Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 11. rady města ze dne 4.4.2011

.

 

Zápis
 
 
                         z 11. zasedání rady města, konaného dne 4. dubna  2011                        
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                          Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                   RNDr. Libuše Vosátková     -  místostarostka města
               Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
               Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
               Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
               Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
               Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
               JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
H o s t é :
 
    Pharm.,Dr. Jarmila Chytrá    - k bodu 1(kontrola usnesení – usnesení č.73)
  Vratislav Chytrý                    - k bodu 1(kontrola usnesení – usnesení č. 73)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
           Ing. Jan Bechyně v.r. (6.4.2011)                               Bc. Pavel Novák v.r. (8.4.2011)
 
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Kontrola usnesení
 2. Prodej nemovitostí – č.p. 1081 s pozemky
 3. Výpůjčka pozemků
 4. Výběrové řízení – hřbitovní zeď
 5. Dohoda o podmínkách provedení rekonstrukce koupelny v pronajatém bytě
 6. Servisní služby spojené s energetickým hospodařením
 7. Kompenzace ztráty na nedotovaném spoji Slaný – Nové Strašecí – Slaný
 8. Občanské záležitosti – vítání občánků
 9. Žádost o projednání – J. Hejhalová – proplacení stavebních úprav v domě č.p. 202
 10. Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010
 11. Zápočet nákladů za provedené stavební úpravy nebytových prostor v přízení polikliniky v ulici Čsl. armády č.p.414 v Novém Strašecí – výstavba odběrového pracoviště
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Karlem Kestnerem  a Ing. Janem Burešem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bechyně
a Bc. Pavla Nováka.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 přítomnými členy rady města.
 
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 145 – trvá
(15/22.6.2007) Darování vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne 31. 7. 2007 uložilo starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu ( INTERMET, s.r.o.). 
Společnost Intermet byla požádána o návrh smlouvy. Smlouva byla městu předložena. Dárce zajišťuje ošetření uložení sítí v pozemcích třetích osob věcnými břemeny. Město do doby ošetření uložených sítí předložilo spol. G.A.M.Technische Taile, s.r.o. (právní nástupce Intermet) návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 8. 3. 2010 byla uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí darovací. Po právním ošetření uložení sítí v pozemcích dalších vlastníků (věcnými břemeny) bude uzavřena konečná smlouva o převodu vlastnictví. Podle sdělení G.A.M. Technische Taile, s.r.o. ze dne 1. 9. 2010 chybí uzavřít 2 smlouvy, jednání
o smlouvách trvají. Ke dni 3.2.2011 transformace na spol. G.A.M. Heat s.r.o.. Dle přehledu (Air Atlas, s.r.o. z 31.12.2010) neprovedeny dvě smlouvy
-          xxxxxxxxxxx – bude provedeno do 1.7.2011
-          xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx – práva omezena exekucí.
 
Usnesení č. 371 – trvá
(35/21.3.2008) Novostrašecké kulturní centrum
Členům rady byly předány dvě varianty návrhu nového uspořádání NKC. Konkrétní návrh bude projednán radou města po zpracování podkladových materiálů OI MěÚ. Další postup je závislý na eventuelní dotaci a rozhodnutí orgánů města. Rada města na svém 7. zasedání dne 7. února 2011 uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxxxx a p. xxxxxxxxxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. xxxxxxxxxxxx a p. xxxxxx, zástupci spol. Edesa po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
K 2. 2. nebyla žádost na MěÚ doručena. Urguje OI. Edesa telefonicky informovala OI, že novou žádost doručí na MěÚ v 9. týdnu. Dle projednání na poradě MěÚ předán starostovi města chronologický vývoj celé záležitosti k projednání v radě města a stanovení dalšího postupu ve věci.
 
Usnesení č. 70 – trvá
(5/24.1.2011) Městské granty 2011
Rada města schválila témata pro poskytování grantových příspěvků, zásady pro poskytování grantů, tiskopis přihlášky a termín pro odevzdání přihlášek na granty města. Místostarostka města vyhlásila granty pro rok 2011. Rada města uložila místostarostce předložit návrh komise pro přípravu podkladů na grantové příspěvky v roce 2011 na jednání rady města.
 
Usnesení č. 73 – trvá
(5/24.1.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – čp. 414
Rada města souhlasila s návrhem xxxxxxxxxx na uzavření dodatku k nájemní smlouvě (úprava fasády Šroubkovy vily – polovina nákladů úhrazena xxxxxxxxxx a druhá polovina ve výši max. 600.000,-Kč započteno proti nájemnému). Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit radě města návrh dodatku k nájemní smlouvě. Dodatek k nájemní smlouvě vypracován a předán xxxxxxx k připomínkování. Dne 24.3. 2011 doručen na MěÚ dopis JUDr. Běleckého (zmocněný zástupce) k věci. OI zpracovává odpověď.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek.
 
