Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

zápis z 9.rady města ze dne 7.3.2011

.

 

 
Zápis
 
 
                   z 9. zasedání rady města, konaného
                                     dne 7. března  2011                         
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                 Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                         RNDr. Libuše Vosátková     -  místostarostka města
                    Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                    Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                    Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                    Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                    JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
O m l u v e n :
 
                    Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
 
 
 
H o s t :
 
                   Štefan Podhorec                  - ředitel Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. ( k bodu 2)
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
          Mgr. Richard Spiegl v.r.                                         RNDr. Libuše Vosátková v.r.
 
 
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Kontrola usnesení
 2. Změna statutárních orgánů společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
 3. Nezbytné sanační práce na lipovém porostu na Komenského nám. – kácení a výsadba lip
 4. Pronájem náměstí – Novostrašecké posvícení
 5. Žádost o úpravy komunikace a vybudování točny Pod Šibeničním vrchem
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN (části pozemků parc.č. 467/2, 2133/1, 2133/2 a 643
 7. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – ul. Čsl.armády
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN (části pozemků parc.č.158/3,175/1 a 2101
 9. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na nebyt.prostor – garáž v areálu polikliniky
 10. Zpráva o kontrole dodržování povinností jednatele dle zakladatelské listiny a smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti ve spol. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6  členů rady města.
Omluven z jednání je Ing. Jan Bechyně.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen RNDr. Libuší Vosátkovou a Bc. Ing. Janem Burešem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Mgr. Richarda Spiegla
a RNDr. Libuši Vosátkovou.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6  přítomnými členy rady města.
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 145 – trvá
(15/22.6.2007) Darování vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne 31. 7. 2007 uložilo starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu ( INTERMET, s.r.o.). 
Společnost Intermet byla požádána o návrh smlouvy. Smlouva byla městu předložena. Dárce zajišťuje ošetření uložení sítí v pozemcích třetích osob věcnými břemeny. Město do doby ošetření uložených sítí předložilo spol. G.A.M.Technische Taile, s.r.o. (právní nástupce Intermet) návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 8. 3. 2010 byla uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí darovací. Po právním ošetření uložení sítí v pozemcích dalších vlastníků (věcnými břemeny) bude uzavřena konečná smlouva o převodu vlastnictví. Podle sdělení G.A.M. Technische Taile, s.r.o. ze dne 1. 9. 2010 chybí uzavřít 2 smlouvy, jednání
o smlouvách trvají. Ke dni 3.2.2011 transformace na spol. G.A.M. Heat s.r.o.. Dle přehledu (Air Atlas, s.r.o. z 31.12.2010) neprovedeny dvě smlouvy
-          xxxxxxxxxx – bude provedeno do 1.7.2011
-          xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx – práva omezena exekucí.
 
Usnesení č. 371 – trvá
(35/21.3.2008) Novostrašecké kulturní centrum
Členům rady byly předány dvě varianty návrhu nového uspořádání NKC. Konkrétní návrh bude projednán radou města po zpracování podkladových materiálů OI MěÚ. Další postup je závislý na eventuelní dotaci a rozhodnutí orgánů města. Rada města na svém 7. zasedání dne 7. února 2011 uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxxxxxx a p. xxxxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. Marvanem a p. Kůtem, zástupci spol. Edesa
 po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
K 2. 2. nebyla žádost na MěÚ doručena. Urguje OI. Edesa telefonicky informovala OI, že novou žádost doručí na MěÚ v 9. týdnu.
 
Usnesení č. 14 – splněno
(1/29.11.2010) Prodej části pozemku parc.č. 2178/2
( ulice Pod Větrákem – xxxxxx a xxxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení. Z důvodu chybějícího geometrického plánu není možné zahrnout do programu
1. zasedání zastupitelstva města. Geometrický plán byl dodán. Bude předloženo na nejbližším zastupitelstvu města. Na programu jednání dnešní rady města. Viz. usnesení č. 91
 
Usnesení č. 21 – zrušeno usnesením č. 97
(2/13.12.2010) Nově obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích
Z programu 1. zasedání zastupitelstva města staženo. Na programu 2. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 70 – trvá
(5/24.1.2011) Městské granty 2011
Rada města schválila témata pro poskytování grantových příspěvků, zásady pro poskytování grantů, tiskopis přihlášky a termín pro odevzdání přihlášek na granty města. Místostarostka města vyhlásila granty pro rok 2011. Rada města uložila místostarostce předložit návrh komise pro přípravu podkladů na grantové příspěvky v roce 2011 na jednání rady města.
 
