Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 8.rady města ze dne 21.2.2011

.
 
Zápis
 
 
                      z 8. zasedání rady města, konaného
                               dne 21. února  2011                        
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                 Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                         RNDr. Libuše Vosátková     -  místostarostka města
                    Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                    Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                    Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                    Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                    Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                    JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                    Jitka Hejhalová                    - k bodu 1
                    Štefan Podhorec                  - jednatel Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. (k bodu 2)
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
          RNDr. Libuše Vosátková                                          Ing. Jan Bureš
 
 
Program:
 
 
Zahájení   
  1. Žádost o projednání – xxxxxxx – proplacení staveb.úprav v domě čp. 202
  2. Právní stanovisko ke vztahu souběhu funkcí jednatele spol. s funkcí ředitele společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
  3. Rozpočtová opatření za období I.-II./2011
  4. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 5 ze dne 22. 12. 2010
  5. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – Havel internet s.r.o.
  6. Upřesnění ceníku nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst
  7. Změna jednacího řádu zastupitelstva města
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Bechyně
a Bc. Pavlem Novákem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu RNDr. Libuši Vosátkovou
a Ing. Jana Bureše.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 přítomnými členy rady města.
 
 
Oprava usnesení č. 101 – Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ J.A.Komenského – správná výše hospodářského výsledku za rok 2010 činí 192.121,06Kč
 
 
1) Žádost o projednání – xxxxxxxxx – proplacení stavebních úprav v domě č.p. 202
 
Dne 10. 2. 2011 byla na MěÚ doručena žádost paní xxxxxxxx o nové projednání jejího požadavku na proplacení nákladů na stavební úpravy, které měla jmenovaná realizovat v pronajatých nebytových prostorách v domě čp. 202 (Studio Jitka) ve výši 100 tisíc korun. K realizaci došlo v blíže neurčené době, nájemní vztah jmenované vznikl již v roce 1991. Výše nákladů nebyla doložena žádnými dokumenty. Stavební úřad eviduje pouze provedení stavebních úprav v létě roku 1991.
Touto žádostí se zabývala rada města dne 28. 6. 2010 a následně po opětovné žádosti
dne 9. 8. 2010. V obou případech nebylo žádosti vyhověno s odůvodněním, že na proplacení nemá jmenovaná právní nárok.
Paní xxxxxxxx argumentuje v žádosti z 25. 4. 2007 kromě jiného tím, že  na ní byl v minulosti vyvíjen ze strany města nátlak pro zamýšlené vybudování kanceláří v pronajatých prostorách a proto byla nucena zakoupit nemovitost v Havlíčkově ulici.
Toto tvrzení se nepodařilo potvrdit ani doložit. Teprve v dubnu 2007 byla jmenovaná informována, že město zamýšlí provést rekonstrukci v domě čp. 202 na byty s tím, že záležitost je v předprojektové fázi a že jmenovaná bude dále informována. Na to jmenovaná reagovala dopisem (žádostí) z 25. 4. 2007 kde také uvádí, že kdyby nyní dostala výpověď, přineslo by jí to finanční a organizační problémy a navíc město by jí muselo uhradit náklady na stavební úpravy. Naproti tomu uvádí, že objekt stejně sama opustí za 3 roky. Pokud tvrdí, že z důvodu nátlaku města zakoupila s kolegyněmi nemovitost v Havlíčkově ulici, je třeba připomenout, že nemovitost (dům čp. 267) zakoupily v lednu 2003. Dopisem starosty města z května 2007 bylo jmenované potvrzeno, že zamýšlená rekonstrukce je v horizontu 1 – 3 roky. Na straně města pak nebylo přijato žádné nové rozhodnutí a vzhledem k ekonomické krizi se ani nepokračovalo v záměru rekonstrukce domu čp. 202. Na to až v roce 2010,
27.5., byla doručena výpověď ze strany paní xxxxxxxxxx Výpovědi nepředcházela ze strany města ani ze strany paní xxxxxxxx žádná korespondence, jednání, návrh dohody apod..
Ve smyslu ust. čl. III nájemní smlouvy má nájemce nárok na úhradu prokazatelných nákladů na zhodnocení pronajatých prostor v případě, že nájemní smlouva bude vypovězena pronajímatelem. Vzhledem k tomu, že smlouva byla vypovězena nájemcem, na náhradu nevzniká právní nárok.   Eventuální proplacení nákladů by bylo dobrovolným plněním města, darem.
Po vyslechnutí žadatelky pí xxxxxxxxx se rada města rozhodla odložit tento bod
do doby předložení potřebných dokladů (doložení výše nákladů na stavební úpravy)
ze strany žadatelky.
 
