxx,
IČ: 69829454, bytem xxxxxxxxxxx, doručovací adresa xxxxxxxxxxx, na nebytové prostory v domě č. p. 414, ul. Čsl. armády (poliklinika), a to:
a)    nebytový prostor ve 3. nadzemním podlaží (podkroví) – místnost č. 305 o podlahové
       ploše 13,5 m2, nájemní smlouva č. 114/2010/OI ze dne 30. 4. 2010,
b)    nebytový prostor – garáž č. 4 (část objektu na pozemku parc. č. st. 1787) o výměře
       18 m2 – nájemní smlouva č. 124/2010/OI ze dne 7. 5. 2010
k datu 28. 2. 2011.
Texty dohod (2 x) o ukončení nájemních vztahů dohodou ke dni 28. 2. 2011 jsou přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dohody o ukončení nájmu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo  7 členů rady města
 
 
 
 
5) Nebytové prostory v domě č. p. 1155, Havlíčkova ul. – výpověď z nájmu (paní xxxxxxxxxx – NOVA REALITY), záměr nového pronájmu
 
Dne 27. 1. 2011 byla na Městský úřad doručena výpověď, kterou podala paní xxxxxxxxx – NOVA REALITY, IČ: 68140525, bytem xxxxxxxxxx, z nájmu nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží č. p. 1155, Havlíčkova ul. – nebytový prostor (kancelář) o výměře 25,3 m2. Nebytové prostory paní xxxxxxxxx užívá
na základě nájemní smlouvy ze dne 22. 3. 2004 a následných dodatků.
Tříměsíční výpovědní lhůta počíná běžet 1. 2. 2011 a končí 30. 4. 2011.
V souvislosti s podanou výpovědí z nájmu OI navrhuje zveřejnit záměr nového pronájmu předmětného nebytového prostoru bez zbytečného odkladu, za podmínek:
-          nájemné – minimálně ve výši 741 Kč/m2/rok (splatné ve čtvrtletních splátkách),
-          náklady na služby spojené s užíváním (teplo, voda, el. energie, úklid spol. prostor
a likvidace odpadu) v celkové roční výši 18 000 Kč/rok (splatné ve čtvrtletních splátkách – zálohově, s ročním vyúčtováním),
-          nájemní smlouva na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
-          možnost navýšení nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce (inflace),
-          možnost využití: kancelář, služby.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 89
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
výpověď, kterou podala dne 27. 1. 2011 paní xxxxxxxxx – NOVA REALITY,
IČ: 68140525, bytem xxxxxxxxxxx, z nájmu nebytových prostor – kancelář č. 308 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 1155 v ulici Havlíčkova, nájemní vztah skončí po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty 30. 4. 2011.
 
II. s c h v a l u j e
 
záměr pronájmu nebytových prostor – kancelář č. 308 ve 3. nadzemním podlaží domu
čp. 1155 v ulici Havlíčkova o výměře 25,3 m2, za podmínek:
-          nájemné – minimálně ve výši 741 Kč/m2/rok (splatné ve čtvrtletních splátkách),
-          náklady na služby spojené s užíváním (teplo, voda, el. energie, úklid spol. prostor a likvidace odpadu) v celkové roční výši 18 000 Kč/rok (splatné ve čtvrtletních splátkách – zálohově, s ročním vyúčtováním),
-          nájemní smlouva na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
-          možnost navýšení nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce (inflace),
-          možnost využití: kancelář, služby.
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru v souladu s ust. § 39 zákona o obcích
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
6) Výpověď smlouvy o nájmu plakátovacích ploch
 
Dne 17. 2. 2005 byla mezi městem a spol. RENGL, s.r.o. uzavřena smlouva o nájmu plakátovacích ploch. Smlouva je pro město značně nevýhodná, jelikož spol. Rengl městu platí za pronájem všech plakátovacích ploch v Nové Strašecí částku 800,-Kč/rok. Současně se množí stížnosti občanů na předraženost služeb spol. Rengl za výlep plakátů a vede to k tomu, že plakátovací plochy nejsou dostatečně využity a plakáty jsou vylepovány mimo výlepní plochu(např. autobusová zastávka…).
Vzhledem k půlroční výpovědní lhůtě je dostatek času na to, zabývat se otázkou dalšího provozování plakátovacích ploch.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 90
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí smlouvy o nájmu plakátovacích ploch uzavřené dne 17. 2. 2005 se společností RENGL,s.r.o., se sídlem Kozinova 1073/11, 460 01 Liberec, jejímž předmětem je nájem plakátovacích ploch v Novém Strašecí v souladu s čl. VII odst. 2 smlouvy
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájemní smlouvy
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
7) Prodej pozemku z vlastnictví města parc.č. 2178/40
 