Usnesení č. 72 – splněno
(5/24.1.2011) Přidělení bytu čp. 202
Rada města souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy s xxxxxxxxx na byt č. 1 v čp. 202 a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu. Byt předán 1.2.2011 nájemci, fi Baldex připravuje nájemní smlouvu. Nájemní smlouva byla uzavřena.
 
Usnesení č. 73 – trvá
(5/24.1.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – čp. 414
Rada města souhlasila s návrhem xxxxxx na uzavření dodatku k nájemní smlouvě (úprava fasády Šroubkovy vily – polovina nákladů úhrazena xxxxxxxx a druhá polovina ve výši max. 600.000,-Kč započteno proti nájemnému). Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit radě města návrh dodatku k nájemní smlouvě. Dodatek k nájemní smlouvě vypracován a předán xxxxxxxxxx k připomínkování.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek.
 
Usnesení č. 80 – trvá
(5/24.1.2011) Poskytnutí neinvestičního příspěvku
Rada města schválila příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na dějepisnou soutěž a dále věcný dar – knihy. Knihy byly zaslány, očekáváme smlouvu na základě níž se zašle finanční příspěvek.
 
Usnesení č. 83 – splněno
(6/28.1.2011) Zvýšení kapacity čističky odpadních vod (ČOV)
Rada města schválila záměr výstavby nové čističky odpadních vod a dále podání žádosti o změně Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje. Podání žádosti do podatelny Středočeského kraje bylo zajištěno. Technicko-ekonomické posouzení vodohospodářské investice zvýšení kapacity ČOV bylo podáno na Ministerstvu zemědělství ČR.
 
Usnesení č. 84 – splněno
(6/28.1.2011) Právní rozbor smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury vodovod Nové Strašecí
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ
a) předložit zprávu v jakém rozsahu je z hlediska zákona oprávněné vložení Vodárenské infrastruktury do VKM a.s. dle smlouvy č. 281/2009/01 o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury vodovod Nové Strašecí uzavřenou dne 30. 9. 2009.
b) ozřejmit jaké konkrétní informace byly podkladem pro rozhodování rady při schvalování smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury vodovod Nové Strašecí zejména v článku 17
c) ve spolupráci s odborem investic a finančního odboru posoudit výhodnost nabídky ve formě nepeněžitého vkladu do VKM a.s za 14.619 kmenových akcií z pohledu tržní ceny
a nominální hodnoty
d) osvětlit z jakého důvodu došlo k podpisu smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury vodovod Nové Strašecí, kterou je rada obecně oprávněna schválit, když do této smlouvy byl infiltrován závazek o převodu majetku nemovitého charakteru. O tom je oprávněno rozhodovat pouze zastupitelstvo města
e) ozřejmit důvody, které vedly k akceptování článku 17.5 smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury vodovod Nové Strašecí z hlediska pojmu osazených vodoměrů
a připojení vodovodních přípojek
f) ozřejmit právní důvod, proč byla v této smlouvě připuštěna doložka o výlučné příslušnosti rozhodčího soudu pro řešení případných sporů a ozřejmit vzdání se jakýchkoliv práv
na odvolání proti rozhodnutí rozhodčího soudu. Z tohoto hlediska je rozporuplné ustanovení 17.5, které stanoví, že v případě neshody určí znalce soud.
g) uveřejnit na internetové stránky města www.novestraseci.cz
- smlouvu o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury vodovod Nové Strašecí
(č. 281/2009/01) v rozsahu, který umožňuje platná legislativa.
- dopis od společnosti advokátní kanceláře Hrudka & Řípa a partneři
(JUDr. František Hrudka) doručený městu Nové Strašecí dne 3. 9. 2010
A dále rada města uložila starostovi města dotázat se bývalého starosty Ing. Pavla Vaice, proč nebyl návrh na nepeněžitý vklad do VKM a.s. včetně prodeje dalšího majetku projednán
na nejbližším zasedání rady města tak, jak uvedl v dopise zaslaný advokátní kanceláři Hrudka & Řípa a partneři (JUDr. František Hrudka) dne 9. 9. 2010 (č. 49/2010/ST)
Zpráva zaslána elektronicky členům rady města 8.2., smlouva a dopis na webových stránkách od 21.2. Odpověď od bývalého starosty byla doručena starostovi města elektronicky.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 86 – splněno
(7/7.2.2011) Skládka „Na Okrouhlici“
Rada města souhlasila s uzavřením nájemních smluv k ošetření užívání pozemků pro skládku „Na Okrouhlici“ a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvy. Návrhy nájemních smluv byly rozeslány vlastníkům pozemků (pronajímatelům). K 1.3.2011 uzavřeny podpisem obou smluvních stran 3 nájemní smlouvy celkem z 11).
 