Usnesení č. 80 – trvá
(5/24.1.2011) Poskytnutí neinvestičního příspěvku
Rada města schválila příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na dějepisnou soutěž a dále věcný dar – knihy. Knihy byly zaslány, očekáváme smlouvu na základě níž se zašle finanční příspěvek.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 99 - splněno
(7/7.2.2011) Žádost o finanční příspěvek na vybudování 3 částí oplocení kolem domu
čp. 1137 
Rada města nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku sdružení SBD Rakovník
na vybudování 3 částí oplocení (žádost dne 20. 9. 2010) a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit finanční kalkulaci na dobudování části chodníku podél západní strany bytového domu čp. 1137 a akci zařadit k realizaci dle finančních možností města.
 
Usnesení č. 102 – splněno
(7/7.2.2011) Úprava nájemného s ohledem na inflaci
Rada města souhlasila s úpravou nájemného u nájemních vztahů uzavřených mezi městem a nájemci nebytových prostor v roce 2011 navýšením o míru inflace za rok 2010 ve výši 1,5% a uložila tajemníkovi MěÚ informovat nájemce o změně nájemného a připravit příslušné dodatky k nájemním smlouvám do konce měsíce března. Dále rada města uložila starostovi podepsat dodatky k nájemním smlouvám. Informace byly rozeslány, čeká se na podpis dodatku smlouvy s Telefonikou O2. Dodatek podepsán.
 
Usnesení č. 104 – splněno
(8/21.2.2011) Právní stanovisko ke vztahu souběhu funkcí jednatele společnosti a funkcí ředitele společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
Rada města vzala na vědomí zprávu o právním stanovisku ke vztahu souběhu funkcí jednatele společnosti s funkcí ředitele společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. a uložila oběma jednatelům společnosti průběžně informovat radu města v rámci kontroly usnesení o nových skutečnostech v této věci. Oba jednatelé odvoláni.
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny. Smlouva podepsána, zajišťuje se technické řešení.
 
Usnesení č. 111 – splněno
(9/7.3.2011) Změna statutárních orgánů spol. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
Smlouva o výkonu funkce jednatele byla podepsána. Výkon valné hromady byl proveden notářským zápisem. Nový jednatel TS Ing. Čermák zajistil provedení forenzního auditu.
 
Usnesení č. 112 – trvá
(9/7.3.2011) Nezbytné sanační práce na lipovém porostu na Komenského nám. – kácení a výsadba nových lip
Rada města souhlasila s vykácením dřevin dle návrhu a to do konce vegetačního klidu a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit součinnost při sanačních pracích a navazujících pracích k opětovnému zazelenění Komenského nám.
 
Usnesení č. 113 – splněno
(9/7.3.2011) Pronájem náměstí – Novostrašecké posvícení
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s p. xxxxxxxxna pronájem Kom.nám. za účelem Novostrašeckého posvícení ve dnech 5. – 12. 9. 2011. Smlouva byla podepsána.
 
 
 
Usnesení č. 115 – splněno
(9/7.3.2011) Smlouva o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k ošetření zřízení a provozování distribuční soustavy elektřiny na částech pozemků parc.č. 467/2, 2133/1, 2133/2 a 643 a uložila starostovi města tuto smlouvu podepsat. Starosta města smlouvu podepsal Byla zaslána straně oprávněný z věcného břemene k zajištění vkladu práva do KN.
 
Usnesení č. 116 – splněno
(9/7.3.2011) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – kabelové vedení
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku st.parc. 32/1, 2101, 2095/1, 299/4, 292/10 a 2129/1 a uložila starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Starosta města smlouvu podepsal a byla zaslána ČEZ.
 
Usnesení č. 117 – splněno
(9/7.3.2011) Smlouva o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 158/3, 175/1 a 2101 a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Starosta města smlouvu podepsal, byla zaslána oprávněné straně k zajištění vkladu práva do KN.
 
Usnesení č. 118 – splněno
(9/7.3.2011) Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě – garáž v poliklinice
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o pronájmu nebytových prostor s pí xxxxxxxx, jejímž předmětem bude nájem garáže č. 4 v areálu polikliniky a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Dodatek ke smlouvě byl oboustranně podepsán.
 
Usnesení č. 120 – trvá
(10/21.3.2011) Převod pozemku do vlastnictví města
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Převod pozemku parc.č. 1809/2 z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
Usnesení č. 121 – splněno
(10/21.3.2011) Nájemní smlouva na pozemky parc.č. 30/5 a 2978
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 30/5 a 2978 s vlastníky xxxxxxxxxx a uložila starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 123 – splněno
(10/21.3.2011) Pronájem části pozemku parc.č. 1306/93
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 1306/93 manželům xxxxxxx a pí xxxxxxx a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Starosta města nájemní smlouvu podepsal.
 