Svým usnesením č. 14 ze dne 29. 11. 2010 doporučila RM zastupitelstvu města schválit prodej části parc. č. 2178/2 o výměře cca 10 m2, včetně jeho podmínek manželům xxxxxxxxxxx (vlastníci navazujícího pozemku parc.č. 1727/1) s tím, že do doby zaměření pozemku bude prodej ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně, po vyhotovení GP, bude vyhotovena a předložena ke schválení v orgánech města konečná  kupní smlouva.
Z důvodu avizovaného dokončení geometrického plánu v 12/2010 nebyl prodej pozemku
a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní předkládán k projednání 1. zastupitelstvu města, neboť vzhledem k časové návaznosti by bylo neúčelné a neekonomické projednávat v radě a zastupitelstvu města stejnou věc 2x. Pozemek, který je předmětem žádosti
o odprodej, byl GP označen novým parc.č. 2178/40 s výměrou 24 m2.
Na základě GP a usnesení RM č. 14 byl proto připraven přímo návrh kupní smlouvy, jejíž obsah a podmínky jsou v souladu se shora uvedeným usnesením RM ze dne 29. 11. 2010.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 91
 
I.   d o p o r u č u j e
 
předložit Zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. ........
Zastupitelstvo města
 
I.   s c h v a l u j e
 
prodej pozemku parc. č. 2178/40 o výměře 24 m2 v kat. území Nové Strašecí (odděleného GP č. 2479-117/2010 z parc. č. 2178/2) do vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, za podmínek:
-          kupní cena 350 Kč za m2,
-          kupující uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví (geodetické práce, správní poplatek za vklad do KN).
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města kupní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
8) Výběrové řízení č. SRA/002/2011 na prodej nemovitostí v kat. Ú. Nové Strašecí – „Orlovna“
 
MěÚ Nové Strašecí bylo dne 17. 1. 2011 doručeno Oznámení o výběrovém řízení
č. SRA/002/2011 na prodej:
-          budovy čp. 593, způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. st. 673 /“Orlovna“/,
-          pozemků: st. 673 o výměře 399 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří;
p. č. 289/1 o výměře 938 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, včetně vedlejších staveb, septiku a venkovních úprav;
spolu s žádostí o vyvěšení na úřední desce.
Výběrové řízení vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1. Dle podmínek výzvy se prohlídka nemovitosti uskutečnila 2. 2. 2011 v době od 13.00 do 14.00 hod., minimální kupní cena byla stanovena na 2.371.000 Kč. Nabídky budou přijímány od 18. 1. 2011
do úterý 15. 2. 2011 do 15.00 hod.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í     č. 92
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
oznámení č. SRA/002/2011 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1, o výběrovém řízení na prodej:
-          budovy čp. 593, způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. st. 673 /“Orlovna“/,
-          pozemků: st. 673 o výměře 399 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří;
p. č. 289/1 o výměře 938 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, včetně vedlejších staveb, septiku a venkovních úprav
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
 
 
 
9) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: Nové Strašecí, p.č. 1104/95-kNN - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 jako investor stavby připravuje stavbu „Nové Strašecí, p.č. 1104/95-kNN.“
Jedná se o vybudování nových distribučních zařízení v ulici J. Šotky (u Intermetu) v pozemku města, parc.č. 1104/86.
Délka kabelového vedení je cca 22 metrů (náhrada 2.200,- Kč s DPH).
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 93
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 1104/86 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ CZ27232425, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí, p.č. 1104/95-kNN.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
 
10) Plán činnosti finančního výboru
 
Plán činnosti finančního výboru byl doručen jejím předsedou Ing. Vladimírem Hubáčkem.
Činnost finančního výboru:
1)   plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města
2)   kontroluje průběžně plnění rozpočtu, příp. rozpočtové změny v průběhu roku
3)   navrhuje změny schváleného rozpočtu a zabývá se požadavky na rozpočet pro další rok
4)   provádí vlastní šetření o hospodaření s rozpočtem ve výdajové a příjmové části
5)   provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
6)   vyjadřuje se k návrhům právních předpisů města, z nichž vyplývá určitý finanční dopad
      pro město
7)   kontroluje účetní doklady a vedení pokladny
Finanční výbor se schází podle potřeby, minimálně 4x ročně a ze svého zasedání vyhotovuje zápis.
Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor radě města s případným požadavkem jejich zařazení do programu jednání zastupitelstva.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 94
 
d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení rozšířené radou města o bod 7 – kontrola městských sportovních zařízení z pohledu oběhu účetních dokladů za rok 2010 (termín: březen) a dále bod 3 – kontrola pokladen města z pohledu dodržování interní směrnice
o oběhu dokladů- provést 2x ročně, tedy rozšířit termín realizace o měsíc červen
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na rok 2011.
 
Plán činnosti na rok 2011:
1/ Kontrola dodržování rozpočtu města (květen, říjen, prosinec)
2/ Kontrola archivace účetních dokladů a projednání zprávy o závěrečném účtu města
    za rok 2010 (duben-květen)
3/ Kontrola pokladen města z pohledu dodržování interní směrnice o oběhu dokladů
    (červen, prosinec)
4/ Spolupráce na přípravě rozpočtu na rok 2012 (listopad, prosinec)
5/ Projednávání rozpočtových opatření a jejich následná kontrola správnosti realizace
    (průběžně)
6/ Kontrola plnění rozpočtu v průběhu roku -příjmy, kapitálové i běžné výdaje (průběžně)
7/ Kontrola Městských sportovních zařízení z pohledu oběhu účetních dokladů za rok 2010
    (březen)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
11) Plán činnosti kontrolního výboru
 
 
Plán činnosti kontrolního výboru byl doručen jejím předsedou p. Miloslavem Pelcem.
 