Usnesení č. 87 – splněno
(7/7.2.2011) Pronájem části pozemku parc.č. 1309/93
Rada města souhlasila se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 1306/93 za domem čp. 919, tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru.
 
Usnesení č. 88 –splněno
(7/7.2.2011) Ukončení nájmu nebyt.prostor v čp. 414 (J.Kašpar)
Rada města schválila uzavření dohody o ukončení nájemních vztahů s xxxxx a to nebytového prostoru, místnosti č. 305 a dále nebytového prostoru – garáže č. 4, a uložila starostovi města podepsat dohody o ukončení nájmu. Dohodo uzavřena.
 
Usnesení č. 89 – splněno
(7/7.2.2011) Výpověď z nájmu – čp. 1155 (NOVA REALITY)
Rada města vzala na vědomí výpověď pí xxxxxxxx – Nova Reality - z nájmu nebytových prostor – kanceláře č. 308 v čp. 1155, dále schválila záměr tohoto prostoru. Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru na úřední desce.
 
Usnesení č. 90 – splněno
(7/7.2.2011) Výpověď smlouvy o nájmu plakátovacích ploch
Rada města souhlasila s výpovědí smlouvy o nájmu plakátovacích ploch se spol. RENGL, s.r.o., jejímž předmětem je nájem plakátovacích ploch. Starosta města podepsal výpověď smlouvy.
 
Usnesení č. 91 – splněno
(7/7.2.2011) Prodej pozemku parc.č. 2178/40
Projednáno na 2. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 93 – splněno
(7/7.2.2011) Smlouva o zřízení věcného břemene- stavba p.č. 1104/95 – kNN
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1104/86 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba p.č. 1104/95 – kNN a uložila starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Smlouva uzavřena.
 
 
Usnesení č. 94 – splněno
(7/7.2.2011) Plán činnosti finančního výboru
Projednáno na 2. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 95 – splněno
(7/7.2.2011) Plán činnosti kontrolního výboru
Projednáno na 2. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 96 – splněno
(7/7.2.2011) Navýšení frekvence svozu tříděného odpadu
Projednáno na 2. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 97 – splněno
(7/7.2.2011) Nové OZV o místních poplatcích
Projednáno na 2. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 99 - trvá
(7/7.2.2011) Žádost o finanční příspěvek na vybudování 3 částí oplocení kolem domu
čp. 1137 
Rada města nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku sdružení SBD Rakovník na vybudování 3 částí oplocení (žádost dne 20.9.2010) a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit finanční kalkulaci na dobudování části chodníku podél západní strany bytového domu čp. 1137 a akci zařadit k realizaci dle finančních možností města.
 
Usnesení č. 100 – splněno
(7/7.2.2011) Cestovní doklady – Technické služby s.r.o.
Rada města uložila jednateli spol. Technické služby Nové Strašecí s.r.o. předložit radě města nejpozději do 21.2.2011 prvotní doklady výdaje z pokladny za cestovné pro rok 2008, 2009, 2010. Doklady byly předány.
 
Usnesení č. 102 – trvá
(7/7.2.2011) Úprava nájemného s ohledem na inflaci
Rada města souhlasila s úpravou nájemného u nájemních vztahů uzavřených mezi městem a nájemci nebytových prostor v roce 2011 navýšením o míru inflace za rok 2010 ve výši 1,5% a uložila tajemníkovi MěÚ informovat nájemce o změně nájemného a připravit příslušné dodatky k nájemním smlouvám do konce měsíce března. Dále rada města uložila starostovi podepsat dodatky k nájemním smlouvám. Informace byly rozeslány, čeká se na podpis dodatku smlouvy s Telefonikou O2.
 
Usnesení č. 104 – trvá
(8/21.2.2011) Právní stanovisko ke vztahu souběhu funkcí jednatele společnosti a funkcí ředitele společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
Rada města vzala na vědomí zprávu o právním stanovisku ke vztahu souběhu funkcí jednatele společnosti s funkcí ředitele společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. a uložila oběma jednatelům společnosti průběžně informovat radu města v rámci kontroly usnesení o nových skutečnostech v této věci.
 
Usnesení č. 105 – splněno
(8/21.2.2011) Rozpočtová opatření za období I.-II./2011
Projednáno na 2. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 106 – splněno
(8/21.2.2011) Návrh na revokaci usnesení č. 5 ZM
Projednáno na 2. zasedání zastupitelstva města.
 
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny.
 