Usnesení č. 124 – splněno
(10/21.3.2011) Dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy
a Fondu Asekol
Žádost o dotaci na projekt rekonstrukce místních komunikací ul. Ke Stadionu a Fortna byla podána, stejně tak přihláška do grantového řízení fondu Asekol.
 
Usnesení č. 125 – trvá
(10/21.3.2011) Autobusová zastávka v Karlovarské ulici (výjezd z města)
Rada města souhlasila s vypracováním dopravní studie pro možné zřízení autobusové zastávky v Karlovarské ulici ve směru z výjezdu z města a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit vypracování dopravní studie.
 
Usnesení č. 126 – trvá
(10/21.3.2011) Dopravní studie – U Školy, Čsl.armády, Křivoklátská
Rada města souhlasila s vypracováním studie dopravních opatření v N.S. – v rozsahu dopravní řešení a bezpečnost chodců před základní školou, rekonstrukce bývalých přechodů pro chodce podél Čsl.armády, dopravní opatření a chodníky v Křivoklátské ulici – od sdružení K-Projekt. Tajemník MěÚ ve spolupráci s OI odeslal objednávku studie.
 
Usnesení č. 127 – trvá
(10/21.3.2011) Sledování vozidel
Rada města souhlasila se záměrem důslednější ekonomické kontroly nad využíváním dopravních prostředků ve vlastnictví města nebo organizací jím vlastněných a to formou nepřetržitého sledování pohybu vozidla pomocí GPS přístroje a uložila tajemníkovi MěÚ, starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie a jednatelům TS NS, s.r.o. zajistit instalaci GPS přístrojů do vybraných vozidel. Učiněna poptávka u mobilního operátora.
 
Usnesení č. 128 – trvá
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011 a dále uložila místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ
 
Usnesení č. 131 – trvá
(10/21.3.2011) Revize svážených nádob na tříděný odpad, navýšení svozu o 2 nádoby
Rada města schválila dodatek č. 3 smlouvy č. 2006/2/047 (Městský podnik služeb Kladno)
o sběru vytříděných složek komunálního odpadu, jehož předmětem je navýšení svozu
o 2x240l plast a 2x240l papír a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Čeká se na podpis s MPS.
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 134 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 43/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.    136
 
I.  s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení rady města
 
II. m ě n í
 
usnesení č. 99 tak, že se vypouští čl. III.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
2) Prodej nemovitostí - č.p. 1081 s pozemky
 
V souladu s usnesením rady města č. 71 ze dne 24. 1. 2011 byl od 26. 1. 2011 zveřejněn záměr města na prodej nemovitostí, a to budovy čp. 1081 s přilehlými pozemky. Jako kupní cena byla stanovena minimálně 3.500.000,- Kč. K dnešnímu dni na nabídku města reagoval jediný zájemce, xxxxxxxx prostřednictvím realitní kanceláře NOVA REALITY. Byl vypracován geometrický plán, kterým došlo k oddělení dvou částí z pozemku č. 1762/3,
a to v horní části, aby byl zajištěn přístup města na pozemek č. 1762/1 a ve spodní části, aby pozemky města, které nebudou předmětem prodeje, tvořily ucelenou plochu. Tím došlo ke vzniku dvou nových pozemků č. 1762/12 a 1762/13. Plocha prodávaného pozemku č. 1762/3 se z původních 1306m2 snížila na plochu 700 m2. Z pozemku č. 1762/1 byla oddělena ta část, která tvoří plochu pod skleníky tak, že vznikl nový pozemek č. 1762/11 o výměře 424 m2. Tento pozemek je předmět prodeje. Zájemce nabízí kupní cenu ve výši 3.724.000,- Kč.
V průběhu posledních let se ukázalo, že předmětná nemovitost je v našem městě za cenu převyšující 3,5 miliónu korun neprodejná (pokusy o prodej od roku 2003) a že neodpovídá cenám obvyklým. Vzhledem k tomu, že dnes existuje kupec ochotný koupit objekt za cenu nyní městem požadovanou, objekt není obýván a jeho hodnota a prodejnost by se snížila, aniž by do domu město nově neinvestovalo (dům není zateplen, původní okna, rovná střecha před rekonstrukcí), jeví se jeho současný prodej jako výhodný a hospodárný, předkládá se návrh zastupitelstvu ho doporučit ke schválení.. 
Prodej by byl zprostředkován realitní kanceláří za provizi ve výši 3%.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 137
 
d o p o r u č u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí představujících budovu čp. 1081
na st.parc.č. 1934, st.parc.č. 1934 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2  spolu s vedlejšími stavbami, dále pak pozemky parc.č. 1762/2 zahrada o výměře 314 m2
č. 1762/4 zahrada o výměře 312 m2 , č. 1762/3 ostatní plocha o výměře 700 m2 po oddělení pozemku č. 1762/12 a 1762/13 geometrickým plánem č. 2511-4/2011, vyhotoveným GEOMAPA PAKOVNÍK s..r.o. ze dne 28. 3. 2011 a parcela č. 1762/11 zahrada o výměře 424 m2, která vznikla oddělením z parcely č. 1762/1 citovaným geometrickým plánem
xxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.724.000,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady spojené s  vkladem do katastru nemovitostí.  
Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
 
starostovi města kupní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
3) Výpůjčka pozemků        
 