 
 
 
2) Právní stanovisko ke vztahu souběhu funkcí jednatele společnosti s funkcí ředitele společnosti Technické služby Nové Strašecís.r.o.
 
Na základě usnesení rady č. 60 ze dne 10. ledna 2011 byly radě města od společnosti Technické služby Nové Strašecí  s.r.o. předloženy požadované dokumenty. Jedním z těchto dokumentů je pracovní smlouva p. Štefana Podhorce na pozici ředitele (uzavřená s „platností“ od 1.1.2009 – dosud ). Vzhledem k tomu, že p. Štefan Podhorec je taktéž jednatelem společnosti a má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce jednatele na tutéž činnost, rada města vykonávající valnou hromadu společnosti konstatuje, že tento stav je nežádoucí
a z dostupných informací zřejmě i protiprávní.
Již delší čas bylo známo, že výkon funkce jednatele společnosti s ručením omezeným (nebo člena představenstva obchodní společnosti jiného druhu) souběžně s výkonem funkce generálního ředitele či obyčejného ředitele stejné společnosti je velmi sporným jevem.
Konstatovaly to soudy na nejrůznějším stupni rozhodovací pravomoci, zásadní změnu ovšem vnesl do věci rozsudek Nejvyššího správníhosoudu České republiky z března loňského roku sp.zn. 23 Cdo 2942/2009, který vyjasnil důvody, jež vedou k závěru, že současné angažmá téže osoby ve funkci dané obchodním zákoníkem. (jednatele či člena představenstva) a ve funkci zaměstnance, (byť má jít třeba o funkci generálního ředitele) je v rozporu se zákonem. Odůvodnění tohoto rozhodnutí se v podstatě opírá o kogentní (nepřekročitelná) ustanovení obchodního zákoníku, která nepřipouští, aby za společnost jednala bez zvláštního pověření jiná osoba, nežli zákonem uznávaný statutární orgán (člen představenstva nebo jednatel).
Toto stanovisko definitivně potvrdil Nejvyšší správní soud v prosinci roku 2010 svým rozsudkem sp.zn. 3 Ads 119/2010. Závěry Nejvyššího soudu ČR rozvedl do režimu správního soudnictví. (Mimochodem zamítl možnost výplaty dávek nemocenského pojištění „řediteli“ společnosti.)
V praxi zásadní zádrhel tkví v tom, že se jednatel, či člen kolektivního řídícího orgánu společnosti - zpravidla svým rozhodnutím, (kdo jiný to ve společnosti může udělat? viz ust. § 9 odst. 1 a § 27 odst. 5 zákoníku práce) - souběžně „zaměstná“ jako ředitel společnosti a že v této funkci pak nedělá nic jiného, nežli by měl dělat jako jednatel.
Motivace takového jednání bývá jednoduchá: je tu možnost nechat si vyplácet měsíčně mzdu, společnost za svého „zaměstnance“ odvádí povinná sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu atp.
Ani obchodní zákoník ani zákoník práce bohužel takovou možnost nezná. Jsou to normy postavené na zcela odlišném principu. A stanoviska nejvyšších soudů jsou jednoznačná: souběžný výkon funkce jednatele a ředitele ve stejném oboru je v rozporu se zákonem a jde v běžných podmínkách o postup absolutně neplatný. Pravda, nelze vyloučit, že je jednatel zaměstnán u společnosti v oboru, který nespadá pod výkon funkce jednatele. Jako projektant, jako účetní, jako kovář či jako vrátný. Pak jde vesměs o činnosti různorodé, přirovnejme je k zaměstnání v hlavním pracovním poměru a „na vedlejšák“ a všechno je v pořádku. Jakmile je však jednáním totožné osoby závazně prezentována společnost jako taková, je podpis ředitele na písemnosti bez jakéhokoliv právního významu. A Nejvyšší soud to tak interpretoval už v roce 2008.
Smlouva se třetí osobou může být díky tomu neplatná. Co je další komplikací i pracovní smlouva je neplatná a co je ještě horší, vyplacené peníze na základě absolutně neplatné pracovní smlouvy jsou neoprávněným obohacením na straně jejich příjemce (ředitele). A bezdůvodné obohacení lze vymáhat. Některé autority tvrdí, že musí být vymáháno. Odvody na pojistné ze strany společnosti by měly příslušné instituce ignorovat a měly by se naopak domáhat úhrady na konkrétním statutárně odpovědném zástupci společnosti, který je doposud neplatil, i když jde o téhož člověka. Bohužel je v dvojjediné funkci.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 104 
 
I. b e r e    n a   v ě d o m í
 
zprávu o právním stanovisku ke vztahu souběhu funkcí jednatele společnosti s funkcí ředitele společnosti Technické služby Nové Strašecí  s.r.o.
 