Usnesení č. 109 – splněno
(8/21.2.2011) Návrh na změnu jednacího řádu
Projednáno na 2. zasedání zastupitelstva města.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.    110
 
 s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Ing. Jan Bureš)
 
 
 
2) Změna statutárních orgánů společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
 
Rada města Nové Strašecí jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., Lipová 1172, Nové Strašecí, IČ 27236846, podle ust. § 102 odst. 2) písm.c) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, ve spojení s ust. § 125 odst. 1 písm.f) a ust. § 132 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, po projednání přijala následující.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 111
 
I. o d v o l á v á
 
1) ke dni 7. 3. 2011 z funkce jednatele obchodní společnosti Technické služby
Nové Strašecí, s.r.o., Lipová 1172, Nové Strašecí, IČ 27236846 p. Štefana Podhorce,
nar. xxxxxxxx, trv.bytem xxxxxxxxxx,  z důvodu porušení jeho povinnosti vykonávat působnost jednatele s péčí řádného hospodáře podle ust. § 194 odst.5 ve spojení s ust. § 135 odst. 2 obchodního zákoníku.
Důvody pro odvolání jednatele p. Štefana Podhorce jsou přílohou tohoto usnesení.
 
2) ke dni 7. 3. 2011 z funkce jednatele obchodní společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., Lipová 1172, Nové Strašecí, IČ 27236846 JUDr. Jiřího Tláskala,
nar. xxxxxx, trv.bytem xxxxxxxx.
 
II. j m e n u j e
 
1) ke dni 8. 3. 2011 do funkce jednatele obchodní společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., Lipová 1172, Nové Strašecí, IČ 27236846, s jeho souhlasem, Ing. Miroslava Čermáka, nar. xxxxxxxxxx, trv.bytem xxxxxxxxxxx.
 
2) ke dni 8. 3. 2011 do funkce jednatele obchodní společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., Lipová 1172, Nové Strašecí, IČ 27236846, s jeho souhlasem,
Ing. Jana Bureše, nar. xxxxxxxxx, trv.bytem xxxxxxxxxx
 
III. s c h v a l u j e
 
smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., Lipová 1172, Nové Strašecí, IČ 27236846 jednateli Ing. Miroslavu Čermákovi, nar. xxxxxxxx, trv.bytem xxxxxx.
Text smlouvy je přílohou k tomuto usnesení.
 
IV. u k l á d á
 
1) starostovi města
a) provést výkon valné hromady notářským zápisem ke všem souvisejícím úkonům  
     nutným k provedení změny zápisu osoby jednatele v obchodním rejstříku
b) podepsat smlouvu o výkonu funkce jmenovaného jednatele
     Ing. Miroslava Čermáka
2) nově jmenovanému jednateli společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Ing. Miroslavu Čermákovi zajistit forenzní audit uvedené společnosti za roky 2008, 2009, 2010 až k datu jeho jmenování.
 
 
Poznámka : Ing. Jan Bureš nebude v tomto bodě hlasovat z důvodu jeho jmenování do funkce jednatele obchodní společnosti (5)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
3) Nezbytné sanační práce na lipovém porostu na Komenského nám. – kácení a výsadba lip
 
S odvoláním na závěry komise pro životní prostředí, která projednávala záměry obnovy lipového stromořadí na náměstí Komenského a za účelem zvýšení bezpečnosti občanů s ohledem na nevyhovující statický stav některých stromů, požádal radní Ing. Karel Kestner předsedu komise p. Miloslava Kinkala o vypracování návrhu akutního řešení výše popsané situace.
Tento svolal šetření na sobotu 26. 2. 2011 a společně s biologem RNDR. Milanem Dundrem, profesionálním zahradníkem p. Václavem Šilhou a některými dalšími členy komise pro životní prostředí a radními Ing. Karlem Kestnerem a Ing. Janem Burešem se prohlédly veškeré dřeviny rostoucí na náměstí a výsledek jejich šetření se včlenil do mapky a průvodního textu, které jsou v příloze.
Na šetření se dohodlo, že by bylo vhodné, některé vyznačené dřeviny vykácet do konce vegetačního klidu a na jejich místo vysadit nové dřeviny původního druhu „Tilia cordata“. Zároveň se došlo k závěru, že se musí přikročit i k dosázení nyní destruovaného stromořadí.
Nabídka Ing. Poslušného z firmy Arnika Hostivice, se kterým se radní Ing. Kestner obratem spojil ve věci vysázení lip, je v příloze. Jedná se o cca 5m vysoké stromy a vzhledem ke vstřícnosti firmy je cenová náročnost minimální.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 112
 