Na základě usnesení zastupitelstva města č. 9 dne 22. 12. 2010, byla podána 
dne 10. 1. 2011 žádost o bezúplatný převod některých pozemků z majetku
ČR –Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města
Nové Strašecí.
Na základě této žádosti připravuje převodce postupně smlouvy o převodu pozemků.
Předmětem shora uvedené žádosti jsou m.j. pozemky, které jsou součástí vodní plochy rybníka Nový II, přístupové cesty k němu a plochy tvořící funkční celek s tímto vodním dílem.
Podle metodiky ÚZSVN je nutno před projednáním záměru bezúplatného převodu těchto pozemků přímému zájemci ošetřit užívání pozemků smlouvou o výpůjčce, jejíž schválení
je podle § 102 , odst. 2 písm. m) zákona „o obcích“ vyhrazeno radě města. 
Město Nové Strašecí obdrželo 29. 3. 2011 návrh smlouvy č. UZSVM/SRA/1090/2011-SRAM o výpůjčce pozemků parc.č. 2002/25, 2082/7, 2079/2, 2079/3 a 1850/20
vše v k.ú. Nové Strašecí se žádostí o projednání a odsouhlasení radou města.  
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 138
 
I.   s c h v a l u j e
 
výpůjčku   pozemků   parc.č. 2002/25 (6 m2), 2082/7 (178 m2), 2079/2 (35 m2), 2079/3
(48 m2) a 1850/20 (7 m2) vše  v k.ú. Nové Strašecí tak, jak je předmětem návrhu smlouvy
o výpůjčce  nemovitosti č. UZSVM/SRA/1090/2011-SRAM. (půjčitel - ČR-Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových,   vypůjčitel : město Nové Strašecí).
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
4) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“
 
Na základě dlouhodobých úkolů OI MěÚ bylo připraveno zadání veřejné soutěže
na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení)
a DSP (dokumentace pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď
na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“.
Předmětem projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP by měly být stavební objekty:
(1)Hřbitovní zeď na východní straně hřbitova v délce cca 150 m.
(2) Stavebně technické řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí na východní straně hřbitova a řadovými garážemi.
Rozsah projektové dokumentace DUR a DSP bude zahrnovat:
-            odstranění stávající staticky narušené hřbitovní zdi na východní straně hřbitova, včetně:
§  zabezpečení náhrobků přiléhajících ke zdi, popřípadě návrhu opatření k jejich dočasnému přesunu v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu realizace stavebních prací,
§ odborného posouzení rekonstruovaných 2 polí od severovýchodního rohu hřbitova
na východní straně – možnost zachování, nutnost stavební úpravy, jiné stavebně technické řešení,
-            stavebně technické řešení nové hřbitovní zdi na východní straně hřbitova v délce
cca 150 m (včetně koordinace s odborným posouzením rekonstruovaných 2 polí
od severovýchodního rohu hřbitova na východní straně), nová hřbitovní zeď bude navržena s ohledem na pietu místa,
-            stavebně technické řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí na východní straně hřbitova a řadovými garážemi, včetně návrhu likvidace povrchových (dešťových) vod.
-            zajištění zpracování geodetických podkladů (výškopis a polohopis) pro potřeby vypracování předmětné projektové dokumentace,
-            vypracování výkazu výměr a „slepého“ i oceněného položkového rozpočtu k projektové dokumentaci uvedené pod bodem a), v cenové úrovni roku 2011,
-            vypracovaná projektová dokumentace včetně geodetických podkladů dle bodu b)
a výkazu výměr a položkového rozpočtu dle bodu c) bude předložena v 6 paré
+ v elektronické podobě ve formátu SW AutoCad (grafická část), MS Word
(textová část), a Adobe Reader.
Úhradu projektové dokumentace navrhuje OI MěÚ provést z rozpočtových prostředků města v roce 2011 – rozpočtové kapitoly 6171 Činnost MS – projekty, stavby, ÚP, stroje. Cena díla vyplyne z výběrového řízení, dle odhadu OI MěÚ jí lze předpokládat na úrovni
cca 150. tis. Kč.
Dle § 6 výše uvedeného zákona je třeba zakázku malého rozsahu na služby zadat dle zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby je do 2. mil. Kč.
Navrhujeme vyzvat k předložení nabídky tyto uchazeče:
1.        A1 spol. s r. o., Lannova 16/13, P. O. BOX 5, 370 21 České Budějovice, IČ 14501945
2.        ČESTAV s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467
3.        DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10 – Malešice, IČ: 276 42 411
4.        Ing. Karel Endyš, Pražská 140, 269 01 Rakovník II, IČ: 64734056
5.        Ing. Jaroslav Klepiš, Kladenský projektový ateliér, Fügnerova 146, 272 01 Kladno – Kročehlavy, IČ 14470039
6.        Milota s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ 47550961
7.        SLADKÝ & PARTNERS, Projektový ateliér, s. r. o., Nad Šárkou 60, Praha 6 – Hanspaulka, IČ: 274 39 500
8.        4D PROJEKT s. r. o., U Zeměpisného ústavu 6/399, 160 00 Praha 6, IČ: 25499246
Navrhujeme veřejnou zakázku hodnotit podle: ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1)        Nabídková cena, váha kritéria__ 70 %
Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
2)        Dodací lhůta, váha kritéria_____ 30 %
U dodací lhůty bude kratší doba vyhotovení ve dnech hodnocena vyšším počtem bodů, až do počtu 60 dnů (kratší již bude hodnocena stejným počtem bodů).
Otevřením, posouzením, vyhodnocením nabídek a jejich následným předložením RM k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky navrhuje OI pověřit společnou komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek. Komise bude pracovat ve složení:
Členové společné komise:
1.      Ing. Jan Bureš
2.      Jiří Toužimský
3.      Ing. Jan Bechyně
4.      Pavel Friebert
5.      Ing. Marie Králová
Náhradníci společné komise:
1.      RNDr. Libuše Vosátková
2.      Mgr. Richard Spiegl
3.      Mgr. Karel Filip
4.      Ing. Jan Vitner
5.      Irena Černá
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 139
 