II. u k l á d á
 
oběma jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. průběžně informovat radu města v rámci kontroly usnesení o nových skutečnostech v této věci
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
3) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období I. - II./2011
 
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
- upřesnění dotačních vztahů mezi schváleným rozpočtem města a státním rozpočtem
    v r. 2011; 
- přijetí investiční dotace na akci „Infocentrum“;                                                            
- na profinancování výdajů obsažených v rozpočtu pro rok 2010, které nebyly v plném
   rozsahu realizovány.
Rada města po projednání přijala
 
U s n e s e n í    č. 105
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období I.- II./2011 schválilo
 
 
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   I.-II./2011
 
I. PŘÍJMY                                                                                                                         v tis. Kč
 
   1. Přijaté dotace
   
        a) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí – neinvestiční transfer v rámci
            souhrnného finančního vztahu – navýšení dotace na výkon státní správy oproti
            schválenému rozpočtu (schválený rozpočet 6.600.000,- Kč, schválený neinvestiční
            transfer pro rok 2011 je ve výši 6,704.700,- Kč).
            pol. 4112 – neinvestiční dotace                                                                                104,700
 
        b) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí – neinvestiční účelová dotace    
            na dávky sociální péče z kapitoly 313-MPSV. Navýšení oproti schválenému rozpočtu 
            (schválený rozpočet 1,600.000,- Kč, schválená neinvestiční účelová dotace pro
            rok 2011 je ve výši 1,700.000,- Kč).
            pol. 4116 – neinvestiční dotace                                                                                   100 
 
        c) Přijetí dotace v souvislosti se zřízením „Infocentra“ 
            pol. 4222 – přijetí investiční dotace (185.686,50 Kč)                                            185,686
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
II. VÝDAJE  
 
   1. Výdaje spojené s přijetím dotací    
                 
         § 6171 Činnost místní správy – výkon státní správy                                                                                         
             pol. 5169 – ostatní služby                                                                                       104,700
 
         § 4171 Příspěvek na živobytí
             pol. 5410 – sociální dávky                                                                                           100
 
          tř. 8, pol. 8115 - změna stavu na ZBÚ                                                                       185,686
                  (výdaje na zřízení „Infocentra“ byly uhrazeny již v roce 2010)
 
 
     2. Ostatní výdaje
 
          § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – nečerpané finanční prostředky na opravu a
             údržbu kamerového systému v Křivoklátském sídlišti (z důvodu nepříznivých
             klimatických podmínek závěru roku nebyla tato akce realizována)
             pol. 5171 – údržba a opravy                                                                                            25
 
          § 5512 Požární ochrana – nedočerpaný neinvestiční příspěvek od kraje, poskytnutý 
             v samém závěru roku 2010 na materiální a věcné vybavení: oděv, obuv – 20 tis.,
             materiál – 30 tis., opravy a udržování – 40 tis.
             pol. 5134, 5139, 5171                                                                                                     90   
 
         § 6112 Zastupitelstvo – nedočerpané výdaje na odměny a odvody (odchod starosty
            a místostarosty z uvolněných funkcí – nároková odměna vyplývající ze změn po
            komunálních volbách dle zákona o obcích) – zbývá vyplatit                                       283
            pol. 5023 – odměny                                                                                                                 211
            pol. 5031 – odvod na sociální zabezpečení                                                           53         
            pol. 5032 – odvod na veřejné zdravotní pojištění                                               19          
  
Výše uvedené výdaje na §§ 5311, 5512 a 6112 v celkovém objemu 398 tis. Kč budou  
 pokryty ze zůstatku na základním běžném účtu (tř. 8, pol. 8115 – změna stavu na bank. účtu).
 