I. s o u h l a s í
 
s vykácením dřevin dle návrhu patrného z přiložené mapky a to dokonce vegetačního klidu. V návaznosti na tyto práce zároveň souhlasí s potřebnou obnovou zeleně na Komenského náměstí a to na začátku vegetačního období a v nezbytném rozsahu dosázených sedmi vzrostlých lip.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit součinnosti při sanačních pracích (kácení) a navazujících pracích k opětovnému zazelenění Komenského náměstí původním lipovým porostem – zatím sedmi vzrostlých lip
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
4) Pronájem náměstí – Novostrašecké posvícení
 
Tradičně, jako již od roku 2004, je Komenského náměstí a přilehlé prostory pronajímány podnikateli Hynku Třískovi za účelem provozování atrakcí technické zábavy a prodejních stánků v rámci oslav posvícení ve městě. Letos by se pronájem týkal dnů od 5. do 12. září.
Pronájem náměstí pro citované atrakce byl zvolen z důvodu toho, že partnerem
a odpovědnou osobou vůči městu je pouze jeden subjekt. Nájemné bylo postupně zvyšováno z původních 40.000,- Kč (2004), 44.000,- Kč (2007) až na 75.000,- Kč (2010).
I pro letošní rok jsme byli kontaktováni p. Třískou, který má zájem o pronájem a též potřebuje potvrdit, zda i ze strany města je nadále zájem o jeho služby. Z minulých let
ze strany města, TS a MěP nebyly žádné připomínky na průběh oslav i následný úklid prostranství.
Radě města se proto předkládá ke schválení nájemní smlouva s p. Třískou na letošní posvícení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 113
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením nájemní smlouvy s Hynkem Třískou, podnikatelem, IČ: 16488725, bytem xxxxxxxxxx na pronájem Komenského náměstí, ulice Vítězslava Hálka, plochy a parkoviště u sokolovny pro atrakce a prodejní stánky za účelem provozování atrakcí technické zábavy a prodejních stánků v rámci oslav Novostrašeckého posvícení ve dnech 5. až 12.9.2011 za nájemné ve výši 75.000,- Kč.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
5) Žádost o úpravy komunikace a vybudování točny Pod šibeničním vrchem
 