I. s o u h l a s í
 
a)   s oznámením veřejné soutěže malého rozsahu na služby – vypracování projektové
     dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace
     pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně
     hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“,
     ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
     uchazečům:
1)        A1 spol. s r. o., Lannova 16/13, P. O. BOX 5, 370 21 České Budějovice,
IČ 14501945
2)        ČESTAV s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467
3)        DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10 – Malešice,
IČ: 276 42 411
4)        Ing. Karel Endyš, Pražská 140, 269 01 Rakovník II, IČ: 64734056
5)        Ing. Jaroslav Klepiš, Kladenský projektový ateliér, Fügnerova 146, 272 01 Kladno – Kročehlavy, IČ 14470039
6)        Milota s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ 47550961
7)        SLADKÝ & PARTNERS, Projektový ateliér, s. r. o., Nad Šárkou 60, Praha 6 – Hanspaulka, IČ: 274 39 500
8)        4D PROJEKT s. r. o., U Zeměpisného ústavu 6/399, 160 00 Praha 6, IČ: 25499246
 
b)   se zněním zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
- vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“.

 

 
 
II. s t a n o v u j e
 
hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby – vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“, dle kriteria – ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1.      Nabídková cena, váha kritéria_____ 70 %
Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
2.      Dodací lhůta, váha kritéria_______ 30 %
U dodací lhůty bude kratší doba vyhotovení ve dnech hodnocena vyšším počtem bodů, až do počtu 60 dnů (kratší již bude hodnocena stejným počtem bodů).
 
III. j m e n u j e
 
společnou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné soutěže malého rozsahu na služby – vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“ ve složení:
Členové společné komise:
1.    Ing. Jan Bureš
2.    Jiří Toužimský
3.    Ing. Jan Bechyně
4.    Pavel Friebert
5.    Ing. Marie Králová
Náhradníci společné komise:
1.    RNDr. Libuše Vosátková
2.    Mgr. Richard Spiegl
3.    Mgr. Karel Filip
4.    Ing. Jan Vitner
5.    Irena Černá
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
5) Dohoda o podmínkách provedení rekonstrukce koupelny v pronajatém bytě
 
Nájemní smlouvou ze dne 1. 11. 1997 byl městem pronajat byt č. 17 v čp. 680, Rakovnická ulice, Nové Strašecí, paní xxxxxxxxx a panu xxxxxxxx. Jedná se o byt v půdní vestavbě s předplatbou nájemného. Paní xxxxxxxxxxx (pan xxxxxxx zemřel) podala dne 25. 11. 2010 „Žádost o převedení nájemní smlouvy“ k výše uvedenému bytu na syna paní xxxxxxxxxpana xxxxxxxxx a jeho manželku paní xxxxxxxxx. Na základě usnesení rady města č. 29 ze dne 13. 12. 2010 byla uzavřena dohoda
č. 331/2010/OI o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy na xxxxxxxxxx
Dne 22. 11. 2010 obdržel odbor investic MěÚ žádost pana xxxxxxxxxxxx o vydání souhlasu s rekonstrukcí koupelny v nájemním bytě, kterou chce provést na vlastní náklady v rozsahu – náhradu sprchového koutu vanou včetně souvisejících úprav rozvodů vody, kanalizace, elektro, a obkladů a dlažeb. Dle předložené kalkulace má být hodnota rekonstrukce
118.826 Kč. Provedení rekonstrukce koupelny je vázáno na souhlas pronajímatele.
Po upřesnění OI MěÚ zjistil, že žadatel nebude požadovat úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí koupelny.
OI MěÚ připravil návrh dohody o podmínkách provedení rekonstrukce koupelny v pronajatém bytě s tím, že po ukončení nájemního vztahu nájemce nebude požadovat vrácení nákladů za provedenou rekonstrukci, jak bylo zjištěno.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 140
 