 
Pozn: Stav zůstatku vlastních finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2010   
           činil 7,120.944,08 Kč.                                                                                          
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
4) Návrh na revokaci usnesení ZM č. usnesení č. 5 ze dne 22.12.2010
 
V souvislosti s přezkumem hospodaření města za rok 2010, upozornily pracovnice krajského úřadu, že přijaté usnesení č. 5, které bylo přijato při schvalování rozpočtu na rok 2011 není dle jejich názoru zcela správné. Doporučují, aby toto usnesení bylo v odst. č. I. schvaluje, písm. a), revokováno a to v tom smyslu, že slovo přebytkový bude nahrazeno slovem schodkový.
Vše ostatní uvedené v usnesení č. 5 zůstává beze změny. Tuto revokaci odůvodňují tím, že v další části usnesení pod písm. b), schvaluje ZM současně i zapojení finančních prostředků z minulých let na dofinancování rekonstrukce objektu čp. 887 v Tovární ulici z důvodu znovuotevření bývalé mateřské školy.
 
Rada města po projednání přijala
 
U s n e s e n í    č. 106
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města, aby přijalo toto usnesení:
Usnesení č.
Zastupitelstvo města
 
m ě n í
 
své usnesení č. 5 ze dne 22. 12. 2010 tak, že zní:
 
I. s c h v a l u j e
 
a) rozpočet na rok 2011 jako rozpočet schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji
v objemu 2.643 tis. Kč bude použit na splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech;
b) zapojení finančních prostředků z minulých let v objemu 600 tis. Kč na financování rekonstrukce objektu čp. 887 v Tovární ulici z důvodu znovuotevření bývalé mateřské školy.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím finančního odboru, zajistil ve smyslu ustanovení
§ 14, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby a to nejpozději do 31. 12. 2010.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
5) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
 
Při identifikaci možných finančních úspor v oblasti telekomunikačních služeb využívaných městem a jeho organizačními složkami je zřejmé, že po změně v operátorovi v pevných linkách je možné docílit vyšší kvality za výrazně nižší cenu. Z vystavených faktur
od současného operátora Telefonica O2 bylo vypracováno srovnání za období červen – listopad 2010. Výhody přechodu na službu ha-loo operátora ha-vel internet s.r.o. jsou následující:
-       za pevnou linku se neplatí žádný paušál
-       profesionální ústředna zcela zdarma
-       výhodnější volání jak na pevné linky tak i mobilní telefony
-       hovory v rámci sítě ha-vel zdarma (službu využívá ke své spokojenosti nyní již Základní škola, Gymnázium, mateřské školy, školní jídelna)
-       za příchozí volání je naopak připisován kredit
-       společnost s mnohaletými zkušenostmi, zákaznické a dohledové centrum
-       on-line detailní přehled telefonování
-       účtování hovorů po vteřinách již od 1. vteřiny
 
Z analýzy současného stavu vyplynulo, že jen „paušály a internet“ činí měsíčně
mezi 8.500-10.000 Kč bez DPH.  Při srovnání poplatků za samotné volání do pevných
a mobilních sítí je možné docílit minimálně 20% úspory oproti standardnímu ceníku služby Ha-loo. Srovnání vychází následovně
 
O2                   ha-vel s.r.o.
červen             4.889               3.005
červenec          4.684               2.815
srpen               4.727               2.759
září                  4.231               2.454
říjen                 4.452               2.625
listopad           4.622               2.710   
Celkem          27.605,-          16.368,-
Celkový rozdíl za sledované období za účtované minuty volání je 11.237,- Kč bez DPH.
 
Před každou změnou je potřeba prověřit a případně dobudovat potřebnou konektivitu. Tato záležitost byla konzultována s vedením občanského sdružení Bubákov.net. V tuto chvíli je ihned možné zajistit přechod u městské knihovny a městské policie. Konektivita je v dostatečné kvalitě. Knihovna již  využívá od společnosti Bubákov.net bezplatně 2 počítače a pro tyto počítače je využívána konektivita. Další paušální poplatek za internet ve výši 625 Kč je tedy zcela zbytečný. Celkové úspory za paušální poplatky jsou u knihovny
ve výši 1.012Kč/měsíc. U městské policie se počítá s úsporou 495 Kč/měsíc.
 
Předběžný harmonogram přechodu je následující:
1. Hala Bios, NKC                                        1-2 kvartál 2011
2. Lidová škola umění, budova Tesly            2. kvartál 2011
3. Městský úřad                                             2-3. kvartál 2011
U městského úřadu je vhodné poznamenat, že napojení na vysokorychlostní kvalitní optické připojení se předpokládá do května 2011.
S občanským sdružením Bubákov.net je přislíbeno dobudování infrastruktury v jejich režii.
 