Na MěÚ Nové Strašecí byla dne 12. 1. 2011 doručena žádost majitelů nemovitostí v lokalitě pod vodojemem (kontaktní osoba xxxxxxxx, xxxxxxxx), na úpravu komunikace a vybudování točny Pod Šibeničním vrchem. Jedná se o cestu na pozemku
parc. č. 268/3 v kat. území Nové Strašecí. Točna o průměru cca 6 m je žadateli navrhována na pozemcích 262/2, 2121 a 269/6 v kat. území Nové Strašecí.
Veškeré citované pozemky jsou ve vlastnictví města Nové Strašecí.
Po prošetření žádosti odbor investic MěÚ shledal:
1.     Žádost o úpravu komunikace na pozemku parc. č. 268/3 v kat. území Nové Strašecí:
- Předmětná cesta v chatové zástavbě není evidována v pasportu místních komunikací. Je vedena v evidenci cest, stezek a pěšin.
- Jedná se o velmi úzkou cestu, její šíře se pohybuje kolem 3 m. Cesta vede mezi chatovou zástavbou a lze předpokládat, že v době zástavby lokality stávajícími chatami nebyla určena k provozu automobilů v současné frekvenci, ale jen pro zpřístupnění pozemků po dobu stavby a dopravní obsluhu. Jedná se tedy spíše o „vyježděnou“ cestu, než o vybudovanou místní komunikaci.
- OI MěÚ za spolupráce s Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., provedl prohlídku cesty a bylo zjištěno, že cca jedna polovina délky cesty (její severozápadní část) byla dotčena stavbou „Rozšíření kabelového vedení kNN pro pozemky parc. č. 264/3 a 269/29 v kat. území Nové Strašecí“, stavebník ČEZ Distribuce, a. s., realizační firma Elektromont Matějka, a. s. Stavební povolení bylo vydáno dne 14. 7. 2010 pod č.j. 691/328+692/330/10/OV/He. Kolaudační souhlas pro stavbu byl vydán dne 23. 12. 2010 pod č.j. 1883/330/10/OV/He. Odbor investic cestu po realizaci stavby zatím nepřevzal
pro nemožnost podrobné prohlídky stavu cesty a kontroly jejího uvedení do původního stavu.
- OI MěÚ neprodleně kontaktoval odpovědného pracovníka realizační firmy Elektromont Matějka, a. s. (xxxxxx) s požadavkem na uvedení cesty do původního stavu. Oprava cesty byla přislíbena ve 4. týdnu 2011, kontrola byla provedena 31. 1. 2011 s tím, že oprava cesty nebyla provedena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a bude zjednána ihned, jak to počasí umožní. I v současném stavu však cesta nevykazuje vážnější závady, je sjízdná a schůdná.
- Dle názoru OI MěÚ město nemusí zajišťovat úpravu cesty, protože její úprava bude sjednána firmou Elektromont Matějka, a. s. v rámci uvedení cesty do původního stavu
po výše uvedené stavbě.
2.    Žádost o vybudování točny o průměru cca 6 m na pozemcích 262/2, 2121 a 269/6
v kat. území Nové Strašecí
- Po prohlídce uvedených pozemků OI MěÚ považuje vybudování točny požadovaných parametrů za stavebně poměrně náročné a finančně nákladné. Terén od severní hrany pozemků parc. č. 262/2 a 269/6 klesá prudce dolů, mezi pozemky – po pozemku
parc. č. 2121 vede pěšina. Převýšení je větší jak 1 m, svahy jsou porostlé křovinami
a náletovými dřevinami, sklon svahů neumožňuje jejich přisypání u cesty za účelem vybudování točny (sklon by se zvýšil a svah by se stal velmi nestabilní). Pro účely vybudování točny, za současného zachování pěšiny, by svah musel být v dotčeném místě zbaven vegetace a stabilizován opěrnou zdí, v některých místech vyšší jak 2 m. jelikož se jedná o stavební a terénní zásah poléhající projednání u stavebního úřadu, bylo by nezbytné vypracovat projektovou dokumentaci. Lze předpokládat i složitější statické zajištění takové opěrné zdi vzhledem ke sklonu svahu. Při vynaložení potřebných finančních prostředků lze předpokládat realizovatelnost záměru vybudování točny.
- Pro odstavení vozidel v současné době slouží plocha na začátku cesty směrem
od Pecínova. Pokud je plocha na druhém konci cesty volná, tj. není tam odstaveno žádné vozidlo, běžným osobním automobilem se otočit lze. Pokud zde nějaké auto zaparkováno je, řidičům nezbývá než couvat zpět cca 230 m.
- OI MěÚ vzhledem k nákladnosti a stavební složitosti doporučuje radě města vybudování točny neschválit. Pokud by se tato realizovat měla, kvalifikovaný odhad potřebných finančních prostředků lze provést až na základě zpracované projektové dokumentace.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í     č. 114
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost majitelů nemovitostí v lokalitě pod vodojemem (kontaktní osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx), na úpravu komunikace – cesty na pozemku parc. č. 268/3 v kat. území Nové Strašecí s tím, že tato bude zajištěna uvedením cesty do původního stavu v souvislosti s dokončením stavby „Rozšíření kabelového vedení kNN pro pozemky parc. č. 264/3 a 269/29 v kat. území Nové Strašecí“, stavebník ČEZ Distribuce, a. s.
 
II. z a m í t á
 
žádost majitelů nemovitostí v lokalitě pod vodojemem (kontaktní osoba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx), na vybudování točny o průměru cca 6 m na pozemcích 262/2, 2121
a 269/6 v kat. území Nové Strašecí, z důvodu nepřiměřené finanční a realizační náročnosti.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Bc. Pavel Novák)
 