I. Náplň práce :
KV plní úkoly uvedené v § 119, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :
 
1)   kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města.
2)   kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku 
      samostatné působnosti.
3)   plní další kontrolní úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo města.
 
II. Statut:
(v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích)
1)   KV se schází podle potřeby,nejméně však 4 x za rok.
2)   KV pořídí ze svého zasedání zápis, který podepíše předseda výboru.
3)   KV pořídí o provedené kontrole zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké
       nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.Zápis
       podepíše člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož
       činnosti se kontrola týkala.Zápis podepíše rovněž předseda výboru.
4)   KV předloží zápis o provedené kontrole zastupitelstvu města; k zápisu připojí
       vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
5)   KV má právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného
       zasedání zastupitelstva města.
6)   KV odpovídá ze své činnosti zastupitelstvu města.
 
III. Plán činnosti na rok 2011 :
1)   kontrola usnesení rady ( I. Q )
2)   kontrola usnesení zastupitelstva ( II. Q )
3)   kontrola dodržování vyhlášek a ostatních právních předpisů města ( II. Q )
4)   kontrola činnosti výborů ( II. Q )
5)   kontrola usnesení rady ( III. Q )
6)   kontrola usnesení zastupitelstva ( III. Q )
7)   kontrola dodržování vyhlášek a ostatních právních předpisů města ( IV. Q )
8)   kontrola činnosti výborů ( IV. Q )
9)   Kontrola usnesení rady a zastupitelstva ( IV. Q )
 
Pozn.: změna plánu činnosti vyhrazena vzhledem k úkolům uloženým zastupitelstvem
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 95
 
b e r e n a v ě d o m í
 
návrh plánu činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2011
 
III. Plán činnosti na rok 2011 :
1)   kontrola usnesení rady ( I. Q )
2)   kontrola usnesení zastupitelstva ( II. Q )
3)   kontrola dodržování vyhlášek a ostatních právních předpisů města ( II. Q )
4)   kontrola činnosti výborů ( II. Q )
5)   kontrola usnesení rady ( III. Q )
6)   kontrola usnesení zastupitelstva ( III. Q )
7)   kontrola dodržování vyhlášek a ostatních právních předpisů města ( IV. Q )
8)   kontrola činnosti výborů ( IV. Q )
9)   Kontrola usnesení rady a zastupitelstva ( IV. Q )
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Navýšení frekvence svozu tříděného odpadu - papír
 
 
Dle smlouvy č. 2006/2/47 o sběru vytříděných složek komunálního odpadu společnost Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. zajišťuje svoz nádob na tříděný odpad (papír, sklo, plasty)
V komoditě papír je svoz 37 kontejnerů (1100 l) v periodě 1x za 2 týdny. V současné době je tento stav nevyhovující. Kontejnery jsou přeplněné. Občané pak zanechávají vytříděný papír vedle kontejnerů nebo ho vyhazují do kontejnerů směsných. Ten pak končí na skládce Ekologie. V tomto případě město platí nemalé finanční náklady za jeho uložení. Mnohdy je papír do kontejnerů uložen tak, že nejde zavřít horní poklop. Mokrý papír je v dotřiďovací lince zařazen do nižší cenové skupiny a obec tak získává méně finančních prostředků.
 
Rok 2010 v komoditě papír je ve městě dle evidence následující:
 
         Svoz(t)    Fakturace(Kč)          Bonus     Výtěžnost/l/osobu Bonus hust. sítě
1. kvartál     11,63         8141,-                      0,-             34,56                     2346,- (3%)
2. kvartál     14,35      11480,-                       9281,-      41,41                     3480,- (3%)
3. kvartál     13,87      11096,-                       9341,-      40,98                     3503,- (3%)
4. kvartál     13,04      9388,-                         7739,-       39,1                      6772,- (7%)
                              cca 40000                                                       cca           16000,-
 
Z uvedených hodnot je nutné konstatovat, že výpočet hmotnosti a odměn není přímo odvislý od skutečné hmotnosti v nádobách na území našeho města. Z důvodů maximálního snížení ceny na dopravné je svozovou společností sváženo několik obcí najednou a dle celkové hmotnosti papíru je pak zpětně dle počtu nádob a frekvencí napočítána hmotnost
na jednotlivé obce.
 