Náklady s přechodem lze definovat následovně:
1) zřizovací poplatky – pouze u čísel, které by město chtělo zachovat.Služblefonní služby Počet čísel Cena bez DPH
přidělení telefonních čísel od ha-vel internet            X                                            0 Kč
 
Přenos čísel od sučasnách operátorů             Samostatné tel. číslo (HTS)               1 200,00 Kč
Číselný rozsah nebo blok (ISDN)     2 200,00 Kč
Aktivační jednorázový poplatek                   X                                                        0,00 Kč
2) náklady na pořízení telefonních přístrojů
Orientačí ceny IP telefonů :
Manažerský telefon s displejem :                  2 340 Kč
Základní model bez displeje :                        1 400 Kč
Bezdrátový (Siemens Gigaset):                                 2 140 Kč
 
 
 
Po projednání rada města  přijala
 
U s n e s e n í č. 107
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Ha-vel internet s.r.o.
Text smlouvy je přílohou k tomuto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
a) starostovi města uvedenou smlouvu podepsat
b) tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
6) Upřesnění ceníku nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst
 
Rada města svým usnesením č. 724 ze dne 6. 10. 2005 stanovila cenu nájemného za 1m2 hrobového místa ve výši 105,- Kč za rok, přičemž cena se skládá ze dvou položek: 5,- Kč nájem za místo a 100,- Kč za služby. V případě, že platbě na 5 let se nájem snižuje o 10,- Kč za každý 1m2. V současné době se často vyskytuje požadavek na výpočet nájemného
u hrobů, u nichž plocha nečiní celé metry čtvereční. Pro sledování plateb a jejich počítačové zpracování se jeví jako praktické plochu hrobu v takovém případě zaokrouhlit klasickým způsobem, do 49 cm2 dolů a od 50 cm2 nahoru na celé čtvereční metry. Proto, aby se tato praxe mohla nadále uplatňovat, je potřeba stanovení ceníku takto upřesnit. 
 
Po projednání rada města přijala 
 
U s n e s e n í č.   108
 
r o z š i ř u j e
 
usnesení rady města č. 724 ze dne 6. 10. 2005 a upřesňuje ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst v Novém Strašecí tak, že výpočet plochy hrobového místa se zaokrouhluje na celé metry čtvereční tak, že při rozdílu do 49cm2 dolů a od 50cm2 nahoru.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
 
 
 
7) Návrh na změnu jednacího řádu
 
V souladu s volebními programy většiny subjektů navrhujeme následující úpravy jednacího řádu zastupitelstva města. Uvedené změny umožní transparentnější, občany více kontrolovatelné, rozhodování města, s velmi podstatnou možností zpětné kontroly hlasování jednotlivých zastupitelů a zastupitelek. Navrhovaná úprava rovněž uvede do souladu jednací řád a reálný současný stav, kdy probíhá pořizování videozáznamu, přestože jednací řád zmiňuje audiozáznam. Navrhovaná forma pořizování protokolu o hlasování je transparentní a nepřináší, na rozdíl například od použití hlasovacího zařízení, žádné finanční náklady, jen drobnou administrativní zátěž na bedra jednotlivých zastupitelů a zastupitelek.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č.   109
 
d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
s platností od 1. 3. 2011 následující změny jednacího řádu zastupitelstva:
 
a) v čl. 14 se v odst. 3 a v odst. 6 mění lhůta 10 dnů na lhůtu 5 dnů
 
b) v čl. 14 odst. 9 se za slova – počet hlasů vkládá nová odrážka
- výsledek veřejného hlasování se zaznamenává jmenovitě. Jednotliví členové zastupitelstva vedou o svém hlasování záznam v protokolu o hlasování zastupitele města Nové Strašecí.
Po skončení zasedání zastupitelstva členové zastupitelstva odevzdají vlastnoručně podepsané protokoly o hlasování zapisovali/ce, který/á na jejich základě vyhotoví záznam o hlasování. Protokoly o hlasování se archivují.
 
c) v čl. 14 se text odst. 11 nahrazuje novým textem:
11) Ze zasedání se pořizuje audio a video záznam, které se ukládají na MěÚ po dobu 10 let.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ učinit všechny potřebné související administrativní kroky spojené s touto změnou jednacího řádu zastupitelstva
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 3 se zdrželi hlasování (Ing. Jan Bechyně, Mgr. Karel Filip, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 20:35 hod.
 
 
 
 
 
9. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 7. 3. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková
místostarostka města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 23. 2. 2011

3. 3. 2011 Zobrazit méně

Stránka