 
6) Smlouva o zřízení věcného břemene - kabelové vedení NN
 
Na základě rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení   z 05/2009 realizovala společnost ČEZ Distribuce, a.s., jako investor, stavbu „Nové Strašecí – V Konopasu – VN, TS a kNN “. Stavbou byly dotčeny m.j. pozemky   parc.č. 2133/1, 2133/2, 467/2 a 643 zapsané v KN na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Nové Strašecí ve vlastnictví města.
V rámci této stavby byla ze stávajícího betonového stožáru vedení 22 kV vedena kabelová trasa VN podél místní komunikace (U Hamira) po pozemku parc.č. 467/2 v délce 22,2 m, následně pozemkem parc.č. 2133/1 (5,85 m) a dále pozemkem parc.č. 21133/1 - cesta
„ke Stochovské kapličce“ v délce celkem 827,7 m. Při této cestě - na pozemku   parc.č. 643 byla umístěna kiosková trafostanice (zast.plocha 4,8 m2, včetně ochranného pásma 34 m2). Od této trafostanice byly položeny kabely NN k přilehlým pozemkům parc.č. 514/1 a 521/2. Stavba je užívána od 12/2009 na základě vydaného kolaudačního souhlasu.
Dotčení pozemků celou stavbou v rozsahu vydaného stavebního povolení,   nebylo ošetřeno smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, resp. SoSB č. 184/2009/OI byla ošetřena pouze část trasy v délce cca 400 m – za náhradu 100,-Kč/bm.
Skutečné provedení stavby a vyznačení rozsahu věcných břemen na jednotlivých pozemcích   je obsahem geometrického plánu č. 2458-2009334/2010. 
Investor stavby předložil městu Nové Strašecí, jako vlastníku shora uvedených, stavbou dotčených pozemků, návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k ošetření zřízení a provozování   zařízení distribuční soustavy za celkovou náhradu ve výši 85.800,- Kč (osmdesát pět tisíc osm set korun) – t.j. náhrada 100,-K za bm vedení v celé délce trasy.     
Stavba byla provedena na základě předchozího projednání a souhlasu města.   Protože ošetření existence stavby zápisem věcného břemene do katastru nemovitostí, obsah předložené smlouvy a její podmínky jsou v souladu s běžnou praxí a výše náhrady je v souladu s usn. RM 383/2008, doporučuje OI smlouvu tak, jak byl návrh předložen, uzavřít.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 115
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy č. IV-12-6002382/3 o zřízení věcného břemene   ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV, Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 k ošetření zřízení a provozování distribuční soustavy elektřiny na částech pozemků parc.č. 467/2, 2133/1, 2133/2 a 643 ve vlastnictví města Nové Strašecí , jako strany povinné z věcného břemene   v rozsahu dle zaměření geometrickým plánem č.   2458-2009334/2010, vyhotoveným HCM, s.r.o. se sídlem Nové Strašecí 839, a to na dobu neurčitou a jednorázovou náhradu ve výši celkem 85.800,- Kč.  
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města  smlouvu o zřízení věcného břemene  podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Mgr. Karel Filip)
 
 
 
7) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: Nové Strašecí, ul. ČSA – rekonstrukce NN - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu „Nové Strašecí, ul. ČSA – rekonstrukce NN.“
Jedná se o demontáž nadzemního vedení NN a do chodníku v ulici Čsl. armády bude položen nový kabel NN na který budou přepojeny odběry elektrické energie v jednotlivých domech.
Délka kabelového vedení je cca 320 metrů (náhrada cca 32.000Kč s DPH) + 1.000Kč s DPH kabelová skříň. Trasa kabelového vedení povede v pozemcích města St. 32/1, 2101, 2095/1, 299/4, 292/10 a 2129/1.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 116
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku St. 32/1, 2101, 2095/1, 299/4, 292/10 a 2129/1 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí, ul. ČSA – rekonstrukce NN.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
8) Smlouva o zřízení věcného břemene - kabelové vedení NN
 
Na základě vydaného stavebního povolení z 2. 7. 2007 byla investorem stavby společností ČEZ Distribuce, a.s. realizována stavba “Nové Strašecí – ul. Příčná, Okružní – kabelové vedení NN“. V rámci této stavby bylo ze stávající kabelové skříně na rohu Příčné
a Molkovy ul.   položeno ulicí Příčnou, Okružní a Jiráskovou (v zeleném pásu, resp. chodníku) kabelového vedení, na něž byly připojeny domy ležící v trase vedení. Stavba je užívána od r. 2008 na základě vydaného kolaudačního souhlasu.
Investor stavby předložil městu Nové Strašecí, jako vlastníku stavbou dotčených pozemků – parc.č. 158/3 ( ul. Al.Jiráska), parc.č. 175/1 ( ul.Příčná) a parc.č. 2101 ( ul. Okružní) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k ošetření uloženého vedení.
Délka vedení byla geometrickým plánem č. 1978-2008265/2008 upřesněna na 271 m, náhrada za zřízení VB uvedená ve smlouvě je v souladu s usnesením RM č. 383 z r. 2008 (t.j. 100,-Kč/bm).
Stavba byla provedena na základě předchozího projednání a souhlasu města. Protože ošetření existence stavby zápisem věcného břemene do katastru nemovitostí, obsah předložené smlouvy a její podmínky jsou v souladu s běžnou praxí, doporučuje OI smlouvu tak, jak byl návrh předložen, uzavřít.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 117
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy č. IE-12-6000603 o zřízení věcného břemene pro oprávněného - společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV, Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 k ošetření existence a provozování kabelového vedení NN   na částech pozemků parc.č. 158/3, 175/1 a 2101 ve vlastnictví města Nové Strašecí , jako strany povinné z věcného břemene   v rozsahu dle zaměření geometrickým plánem č. č. 1978-2008265/2008.   
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města  smlouvu o zřízení věcného břemene  podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
9) Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na nebytový prostor – garáž v areálu polikliniky v ul. Čsl. Armády, Nové Strašecí
 