I. s o u h l a s í
 
a) s provedením rekonstrukce koupelny v bytě č. 17 v Rakovnické ulici čp. 680
     v Novém Strašecí (nájemci xxxxxxxx na základě dohoda č. 331/2010/OI
      o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy).
b) s uzavřením „Dohody o podmínkách provedení rekonstrukce koupelny v pronajatém
     bytě“, podle které bude rekonstrukce v hodnotě 118.826 Kč provedena na náklady
     nájemce, bez finanční spoluúčasti či pozdější náhrady nákladů městem.
Text „Dohody o podmínkách provedení rekonstrukce koupelny v pronajatém bytě“ je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat „Dohodu o podmínkách provedení rekonstrukce koupelny v pronajatém bytě“ s xxxxxxxxxx.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
6) Servisní služby spojené s energetickým hospodařením
 
Město Nové Strašecí bylo osloveno společností c.e.c. – czech energy centre s.r.o. Rakovník nabídkou představující audit distribučních poplatků, monitoring spotřeby elektrické energie
a především roční úsporu 50.000,- Kč – 90.000,- Kč aniž by muselo město měnit dodavatele elektrické energie.
Úspora spočívá v ceně za elektrickou energii. Hlavní roli hrají tři - 1) samotná cena silové energie 2) poplatek za přenos a distribuci 3) příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů. Níže je uvedeno odborné vysvětlení navrhovaných úspor.
1) samotná cena silová energie - činí jen 40% z celkové ceny za elektřinu. Cenu za silovou energii má každý obchodník jinou dle ceníku. Stávající cena ČEZu je 1671Kč/MWh
+ 45 Kč/měsíc za každé odběrné místo. V rámci produktu Skupiny ČEZ TDD je cena
za 1581Kč/MWh + 20 Kč/měsíc za každé odběrné místo + měsíční poplatek 6750Kč.
Tento produkt má třeba město Rakovník. Ale jelikož města o velikosti Nového Strašecí mají nižší spotřebu a tím pádem se jim produkt Skupiny ČEZ TDD-OBJEM A nevyplatí, nabízí společnost produkt v rámci projektu SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ za odpovídající poplatek
za spotřebu energií daného města či obce. V případě Nového Strašecí jde o měsíční poplatek 5000Kč oproti Rakovníku, který platí 6750Kč za stejných podmínek.
2) poplatek za přenos a distribuci - je stanoven Energetický regulačním úřadem (ERU) a dle zákona je pro všechny obchodníky s elektřinou stejný. Jediná možná forma úspory je audit optimálního nastavení distribučních sazeb, který je mnohdy větší úsporou než samotná změna dodavatele. Tuto službu nabízí společnost zcela zdarma v rámci SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ. Audit obnáší v Novém Strašecí kontrolu 99 odběrných míst.
3) příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů - je také stanoven ERU a dle zákona nelze jeho výši ovlivnit. Zde není žádná alternativa úspor.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 141
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o provádění servisních služeb spojených s energetickým hospodářstvím se společností c.e.c. – czech energy centre s.r.o. se sídlem Malinovského 2231, Rakovník, IČ: 24703109, jejímž předmětem je začlenění města do skupiny sdružení měst a obcí s novou cenovou nabídkou za silovou elektřinu od společnosti
ČEZ PRODEJ s.r.o., audit distribučních poplatků  a optimalizace nákladů a monitoring spotřeby za energie za  měsíční poplatek 5.000,- Kč.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
 
7) Kompenzace ztráty na nedotovaném spoji Slaný – Nové Strašecí – Slaný
 
Na základě předběžné avizace města byla doručena nabídka ČSAD Slaný na úhradu ztráty na nedotované lince Nové Strašecí – Slaný, spoje č. 3 a 4, tzn. odjezd ze Slaného
v 06:00 – příjezd do NS v 06:55 (spoj 3), odjezd z NS v 04:45 – příjezd do Slaného 05:30 (spoj 4). V prvém oznámení činil výpočet roční ztráty 26.414,- Kč, který byl aktualizován 18. 3. na částku 33.798,- Kč. V rozpočtu města je počítáno na dopravní obslužnost s částkou
300 tisíc korun. V roce 2010 město uhradilo příspěvek na dopravní obslužnost, resp. Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnost ve výši 261 tisíc korun.
MěÚ zjišťoval využitelnost předmětných spojů občany města, přičemž odjezd z Nového Strašecí v 04:45 využívá 0-3 cestující. V 06:55 ze směru od Slaného přijíždí podobný počet cestujících, např. 31.3. však zcela bez cestujících, 4.4. - 4 cestující. Autobus pak pokračuje jako linka Nové Strašecí – Mšec, nastoupilo 5 školáků a jeden dospělý.   Ve srovnání s příspěvkem města na ostatní spoje, které jsou nepoměrně více využívány občany města, se jeví tento příspěvek na ztrátu provozovatele málo efektivní.
  