Odhad pro rok 2011 při frekvenci 1x týdně je následující
 
        Svoz(t)                Fakturace(Kč)           Bonus efektivita        Bonus hustota sítě
1. kvartál         23                    18000,-                       9000,-                         7000,- (8%)
2. kvartál         28                    22000,-                       10000,-                       10000,- (8%)
3. kvartál         26                    22000,-                       10000,-                       10000,- (8%)
4. kvartál         26                    18000,-                       9000,-                         9000,- (8%)
                                               80000,-                       38000,-                       36000,-
 
Kromě zvýšení příjmů z navýšení hmotnosti je dalším zdrojem pro dofinancování zvýšení odměny za hustotu sběrné sítě. Ta je v současné době nedostatečná (178 l) a město získávalo pouze 3% bonusu. Po opravě chybně započítávaného kontejneru na sběrném dvoře se
4. kvartál počítal již se 7%. Při zvýšení frekvence na 1x týden u papíru dojde k překročení požadované hranice 220 l dm3/obyvatel/čtvrtletí na 225 l a získání tak 8% bonusu. Pokud by nedošlo ke zvýšení frekvence svozu, město by naopak nezískalo žádný bonus za hustotu sítě. Od 1.1.2011 došlo ke změně podmínek a odměna 3 a 7% je již nahrazena pouze 8% - právě za předpokladu překročení hranice 220 l dm3/obyvatel/čtvrtletí.
 
 
Navýšení příjmů při změně svozu by byla přibližně následující:
Zvýšený bonus za hustotu sítě                                              20000,-
Bonus efektivita kontejneru                                                  38000,-
Cena za výkup papíru                                                           40000,-
Celkem příjmy                                                                       98000,-
 
 
Porovnání nákladů obou variant
Svoz 1x 2 týdny (současný stav)
Vlastnictví nádoby     Počet nádob                                       Cena/svoz/rok
odvozce                      20                               4087,-             81 740,-
původce                      17                               2432,-             41 344,-
Celkem bez DPH                                                                  123 084
 
Svoz 1x týden (navrhovaný stav)
Vlastnictví nádoby     Počet nádob                                       Cena/svoz/rok
odvozce                      20                               6519,-             130 380,-
původce                      17                               4864,-             82 688,-
Celkem bez DPH                                                                  213 068,-
 
Rozdíl při navýšení frekvence činí: 89 984,- bez DPH (107 981 vč. DPH 20%)
Dalším příjmem je nově zahrnutí sběrných surovin do vykazování tříděného odpadu.
Od společnosti Eko-kom a.s. budou plynout do rozpočtu další finanční prostředky.
Za 4 kvartál 2010 bude tento dodatečný příjem:
Odpady – Chlumčák s.r.o., Karlovarská ulice, Nové Strašecí                     Kč 1130,-
Sběrna u Rysů, Důl Čs. armády, Rynholec                                                 Kč 1400,-
S těmito sběrnými surovinami je řešeno uzavření smlouvy. Podmínkou získání finančních prostředků je vedení evidence pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Novém Strašecí – nepodnikatele. Určitá část z těchto získaných prostředků bude ale vrácena sběrným surovinám za vedení evidence.
Jak je patrné z výpočtu, navýšením svozu papíru z 1x za 2 týdny na 1x týden dojde k navýšení nákladů o cca 10 tis /rok. V tomto výpočtu není ale započítána úspora v podobě nákladů uložení na skládku Ekologie CZ s.r.o. Papír, který není (z důvodu přeplnění nádob na separovaný odpad) uložen v těchto nádobách, končí ve směsných kontejnerech. Budeme-li uvažovat, že tento objem papíru (cca 40t ročně) je nyní ukládán na skládku, město platí navíc cca 28 000,- Kč za uložení plus dopravné. Dále je potřebné počítat s nižšími náklady na úklid kontejnerových stání. Lze očekávat, že po zvýšení frekvence svozu dojde ke snížení množství papíru, který je ukládán vedle kontejnerů. Při neschválení navýšení svozu papíru
ve frekvenci 1xtýden je nutné počítat s výpadkem příjmů za bonus hustoty sítě, který činil v roce cca 16tis. Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
 
U s n e s e n í č. 96
 
d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města přijmout následující usnesení
 
U s n e s e n í č.
 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
Zvýšení frekvence svozu u vytříděné složky komunálního odpadu – papír z 1x 2 týdny
na 1x týden dle dodatku č. 2 mezi městem Nové Strašecí a společností Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. o sběru vytříděných složek komunálního odpadu a uzavření dodatku č. 2 k příloze č. 2 smlouvy č. 2006/2/47 ve výši 770.940,-Kč, to znamená navýšení o 107 981,-Kč  vč. DPH 20%).
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
II. k o n s t a t u j e
 
že navýšení ceny svozu bude kompenzováno navýšením příjmů z bonusu za hustotu sítě,
za efektivitu kontejneru a za výkup papíru
 
III. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek č. 2
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
13) Nové obecně závazné vyhlášky (OZV) města o místních poplatcích
 
Zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., který zmocňuje v některých ustanoveních obec k vlastní úpravě místních poplatků doznal změny třemi novelami v roce 2010 s účinností
od 1.1.2011 a též od 1.1.2011 je účinný nová zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, který ruší dosavadní zákon a správě daní a poplatků. Tyto zákonné změny se odrazily do dosavadní úpravy místních poplatků obcemi, přičemž ministerstvo vnitra ve snaze sjednotit stávající praxi vypracovalo vzory a doporučilo obcím vydat nové OZV pro každý místní poplatek zvlášť. Tento metodický počin ministerstva je velice praktický, neboť je orgán dozoru
a každá OZV obce podléhá kontrole ministerstva. V minulosti se stávalo, že mnoho OZV obcí byly dodatečně rušeny, nebo upravovány.
Návrhy jsou připraveny dle více méně závazných vzorů ministerstva vnitra, města mají možnost rozhodnout se o výši poplatků, přičemž zákon stanoví přípustná maxima. V OZV jsou navrženy poplatky na stávající úrovni.
-          místní poplatek ze psů
zákonné maximum 1.500,- Kč/pes/rok  (v návrhu OZV je uvedena částka dělitelná 12ti)
-          místní poplatek za užívání veřejného prostranství
základní zákonná sazba je 10,- Kč/m2 , v případě prodeje, reklamy a lunaparků lze sazbu zvýšit desetinásobně
-          místní poplatek ze vstupného
zákonné maximum je 20%
-          místní poplatek za odstraňování komunálního odpadu
zákonné maximum je 500,- Kč/osoba
-          místní poplatek z hracích automatů
v návrhu OZV je navržena maximální zákonná sazba
-          místní poplatek z ubytovací kapacity
zákonné maximum je 6,- Kč/lůžko/den
 
Po projednání přijala rada města
 
U s n e s e n í č. 97
 
I. ruší
 
své usnesení č. 21 ze dne 13. 12. 2010
 
II. d o p o r u č u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo tato usnesení:
 
 
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2011 tohoto znění:
 
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)            Město Nové Strašecí touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2)            Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).[0]
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)            Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Nového Strašecí. [1]
(2)            Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[2]
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)            Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 
(2)            V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[3]
 
(3)            Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)            Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)            Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)            V ohlášení držitel psa uvede[4]
a)          jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)          čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)          další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4)            Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
Čl. 5
Sazba poplatku
(1)            Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)          za psa chovaného v obytných domech s více než dvěma byty...............… 780,-Kč,
b)          za psa chovaného v ostatní zástavbě......................................................…... 492,-Kč,
c)          za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu          .............................................................................................................. 150,-Kč,
d)          za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. a) a b) zvýšena o 50% z horní hranice sazby stanovené zákonem o místních poplatcích tj. o 750,- Kč, v případě sazby uvedené pod bodem c) bude zvýšena rovněž o 50% z horní hranice sazby stanovené zákonem o místních poplatcích tj. o 100,- Kč..
Čl. 6 
Splatnost poplatku
(1)            Poplatek je splatný nejpozději do:
a)          Nečiní-li poplatek více než 492,- Kč ročně, nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
b)          Činí-li poplatek více než 492,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.8. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen i jednorázově. V tomto případě je poplatek splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
(2)            Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)            Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[6].
(2)            Od poplatku se dále osvobozují osoby, které si osvojí opuštěného psa a to ve výši 50% ze sazby poplatku uvedené v Čl. 5. Tato úleva bude poskytnuta na dobu jednoho roku od osvojení psa a poplatník ji musí doložit potvrzením vydaným osobou provozující útulek pro opuštěné psy.
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)            Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.[7]
(2)            Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích vydané
dne 11. 12. 2003, ve znění vyhlášek č. 1/2006 o místních poplatcích vydané dne 16. 2. 2006, 1/2010 o místních poplatcích vydané dne 21. 4. 2010 a 4/2010 o místních poplatcích vydané dne 22. 9. 2010.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 3. 2011.
 
 
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2011 tohoto znění:
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)            Město Nové Strašecí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2)            Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[9]
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)            Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[10]
(2)            Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[11]
Čl. 3 
Veřejná prostranství
                Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č.1 a tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)            Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dnů, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)            V ohlášení poplatník uvede[12]
a)          jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)          čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)          další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
(3)            Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[13]
(4)            Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[14]
(5)            Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1)            Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství na Komenského náměstí
za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)          za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
služeb ........................................................................................................... 10,-Kč
b)          za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje..............................   100,- Kč
c)           prodejní zařízení potravinářského charakteru – prodej z automobilů …….. 100,- Kč
d)          za provádění výkopových prací ..................................................................         5,-Kč
e)           za umístění stavebních zařízení ....................................................................       5,- Kč
f)           za umístění reklamních zařízení ....................................................................       č5,-K
g)           za umístění skládek ......................................................................................        5,-Kč
h)          za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ………............... 10,-Kč
 
(2)            Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství mimo Komenského náměstí
za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)          za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
služeb .......................................................................................................         5,-Kč
b)          za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.............................      50,- Kč
c)           prodejní zařízení potravinářského charakteru – prodej z automobilů ……… 50,- Kč
d)          za provádění výkopových prací ......................................................................     5,-Kč
e)           za umístění stavebních zařízení .....................................................................      5,-Kč
f)           za umístění reklamních zařízení ....................................................................       č5,-K
g)           za umístění skládek ........................................................................................       5,-Kč
h)          za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí …..…..................   10,-Kč
 
(3)            Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a)          prodejní zařízení – stabilní stánky
   stánky potravinářského charakteru ………………………………3.000,-Kč/rok
                  stánky s ostatním sortimentem ………………………………….4.000,- Kč/rok                                
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1)            Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
(2)            Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1)            Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[15],
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[16].
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1)        Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[17]
(2)        Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[18]
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 3. 2011.
 