V souvislosti se záměrem zřízení stanoviště Rychlé záchranné služby v Poliklinice v Novém Strašecí byla z hlediska umístění jako nejvhodnější pro sanitu vytipována garáž č. 1 (nejdále od objektu polikliniky). Tuto garáž má pronajatu na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 195/2006/BAL ze dne 1. 6. 2006 paní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.
Ke dni 28. 2. 2011 byl dohodou ukončen nájemní vztah s Jaroslavem Kašparem,
IČ: 69829454, bytem xxxxxxxxx, který měl na základě nájemní smlouvy č. 124/2010/OI ze dne 7. 5. 2010 pronajatu garáž č. 4 (nejblíže od objektu polikliniky).
OI MěÚ vstoupil do jednání s paní xxxxxxxxx ve věci změny jejího nájemního vztahu – výměny pronájmu garáže č. 1 za pronájem uvolněné garáže č. 4. Paní xxxxxxxx s touto výměnou souhlasí. Garáž č. 1 by se tak uvolnila pro parkování sanity Rychlé záchranné služby v Poliklinice v Novém Strašecí.
Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o pronájmu nebytových prostor s paní xxxxxxxx je pouze specifikace předmětu nájmu, kdy s účinností od 15. 3. 2011 (dohodnutý termín na přestěhování) bude předmětem nájmu garáž č. 4. Jiné podmínky nájmu nejsou měněny.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í     č. 118
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o pronájmu nebytových prostor č. 195/2006/BAL ze dne 1. 6. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2007 pod č. 195/2006/D1/2007, dodatku č. 2 ze dne 4. 4. 2008 pod č. 195/2006/D2/2008, a dodatku č. 3 ze dne 9. 12. 2009 pod č. 195/2006/D3/2009, s paní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o pronájmu nebytových prostor je specifikace předmětu nájmu, kdy s účinností od 15. 3. 2011 bude předmětem nájmu garáž č. 4 v areálu polikliniky v ul. Čsl. Armády, Nové Strašecí.
Dodatek č. 4 je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek č. 4
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
10) Zpráva o kontrole dodržování povinností jednatele dle zakladatelské listiny a smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti ve společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o.
 
Na základě usnesení rady č. 60 ze dne 10. ledna 2011 byly radě města od společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. předloženy požadované dokumenty. Mimo jiné seznam faktur přijatých za období 2007-2009. Při kontrole bylo zjištěno, že u některých dodavatelů překračuje hodnota plnění jednorázově nebo kumulativně v jednom roce částku Kč 100.000,-.
"Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti" v článku 2. Povinnosti jednatele , bod.2.3. praví : ( dtto ve Změně Zakladatelské listiny ze dne 19.11.2007 ) citace:
" Jednatel rozhoduje v součinnosti s druhým jednatelem společnosti o všech záležitostech
a ve všech obchodních případech, jejichž výše přesáhne sto tisíc korun českých, a to
i v součtu se stejným obchodním partnerem v jednom kalendářním roce. V ostatním jedná samostatně ….. ". konec citace.
Náhodně byly vybrány některé přijaté faktury v období roku 2009. Dne 16. 2. 2011 byl jednatel p. Štefan Podhorec požádán o kopie faktur a účtovacích předpisů za společnost
K.N. Servis, s.r.o., AD Karel Vávra, Transportservices, Karel Vávra, Marcel Hanzl
Ing. Hanoka, ČNES dopravní stavby a.s..
Faktury a účtovací předpisy byly na počkání okopírovány.
Závěr kontroly je následující:
U dvou ze čtyř kontrolovaných společností ( resp. přijatých faktur za rok 2009 ) jednatel Štefan Podhorec jednal tím, že u dodavatelských společností K.N SERVIS, s.r.o. a Marcel Hanzl Ing. HANOKA překročil svoje pravomoce, když sám jako jednatel uzavřel obchodní případ který převyšoval 100 000 Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 119
 
b e r e    n a   v ě d o m í
 
zprávu o provedené kontrole dodržování povinností jednatele dle zakladatelské listiny
a smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti ve společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o.
Záznam o provedené kontrole ve společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. je součástí tohoto usnesení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 19:45.hod.
 
 
 
 
 
10. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 21. 3. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                               Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 8. 3. 2011

9. 3. 2011 Zobrazit méně

Stránka