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 142
 
n e s c h v a l u j e
 
poskytnutí příspěvku na náhradu roční ztráty na autobusové lince Slaný – Nové Strašecí, spoje č. 3 a 4 ve výši 33.798,- Kč
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
8) Občanské záležitosti – vítání občánků
 
Sociální a právní odbor MěÚ předkládá radě města ke schválení návrh poskytnout rodičům prvního nově narozeného občánka Nového Strašecí v roce 2011 poukázku na zakoupení kojeneckého zboží v hodnotě 1.000,- Kč, namísto 500,- Kč (tzn. dvě poukázky )
při příležitosti slavnostního uvítání občánků (toto se děje již třetím rokem).
(Usnesením č. 215 rada města odsouhlasila  poskytnutí poukázek v hodnotě 500,-Kč rodičům nových občánků)
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 143
 
s o u h l a s í
 
s poskytnutím poukázky v hodnotě 1.000,- Kč rodičům prvního narozeného občánka roku 2011 na nákup kojeneckého zboží
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
 
9) Žádost o projednání – xxxxxxx – proplacení stavebních úprav v domě čp. 202
 
Dne 10. 2. 2011 byla na MěÚ doručena žádost paní xxxxxxxxx o nové projednání jejího požadavku na proplacení nákladů na stavební úpravy, které měla jmenovaná realizovat v pronajatých nebytových prostorách v domě čp. 202 (Studio Jitka) ve výši 100 tisíc korun. K realizaci došlo v blíže neurčené době, nájemní vztah jmenované vznikl již v roce 1991. Výše nákladů nebyla doložena žádnými dokumenty. Stavební úřad eviduje pouze provedení stavebních úprav v létě roku 1991.
Touto žádostí se zabývala rada města dne 28. 6. 2010 a následně po opětovné žádosti
dne 9. 8. 2010. V obou případech nebylo žádosti vyhověno s odůvodněním, že na proplacení nemá jmenovaná právní nárok.
Předmětnou žádostí ze dne 10. 2. 2011 se zabývala rada města dne 21. 2. 2011za přítomnosti žadatelky pí xxxxxxx. Rada města rozhodla odložit projednání žádosti do doby předložení potřebných dokladů (doložení výše nákladů na stavební úpravy) od pí xxxxxxxx.
Dne 7. 3. 2011 byl na MěÚ doručen dopis pí xxxxxxxx, ve kterém uvádí, že doklady týkající se doložení výše nákladů stavebních úprav v čp. 202 se jí nepodařilo dohledat. Žadatelka tedy navrhuje řešení v posouzení ceny odhadcem, který by stanovil cenu pořizovací
a obvyklou v roce 1991.
Žadatelka nedoložila a pravděpodobně nemůže doložit doklady prokazující skutečně vynaložené náklady na úpravu nebytových prostor, nebude ani možné stanovit je znalcem. Není zdokumentován stav před přestavbou. Vzhledem k tomu, že k úpravám došlo už v roce 1991 a nájemní vztah trval až do roku 2010, lze považovat náklady na úpravy odbydlené s ohledem na nízké (v nebytových města nejnižší) nájemné.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 144
 
I. p o t v r z u j e
 
platnost usnesení rady města č. 1207 ze dne 28. 6. 2010 i č. 1245 ze dne 9. 8. 2010 ve věci „Žádosti o proplacení nákladů ve výši 100.000,- Kč za stavební úpravu nebytových prostor v čp. 202, ul. 28. října – xxxxxxxxxxxx, Studio Jitka“ kterými rada města rozhodla žádosti nevyhovět i po novém projednání na základě žádosti paní xxxxxxxx doručené na MěÚ dne 10. 2. 2011.
 