 
Město Nové Strašecí
 
Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášky 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatku za užívání veřejného prostranství podléhají:
1. Ulice včetně chodníků a uliční zeleně :
1. máje, 28. října, Al. Jiráska, Atriová, B. Němcové, Buková, Čelechovická, Čsl. armády (místní komunikace – úsek mezi Komenského nám. a nám. B.Smetany ) Do Hlinišť, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Fortna, Husova, Jabloňová, Janáčkova, Jungmannova, K Dálnici, Ke Stadionu, Křivoklátská, Lesní, Lidická, Lipová, Lomená, Máchova, Molkova, Mšecká, Myslivečkova, Nádražní, Na Hrázi, Na Ladě, Na Spravedlnosti, Nad Nádražím, Nad Obíralkou, Nad Přejezdem, Nad Tratí, Nad Větrákem, Nerudova, Obětí Okupace, Okružní, Pecínovská, Pod Větrákem, Poděbradova, Polní, Průmyslová, Příčná, Příkrá, Rabasova, Rakovnická,   Rudská, Spojovací, Sportovní, Statková, Sukova, Topinkova, Topolová, Tovární, U Hamira, U Hřbitova, U Libeně, U Mlýna, U Rybníka, U Stadionu, U Školy, U Vodojemu, Úzká, Vackova, Vilová, Vítězslava Hálka, Vojty Kuchynky, Vrchlického, Zahradní
2. Chodníky u ulic, uliční zeleň:
Havlíčkova, Jiřího Šotky, Karlovarská, Palackého, Čsl. armády ( průtah II/606 městem)
3. Náměstí
Komenského nám., nám. 5. května, nám. B. Smetany, Tyršovo nám., Žižkovo nám.
4. Pozemky:
st.p. :    
32/1, 71/1, 71/2, 127, 128, 291, 551/2, 738, 745
parc.č. : 
a) 29/5, 29/11, 32/1, 32/3, 68/1, 106, 107/1, 107/2, 113/1, 119, 122/1, 122/2, 128/1, 128/2, 128/3, 133/2 153/6, 154, 155/1, 193, 194/10, 207/4, 207/14, 207/15,    207/180, 207/181, 207/182, 207/207, 215/4, 217/29, 217/30, 217/31, 217/32, 233, 256/1, 257, 262/10, 265/1, 267/1, 269/7, 268/3, 274, 277, 284/33, 300/1, 301/4, 301/5, 303/4, 306/1, 306/5, 306/6, 306/166, 310/7, 314/2, 314/4, 314/5, 314/8, 314/9, 314/12, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 419/1, 424/2, 426/4, 426/5, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1104/39, 1104/115, 1298/5, 1304/8, 1304/9, 1304/10, 1306/81, 1306/83, 1306/84, 1309/1, 1309/3, 1309/8, 1309/73, 1309/74, 1320/1, 1320/4, 1321/1, 1340/24, 1490/1, 1490/5, 1570/6, 1602/6, 1603/26, 1603/27, 1667/4, 1667/10, 1667/11, 1667/12, 1667/20, 1667/21, 1684/8, 1684/16, 1684/17, 1684/23, 1684/24, 1684/25, 1684/26, 1684/27, 1684/28, 1684/29, 1684/30, 1684/31,  1699/2, 1699/23, 1699/40, 1699/41, 1706/35,   1708/3, 1708/4, 1708/8, 1708/16, 1708/39, 1722/10, 1722/12, 1737/3, 1756/1, 1778, 1824/3, 1852/1, 2107/1, 2107/3, 2107/4, 2107/7, 2107/8, 2107/9, 2107/12, 2113, 2121, 2119, 2126, 2133/2, 2151/7,   2156/4, 2165/2, 2175, 2176, 2177/1, 2178/3, 2178/35, 2178/37, 2194/4, 2453/1, 2454, 2468, 2816/1, 2816/2, 2934/18, 2959.
b) části parc.č. 153/2, 161/4, 169/3, 216, 217/39 a 217/36 (cesta)
vše v k.ú. Nové Strašecí
 
 
 
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2011 tohoto znění:
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)            Město Nové Strašecí touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
(2)            Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[19]
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)            Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.[20]
(2)            Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[21]
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)            Poplatník je nejpozději do 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2)            V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.[22]
(3)            Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[23]
(4)            Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[24]
(5)            Do 3 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)            Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a)          kulturní akci .....................................…                           10 %,
b)          sportovní akci ................................…..                           10 %,
c)          prodejní akci ..........................................                         15 %,
d)          reklamní akci .......................................…                 15 %,
e)          cirkusová představení, lunaparky, burzy …                15%.
Čl. 5
Splatnost poplatku
 (1)          Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne skončení akce.
 (2)                         Při placení paušální částkou nejpozději do posledního dne měsíce, ve kterém byla nebo byly akce pořádány.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)            Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[25]
(2)            Od poplatku se dále osvobozují:
a)          Sportovní akce pořádané TJ Sokol Nové Strašecí.
b)          Divadelní a filmová představení.
c)          Taneční kursy a kursy společenské výchovy.
d)          Kulturní a společenské akce pořádané školami, které mají sídlo na území města Nového Strašecí.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)        Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[26]
 
(2)        Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[27]
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 3. 2011.
 
 
 
                       
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2011 tohoto znění:
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)            Město Nové Strašecí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2)            Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[28]
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[29]:
(1)            fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
(2)            fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)        Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2)        Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(3)        Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(4)        Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[30]
(5)        Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[31]
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)            Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 480,- Kč a je tvořena:
a)          z částky 230,- Kč za kalendářní rok a
b)          z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2)       Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3)       V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[32]
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)        Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.8. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen i jednorázově. V tomto případě je poplatek splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
 
(2)        Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
 
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)            Od poplatku se osvobozují poplatníci:
a)          Po dobu trvání vazby s výkonem trestu odnětí svobody.
b)          Po dobu hospitalizace ve zdravotním zařízení, trvá-li tato hospitalizace nepřetržitě déle než 120 dní.
c)          Po dobu pobytu mimo území České republiky, trvá-li tento pobyt nepřetržitě déle než 120 dní.
d)          Jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny evidence obyvatel městského úřadu („úřední adresa“), pokud nejsou vlastníky nebo nájemci nemovitostí určených k bydlení.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)        Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[33]
(2)        Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[34]
 
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 3. 2011.
               
 
 
 
Příloha č. 1 
 
 
Rozúčtování skutečných nákladů města za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu (viz Čl. 4, odst. 2).
 
Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 3,710.352,- Kč (zdroj: výkaz Fin 2-12M k 31.12.2009).
 
Počet osob s trvalým pobytem na území města k 31.12.2009 = 5.311.
(zdroj: evidence obyvatel MÚ)
 
Počet staveb určených k individuální rekreaci k 31.12.2009 = 238.
(zdroj: evidence obyvatel MÚ)
 
 
 
Propočet: 3,710.352,- Kč : 5.549 (5.311 + 238) = 668,65 Kč
 
 
 
 
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2011 tohoto znění:
 
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
 
                Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)         Město Nové Strašecí touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek
(2)         za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu[35] (dále jen „poplatek“).
(3)         Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[36]
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
(1)         Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
a)        povolený hrací přístroj nebo
b)        jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.[37] .
(2)         Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“).[38]
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)         Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu. Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.
(2)         Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)         Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu,
a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.[39]
(2)         Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení,a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
(3)         Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
(4)       Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[40]
Čl. 5
Sazba poplatku
(1)         Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.
(2)         V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.
(3)         Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný čtvrtletně, a to vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí
Čl. 7
Úlevana poplatku
                Poplatek se neplatí za období, po které není jiné THZ povolené Ministerstvem financí uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží[41].
Čl. 8
Navýšení poplatku
                Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[42]
Čl. 9
Přechodná ustanovení
(1)        Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
(2)        Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytíúčinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 3. 2011.
 
                                                                                                                                                           
                 
 
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2011 tohoto znění:
 
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)            Město Nové Strašecí touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
(2)            Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[43]
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)            Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[44]
(2)            Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)            Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu
(2)            V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede[45]
a)          jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)          čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)          další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(3)            Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[46]
(4)            Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[47]
(5)            Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[48]
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)            Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den .............................................. 2,- Kč
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)            Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne každého čtvrtletí.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)            Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[49]
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)        Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[50]
(2)        Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[51]
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 3. 2011.
 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen hlasoval proti (Ing. Karel Kestner),
1 člen se zdržel hlasování (RNDr. Libuše Vosátková).
 
                                                                                                             
14) Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města
 
Starosta města předložil návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 24. 2. 2011 ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 98
 
s c h v a l u j e
 
návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat
dne 24. února 2011 od 18:00hod. ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Navržený program:
 
 
1.    Zahájení
2.    Kontrola usnesení
3.    Rozpočtová opatření za období XII./2010
4.    Rozpočtová opatření za období I.-II./2011
5.    Plán činnosti finančního výboru
6.    Plán činnosti kontrolního výboru 
7.    Nové obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích
8.    Prodej pozemku parc.č. 2178/40 o výměře 24m2
9.    Navýšení frekvence svozu tříděného odpadu
10. Změna jednacího řádu zastupitelstva města
11. Informace o vodohospodářské infrastruktuře v Novém Strašecí
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
Různé
 
a) Stanovisko komise pro problematiku sídlišť – žádost SBD Rakovník o finanční příspěvek na vybudování 3 částí oplocení kolem bytového domu čp. 1137, Topinkova ulice, Nové Strašecí
 
Zprávu předkládá předseda komise pro problematiku sídlišť p. Marcel Brettschneider.
Na základě usnesení rady č. 11 ze dne 29.11.2010 rada požaduje stanovisko komise k posouzení žádosti o finanční spoluúčast na vybudování 3 částí oplocení kolem bytového domu. Přestože je již žádost SBD Rakovník odborem investic povolena, komise zastává názor, že není potřeba zaplotit území v celém rozsahu, tak jak je uvedeno v žádosti.
 