II. k o n s t a t u j e
 
že žadatelka nedoložila a pravděpodobně nemůže doložit doklady prokazující skutečně vynaložené náklady na úpravu nebytových prostor. Nebude ani možné stanovit je znalcem. Není zdokumentován stav před přestavbou. Vzhledem k tomu, že k úpravám došlo už v roce 1991 a nájemní vztah trval až do roku 2010, lze považovat náklady na úpravy odbydlené s ohledem na nízké (v nebytových prostorách města nejnižší) nájemné.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování
(Ing. Karel Kestner)
 
 
10) Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010
 
Radě města byla předložena žádost ředitele Technických služeb města Nové Strašecí příspěvkové organizace o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010.
Technické služby města Nové Strašecí v roce 2010 hospodařily s výsledkem -97.122,94. Část ztráty ve výši 66.329,99 bude uhrazena z rezervního fondu Technických služeb města Nové Strašecí ve smyslu §30 zákona č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a zůstatek 30.792,95 bude ponechán na účtu nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 145
 
I. s c h v a l u j e
 
hospodářský výsledek příspěvkové organizace města Technické služby města Nové Strašecí za rok -2010 představující   –97.122,94 Kč
 
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ připravit do příštího zasedání rady města podklady pro zrušení příspěvkové organizace města Technické služby města Nové Strašecí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
11) Zápočet nákladů za provedené stavební úpravy nebytových prostor v přízemí polikliniky v ulici Čsl. armády čp. 414 v Nové Strašecí – výstavba odběrového pracoviště
 
Nájemce nebytových prostor v přízemí polikliniky v ulici Čsl. armády č. p. 414
v Nové Strašecí – odběrového pracoviště – Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje, se v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou č. 9/2011/TM
ze dne 14. 1. 2011 obrátil na město s žádostí o započtení částky za stavební úpravy provedené nájemcem v roce 2011 v pronajatých prostorách – výstavbu odběrového pracoviště – v celkové výši 51.985 Kč proti nájemnému.
Výše vynaložených nákladů byla doložena fakturami, dle prověření OI MěÚ byly vynaložené prostředky využity účelně.
OI MěÚ připravil návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě spočívající v zápočtu vynaložených nákladů ve výši 51.985 Kč proti nájemnému. Roční nájemné činí 12.025 Kč. Dle uzavřené nájemní smlouvy má zápočet činit 1/3 z nájmu v daném období.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 146
 
I. s o u h l a s í
 
a)   se zápočtem vynaložených nákladů ve výši 51.985 Kč proti nájemnému nájemci
     Oblastní nemocnici Kladno, a. s., nemocnici Středočeského kraje, za výstavbu
     odběrového pracoviště v přízemí polikliniky v ulici Čsl. armády čp. 414
     v Nové Strašecí,
b)   s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/2011/TM ze dne 14. 1. 2011, který
     spočívá v zápočtu vynaložených nákladů ve výši 51.985 Kč proti nájemnému.
     Dodatek č. 1 nájemní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 9/2011/TM ze dne 14. 1. 2011.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
Různé
 
a) Termín jednání zastupitelstva
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 147
 
b e r e n a v ě d o m í
 
termín zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 28. dubna 2011 od 18:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
b) Přechody pro chodce
 
V souvislosti s mapováním míst potřebných pro bezpečné přecházení vozovky v našem městě, radní Ing. Karel Kestner zjistil, že některé současné přechody nejsou v technickém stavu, který by odpovídal jejich účelu. Některé přechody mají setřelé vodorovné značení, jiné je mají vyfrézované následkem oprav živičného povrchu, další mají povrch červených pásů za sněhu natolik kluzký, že hrozí nebezpečí úrazu nebo dokonce dopravní nehody.
Všechny současné přechody Ing. Kestner nafotil a v průvodním textu popsal jaké závady vykazují a co by se mělo na nich opravit. Tato zpráva je v příloze.
Z jednání s KSÚS vyplývá, že správa opraví všechny přechody ve městě na krajské silnici včetně obnovy drsným povrchem červených pruhů. Opravy však budou zahájeny
až po opravě vozovky. Ostatní přechody budou opravovat Technické služby Nové Strašecí s.r.o.. Dle cenové nabídky společnosti ADSUM, která zde nátěry přechodů provádí to bude znamenat cca 9.000,- Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
 
U s n e s e n í č. 148
           
I. b e r e  n a  v ě d o m í
 
zprávu Ing. Karla Kestnera o stavu novostrašeckých přechodů
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit opravy přechodů do stavu vyhovujícím bezpečnostním kritériím, případně zažádat o toto správce komunikace.
A to především v rozsahu:
a) rekonstrukci vodorovného značení
b) protiskluzovou úpravu červených pásů
c) opravu retardérů
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
Poznámka: Ing. Karel Kestner odešel z jednání rady města (6)
 
 
c) Mimořádná odměna řediteli ZŠ J.A. Komenského
 
Radě města se předkládá návrh na přiznání mimořádné odměny jako ocenění práce ředitele ZŠ Mgr. Stanislava Hajného (realizováno ze mzdového fondu školy).
Zdůvodnění: Oprava mateřské školky v Tovární ulici.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 149
 
s c h v a l u j e
 
mimořádnou odměnu řediteli ZŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí Mgr. Stanislavu Hajnému, která je přílohou usnesení.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 20:45 hod.
 
 
 
 
 
12. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 18. 4. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                               Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 5. 4. 2011

11. 4. 2011 Zobrazit méně

Stránka