Komise proto:
 
a)   nedoporučuje poskytnout sdružení SBD Rakovník finanční příspěvek na vybudování
      3 částí oplocení
b)   doporučuje SBD Rakovník přehodnotit realizaci záměru tak, že by došlo nejdříve
      k zaplocení části mezi kotelnou a č.p . 1137 a to z obou stran s možností přístupu
      z důvodu úklidu.
c)   doporučuje SBD Rakovník počkat s ostatním oplocováním, protože po zateplení domu
       čp. 1137 , byly odstraněny „výklenky“, které byly dle názoru komise pro srocování osob
       zajímavé.
d)   zahrnout dobudování části chodníku do seznamu možných akcí, protože dle zkušeností
      je hojně využíván obyvateli sídliště.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 99
 
I. n e s o u h l a s í
 
s poskytnutím finančního příspěvku  sdružení SBD Rakovník na vybudování 3 částí oplocení (žádost ze dne 20. 9. 2010)
 
II. d o p o r u č u j e
 
SBD Rakovník
a) přehodnotit realizaci záměru tak, že by došlo nejdříve k oplocení části mezi kotelnou
    a čp . 1137 a to z obou stran s možností přístupu z důvodu úklidu.
b) počkat s ostatním oplocováním, protože po zateplení domu čp. 1137, byly odstraněny
  „výklenky“, které byly dle názoru komise pro srocování osob zajímavé.
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic MěÚ připravit finanční kalkulaci dobudování části chodníku podél západní strany bytového domu čp. 1137 a tuto investiční akci zařadit k realizaci dle finančních možností města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
b) Cestovní doklady – Technické služby s.r.o.
 
Na základě usnesení rady města č. 60 ze dne 10.1.2011 byly radě města předloženy požadované dokumeny od společnosti Technické služby s.r.o. Na základě evidence pokladních dokladů bylo zjištěno, že roční výdaje na cestovné je za rok 2008 ve výši 72.060,50 Kč a pro rok 2009 64.363,-Kč. Rada města požaduje objasnit výše těchto částek.
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č. 100
 
u k l á d á
 
Jednateli společnosti Technické služby s.r.o. Štefanovi Podhorcovi předložit radě města nejpozději do 21. 2. 2011 prvotní doklady (případně jejich kopie) výdaje z pokladny
za cestovné (vyúčtování pracovní cesty) pro rok 2008, 2009,2010
Soupis výdajů za cestovné pro rok 2008 a 2009 je přílohou tohoto usnesení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
 
 
Souhlas s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ J.A.Komenského
 
Dne 25. 1. 2011 byla doručena na MěÚ žádost ředitele ZŠ a MŠ J.A.Komenského 
Mgr. Stanislava Hajného o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2010.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 101
 
s o u h l a s í
 
s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši - 224.873,29 do roku 2011
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
d) Úprava nájemného s ohledem na inflaci
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 102
 
I. s o u h l a s í
 
s úpravou nájemného u nájemních vztahů uzavřených mezi městem a nájemci nebytových prostor v roce 2011 navýšením o míru inflace za rok 2010 ve výši 1,5%, vyjma :
-          Okresní pečovatelské služby, o.p.s.
-          Gymnázia J.A.Komenského Nové Strašecí,
-          Základní školy Nové Strašecí (dříve speciální)
-          Základní umělecké školy Nové Strašecí
-          Domu dětí a mládeže Rakovník.
-          Nadačnímu fondu na podporu hospic.hnutí v ČR
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ informovat nájemce o změně nájemného a připravit příslušné dodatky k nájemním smlouvám do konce měsíce března
b) starostovi města podepsat dodatky k nájemním smlouvám
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
e) Převedení grantového příspěvku v rámci TJ Sokol z oddílu tenisu do oddílu florbalu
 
Dne 26. 1. 2011 byla na MěÚ doručena žádost předsedy TJ Sokol Mgr. Milana Smrže. Ve své žádosti sděluje, že v roce 2010 byl poskytnut oddílu tenisu grantový příspěvek ve výši 2.000,-Kč. Uvedená částka byla účelově poskytnuta na pořádání posvícenského turnaje mládeže, který se však nekonal. Předseda TJ Sokol se obrací na radu města s žádostí
o převod této částky na činnost nově založeného oddílu mládeže florbalu.
 
Po projednání rady města přijala
 
U s n e s e n í   č. 103
 
n e s o u h l a s í
 
s žádostí Mgr. Milana Smrže – předsedy TJ Sokol o převod grantového příspěvku za rok 2010 ve výši 2.000,-Kč z oddílu tenisu na oddíl florbalu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
Závěr
 
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 20:50 hod.
 
 
8. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 21. 2. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                               Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 9 . 2. 2011


[0] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[1] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[2] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[3] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[6] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[9] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[10] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[11] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[12] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[13] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[14] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[15]§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
[16]§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[17] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[18] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 
 
 
 
 
 
[19] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[20] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[21] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[22] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[23] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[24] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[25] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
[26] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[27] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[28] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[29] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[30] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[31] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[32] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
[33] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[34] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 
 
 
 
 
[35] Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“)
[36] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[37] § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[38] § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[39] § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdjěších předpisů
[40] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[41] § 92 odst. 3 ve spojení s §93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (do 31. 12. 2010 dle § 31 odst. 4 a 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)
[42] (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. (2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. (3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.
[43] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[44] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[45] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[46] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[47] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[48] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
[49] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[50] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[51] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 


15. 2. 2011 Zobrazit méně

Stránka